Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Powiślańska Szkoła Wyższa

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 1999 | Rektor: prof. dr hab. Krystyna Strzała

Powiślańska Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania w Kwidzynie) rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych (decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 1999 roku).

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit.

Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia.

Powiślańska Szkoła Wyższa sukcesywnie poszerza swoją ofertę akademicką, zarówno w przestrzeni edukacyjnej, jak i geograficznej, uczelnia posiada cztery lokalizacje: Kwidzyn, Gdańsk, Toruń, Kościerzyna i oferuje studia licencjackie, magisterskie, pomostowe oraz szereg studiów podyplomowych, ponadto umożliwia kształcenie na studiach MBA, English Division, a także naukę w oparciu o program Double Diploma.  

Kadra

Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Na naszej uczelni wysoki poziom zajęć gwarantuje kadra dydaktyczna, składająca się z profesorów, doktorów, magistrów oraz lekarzy medycyny.

Kadrę Powiślańskiej Szkoły Wyższej tworzą wysokiej klasy specjaliści, mający ugruntowany autorytet naukowy i bogatą wiedzą praktyczną. Są to osoby o znaczącym dorobku naukowym, liczącym się w kraju i za granicą. Priorytetem doboru kadry jest pozytywna ocena zgodności profilu naukowego z dziedziną i dyscypliną naukową a tym samym z kierunkami kształcenia PSW. Podstawą kadry są także doświadczeni PRAKTYCY zarówno z kraju, jak i z zagranicy, w tym menedżerowie wysokiego szczebla.

Stypendia

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie podejmuje szereg działań, by umożliwić studiowanie jak największej liczbie osób. Służy temu między innymi system stypendialny.Studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzymują pomoc finansową – stypendia socjalne oraz zapomogi, a studenci zdolni – stypendium Rektora. Szczególne przywileje skierowane są w stronę osób niepełnosprawnych. Stypendium socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych, student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sportowe – począwszy od drugiego roku studiów. Uczelnia przyznaje, również jednorazowe zapomogi w wypadku zdarzeń losowych.

Erasmus+  

Współpraca międzynarodowa jest jednym z priorytetów działalności PSW. Kontakty z zagranicznymi uczelniami i instytucjami partnerskimi w ramach programu Erasmus + stwarzają naszym studentom możliwość rozwoju pod okiem międzynarodowych autorytetów, zarówno podczas wyjazdów na studia, jak i praktyki studenckie.

Oferta edukacyjna 2022/2023

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


Studia licencjackie


Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Dietetyka

 • 6 semestrów,
 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.

Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji, Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Sanitarnej,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Ekonomia

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Dysponuje wiedzą dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim.  

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Ekonomia Menedżerska
 • Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)
 • Finanse/Bankowość/Rachunkowość
 • HR (Human Resources)
 • Ekonomia Procesów Usługowych i Produkcyjnych
 • Agroekonomia

Pielęgniarstwo i Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich  na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, aby kontynuować naukę w systemie doskonalenia zawodowego i uzyskania specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Absolwent uzyskuje obszerną wiedzę  zakresu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz potrafi: 

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi 
 • samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki 
 • organizować pracę własną  
 • współpracować w zespołach podmiotów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

Ratownictwo Medyczne

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. 

Absolwenci uzyskują obszerną wiedzę z zakresu:

 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • medycyny ratunkowej
 • medycznych czynności ratunkowych
 • medycyny katastrof
 • medycyny sądowej
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego  

Kosmetologia

Studia polecamy osobom posiadającym predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Osoba ubiegająca się o podjęcie studiów na kierunku kosmetologia powinna być: komunikatywna, konsekwentna, wyrozumiała, kreatywna, pomocna, uczciwa i dyskretna. Osoba o takich cechach jest gotowy nieść pomoc osobom potrzebującym. Kandydat na tego typu studia powinien mieć zdolności manualne i poczucie piękna oraz dar empatii i przekonywania. Ważne są także zamiłowania artystyczne oraz upodobania estetyczne.

Studia w naszej Uczelni będą miały na celu przekazanie fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii, a także przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Nasza wykwalifikowana kadra nuczy Cię:

 • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii leczniczej, upiększającej i pielęgnacyjnej
 • korzystać z profesjonalnych kosmetyków i aparatury najnowszych generacji
 • rozpoznawać skład kosmetyku i ustalać zastosowanie
 • współpracować z lekarzami dermatologami w przypadku pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • profesjonalnej obsługi urządzeń przeznaczonych do zabiegów

Po ukończeniu studiów I stopnia jesteś przygotowany do pracy w:

 • Gabinetach dermatologicznych (w zakresie pielęgnacji skóry)
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Firmach produkujących kosmetyki
 • Ośrodkach odnowy biologicznej
 • Ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych na stanowisku doradcy klienta bądź jako konsultant
 • Sieciach dystrybucji kosmetyków
 • Spa&Wellness

Stworzysz własną działalność z profesjonalnymi usługami ulepszającymi piękno, zdrowie skóry i samopoczucie psychiczne klientów.

Położnictwo

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny, poziom studiów: studia I stopnia
 • praktyczny profil studiów

Liczba godzin zajęć z nauczycielem – 2900,
praktyki zawodowe – 1200,
bez nauczyciela – 755

Dziedzina oraz dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe

 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki medyczne 70%
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu 13%

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną:

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej,

oraz umiejętności:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych),
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje zadania zawodowe w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Studia magisterskie


Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Administracyjno - Ekonomiczne

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym (dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu.
Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia

W zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu.

W zakresie umiejętności potrafi:

 • określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
 • organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
 • wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
 • opracowywać założenia kadrowe,
 • rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie oraz w instytucjach oświatowych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Studia podyplomowe


Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą studiów podyplomowych: https://psw.kwidzyn.edu.pl/studia-podyplomowe.html

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomowe


Studia MBA


Powiślańska Szkoła Wyższa oferuje następujące kierunki studiów MBA:

MBA dla kadr zarządzających jednostkami systemu zdrowia

 • studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego
 •  tryb niestacjonarny, profil praktyczny.

MBA dla pielęgniarek i położnych

 • studia podyplomowe, 2 semestry,
 • 1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny.

MBA dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

 • studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1086 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, tryb niestacjonarny, profil praktyczny

MBA Executive Master of Business Administration

 • Graduate study, 3 semesters
 • 1800 hours, including 930 with direct participation of an academic teacher, 
 • Stationary/part-time mode


Oferta edukacyjna 2022/2023

Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, proponujemy następujące kierunki kształcenia:


Studia licencjackie


Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Dietetyka

 • 6 semestrów,
 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.

Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji, Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Sanitarnej,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Ekonomia

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych. Dysponuje wiedzą dot. prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada wszechstronną wiedzę ekonomiczną oraz jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi przeprowadzać analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim.  

 • Transport/Spedycja/Logistyka
 • Ekonomia Menedżerska
 • Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)
 • Finanse/Bankowość/Rachunkowość
 • HR (Human Resources)
 • Ekonomia Procesów Usługowych i Produkcyjnych
 • Agroekonomia

Pielęgniarstwo i Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich  na kierunku Pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej, aby kontynuować naukę w systemie doskonalenia zawodowego i uzyskania specjalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Absolwent uzyskuje obszerną wiedzę  zakresu sprawowania opieki pielęgniarskiej oraz potrafi: 

 • udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
 • sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad chorymi 
 • samodzielnie wykonywać zawód zgodnie z zasadami etyki 
 • organizować pracę własną  
 • współpracować w zespołach podmiotów leczniczych oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia

Ratownictwo Medyczne

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych. 

Absolwenci uzyskują obszerną wiedzę z zakresu:

 • medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • medycyny ratunkowej
 • medycznych czynności ratunkowych
 • medycyny katastrof
 • medycyny sądowej
 • ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego  

Kosmetologia

Studia polecamy osobom posiadającym predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Osoba ubiegająca się o podjęcie studiów na kierunku kosmetologia powinna być: komunikatywna, konsekwentna, wyrozumiała, kreatywna, pomocna, uczciwa i dyskretna. Osoba o takich cechach jest gotowy nieść pomoc osobom potrzebującym. Kandydat na tego typu studia powinien mieć zdolności manualne i poczucie piękna oraz dar empatii i przekonywania. Ważne są także zamiłowania artystyczne oraz upodobania estetyczne.

Studia w naszej Uczelni będą miały na celu przekazanie fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii, a także przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Nasza wykwalifikowana kadra nuczy Cię:

 • wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii leczniczej, upiększającej i pielęgnacyjnej
 • korzystać z profesjonalnych kosmetyków i aparatury najnowszych generacji
 • rozpoznawać skład kosmetyku i ustalać zastosowanie
 • współpracować z lekarzami dermatologami w przypadku pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • profesjonalnej obsługi urządzeń przeznaczonych do zabiegów

Po ukończeniu studiów I stopnia jesteś przygotowany do pracy w:

 • Gabinetach dermatologicznych (w zakresie pielęgnacji skóry)
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Firmach produkujących kosmetyki
 • Ośrodkach odnowy biologicznej
 • Ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych na stanowisku doradcy klienta bądź jako konsultant
 • Sieciach dystrybucji kosmetyków
 • Spa&Wellness

Stworzysz własną działalność z profesjonalnymi usługami ulepszającymi piękno, zdrowie skóry i samopoczucie psychiczne klientów.

Położnictwo

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny, poziom studiów: studia I stopnia
 • praktyczny profil studiów

Liczba godzin zajęć z nauczycielem – 2900,
praktyki zawodowe – 1200,
bez nauczyciela – 755

Dziedzina oraz dyscyplina naukowa/dyscypliny naukowe

 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki medyczne 70%
 • dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu – dyscyplina nauki o zdrowiu 13%

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo uzyskuje dyplom i tytuł zawodowy licencjata położnictwa. Absolwenci będą posiadać obszerną wiedzę medyczną:

 • szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa,
 • ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,
 • znajomość etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej,

oraz umiejętności:

 • wykonywać świadczenia zdrowotne wobec: kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej,
 • rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorować ciążę prawidłową, samodzielnie prowadzić i przyjąć poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych),
 • podejmować konieczne działania w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza,
 • sprawować opiekę nad matką i noworodkiem,
 • współpracować z personelem medycznym, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych,
 • prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje zadania zawodowe w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia,
 • administracji państwowej i samorządowej.

Studia magisterskie


Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym 

Administracyjno - Ekonomiczne

Student, realizując cykl kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku Administracyjno – Ekonomicznym (dyplom Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu) w konfiguracji ze studiami podyplomowymi Lider Biznesu i Administracji (dyplom Powiślańskiej Szkoły Wyższej) większość zajęć będzie miał/miała zaplanowane w Kwidzynie, 1 raz w semestrze (1 dzień) zajęcia odbywać się będą w Toruniu.
Wykładowcami i Promotorami prac dyplomowych będą nauczyciele akademiccy Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Pielęgniarstwo

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Absolwent Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia

W zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych,
 • znajomość regulacji prawnych, norm etycznych oraz deontologii wykonywania zawodu.

W zakresie umiejętności potrafi:

 • określać i wdrażać standardy profesjonalnej opieki,
 • organizować i nadzorować pracę własną, zespołu pielęgniarskiego i opiekę pielęgniarską,
 • wdrażać nowe techniki, metody i rozwiązania organizacyjne,
 • rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie w trudnych sytuacjach,
 • opracowywać założenia kadrowe,
 • rozpoznawać obszary prowadzenia badań naukowych w specjalności i aktywnie w nich uczestniczyć,
 • opracowywać i udzielać zindywidualizowane świadczenia w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się,
 • opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny, jakości pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie oraz w instytucjach oświatowych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.


Studia podyplomowe


Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą studiów podyplomowych: https://psw.kwidzyn.edu.pl/studia-podyplomowe.html

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa 

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomowe


Studia MBA


Powiślańska Szkoła Wyższa oferuje następujące kierunki studiów MBA:

MBA dla kadr zarządzających jednostkami systemu zdrowia

 • studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego
 •  tryb niestacjonarny, profil praktyczny.

MBA dla pielęgniarek i położnych

 • studia podyplomowe, 2 semestry,
 • 1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 
 • tryb niestacjonarny, profil praktyczny.

MBA dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

 • studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1086 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, tryb niestacjonarny, profil praktyczny

MBA Executive Master of Business Administration

 • Graduate study, 3 semesters
 • 1800 hours, including 930 with direct participation of an academic teacher, 
 • Stationary/part-time mode

Kierunki wykładane na uczelni:

administracyjno - ekonomiczne II stopnia Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
położnictwo Licencjat Stacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Rektorat:
tel. 55 615 13 71
rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl

Dziekanat:
tel. 55 615 13 73
dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl

Kwestura:
tel. 55 615 13 68
kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl

Rekrutacja:
tel. 55 615 13 73
rekrutacja@psw.kwidzyn.edu.pl

Informacja:
tel. +48 660 758 017
info@psw.kwidzyn.edu.pl

Instytut Naukowy:
tel. 532 549 124
instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl


Powiślańska Szkoła Wyższa

FILIE

Gdańsk
ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
Telefon: 58 351 12 85
E-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Toruń
ul. Prosta 4, 87-100 Toruń
Telefon: 539 098 913
E-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl

Kościerzyna
ul. W. Sikorskiego 1, 83-400 Kościerzyna
Telefon: 883 849 187
E-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia MBA

poznaj ofertę studiów

czytaj dalej

Studia magisterskie Administracyjno - Ekonomiczne w Kwidzynie

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ ZAPRASZA

czytaj dalej

Dlaczego kosmetologia?

Pragnąc sprostać oczekiwaniom edukacyjnym mieszkańców regionu oraz potrzebom interesariuszy zewnętrznych Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie uruchomiła studia pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, o profilu praktycznym.

czytaj dalej

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

czytaj dalej

Kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską.

czytaj dalej

Konkurs o indeks PSW!

Powiślańska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest indeks uczelni (bezpłatna nauka a ostatnim roku studiów) na dowolnie wybranym kierunku: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, Ratownictwo Medyczne.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie