Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

Rok założenia: 1945 | Rektor: Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

przejdź do spisu treści

Przez całe życie dokonujemy wyborów. Warto pamiętać, że niektóre wybory są lepsze od innych…

Wybierz mądrze, studiuj na Politechnice Śląskiej!


Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego, jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej. 

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uczelni badawczej, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%. W tym gronie znalazła się Politechnika Śląska, która w ramach konkursu otrzyma łącznie blisko 245 000 000,00 zł w ciągu 7 lat.

Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych: 

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, 
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, 
 • materiały przyszłości, 
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości,
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0,
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

W piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, dwóch instytutach Politechniki Śląskiej – prowadzonych jest ponad 60 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować:

 • analitykę biznesową, 
 • lingwistykę stosowaną,
 • pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną,
 • socjologię,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie projektami. 

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2021/2022:

 • Automatyka i robotyka przemysłowa 
 • Cognitive technologies 
 • General engineering
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka i geologia środowiska
 • Geoinżynieria i eksploatacja surowców 
 • Informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • Inżynieria i technologie materiałowe
 • Inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • Inżynieria ogólna
 • Inżynieria produkcji i zarządzania 
 • Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych
 • Mechatronika przemysłowa
 • Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • Sustainable energy engineering

Dziewięć wydziałów, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Instytut Fizyki znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą "Wspólna Szkoła Doktorska" oraz studia podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kandydaci mają również możliwość podjęcia bezpłatnego kształcenia na jednym z prawie 30 kierunków w języku angielskim.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. inżynierów. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na piątym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową.

Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni.

Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. Możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Inżynierii Materiałowej na kierunku Inżynieria materiałowa o profilu praktycznym, Wydział Elektryczny na kierunku Mechatronika o profilu praktycznym, Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym oraz Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej na kierunku Transport kolejowy o profilu praktycznym.

Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Studenci naszej Uczelni mogą również uczestniczyć w projektach Project Based Learning (PBL). Poprzez aktywne zaangażowanie w rzeczywiste projekty trwające od kilku tygodni do semestru, rozwiązują rzeczywiste problemy, szukają odpowiedzi na angażujące i złożone pytania. Kształcenie oparte na projektach rozwija wiedzę merytoryczną, a także umiejętności krytycznego myślenia, uwalnia kreatywną energię wśród studentów i nauczycieli akademickich, uczy pracy zespołowej w grupach interdyscyplinarnych, często w kontakcie z partnerem z przemysłu lub z zagranicznej jednostki badawczej.

Nasi studenci mają szanse na zdobycie stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Ciekawi świata mogą skorzystać z Letniej i Zimowej Szkoły, czyli projektu pozwalającego na spędzenie wakacji w uczelni zagranicznej, w której organizowane są zajęcia akademickie. Dla zainteresowanych dłuższym pobytem zagranicą dostępne są programy Erasmus i Erasmus Plus. Nasi studenci mogą także zdobyć podwójny dyplom ukończenia studiów z wybranymi uczelniami w Europie, a chętni do podróży za ocean powinni zainteresować się interdyscyplinarnym projektem semestralnym, który Politechnika Śląska prowadzi z Uniwersytetem Stanforda w Stanach Zjednoczonych. 

W Politechnice Śląskiej działa ponad 180 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter oraz budzą zainteresowanie mediów i inwestorów zewnętrznych.
 • Czworo studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej znalazło się w gronie laureatów 9. edycji ogólnopolskiego programu Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Studentki Politechniki Śląskiej zwyciężczyniami Międzynarodowego Konkursu „Re-connect” 2021 za projekt „ECO-MODULAR”.
 • Studentki Politechniki Śląskiej w niezwykłym projekcie – symulacji załogowej misji kosmicznej, przeprowadzonej w Habitacie LunAres (2021).
 • Doktorantka Politechniki Śląskiej wyróżniona w programie „Seeds For The Future” poświęconym nowoczesnym technologiom.
 • Studenckie Koło Naukowe Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH przygotowało prototyp mobilnego robota dezynfekującego. Projekt ma na celu wesprzeć zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 • Studenci z koła naukowego Silesian Aerospace Technologies wygrali konkurs, zorganizowany przez wrocławską firmę SatRevolution, na opracowanie specjalistycznej aparatury pomiarowej, będącej wyposażeniem satelity. Eksperyment posłuży zbadaniu przestrzeni kosmicznej. 
 • Studenckie Koło Naukowe Silesia Racing („SR”) realizuje projekt poświęcony rowerom tradycyjnym i elektrycznym, stanowiącym element eko- i elektromobilności. Rowery będą użytkowane w nowoczesnym indywidualnym transporcie miejskim.

Oferta Edukacyjna:


Kliknij aby pobrać Informator 2022/2023


Serdecznie zapraszamy na Politechnikę Śląską !

Uczelnię przyjazną i otwartą , która czeka na wszystkich głodnych wiedzy i chcących rozwijać własne pasje i zainteresowania. 

Przez całe życie dokonujemy wyborów. Warto pamiętać, że niektóre wybory są lepsze od innych…

Wybierz mądrze, studiuj na Politechnice Śląskiej!


przejdź do spisu treści

ANALITYKA BIZNESOWA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14
woiz_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, zarządzania, finansów i ekonomii. W szczególności potrafią pozyskiwać, selekcjonować i przetwarzać kluczowe dane oraz przekształcać je w informacje, wykorzystywać narzędzia klasy Business Intelligence, analizować przebieg i efekty procesów biznesowych, a także przeprowadzać analizę ekonomiczną i finansową wspierającą decyzje menadżerskie. Absolwenci potrafią również analizować ryzyko działań biznesowych oraz wskazywać szanse i zagrożenia związane z występowaniem ryzyka.

Połączenie wiedzy biznesowej z kompetencjami analitycznymi pozwala na zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych, a w szczególności w działach analiz biznesowych, informatycznych i odpowiedzialnych za zarządzanie informacją oraz w korporacjach świadczących biznesowe usługi doradcze, instytucjach finansowych oraz instytucjach gospodarczych Unii Europejskiej. Absolwenci mogą również przeprowadzać audyty biznesowe, wspierać działy informatyczne w projektowaniu systemów biznesowych, a także prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych i informacji.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • analiza danych i procesów gospodarczych (S, N)
 • analiza danych finansowych (S, N)

ARCHITEKTURA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

studia stacjonarne I stopnia w języku polskim,
studia stacjonarne II stopnia w języku polskim lub języku angielskim

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Gliwice, ul. Akademicka 7
32 237 12 10
ar-rekrutacja-2018@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego, planowania przestrzennego, historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli. Posiadają umiejętność kształtowania środowiska człowieka, stosowania procedur opracowywania projektów obiektów architektonicznych, a także rozwiązywania problemów: funkcjonalnych, użytkowych, budowlanych, konstrukcyjnych, inżynierskich i technologicznych. Znają przepisy techniczno--budowlane oraz metody organizacji procesu inwestycyjnego.

Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym, w zakresie projektowania architektonicznego, a także urbanistycznego.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zdobycia uprawnień zawodowych wymaganych prawem, wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, koordynowania prac w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzania projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy badawczej.

Ponadto absolwenci studiów I i II stopnia są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych, a także w różnorodnych zawodach pokrewnych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier architekt

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier architekt

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier architekt

WYBRANE PRZEDMIOTY

 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • etyka i specyfika zawodu architekta
 • historia architektury
 • instalacje budowlane i energooszczędność
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • konstrukcje budowlane
 • landscape design
 • nowe technologie i metody projektowania w architekturze
 • planowanie miejscowe
 • planowanie regionalne
 • praktyka zawodowa
 • prawo budowlane
 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie konserwatorskie
 • projektowanie urbanistyczne
 • wykonywanie zawodu architekta

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

PROFIL PRAKTYCZNY

Gliwice, ul. Akademicka 7
32 237 12 10
ar-rekrutacja-2018@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę i kwalifikacje zawodowe w zakresie świadomego oraz odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka. Sprawnie posługują się językiem wypowiedzi architektonicznej w zakresie architektury wnętrz. W ramach studiów zostają zapoznani przede wszystkim z zagadnieniami ze sfery sztuk pięknych i projektowych, jak również z  treściami o profilu technicznym. Absolwentów kierunku architektura wnętrz charakteryzuje wysoki poziom umiejętności rozwiązywania zróżnicowanych zadań z zakresu projektowania architektury wnętrz, wystaw i mebli, a także doboru i kształtowania kolorystyki, oświetlenia i elementów infrastruktury technicznej.

Wiedza absolwentów jest dodatkowo poszerzona o historię sztuki, architektury wnętrz i  mebli oraz przedmioty plastyczne, a także wzbogacona o  zagadnienia budowlane, konstrukcyjne i technologiczne.

Profil oraz tematyka studiów pozwala na znaczną elastyczność projektową, kształci umiejętność indywidualnej oraz zespołowej pracy projektowej oraz stwarza możliwość organizowania samodzielnej działalności projektowej i udziału w  pracach artystyczno-badawczych.

Absolwenci kierunku architektura wnętrz są przygotowani do podjęcia działalności twórczej w zakresie projektowania architektury wnętrz i szeroko rozumianych działań plastycznych oraz współpracy w ramach wielobranżowych zespołów projektowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister sztuki

WYBRANE PRZEDMIOTY

 • budownictwo ogólne i materiałoznawstwo
 • ekonomika i organizacja procesu inwestycyjnego
 • etyka i specyfika zawodu architekta
 • historia architektury
 • instalacje budowlane i energooszczędność
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • konstrukcje budowlane
 • landscape design
 • nowe technologie i metody projektowania w architekturze
 • planowanie miejscowe
 • planowanie regionalne
 • praktyka zawodowa
 • prawo budowlane
 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie konserwatorskie
 • projektowanie urbanistyczne
 • wykonywanie zawodu architekta

AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

PROFIL PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
Gliwice, ul. Akademicka 2
32 237 24 02 (S), 32 237 11 30 (N)
wgig_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu automatyki układów i procesów przemysłowych, posiadają także umiejętności w zakresie projektowania oraz konstrukcji układów sterowania, programowania sterowników przemysłowych, sieci komputerowych i przemysłowych. Są przygotowani do pracy w wielu gałęziach przemysłu oraz w instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych, posiadają także odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych.

Kierunek automatyka i informatyka przemysłowa powstał w odpowiedzi na potrzeby pracodawców z firm produkcyjno--usługowych z różnych branż przemysłu, a także z ośrodków badawczych. W nowoczesnych firmach w różnych branżach przemysłu nieodzowna jest praktyczna wiedza z zakresu szeroko pojętej automatyzacji układów i procesów przemysłowych.

Absolwenci posiadają umiejętności twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz praktycznej konstrukcji układów i systemów sterowania, a także oprogramowania systemów automatyki przemysłowej i usługowej, programowania sterowników przemysłowych, użytkowania sieci komputerowych i sieci przemysłowych. W trakcie studiów odbywają sześciomiesięczną praktykę zawodową.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów (w tym sześciomiesięczna praktyka zawodowa)
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów (w tym sześciomiesięczna praktyka zawodowa)
 • uzyskany tytuł – inżynier

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Gliwice, ul. Akademicka 16
32 237 13 10
air_waei_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów, związanych ze sterowaniem procesami ciągłymi i dyskretnymi, inżynierią procesową i systemową, systemami komputerowymi i mikroprocesorowymi, automatyzacją procesów technologicznych i układów autonomicznych, a także robotyką i układami mobilnymi. Posiadają umiejętności, niezbędne przy projektowaniu i programowaniu różnorodnych układów sterowania, w programowaniu off-line i on-line robotów przemysłowych i zrobotyzowanych gniazd produkcyjnych, robotów mobilnych oraz urządzeń autonomicznych. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej, w zależności od specjalności, jako projektanci i użytkownicy nowoczesnych systemów automatyki, projektanci układów sterowania robotów, układów mobilnych, samochodów i samolotów, automatyki w systemach biotechnologicznych i energetycznych, systemów komputerowych, monitorujących, pomiarowych i decyzyjnych, w realiach wymagań przemysłu 4.0. Mogą pracować w zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem nowych, zautomatyzowanych procesów wytwórczych, transportowych i technologicznych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • automatyka i robotyka przemysłowa (S)
 • technologie informacyjne w automatyce i robotyce (S)

Studia II stopnia:

 • automatyka (S)
 • automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych (S, N)
 • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych (S, N)
 • biomechanika i sprzęt medyczny (S, N)
 • integrated manufacturing systems – we współpracy z firmą Balluff Sp. z o.o. (S)
 • modelowanie układów i procesów (S, N)
 • projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych (S, N)
 • projektowanie robotów i urządzeń automatyki (S, N)
 • robotization of technological processes (4 semestry, początek zajęć – semestr zimowy)
 • robotyka (S)
 • sterowanie w inżynierii procesowej i biotechnologii (S)
 • systemy pomiarowe i informacyjne (S)
 • zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów – we współpracy z firmą Bernecker & Rainer Industrie-Electronic (S)
 • zarządzanie jakością i procesami materiałowymi (S, N)
 • zintegrowane systemy wytwarzania (N)

AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Gliwice, ul. Akademicka 16
32 237 13 10
air_waei_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka czy fizyka, oraz praktyczne umiejętności techniczne, związane m.in. z projektowaniem i programowaniem systemów komputerowych, projektowaniem i analizą układów elektronicznych, układów sterowania oraz systemów mikroprocesorowych, projektowaniem i korzystaniem z baz i hurtowni danych, a także wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom w wybranej przez siebie specjalności: informatyka, automatyka i robotyka albo elektronika i telekomunikacja. Dyplom ten jest równoważny dyplomowi uzyskanemu przez absolwentów studiów na powyższych kierunkach.

Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego absolwenci kierunku podejmują pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie jako informatycy, np. jako projektanci baz danych oraz rozproszonych systemów informatycznych, świetnie sprawdzają się jako konstruktorzy i użytkownicy systemów i układów automatyki oraz zrobotyzowanych technologii i elementów inteligencji maszynowej. Są również przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w dziedzinie konstrukcji elementów i układów elektronicznych, a także sprzętu i oprogramowania układowego oraz użytkowego dla aparatury elektronicznej, stosowanej w urządzeniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, regulacyjnych i w technice medycznej.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I i II stopnia:

 • automatic control (S)
 • data science (S)
 • electronics and telecommunication (S)
 • informatics (S) 

BIOTECHNOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 
Gliwice, ul. Akademicka 16
32 237 13 10
air_waei_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ CHEMICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 237 28 71
wisie_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI 
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9
32 237 15 49, 32 237 15 74
wch_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, biologii molekularnej, biochemii, bioinformatyki, informatyki, fizyki z biofizyką i chemii. Zostali zapoznani z aspektami inżynierii reaktorów, transportu masy i ciepła, procesami biokatalizy i biotransformacji, inżynierii genetycznej, a także z nowoczesnymi metodami analizy związków chemicznych i próbek biologicznych. Dzięki znajomości technik inteligentnej analizy danych potrafią przetwarzać duże zbiory danych w zastosowaniach biomedycznych. Potrafią stosować techniki, umożliwiające selekcję i modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych oraz projektować i eksploatować obiekty inżynierskie służące ochronie środowiska, takie jak oczyszczalnie, biogazownie i biorafinerie.

Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach, instytutach badawczych, ośrodkach medycznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, ochronie środowiska i gospodarce obiegu zamkniętego, centrach bioinformatycznych i informatycznych. Mogą pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, diagnostyką medyczną i analizą dużych zbiorów danych (big data), prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, otrzymywaniem bioproduktów, a także modelowaniem bioprocesów.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • bioinformatyka (S)
 • biotechnologia przemysłowa (S)
 • biogospodarka (S)
 • biotechnologia w ochronie środowiska (S)

Studia II stopnia:

 • bioinformatyka (S)
 • biotechnologia przemysłowa (S)
 • biofuels (S)
 • biogospodarka (S)
 • biopaliwa (S)
 • biotechnologia w ochronie środowiska (S)

BUDOWNICTWO

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
Gliwice, ul. Akademicka 5
32 237 20 30
wb_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, a także projektowania obiektów budowlanych oraz ich utrzymania i modernizacji, jak również produkcji materiałów i elementów budowlanych. Potrafią projektować i wykonywać miejskie budowle inżynierskie i infrastrukturę techniczną, planować i prowadzić miejskie prace renowacyjne oraz współdziałać w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz budowy dróg i ulic.

Absolwenci kierunku budownictwo są przygotowani do prac w zakresie analizy i projektowania konstrukcji obiektów inżynierskich oraz do prowadzenia prac przy ich realizacji, czyli budowie, utrzymaniu i modernizacji. Mogą zajmować się realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych, zarządzaniem w budownictwie lub proekologicznym rozwiązywaniem zagadnień budowlanych. Są również przygotowani do projektowania i wykonawstwa liniowych budowli inżynierskich, układów komunikacyjnych, a także projektowania budowlano-architektonicznego, wykonywania miejskich budowli inżynierskich, budowli podziemnych i infrastruktury technicznej.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • budowlano-architektoniczna (S)
 • budownictwo drogowe (S, N)
 • inżynieria procesów budowlanych (S, N)
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (S, N)

Studia II stopnia (specjalności dzielą się na profile dyplomowania):

 • budownictwo drogowe
 • drogi, ulice i autostrady (S, N)
 • drogi kolejowe (S, N)
 • inżynieria procesów budowlanych
 • realizacja i eksploatacja obiektów budowlanych (S, N)
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • budownictwo miejskie i przemysłowe (S, N)
 • geotechnika
 • mosty (S, N)

CHEMIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ CHEMICZNY
Gliwice, ul. Marcina Strzody 932 237 15 49, 32 237 15 74
wch_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Znają problematykę ochrony środowiska i zapobiegania emisji zanieczyszczeń, zagospodarowania odpadów stałych, a także technologii produkcji, przetwórstwa, identyfikacji i analizy polimerów. Potrafią opracowywać projekty w zakresie biotechnologii przemysłowej, technologii organicznej i bioorganicznej, analizy przemysłowej i bioanalityki oraz inżynierii materiałowej.

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do pracy w przemyśle chemicznym oraz w laboratoriach analitycznych, kryminalistycznych i diagnostycznych. Znajdą również zatrudnienie w firmach farmaceutycznych, kosmetycznych, biotechnologicznych, a także w przemyśle farb i lakierów. Są przygotowani do pracy w ośrodkach edukacyjnych i jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą. Mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie produkcji związków chemicznych, farmaceutycznych i substancji specjalnych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • bioanalityka (S)
 • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna (S)
 • chemia materiałów (S)

Studia II stopnia:

 • bioanalityka (S)
 • chemia farmaceutyczna i kosmetyczna (S)
 • chemia materiałów (S)

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Gliwice, ul. Akademicka 16
32 237 13 10
eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Mają również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki oraz potrafią korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego.

Znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w firmach wdrażających innowacyjne technologie, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli. Mogą również pracować w zakładach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych zajmujących się problematyką biomedyczną oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych zakładów opracowujących i produkujących aparaturę medyczną.

Absolwenci są także przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych związanych z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej – u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy oraz letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia:

 • aparatura elektroniczna (S, N)
 • elektronika biomedyczna (S)
 • mikroelektronika z nanotechnologią (S)
 • radioelektronika (S)
 • telekomunikacja (S)
 • ELEKTROTECHNIKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
32 237 15 07
we_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroenergetyki, automatyki, robotyki, elektroniki analogowej i cyfrowej, eksploatacji systemów elektrycznych oraz języków programowania. Posiadają umiejętności w zakresie projektowania, konstrukcji, budowy i eksploatacji urządzeń, układów i systemów elektroenergetycznych oraz techniki bezpieczeństwa w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu. Znają również podstawy prawa dla inżynierów, zasady organizacji i ekonomiki produkcji, a także zarządzania.

Studia te łączą współczesną elektrotechnikę z zagadnieniami elektroniki, automatyki oraz informatyki przemysłowej.

Wykształcenie zdobyte na kierunku elektrotechnika umożliwia ponadto uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Daje również możliwość zdobycia świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Absolwenci kierunku zaliczają się do grupy najbardziej poszukiwanych i opłacanych specjalistów.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • › czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • › uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • › czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • › uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • › czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • › początek zajęć – semestr letni
 • › uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • inżynieria elektryczna (S, N)

W ramach specjalności bloki przedmiotów obieralnych:

 • automatyka i metrologia elektryczna (S, N)
 • elektroenergetyka (S, N)
 • elektronika przemysłowa (S, N)
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S, N)
 • systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie (S, N)
 • systemy mechatroniczne (S, N)

Studia II stopnia:

 • automatyka i metrologia elektryczna (S, N)
 • elektroenergetyka (S, N)
 • elektronika przemysłowa (S, N)
 • przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (S, N)
 • systemy elektromechaniczne w przemyśle i transporcie (S, N)
 • systemy mechatroniczne (S, N)

ENERGETYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 237 28 71
wisie_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych. Znają możliwości i współczesny stan techniki w zakresie praktycznego wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej do zabezpieczenia rosnących potrzeb energetycznych miast, osiedli i pojedynczych domów. Posiadają również wiedzę z podstaw diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zasad gospodarki energetycznej w dużych zakładach przemysłowych, małych firmach i gminach.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Mogą być specjalistami w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Studia przygotowują do pracy w elektrowniach, elektrociepłowniach i wielu innych zakładach w dziedzinie zagadnień związanych z problemami energetycznymi.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • energetyka gazowa i rozproszona (S)
 • energetyka zawodowa i przemysłowa (N)
 • modernizacja instalacji energetycznych (S)
 • procesy i systemy energetyczne (S)
 • sustainable energy engineering (S)
 • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne (S)

Studia II stopnia:

 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem (S)
 • cieplne systemy energetyczne (S)
 • clean fossil and alternative fuels energy (S, w ramach programu KIC)
 • computer aided energy engineering (S)
 • energetyka gazowa i rozproszona (S)
 • energetyka jądrowa (S)
 • energetyka zawodowa i przemysłowa (N)
 • modernizacja instalacji energetycznych (S) 

ENERGETYKA

PROFIL PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
32 237 15 07
we_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Celem studiów jest przekazanie studentom kompleksowej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera energetyka w okresie strukturalnej przebudowy energetyki – od wielkoskalowej energetyki korporacyjnej, opartej na wykorzystaniu paliw kopalnych, do energetyki zrównoważonej, ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie rozproszonej energii odnawialnej, zarządzanej za pomocą infrastruktury smart grid.

Absolwenci kierunku energetyka znajdą zatrudnienie w czterech wielkich segmentach powstającego nowego rynku pracy. Po pierwsze, w strategicznym przemyśle dóbr inwestycyjnych OZE/URE jako konstruktorzy modułowych instalacji prosumenckich, projektanci infrastruktury smart EV i smart city oraz jako energetycy gminni. Po drugie, jako kadra na potrzeby szerokiego rynku masowych interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej, w szczególności jako instalatorzy prosumenckich mikroinstalacji energetycznych i projektanci inteligentnych prosumenckich sieci energetycznych. Po trzecie, jako kadra dla przemysłu ICT oraz korporacyjnych przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza elektroenergetycznych. Po czwarte, jako elitarna kadra na potrzeby instytucji centralnych, strategicznych firm konsultingowych i władz regionalnych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów - 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • energetyka prosumencka (S)

W ramach specjalności bloki przedmiotów obieralnych:

 • energetyka inteligentna (S i N)
 • elektroenergetyka (S i N)
 • technologie odnawialnych źródeł energii (S i N)

przejdź do spisu treści

FIZYKA TECHNICZNA

PROFIL PRAKTYCZNY

INSTYTUT FIZYKI
– CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Gliwice, ul. Konarskiego 22B
32 237 22 16
ft_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku fizyka techniczna (profil praktyczny) są przygotowani do podjęcia pracy w firmach korzystających z nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, przetwarzania dużych ilości danych fizycznych, w tym związanych z przemysłem motoryzacyjnym, informatycznym, nanotechnologiami, satelitarnymi badaniami Ziemi oraz innymi, związanymi z wdrażaniem zaawansowanych technik badawczych, takich jak technika próżniowa oraz metody fizyki jądrowej.

Absolwenci uzyskują podstawowe wykształcenie w zakresie fizyki oraz wybranych dziedzin techniki: informatyki, elektroniki, optyki, a także inżynierii materiałowej. Wiedza absolwentów jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół techniki wysokiej próżni, inżynierii materiałowej, metod pomiarowych, w tym głównie metod spektroskopowych i mikroskopowych, sterowania i automatyzacji pomiarów. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w firmach, gdzie pracują zespoły złożone ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki oraz posiadają podstawy do rozwiązywania problemów powstających na styku różnych dziedzin.

Zajęcia dydaktyczne są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej i specjalistów z doświadczeniem pracy w przemyśle. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe po 4., 5. i 6. semestrze.

Absolwenci kierunku fizyka techniczna mogą znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, w biurach projektowych i laboratoriach przemysłowych, przy obsłudze wysoko specjalistycznej aparatury diagnostycznej, w firmach zajmujących się automatyzacją procesów produkcji, w firmach analityczno-konsultingowych oraz w ośrodkach obliczeniowych. Lista potencjalnych pracodawców, współuczestniczących w tworzeniu procesu dydaktycznego kierunku fizyka techniczna o profilu praktycznym jest bieżąco uaktualniana na stronie głównej Instytutu Fizyki, Centrum Naukowo-Dydaktycznego: www.fizyka.polsl.pl.

Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia studiów magisterskich II stopnia na kierunku fizyka techniczna i innych, wybranych kierunkach technicznych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

stacjonarne I stopnia
profil: ogólnoakademicki
termin naboru: rekrutacja letnia
czas trwania studiów: 3,5 roku/7 semestrów
uzyskany tytuł: inżynier

informacja o kierunku:

Model Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) polega na tym, że materiały używane do produkcji krążą, a nie są zużywane. Nie będzie pojęcia odpadu, gdyż większość zużytych przedmiotów będzie wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to kierunek stworzony dla ludzi aktywnych i ambitnych, którzy w przyszłości chcą zajmować wysokie stanowiska i decydować o rozwoju Polski i Europy. Jest to kierunek bardzo praktyczny i dający solidne podstawy do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów inżynierskich. Proces kształcenia jest wspierany przez wiele przedsiębiorstw, które aktywnie uczestniczą w uczeniu, organizowaniu staży przemysłowych i kursów praktycznych. Głównym wspierającym jest SUEZ – korporacja wiodąca prym we wdrażaniu nowoczesnych technologii środowiskowych na świecie.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek kształci inżynierów, którzy będą wdrażali ideę gospodarki obiegu zamkniętego – najnowszego i promowanego obecnie kierunku rozwoju w Unii Europejskiej.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki zasobami, surowcami i odpadami, jak również te, związane z gospodarką wodną i energetyczną oraz zrównoważonym rozwojem.

Program studiów jest nowoczesny i innowacyjny, dostosowany do współczesnych wymogów rynku pracy.

Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności gwarantujące dobrze opłacane miejsca pracy.

Do programu studiów został wprowadzony moduł związany z biznesem, zarządzaniem i ekonomią oraz trening umiejętności miękkich.

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
Gliwice, ul. Akademicka 2
32 237 24 02 (S), 32 237 11 30 (N)
wgig_rekrutacja@polsl.pl (S I i II, N I i II)

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych i technicznych, technologii informatycznych, języków obcych oraz wiedzę specjalistyczną z górnictwa i geologii. Potrafią projektować, realizować i nadzorować roboty górnicze, geologiczne i geotechniczne z uwzględnieniem mechanizacji, zasilania elektrycznego, informatyzacji oraz ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko. Mają przygotowanie do rozwiązywania problemów inżynierskich, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej i kierowania zespołem pracowników.

Absolwenci kierunku górnictwo i geologia są przygotowani do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, jednostkach zaplecza przemysłowego górnictwa oraz w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Znajdują zatrudnienie zarówno w zakładach górniczych, jak i w organach nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej oraz w jednostkach projektowych i naukowo-badawczych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • › uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, N)
 • eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, N)
 • elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, N)
 • geodezja górnicza (S)
 • geologia górnicza i poszukiwawcza (S, N)
 • geologia inżynierska i geotechnika (S, N)
 • górnictwo odkrywkowe (S, N)
 • informatyka i zarządzanie w górnictwie (S, N)
 • maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
 • maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (N)
 • mining and geology (S) – w języku angielskim
 • przeróbka kopalin stałych i marketing (S)

Studia II stopnia:

 • budownictwo podziemne i ochrona powierzchni (S, N)
 • eksploatacja złóż i zagospodarowanie odpadów (S, N)
 • elektrotechnika i automatyka w górnictwie (S, N)
 • geodezja górnicza (S)
 • geologia górnicza i poszukiwawcza (S, N)
 • geologia inżynierska i geotechnika (S, N)
 • informatyka i zarządzanie w górnictwie (S, N)
 • maszyny górnicze, budowlane i drogowe (S)
 • maszyny i urządzenia górnicze i wiertnicze (N)
 • mining and geology (S) – w języku angielskim
 • przeróbka kopalin stałych i marketing (S)

INFORMATYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Gliwice, ul. Akademicka 16
32 237 13 10
inf_waei_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
32 237 15 07
we_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak systemy operacyjne, tworzenie oprogramowania, aplikacje internetowe, grafika komputerowa, komunikacja człowiek – komputer oraz wiedzę specjalistyczną charakterystyczną dla wybranej specjalności.

Znają zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiadają wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowani do administrowania takimi systemami.

Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych.

Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • bazy danych i inżynieria systemów (S)
 • computer graphics and software (S)
 • grafika komputerowa i oprogramowanie (S)
 • informatyczne systemy mobilne i przemysłowe (S)
 • informatyka w systemach elektrycznych (S, N)
 • internet of things (S)
 • IT mobile and industrial systems (S)

Studia II stopnia:

 • bazy danych i inżynieria systemów (S)
 • informatyczne systemy mobilne i przemysłowe (S)
 • inteligentne platformy autonomiczne (S)
 • interaktywna grafika trójwymiarowa (S)
 • Internet i technologie sieciowe (S)
 • oprogramowanie systemowe (S)

INFORMATYKA

PROFIL PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Gliwice, ul. Kaszubska 23
32 237 20 29
wms_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz działania współczesnych systemów komputerowych, podstaw informatyki, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Wiedza ta umożliwia im aktywny udział w realizacji różnego rodzaju projektów informatycznych. Znają klasyczne i nowoczesne metody informatyczne oraz sposoby ich wdrażania w nauce i gospodarce. Poza przygotowaniem informatycznym posiadają także przygotowanie matematyczne i specjalizacyjne, przydatne do zastosowań w technice. Posiadają również umiejętności programowania komputerów oraz pracy w zespołach programistycznych. Potrafią programować urządzenia mobilne (Android, IOS).

Absolwenci kierunku informatyka mogą zostać zatrudnieni w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Są przygotowani do szyfrowania i deszyfrowania danych, zabezpieczania systemów informatycznych oraz bezpiecznej transmisji danych w sieciach. Znajdą również pracę w agencjach reklamowych, studiach dźwiękowych, filmowych i fotograficznych. Mogą także tworzyć serwisy internetowe, portale informacyjne i społecznościowe.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • multimedia (S, N)
 • programowanie aplikacji mobilnych (S, N)
 • programowanie internetu (S, N)
 • przetwarzanie i ochrona informacji (S, N)
 • sieci komputerowe: bezpieczeństwo i zarządzanie (S, N)

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent posiada ogólną wiedzę informatyczną przynajmniej w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich na kierunku Informatyka oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych.

Absolwent uzyskuje umiejętności modelowania i konfiguracji systemów przemysłowych, jak też ich oprogramowania za pomocą nowoczesnych narzędzi programistycznych. Absolwent potrafi obsługiwać, administrować i rozwijać systemy informatyczne, w tym specjalistyczne, stosowane w przemyśle. Dysponuje wiedzą z zakresu komputerowego projektowania różnych produktów i technologii.

Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Posiada umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwenci tej specjalności mogą także znaleźć zatrudnienie w firmach elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz automatyki przemysłowej.

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • komputerowe systemy przemysłowe (N)
 • programowanie komputerów (N)

Studia II stopnia:

 • bezpieczeństwo systemów informatycznych (S, N)
 • inteligentne systemy przemysłowe (S, N)
 • programowanie komputerów (S, N)

INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Kierunek informatyka przemysłowa (profil praktyczny) ma charakter zintegrowany i obejmuje swoim obszarem szereg kierunków kształcenia prowadzonych tradycyjnie w ramach uczelni technicznych. Oprócz zagadnień z informatyki obejmuje on częściowo zagadnienia związane z inżynierią materiałową, metalurgią, robotyką, elektrotechniką oraz elektroniką i telekomunikacją.

Głównym celem studiów na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów informatyków o profilu praktycznym, zdolnych do późniejszego efektywnego funkcjonowania w sferze przemysłowej, jak również do pracy na stanowiskach inżynierskich ogólnych, interdyscyplinarnych, ale także potrafiącego łatwo zaadaptować się w standardowych systemach związanych z informatyką i inżynierią produkcji.

Absolwenci kierunku informatyka przemysłowa (profil praktyczny) mogą pracować zarówno na stanowiskach tradycyjnie przewidywanych dla inżyniera informatyka, jak i na innych stanowiskach inżynierskich w przemyśle. Studia te przygotowują również do dalszego rozwoju kompetencji w innych dziedzinach inżynierii, np. inżynierii produkcji, w ramach uczenia nieformalnego, a także do studiów II stopnia.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • komputerowe systemy przemysłowe (S)
 • programowanie komputerów (S)

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII
Gliwice, ul. Akademicka 2
32 237 24 02 (S), 32 237 11 30 (N)
wgig_rekrutacja@polsl.pl (S I i II, N I i II)

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYK
Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 237 28 71
wisie_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu problematyki technicznej, organizacyjnej, prawnej, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie we wszystkich obszarach przemysłu i techniki, a także administracji publicznej w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Potrafią oni określić strategiczne i bieżące cele przedsiębiorstw służące poprawie warunków pracy, analizować zmiany ekonomiczne w firmie, a także prowadzić kontrolę pracy i analizować zdarzenia wypadkowe i choroby zawodowe. Zostali również zapoznani z prawem pracy.

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdują zatrudnienie w głównych dziedzinach: w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, który obejmuje ochronę życia i zdrowia pracowników realizowaną w procesie pracy, oraz w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Są również przygotowani do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn (S)
 • gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe (S, N)
 • higiena i bezpieczeństwo pracy (S)
 • higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów (S)
 • inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S, N)
 • technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy (S, N)

Studia II stopnia:

 • bezpieczeństwo obiektów i higiena pracy (S)
 • gospodarka wodna i zagrożenia powodziowe (S, N)
 • inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe (S, N)
 • technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy (S, N)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

WYDZIAŁ INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Zabrze, ul. Roosevelta 40
32 277 74 30
wib_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci inżynierii biomedycznej – nowoczesnego, multidyscyplinarnego kierunku – to inżynierowie, którzy potrafią wykorzystać dynamicznie rozwijające się współczesne technologie dla wspomagania nie tylko medycyny, ale również rehabilitacji i teleopieki osób starszych, sportu oraz szeroko rozumianego zdrowego trybu życia. To kierunek na dziś i przyszłość, odpowiadający na wyzwania rynku pracy i zmian społecznych, który jest zawarty na liście wybranych inteligentnych specjalizacji naszego regionu i kraju. Studia na tym kierunku, na jedynym Wydziale Inżynierii Biomedycznej w Polsce, z profesjonalną kadrą oraz nowymi, bogato wyposażonymi laboratoriami, dają absolwentom możliwość nabycia wiedzy i kompetencji praktycznych dla projektowania w multidyscyplinarnych zespołach, rozwiązań programistycznych i sprzętowych, koncentrujących się wokół zagadnień informatyki i elektroniki medycznej, biomechatroniki oraz biomateriałów i inżynierii wyrobów medycznych.

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie, w zależności od ukończonej specjalności, zarówno w firmach komputerowych przy tworzeniu systemów informatycznych, jak i konstrukcyjno-technologicznych przy projektowaniu, wytwarzaniu, dystrybucji i serwisie wyrobów medycznych oraz w placówkach służby zdrowia przy integracji i eksploatacji aparatury medycznej, a także obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Są również specjalistami w zakresie akredytacji i atestacji wyrobów, aparatury i urządzeń medycznych. Absolwenci nabywają także umiejętności w zakresie formułowania biomedycznych problemów inżynierskich, ich rozwiązywania z wykorzystaniem nowoczesnych metod oraz kierowania zespołami interdyscyplinarnymi m.in. w instytutach naukowo-badawczych zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w wytwarzaniu wyrobów medycznych. Wiedza, którą posiadają umożliwia im również zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych i konsultingowych bezpośrednio związanych ze zdrowiem publicznym.

Nowa specjalność information systems in medicine, prowadzona w języku angielskim, z elementami zarządzania jednostkami służby zdrowia to odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zintegrowana informatyzacja służby zdrowia. Cechuje ją nowoczesny program studiów ukierunkowany na tworzenie, wykorzystanie i wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w medycynie, szeroki udział profesorów zagranicznych w toku kształcenia oraz bliska współpraca z wiodącymi firmami producentów sprzętu medycznego w ramach praktyk, staży, specjalistycznych szkoleń, wizyt studyjnych i wymian studenckich.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • informatyka i aparatura medyczna (S)
 • information systems in medicine (S)
 • inżynieria wyrobów medycznych (S)

Studia II stopnia:

 • biomechatronika i sprzęt medyczny (S)
 • information systems in medicine (S)
 • informatyka w medycynie (S)
 • inżynieria wytwarzania implantów, sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego (S)
 • projektowanie i wytwarzanie wyrobów medycznych (N)
 • przetwarzanie i analiza informacji biomedycznych (S)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach, nowoczesnych technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich, a także metod badania i kształtowania ich struktury oraz badania właściwości mechanicznych i fizykochemicznych. Potrafią dobierać i użytkować materiały, prognozować oraz podwyższać trwałość wyrobów z uwzględnieniem komputerowego wspomagania w inżynierii materiałowej oraz uszlachetniać materiały poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki objętościowej oraz powierzchniowej.

Absolwenci kierunku inżynieria materiałowa są przygotowani do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowo-badawczej bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie i udoskonalaniu różnego rodzaju materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Znajdują zatrudnienie w działach produkcyjnych dużych zakładów, w działach zapewniania jakości, działach badawczo-rozwojowych, biurach projektowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, badawczych, doradztwa technicznego, a także zajmujących się transferem materiałów i technologii.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych (S)
 • biomateriały i inżynieria stomatologiczna (S, N)
 • informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach (S)
 • inżynieria powierzchni (S, N)
 • inżynieria zarządzania (S)
 • kompozyty, recykling i przetwórstwo tworzyw sztucznych (S, N)
 • materiały konstrukcyjne (S, N)
 • metody badań i ocena jakości wyrobów (S, N)
 • nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (S)
 • obróbka cieplna i łączenie trwałe (S, N)
 • ochrona antykorozyjna materiałów (S, N)

Studia II stopnia:

 • automation and robotisation of technological processes (S)
 • automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych (S, N)
 • badania materiałoznawcze (N)
 • fotowoltaika (S, N)
 • inżynieria jakości (S, N)
 • inżynieria materiałów biomedycznych (S, N)
 • inżynieria powierzchni (S, N)
 • inżynieria powierzchni i obróbka cieplna (S, N)
 • kompozyty i tworzywa sztuczne (S, N)
 • material and processes in modern industry (S)
 • materials science examinations (S)
 • materiały i technologie łączenia w energetyce (S, N)
 • materiały i technologie w lotnictwie (S, N)
 • materiały i technologie w motoryzacji (S, N)
 • przemysłowe i funkcjonalne materiały ceramiczne (S, N)
 • przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych (S, N)
 • technologie ochrony przeciwkorozyjnej – we współpracy z firmą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (S)
 • welding technologies and surface engineering in manufacturing – specjalność prowadzona we współpracy z firmą Messer Eutectic Catstolin Sp. z o.o. 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

PROFIL PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent nowego interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria Materiałowa studiów II stopnia o profilu praktycznym posiada ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • doboru i projektowania materiałów inżynierskich do zastosowań w praktyce przemysłowej; technologii ich wytwarzania, przetwórstwa materiałów; metod kształtowania oraz badania własności i struktury materiałów inżynierskich.
 • jest przygotowany do podejmowania działalności inżynierskiej, bezpośrednio przy produkcji, przetwórstwie, udoskonalaniu oraz kontroli jakości materiałów jak również do prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle i jednostkach gospodarczych.
 • posiada podstawowe umiejętności z zakresu zarządzania i pracy w zespołach, działania w sytuacjach kryzysowych oraz komunikacji interpersonalnej.
 • umiejętnie korzysta z obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego w zakresie doboru materiałów inżynierskich.

Nabyta wiedza predysponuje go do pracy w działach technologicznych i produkcyjnych zakładów przemysłowych, w działach zapewnienia i kontroli jakości, zespołach badawczo - rozwojowych, a także w biurach projektowych.

Jest przygotowany do pracy w dużych, średnich i małych firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz firmach doradztwa technicznego zajmujących się transferem materiałów i technologii.

Absolwent kierunku Inżynieria Materiałowa będzie specjalistą w zakresie podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i badawczo-rozwojowej w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, lotniczego, metalurgicznego; przy produkcji, przetwórstwie, doborze, udoskonalaniu oraz kontroli jakości głównie materiałów metalicznych, jak również ceramicznych, polimerowych i kompozytowych.

Inżynieria materiałowa profil praktyczny to kierunek na dziś oraz na przyszłość będący odpowiedzią na potrzeby stale zmieniającego się rynku w obszarze produkcji, jakości i technologii wytwarzania. Cechuje go nowoczesny program studiów ukierunkowany na znajomość i umiejętność wykorzystania technologii materiałowych w praktyce, bliską współpracę z wiodącymi firmami z terenu śląską i okolic w ramach praktyk i staży, transfer specjalistycznej wiedzy przez pracodawców w ramach spotkań z praktykiem oraz spersonalizowana realizacja zajęć dydaktycznych.

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów - 1,5 roku/3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Nowoczesne Materiały i Technologie

Do wyboru dwa spośród czterech modułów:

 • inżynieria jakości
 • materiały i technologie w energetyce
 • materiały i technologie w lotnictwie
 • materiały i technologie w motoryzacji

INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA PRZEMYSŁOWA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ CHEMICZNY
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9
32 237 15 49, 32 237 15 74
wch_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci są inżynierami i projektantami procesowymi, a także projektantami i konstruktorami aparatury, posiadającymi wiedzę ogólną na poziomie inżynierskim w zakresie matematyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej i analitycznej, inżynierii i ochrony środowiska, a także inżynierii bioprocesowej i produktu. Posiadają również wiedzę w zakresie kontroli procesu, w tym przemysłowych technik i urządzeń kontrolno-pomiarowych. Ponadto mają rozszerzoną wiedzę w zakresie operacji jednostkowych związanych z wymianą ciepła, masy i pędu oraz procesów separacji. Absolwenci posiadają także wiedzę w zakresie konstrukcji aparatury, projektowania i doboru aparatów oraz urządzeń przemysłowych, m.in. dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, spożywczego, energetyki i ochrony środowiska.

Po ukończeniu kierunku inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa absolwenci potrafią posługiwać się współczesnymi narzędziami wspomagania projektowania, znają przepisy i normy bezpieczeństwa procesowego oraz standardy kontroli i zapewnienia jakości procesu i produktu, przepisy ogólne, a także normy i warunki UDT. Znają również podstawy ekonomii i socjologii w zakresie niezbędnym do kierowania firmą i zespołami ludzkimi, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (S)
 • aparatura przemysłu spożywczego (S)

WYBRANE PRZEDMIOTY

 • informatyka użytkowa
 • podstawy automatyki i kontroli procesów
 • komputerowe wspomaganie projektowania, CAD
 • Computational Fluid Dynamics, CFD
 • materiały i tworzywa konstrukcyjne
 • podstawy konstrukcji aparatów i urządzeń
 • podstawy termodynamiki i ruch ciepła
 • inżynieria wspomagana komputerowo, CAE
 • aparatura przemysłowa
 • podstawy browarnictwa
 • laboratorium operacji jednostkowych

INŻYNIERIA PRODUKCJI

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu inżynierii produkcji, inżynierii materiałowej oraz technik wytwarzania. Posiadają wiedzę z zakresu produkcji i stosowania materiałów inżynierskich, nadawania im pożądanych kształtów i właściwości nowoczesnymi technikami wytwarzania naddatkowego i ubytkowego. Absolwenci znają sposoby organizacji produkcji z naciskiem na metody lean manufacturing.

Absolwenci kierunku inżynieria produkcji są przygotowani do pracy w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych i projektowych. Znajdują zatrudnienie we wszystkich zakładach posiadających produkcję przemysłową jednostkową lub wieloseryjną, np. w przemyśle automotive. Posiadając wiedzę z zakresu procesów logistycznych, zarządzania kosztami produkcji i jej jakością, bezpieczeństwa pracy i certyfikacji wyrobów, są poszukiwanymi pracownikami przez pracodawców.

W trakcie studiów organizowane są liczne kursy realizowane przez jednostki zewnętrzne, kończące się egzaminami i wydaniem certyfikatów. Pozwala to na poszerzenie kompetencji i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • certyfikacja wyrobów (S)
 • inżynieria odwrotna (S)
 • lean enterprise (S)

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 237 28 71

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę ogólnotechniczną, obejmującą podstawy ochrony środowiska, a także wiedzę z zarządzania i marketingu.

Potrafią projektować, budować i eksploatować instalacje ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, jak również obiekty służące uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków i gruntów.

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Mają wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii inżynierii środowiska i umiejętności ich wdrażania w skali technicznej. Mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • energooszczędne techniczne wyposażenie budynków (N)
 • gospodarka odpadami (S)
 • inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji (S)
 • komunalne i przemysłowe technologie środowiskowe (S)
 • ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza (S)
 • technologia wody, ścieków i gleby (S)
 • wodociągi i kanalizacja (N)
 • wodociągi, kanalizacja i gazownictwo (S)
 • zintegrowane technologie środowiskowe (S)

Studia II stopnia:

 • energooszczędne techniczne wyposażenie budynków (N)
 • gospodarka odpadami (S)
 • inżynieria środowiska oraz czyste technologie
 • w energetyce i motoryzacji (S)
 • komunalne i przemysłowe technologie środowiskowe (S)
 • ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza (S)
 • technologia wody, ścieków i gleby (S)
 • wodociągi i kanalizacja (S, N)

LINGWISTYKA STOSOWANA

PROFIL PRAKTYCZNY

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A
32 400 39 61
knsifo_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia przygotowują do pracy w przemyśle, biznesie, mediach oraz edukacji w charakterze tłumacza języków specjalistycznych (języka biznesu i języka technicznego), pośrednika międzykulturowego oraz lektora języków specjalistycznych, a także w zawodach pokrewnych, w których wymagana jest wiedza teoretyczna o procesach komunikacji oraz zaawansowana znajomość dwóch języków obcych. Po ukończeniu I semestru studenci wszystkich specjalności wybierają jedną z dwóch specjalizacji: tłumaczeniową lub lektorską. Absolwenci specjalizacji tłumaczeniowej dysponują umiejętnością przekładu w ramach trzech języków, tj. języka A (język polski), języka B (pierwszy studiowany język obcy) oraz języka C (drugi studiowany język obcy). Po ukończeniu specjalizacji lektorskiej jej absolwenci przygotowani są do prowadzenia ukierunkowanych na realizację potrzeb zawodowych zajęć językowych w zakresie dwóch studiowanych języków.

W czasie trzyletniej nauki studenci nabywają także podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o zarządzaniu oraz nauk technicznych, pozwalających na profesjonalne wykonywanie zadań zawodowych związanych z działalnością tłumaczeniową lub lektorską.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

LOGISTYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nowoczesnych systemów logistycznych oraz ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, a także w ochronie środowiska. Znają podstawy nauk ekonomicznych, między innymi makro i mikroekonomii, finansów, rachunku kosztów oraz podstawy organizacji i zarządzania, w tym zarządzania operacyjnego i strategicznego. Potrafią rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje menadżerskie.

Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, a także produkcji i dystrybucji. Mogą kierować przedsiębiorstwem logistycznym lub też zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, między innymi operacyjną, marketingową i finansową. Znajdą również pracę na stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz organizacyjna. Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • logistyka miast i regionów (S, N)
 • logistyka przedsiębiorstw przemysłowych (S, N)
 • zarządzanie łańcuchem dostaw (S, N)

Studia II stopnia:

 • menedżer logistyki (S, N)
 • usługi logistyczne (S, N)

LOGISTYKA

PROFIL PRAKTYCZNY
studia dualne

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14
woiz_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia dualne II stopnia na kierunku logistyka, to system studiowania, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i zawodowego doświadczenia. Program studiów obejmuje szeroki zakres wiedzy teoretycznej zdobywanej w trakcie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz stażu w przedsiębiorstwach partnerskich Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 • Absolwenci rozumieją podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
 • Znają ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
 • Absolwenci potrafią do rozwiązania problemów logistycznych wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne oraz dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich.
 • Absolwenci posiadają umiejętność krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania.
 • Absolwenci są przygotowani do kierowania zespołami w systemach produkcyjnych, organizowania procesów produkcyjnych i pomocniczych w przedsiębiorstwach przemysłowych, pracy w centrach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjno – transportowych, a także w innych sferach gospodarki.
 • Mogą pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych i spedycyjno-transportowych, komunalnych, a także centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i doradztwem w zakresie logistyki.

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry (1 i 3 semestr – zajęcia dydaktyczne, 2-gi semestr praktyka i staż u pracodawcy)
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia:

 • menedżer ds. logistyki, menedżer w sektorze usług logistycznych

przejdź do spisu treści

MATEMATYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Gliwice, ul. Kaszubska 23
32 237 20 29
wms_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu. Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.

Absolwenci kierunku matematyka są przygotowani do pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz wydziałach informatycznych dowolnego rodzaju przedsiębiorstw. Mają oni możliwość uzyskania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów, jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych mogą również wykonywać zawód nauczyciela matematyki i przedmiotów z zakresu jej zastosowań na wszystkich poziomach kształcenia.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów –2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • matematyka finansowa (S, N)
 • matematyka informatyczna (S, N)
 • matematyka stosowana (S, N)

Studia II stopnia:

 • kryptografia (S, Z)
 • matematyka teoretyczna (S, N)
 • matematyka w ekonomii (S, N)
 • modelowanie matematyczne (S, N)
 • statystyka (S, N)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁvINŻYNIERII ŚRODOWISKAvI ENERGETYKI
Gliwice, ul. Konarskiego 18
32 237 28 71
wisie_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Znają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych (m.in. obrabiarki) i energetycznych (maszyny robocze, silniki spalinowe, kotły) oraz chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania i technologie w dziedzinie techniki samochodowej i lotniczej. Potrafią posługiwać się wiedzą z zakresu mechaniki, technologii procesów materiałowych, wytrzymałości i doboru materiałów, termodynamiki, procesów cieplnych oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych, komputerowych metod i narzędzi obliczeniowych, a także zarządzania procesem projektowym. Posiadają wiedzę z zakresu technologii i procesów proekologicznych oraz systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Studiują na kierunku prowadzonym z dużym udziałem przemysłu, odbywając praktyki przemysłowe. Swoją wiedzę potrafią praktycznie wykorzystać w wielu dziedzinach gospodarki m.in. w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie.

Znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją maszyn, zwłaszcza technologicznych i energetycznych, a także w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • chłodnictwo i klimatyzacja (S)
 • maszyny i urządzenia energetyczne (S)
 • mechanical engineering (S)
 • mechanika i budowa maszyn (S, N)
 • technika samochodowa (S)

Studia II stopnia:

 • aircraft design – we współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym (S)
 • aircraft propulsion systems (S)
 • chłodnictwo (S)
 • diagnostyka i bezpieczeństwo konstrukcji energetycznych (S)
 • e-mobility and drive systems (4 semestry, początek zajęć – semestr zimowy)
 • inżynieria materiałów metalowych (S, N)
 • komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych (S, N)
 • lightweight structures – we współpracy ze Śląskim Klasterem Lotniczym (S)
 • maszyny i urządzenia energetyczne (S)
 • materials technology for automotive industry (S)
 • modelowanie i optymalizacja układów mechanicznych (S, N)
 • obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (S, N)
 • obróbka plastyczna metali i ich stopów – wspólnie z Technische Universität Bergakademie Freiberg (S)
 • projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych (S, N)
 • projektowanie i eksploatacja maszyn (S, N)
 • projektowanie układów napędowych maszyn górniczych i pojazdów specjalnych – we współpracy z firmą Rosomak S.A. (S)
 • przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych (S, N)
 • technika samochodowa (S)
 • technologie odlewnicze – specjalność prowadzona w trybie dualnym we współpracy z partnerami z branży odlewniczej (S)
 • technologie spawalnicze (S,N)

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 

PROFIL PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku:

 • Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru i technologii kształtowania materiałów;
 • Potrafią stosować nowoczesne narzędzia informatyczne do modelowania układów i procesów oraz projektowania maszyn;
 • Absolwenci znają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i potrafią zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce;
 • Posiadają doświadczenie w pracy, w przemyśle i w realizacji projektów;
 • Posiadają umiejętności z zakresu stosowania technologii proekologicznych i systemu zintegrowanego zarządzania środowiskiem.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także w przedsiębiorstwach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Grupa firm, która jest zaangażowana w realizację toku studiów, jest dobierana do każdego cyklu studiów przy kolejnych naborach na studia. Student w każdym roku akademickim jest objęty stażem (od 3 do 6 miesięcy).

Student jest zatrudniony w danej firmie na okres studiów i zgodnie z rodzajem zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie za pracę. Ponadto około 400 godz. zajęć dydaktycznych w całym toku studiów jest prowadzonych przez osoby ze środowiska przemysłowego.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • projektowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń (S)
 • technologie kształtowania i łączenia materiałów (S)

Studia II stopnia:

 • projektowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń (S)
 • technologie kształtowania i łączenia materiałów (S)

Realizowane w trybie dualnym – zajęcia na uczelni trwające do sześciu miesięcy, płatne staże w przemyśle. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez nauczycieli akademickich i przedstawicieli przemysłu, głównie z branży samochodowej.

MECHATRONIKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w języku polskim lub angielskim

MECHATRONIKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
32 237 15 07
we_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, sensoryki przemysłowej, a także informatyki i sterowania. Zostali zapoznani z zagadnieniami z dziedziny robotyki przemysłowej i mobilnej, pneumatyki i hydrauliki, nowoczesnej inżynierii materiałowej, a także pomiaru, przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów. Potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do projektowania, integrowania oraz planowania eksploatacji złożonych układów stosowanych w maszynach i środkach transportu oraz w aparaturze pomiarowej i diagnostycznej. W procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji układów mechatronicznych wykorzystują najnowsze oprogramowanie i systemy pomiarowe. W ramach procesu dydaktycznego szeroko współpracowali z przedstawicielami wiodących na rynku firm z branży mechatroniki przemysłowej.

Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektromaszynowe. Mogą więc pracować w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym, lotniczym, przedsiębiorstwach taboru trakcyjnego, a także w centrach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Znajdą także zatrudnienie w firmach inżyniersko-konsultingowych i w sektorze transferu zaawansowanych technologii.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (S, N)

Studia II stopnia:

 • advanced mechatronic systems (S)
 • aplikacje napędowe – we współpracy z firmą SEW-EURODRIVE (S)
 • mechatronic systems engineering − we współpracy z firmą IBS Poland (S)
 • mechatroniczne systemy odlewnicze (S)
 • mechatroniczne systemy wytwórcze (S)
 • modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych (S)
 • projektowanie mechatroniczne w metodologii MBD – we współpracy z firmą Draexlmaier (S)
 • projektowanie mechatronicznych układów mobilnych – we współpracy z firmą Wielton (S)
 • zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej (S, N)

NANOTECHNOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 
w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku:

 • Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, projektowania struktury i własności materiałów inżynierskich, a także ich technologii wytwarzania połączoną z umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi do symulacji numerycznych zjawisk i procesów w nanotechnologii. Ponadto absolwenci znają zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

 • Uzyskują również wiedzę związaną z nanotechnologią, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów w nanoskali, nanostruktur, nanomateriałów, w tym nanokompozytów i materiałów nanostrukturalnych, urządzeń w nanoskali, stosowanych metod badawczych, procesów i urządzeń stosowanych do produkcji nanomateriałów oraz możliwość jej stosowania w priorytetowych dziedzinach gospodarki. Ze względu na posiadany potencjał naukowy, absolwenci kierunku nanotechnologia są odpowiednią kadrą do pracy w zaawansowanych technologicznie przedsiębiorstwach przemysłowych, wzrastających sektorów nowoczesnych technologii, związanych z elektroniką, optoelektroniką, optyką, fotoniką, medycyną i farmacją, ochroną środowiska, przemysłem samochodowym, lotniczym i kosmicznym, maszynowym, włókienniczym i odzieżowym, kosmetycznym, rolniczym i spożywczym.

Prowadzenie zajęć w trybie projektowym oraz indywidualna opieka naukowa nad każdym studentem spowoduje uzyskanie wiedzy umożliwiającej podjęcie pracy nie tylko w przemyśle, ale także w instytucjach naukowo-badawczych czy też ośrodkach badawczo-rozwojowych wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej oraz podjąć samodzielną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wytwarzaniem, konkurencyjnych w skali światowej, produktów z zastosowaniem wiedzy nanotechnologicznej.

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • › czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • › początek zajęć – semestr letni
 • › uzyskany tytuł – magister inżynier

PEDAGOGIKA

PROFIL PRAKTYCZNY

KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH I FILOLOGII OBCYCH
Gliwice, ul. Hutnicza 9-9A
32 400 39 61
knsifo_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Studia na kierunku pedagogika dają możliwość nauki w miejscu, które dzięki wysokim standardom kształcenia stanowi rozpoznawalną markę na rynku pracy w regionie w obszarze usług edukacyjnych i społecznych. Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w zakresie wybranej przez siebie specjalności. Nabywają uprawnienia do pracy pedagogicznej i terapeutycznej w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, placówkach edukacji specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lub uczniów z wadą słuchu i niesłyszących, w ośrodkach wczesnego wspomagania, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwenci są przygotowani merytorycznie i metodycznie do wykonywania zadań wpisanych w zakres ukończonej specjalności oraz są wyposażani w szerokie kompetencje o interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadające wymaganiom potencjalnych pracodawców, co przekłada się na wysoki wskaźnik zatrudnienia zgodnie z wyuczonym zawodem.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną (S, N)
 • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (S, N)
 • pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki (S, N)
 • terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (S, N)

Studia II stopnia:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną (S, N)
 • terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji (S, N)

SOCJOLOGIA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14,
woiz_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu socjologii, psychologii społecznej, w tym z zakresu stosunków społecznych w skali makro i mikro oraz metod i technik diagnozowania zjawisk życia społecznego. Znają najnowsze technologie informatyczne, które są wykorzystywane do analizy zjawisk społecznych. Potrafią analizować zachodzące zmiany społeczne oraz potrafią prognozować ich kierunki i konsekwencje zarówno dla regionu, jak i społeczności lokalnej. Potrafią prowadzić obserwacje nowych trendów zachodzących na rynku pracy, badać zjawiska dotyczące procesów komunikacji społecznej oraz diagnozować zjawiska patologii społecznej.

Absolwenci kierunku socjologia znajdują zatrudnienie w administracji publicznej, jednostkach samorządowych, w ośrodkach przekazu społecznego i organizacjach pozarządowych jako doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub jako specjaliści do spraw badania opinii publicznej. Pracują również w instytucjach pomocy społecznej. Sprawdzą się także jako specjaliści od public relations.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • badania rynku i reklamy (S, N)
 • socjologia biznesu i mediów (S, N)
 • socjologia regionów przemysłowych (S, N)

Studia II stopnia:

 • komunikacja społeczna i PR (S, N)
 • socjologia Internetu i społeczności wirtualnych(S, N)
 • socjologia społeczności lokalnych (S, N)

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ CHEMICZNY
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9
32 237 15 49, 32 237 15 74
wch_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu nauk chemicznych i technicznych, chemicznych procesów technologicznych oraz wybranych zagadnień współczesnej chemii. Są oni przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, realizacji lub modernizacji procesu oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.

Absolwenci kierunku technologia chemiczna mogą pracować w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Znajdą również zatrudnienie w technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • › uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia

 • technologia chemiczna organiczna (S)
 • technologia nieorganiczna i elektrochemia (S)
 • technologia polimerów i tworzyw sztucznych (S)
 • technologia przemysłowych materiałów wybuchowych (S)

Studia II stopnia:

 • inżynieria i aparatura procesowa (S)
 • technologia chemiczna (N)
 • technologia chemiczna organiczna (S)
 • technologia nieorganiczna i elektrochemia (S)
 • technologia polimerów i tworzyw sztucznych (S)

TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w języku angielskim

WYDZIAŁ CHEMICZNY
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9
32 237 15 49, 32 237 15 74
wch_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu dwóch kierunków: inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii chemicznej, poszerzoną o procesy przyjazne środowisku, technologie substancji specjalnych i nanomateriałów, a także dobrą znajomość technicznego języka angielskiego. Zostali zapoznani z podstawami chemii i technologii, budową, działaniem i projektowaniem aparatury chemicznej, analizą i sterowaniem procesami zarządzania produkcją. Posiadając wiedzę z zakresu chemii, technologii i inżynierii procesowej, są przygotowani do prowadzenia badań, tworzenia koncepcji chemicznej i projektowania, a także realizacji oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki.

Absolwenci kierunku mogą pracować w przemyśle chemicznym i pokrewnych, w zakładach produkujących nowoczesne materiały, firmach inżynierskich i biurach projektowych. Są szczególnie dobrze przygotowani do pracy w anglojęzycznych środowiskach technicznych i biznesowych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia:

 • nanomaterials and fine chemicals (S)
 • process engineering and green chemical technologies (S)

TECHNOLOGIE METALI

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów metalowych, technologii obróbki i łączenia oraz metod badania struktury i właściwości metali i stopów. Potrafią kompleksowo kierować procesami wytwarzania oraz kształtowania wyrobów z metali i ich stopów. Zakres nabytej wiedzy obejmuje procesy wytwarzania metali z surowców pierwotnych i wtórnych, odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej metali i stopów, kształtowania końcowego wyrobów, metod zagospodarowania wybranych odpadów, a także podstawy projektowania, sterowania i optymalizacji wymienionych procesów. Istotnym elementem w edukacji jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne.

W zależności od wyboru specjalności, absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w obszarze wytwarzania lub przetwórstwa metali i stopów, w tym m.in. w zakładach produkujących materiały i części dla współczesnych środków transportu. Posiadają również kompetencje do wdrażania nowoczesnych technologii z obszaru utylizacji i recyklingu odpadów przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • ochrona środowiska w przemyśle (S)
 • spawalnictwo (S)
 • sterowanie procesami technologicznymi (S)
 • technologie i materiały dla środków transportu (S)

Studia II stopnia:

 • energetyka (S)
 • projektowanie procesów technologicznych (S)
 • technologie wytwarzania i przetwórstwa metali (S)

TELEINFORMATYKA

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
Gliwice, ul. Akademicka 16
32 237 13 10
eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w  zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w  aplikacjach informatycznych. Posiadają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), systemów komputerowych, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych.

Ukończenie kierunku teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, u dostawców usług internetowych, w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, a także w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia II stopnia:

 • technologie chmurowe (S)
 • teleinformatyczne systemy autonomiczne (S)
 • teleinformatyczne systemy mobilne (S)

TRANSPORT

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ TRANSPORTU
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 43 60 (S), 32 603 43 52 (N)
wt_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego.

Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo--naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • eksploatacja pojazdów samochodowych (S, N)
 • eksploatacja pojazdów szynowych (S, N)
 • infrastruktura i ruch kolejowy (S, N)
 • inżynieria ruchu (S, N)
 • logistyka transportu (S, N)
 • mechanika i eksploatacja lotnicza (S)
 • nawigacja powietrzna (S)
 • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym (S, N)
 • transport przemysłowy (S, N)

Studia II stopnia:

 • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych (S, N)
 • eksploatacja pojazdów samochodowych (S, N)
 • eksploatacja pojazdów szynowych (S, N)
 • inżynieria ruchu (S, N)
 • logistyka transportu (S, N)
 • mechanika i eksploatacja lotnicza (S)
 • nawigacja powietrzna (S)
 • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym (S, N)
 • transport i spedycja drogowa (S, N)
 • transport przemysłowy (S, N)
 • sterowanie ruchem kolejowym (N)
 • systemy informatyczne transportu (S, N)

TRANSPORT KOLEJOWY

PROFIL PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 43 60 (S), 32 603 43 52 (N)
wt_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania. Nabywają także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przede wszystkim ze sterowania ruchem kolejowym, z interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa. Uzyskują również kwalifikacje w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania kolei dużych prędkości oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim. Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym oraz podczas przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej.

Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

 • budowa i eksploatacja pojazdów szynowych (S, N)
 • inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym (S, N)
 • projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego (S, N)

ZARZĄDZANIE

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14
woiz_rekrutacja@polsl.pl

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Na kierunku Zarządzanie kształceni są specjaliści do wykonywania wszechstronnych funkcji z zakresu zarządzania w organizacjach. Absolwenci kierunku zarządzania są w szczególności przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerskich i analitycznych w obszarach: zarządzania innowacjami, zarządzania marketingowego, zarządzania kadrami czy finansami. W czasie studiów przekazywana jest wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, kierowania zespołem oraz zarządzania w administracji publicznej i sektorze obywatelskim.

Absolwenci mają szerokie perspektywy zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, korporacjach, instytucjach administracji publicznej, instytucjach otoczenia biznesu, sektorze obywatelskim, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nabyte kompetencje menedżerskie pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy na różnych szczeblach i w ramach różnych specjalności zarządczych łączących umiejętności techniczne i społeczne.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • zarządzanie w korporacjach (S, N)
 • zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach (S, N)
 • zarządzanie w organizacjach publicznych i sektorze obywatelskim (S, N)

Studia II stopnia:

 • audytor biznesowy (S, N)
 • menedżer HR (S, N)
 • menedżer innowacji (S, N)
 • menedżer w organizacji publicznej (S, N)
 • specjalista ds. controllingu i finansów (S, N)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
w języku polskim lub angielskim

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII
Katowice, ul. Krasińskiego 8
32 603 44 88, 32 603 41 03
wimim_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY
Gliwice, ul. Konarskiego 18a
32 237 24 33
wmt_rekrutacja@polsl.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14
woiz_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę z zakresu ogólnego kształcenia inżynierskiego oraz z przygotowaniem i organizacją produkcji. Potrafi wyjaśnić zjawiska fizyczne i chemiczne zachodzące w procesach produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu procesów wytwarzania, metod i narzędzi wykorzystywanych do wspomagania oraz podejmowania decyzji. Wie o cyklu życia produktu, eksploatacji oraz niezawodności maszyn, urządzeń i obiektów oraz zarządzania różnymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem planowania, organizowania i kontroli procesów produkcyjnych. Potrafi posługiwać się metodami ilościowymi i wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu i procesie produkcyjnym. Jest przygotowany do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności. Ma uporządkowaną, wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości oraz w zakresie projektowania systemów logistycznych. Posiada kwalifikacje do ciągłego dokształcania się. Rozumie ważność i pozatechniczne aspekty oraz skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, a także odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi pracować w zespole i realnie ocenić własne możliwości przyjmowania w nim różnych ról. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3,5 roku / 7 semestrów
 • uzyskany tytuł – inżynier

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni lub zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 1,5 roku / 3 semestry
 • początek zajęć – semestr letni lub zimowy
 • uzyskany tytuł – magister inżynier

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • lean enterprise (S, N)
 • informatyczne systemy produkcji IFS (S)
 • inżynieria przemysłowa FlexSim (S)
 • inżynieria produkcji (S, N)
 • management of production systems (S, N)
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie (S, N)
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, N)
 • zarządzanie systemami produkcyjnymi (S, N)

Studia II stopnia:

 • jakość i bezpieczeństwo produkcji (S, N)
 • lean Management in production and services (S, N)
 • lean Management w produkcji i usługach (S, N)
 • logistyka przemysłowa (S, N)
 • systemy informatyczne w technologiach przemysłowych (S, N)
 • nowoczesne zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym (S, N)
 • organizacja produkcji (S, N)
 • organizacja produkcji przemysłowej (S, N)
 • production and logistic systems in industrial enterprises (S, N)
 • utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie (S, N)
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy (S, N) 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
32 277 73 14
woiz_rekrutacja@polsl.pl 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwenci kierunku zarządzanie projektami są przygotowani do pełnienia zróżnicowanych funkcji w zespołach projektowych oraz do pracy na stanowisku kierownika projektu. Posiadają wiedzę z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami, instrumentów wspierających oraz zagadnień przekrojowych zarządzania projektami. Znają podstawy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych. Posiadają umiejętności pozwalające efektywnie pracować w zespole projektowym. Potrafią posługiwać się odpowiednimi narzędziami, metodami i technikami zarządzania projektami. Znają standardy kaskadowe (waterfall) oraz zwinne (agile) zarządzania projektami i potrafią zastosować je w kontekście konkretnego typu projektu.

Absolwenci potrafią organizować i sterować wykonawstwem projektów, zarządzać zmianami w projekcie oraz zarządzać ryzkiem projektu. Wykorzystują narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania projektami do analizowania, oceniania i planowania projektów. Posiadają umiejętności tworzenia, kierowania oraz współpracy w zespole projektowym. Potrafią również umiejętnie rozwiązywać konflikty, a także radzić sobie w sytuacjach kryzysowych występujących podczas realizacji projektu. Absolwenci kierunku zarządzanie projektami posiadają wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu IPMA-Student lub/i IPMA Level D, PRINCE2 Fundation.

STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

Niestacjonarne (N I)

 • czas trwania studiów – 3 lata / 6 semestrów
 • uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne (S II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

Niestacjonarne (N II)

 • czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
 • początek zajęć – semestr zimowy
 • uzyskany tytuł – magister

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Studia I stopnia:

 • nowoczesne zarządzanie projektami (S, N)
 • tradycyjne zarządzanie projektami (S, N)

Studia II stopnia:

 • nowoczesne zarządzanie projektami (S, N)
 • tradycyjne zarządzanie projektami (S, N)

przejdź do spisu treści

Życie studenckie


Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń. 

Studenci pragnący przede wszystkim rozwoju naukowego mają możliwość działać w ponad 170 studenckich kołach naukowych. Warto wymienić choćby takie koła naukowe jak: Silesian Greenpower, Smart Power, High Flyers czy Concrete, których członkowie odnoszą liczne sukcesy na arenach ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr „Remont”, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W „Mrowisku” znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Najbardziej spektakularną akcją samorządu są corocznie organizowane juwenalia Politechniki Śląskiej, czyli Igry. Stałym punktem wydarzenia jest tradycyjny korowód przebierańców, podczas którego studenci dają popis swojej niezwykłej pomysłowości.


przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. 

Szanowni Kandydaci! Wasze zdrowie jest dla nas najważniejsze, dlatego rekrutacja jest w maksymalnym stopniu przeprowadzana on-line. Szczegołowe informacje dotyczące kryteriów przyjęć, harmonogramu rekrutacji czy wymaganych dokumentów znajdują się na stronie rekrutacja.polsl.pl

Jeśli jesteś cudzoziemcem (nie posiadasz polskiego obywatelstwa) - zarejestruj się w dedykowanym dla Ciebie systemie DreamApply.


Dołącz do studentów Politechniki Śląskiej
- jednej z 10 Uczelni Badawczych w Polsce!


przejdź do spisu treści

Najstarsza uczelnia techniczna w regionie
i jedna z największych w kraju.


Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo - dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najmocniejszym atutem Politechniki Śląskiej jest potencjał uczelni realizowany przez rozwój badań naukowych, kadry oraz umiędzynarodowienie. Wszystkie te trzy składowe są rozwijane w obszarze sześciu priorytetowych obszarów badawczych: 

 • onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna, 
 • sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, 
 • materiały przyszłości, 
 • inteligentne miasta, mobilność przyszłości
 • automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
 • ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka.

Obecnie w piętnastu jednostkach – trzynastu wydziałach, dwóch instytutach – prowadzonych jest ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować:

 • analitykę biznesową, 
 • lingwistykę stosowaną,
 • pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną,
 • socjologię,
 • zarządzanie, w tym zarządzanie projektami.

Dziewięć wydziałów, Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją oraz Instytut Fizyki znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska kształci ponad 18 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia – inżynierskie i licencjackie, II stopnia – magisterskie, studia podyplomowe oraz kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska”. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzonych jest 12 kierunków, 16 kierunków w języku angielskim oferujemy na studiach II stopnia.

Na Politechnice Śląskiej działa ponad 180 kół naukowych, niektóre z nich są doceniane na arenie międzynarodowej za swoje ambitne, interdyscyplinarne projekty.  Ściśle współpracujemy z wieloma polskimi i światowymi firmami, dzięki czemu nasi studenci mają szansę na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną prowadzimy studia dualne zwiększające szanse naszych studentów na rynku pracy. Możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Elektryczny na kierunku Mechatronika, Wydział Inżynierii Materiałowej na kierunku Inżynieria Materiałowa o profilu praktycznym, Wydział Organizacji i Zarządzania na kierunku Logistyka o profilu praktycznym, Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn o profilu praktycznym oraz Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej na kierunku transport kolejowy.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała ponad 200 tys. Absolwentów. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Politechniki Śląskiej w rok po ukończeniu studiów zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak). 

Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu sześćdziesięciu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.

Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej:

 • Informatyka i Budownictwo w Katowicach 
 • Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka Przemysłowa w Katowicach
 • Modelowanie komputerowe
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie

Politechnika Śląska

oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne, płatne, wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),

II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),

Kształcenie w szkole doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” – trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej

podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.


Oferta Edukacyjna:

Analityka biznesowa 
Architektura 
Architektura wnętrz
Automatyka i informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
Automatyka i robotyka 
Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (w j. angielskim) 
Biotechnologia 
Budownictwo Chemia 
Elektronika i telekomunikacja 
Elektrotechnika
Energetyka 
Energetyka (profil praktyczny) 
Fizyka techniczna (profil praktyczny) 
Gospodarka obiegu zamkniętego
Górnictwo i geologia 
Informatyka 
Informatyka (profil praktyczny) 
Informatyka przemysłowa 
Informatyka przemysłowa (profil praktyczny)
Inżynieria bezpieczeństwa 
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa 
Inżynieria materiałowa (profil praktyczny, studia dualne)
Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 
Inżynieria produkcji 
Inżynieria środowiska 
Lingwistyka stosowana (profil praktyczny) 
Logistyka 
Logistyka (profil praktyczny, studia dualne) 
Matematyka 
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny, studia dualne) 
Mechatronika 
Mechatronika (profil praktyczny, studia dualne)
Modelowanie komputerowe
Nanotechnologia 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (profil praktyczny) 
Socjologia 
Technologia chemiczna
Technologia i inżynieria chemiczna (w j. angielskim)
Technologie metali 
Teleinformatyka 
Transport 
Transport kolejowy (profil praktyczny, studia dualne) 
Zarządzanie 
Zarządzanie i inżynieria produkcji 
Zarządzanie projektami 


Kliknij aby pobrać :

Serdecznie zapraszamy na Politechnikę Śląską !

Uczelnię przyjazną i otwartą , która czeka na wszystkich głodnych wiedzy i chcących rozwijać własne pasje i zainteresowania. 

Przez całe życie dokonujemy wyborów. Warto pamiętać , że niektóre wybory są lepsze od innych…

Wybierz mądrze, studiuj na Politechnice Śląskiej!


Politechnika Śląska 

Politechnika Śląska  oferuje studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne (płatne, wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

Analityka biznesowa - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia, Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – licencjat

Architektura - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł – inżynier architekt

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier architekt

Architektura wnętrz - profil ogólnoakademicki

Studia I Stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister sztuki 

Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny 

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Automatyka i robotyka - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka - profil ogólnoakademicki (w j. angielskim)

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Biotechnologia - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Budownictwo - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Chemia - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Elektronika i telekomunikacja - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Elektrotechnika - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Energetyka - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Energetyka - profil praktyczny

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Fizyka techniczna - profil praktyczny

Studia I Stopnia uzyskany tytuł - inżynier 

General engineering - profil ogólnoakademicki

Studia I Stopnia uzyskany tytuł - inżynier   

Gospodarka obiegu zamkniętego - profil ogólnoakademicki

Studia I Stopnia uzyskany tytuł - inżynier   

Górnictwo i geologia - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Informatyka - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier 

Informatyka - profil praktyczny

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Informatyka przemysłowa – profil ogólnoakademicki

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł – magister inżynier

Informatyka przemysłowa – profil praktyczny

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), uzyskany tytuł – inżynier

Informatyka w systemach i układach elektronicznych – profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I),  uzyskany tytuł – inżynier

Inżynieria bezpieczeństwa – profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Inżynieria biomedyczna – profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Inżynieria materiałowa - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Inżynieria materiałowa - profil praktyczny, studia dualne

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł – magister inżynier

Inżynieria ogólna - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I),  uzyskany tytuł – inżynier

Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), uzyskany tytuł – inżynier

Inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), uzyskany tytuł – inżynier

Inżynieria środowiska - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Lingwistyka stosowana – profil praktyczny

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – licencjat

Logistyka - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Logistyka - profil praktyczny, studia dualne

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), uzyskany tytuł – magister inżynier

Matematyka - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

Mechanika i budowa maszyn - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Mechanika i budowa maszyn - profil praktyczny, studia dualne

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Mechatronika - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Mechatronika – profil praktyczny, studia dualne

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister

Modelowanie komputerowe – profil ogólnoakademicki 

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Nanotechnologia - profil ogólnoakademicki

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – profil praktyczny

Studia jednolite magisterskie  uzyskany tytuł - magister

Sustainable energy engineering  - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Socjologia - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

Technologia chemiczna - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł – magister inżynier

Technologia i inżynieria chemiczna - profil ogólnoakademicki (w j. angielskim)

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Technologie metali - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Teleinformatyka - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł - inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Transport - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Transport kolejowy - profil praktyczny, studia dualne

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł –inzynier

Zarządzanie - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I) uzyskany tytuł – licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister

Zarządzanie i inżynieria produkcji - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – inżynier

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister inżynier

Zarządzanie projektami - profil ogólnoakademicki

Studia I stopnia Stacjonarne (S I), Niestacjonarne (N I) uzyskany tytuł – licencjat

Studia II stopnia Stacjonarne (S II), Niestacjonarne (N II) uzyskany tytuł - magister
Wydziały na uczelni:

architektury
automatyki, elektroniki i informatyki
budownictwa
chemiczny
elektryczny
górnictwa, inżynierii bezpieczeństwa i automatyki przemysłowej
instytut badań nad edukacją i komunikacją
instytut fizyki
inżynierii biomedycznej
inżynierii materiałowej
inżynierii środowiska i energetyki
matematyki stosowanej
mechaniczny technologiczny
organizacji i zarządzania
transportu i inżynierii lotniczej

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka biznesowa Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
architektura Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
automatyka i informatyka przemysłowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika i telekomunikacja Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna Inżynier Stacjonarny
general engineering Inżynier Stacjonarny
górnictwo i geologia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka obiegu zamkniętego Inżynier Stacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka przemysłowa Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka w systemach i układach elektronicznych Inżynier Stacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria ogólna Inżynier Stacjonarny
inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa Inżynier Stacjonarny
inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lingwistyka stosowana Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
modelowanie komputerowe  Inżynier Stacjonarny
nanotechnologia II stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny
socjologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sustainable energy engineering Inżynier Stacjonarny
technologia chemiczna Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia i inżynieria chemiczna w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
technologie metali Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teleinformatyka Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport kolejowy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie projektami Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Wydział Architektury

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 7, pokój nr 105
Architektura: AR-Rekrutacja@polsl.pl 
Architektura Wnętrz: AW-Rekrutacja@polsl.pl 
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Akademicka 7
tel. 32 237 12 10
e-mail: BOSG3@polsl.pl

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 16
Kierunki: Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Makrokierunek: Control, electronic and information engineering
e-mail: air_waei_rekrutacja@polsl.pl
Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka
e-mail: eit_waei_rekrutacja@polsl.pl

Kierunek: Informatyka, Informatics

e-mail: inf_waei_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Akademicka 16
tel. 32 237 24 98
e-mail: BOSG4@polsl.pl

Wydział Budownictwa

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 5, pokój nr 216
e-mail: wb_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Akademicka 5
tel. 32 237 14 10
e-mail: BOSG5@polsl.pl

Wydział Chemiczny

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9, pokój nr 9 
e-mail: wch_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Marcina Strzody 9
tel. 32 237 15 49, 32 237 15 74
e-mail: BOSG6@polsl.pl 

Wydział Elektryczny

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
e-mail: we_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Bolesława Krzywoustego 2
tel. 32 237 15 07
e-mail: BOSG2@polsl.pl

Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Akademicka 2, pokój nr 266
e-mail: wgig_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Akademicka 2
tel. 32 237 23 04
e-mail: BOSG2@polsl.pl

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Zabrze ul. Roosevelta 40
e-mail: ib_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Zabrze, ul. Roosevelta 40
tel. 32 277 74 30
e-mail: BOSZ@polsl.pl

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 18, pokój 134 (I piętro)
e-mail: wisie_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Konarskiego 18
tel. 32 237 19 70
e-mail: BOSG1@polsl.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 124
e-mail: wimim_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel. 32 603 41 03, 32 603 42 67
e-mail: BOSK@polsl.pl

Wydział Matematyki Stosowanej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Kaszubska 23, pokój nr 309
e-mail: RMS.rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Kaszubska 23
tel. 32 237 20 29
e–mail: BOSG7@polsl.pl

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A, pokój nr 38
tel. 32 237 24 33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00)
e-mail: wmt_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów:
Gliwice, ul. Konarskiego 18A
tel. 32 237 16 10
e-mail: BOSG8@polsl.pl  

Wydział Organizacji i Zarządzania

Informacje dotyczące rekrutacji:
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28, budynek B, pokój nr 007
e-mail: woiz_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Zabrze, ul. Roosevelta 26-28
tel. 32 277 73 14
e-mail: BOSZ@polsl.pl

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej

Informacje dotyczące rekrutacji:
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 110
e-mail: rekrutacja.transport@polsl.pl 
Biuro Obsługi Studentów: 
Katowice, ul. Krasińskiego 8
tel. 32 603 43 52, 32 603 43 60
e-mail: BOSK@polsl.pl

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Hutnicza 9 – 9A 
e-mail: knsifo_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Hutnicza 9 – 9A
tel. 32 400 39 54-55
e-mail: BOSG1@polsl.pl

Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne

Informacje dotyczące rekrutacji:
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 25
e-mail: ft_rekrutacja@polsl.pl
Biuro Obsługi Studentów: 
Gliwice, ul. Konarskiego 22B, pok. 10
tel. 32 237 22 16 
e-mail: BOSG1@polsl.pl
Dodatkowe informacje o studiach
Centrum Obsługi Studiów
Gliwice, ul. Akademicka 2a
Strona internetowa
e-mail: rekrutacja@polsl.pl


W sprawach dotyczących rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskich:

tel. 32 400 30 55 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)

W sprawach dotyczących rekrutacji na studia podyplomowe:

tel. 32 237 11 90 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Automatyka i robotyka

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów są wykorzystywane w projektowaniu i programowaniu układów sterowania o szerokim spektrum zastosowań, od procesów przemysłowych do inteligentnych budynków, w programowaniu robotów przemysłowych, robotów mobilnych i zespołów urządzeń autonomicznych.

czytaj dalej

Inżynieria ogólna

Kierunek Inżynieria Ogólna to jedyny kierunek w Polsce, który obejmuje interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi.

czytaj dalej

Modelowanie Komputerowe

Od roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Śląska uruchamia nowy kierunek studiów Modelowanie Komputerowe, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu modelowania procesów energetycznych przy pomocy nowoczesnych technik komputerowych.

czytaj dalej

Analityka biznesowa

Absolwenci kierunku analityka biznesowa posiadają szeroką wiedzę z zakresu metod analizy danych biznesowych, służących do przetwarzania danych w informacje istotne dla podejmowania decyzji oraz wspomagania przedsiębiorstw i pozostałych organizacji gospodarczych, w lepszym rozumieniu ich działalności oraz otoczenia rynkowego.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

DLACZEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA?

UCZELNIA KSZTAŁCĄCA LUDZI SUKCESU - Ponad 200 000 absolwentów

czytaj dalej

Zapraszamy na Politechnikę Śląską!

ZOBACZ RELACJE Z DNI OTWARTYCH ONLINE

czytaj dalej

REKRUTACJA ZIMOWA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

START:10.01.2021

czytaj dalej

Dni Otwarte Online na Politechnice Śląskiej

Poznaj potencjał uczelni badawczej - od 12 do 14 kwietnia 2021

czytaj dalej

SUKCESY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Politechnika Śląska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieustannie budują liczne sukcesy naukowców, pracowników oraz studentów. Tu najśmielsze nawet pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami!

czytaj dalej

Politechnika Śląska uczelnią badawczą!

Znamy już wyniki pierwszego konkursu w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

czytaj dalej

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online 2020

30 kwietnia w godz. 11:00 – 13:00

czytaj dalej

Dwa samoloty dla Politechniki Śląskiej

Działalność naszej uczelni w branży lotniczej nabiera tempa. W czwartek, 11 lipca 2019 na lotnisku w Gliwicach odbył się uroczysty odbiór dwóch samolotów.

czytaj dalej

Politechnika Śląska została nagrodzona prestiżowym wyróżnieniem „SuperMarka-Śląskie”

w IX edycji konkursu „Marka-Śląskie”, organizowanego przez RIPH oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wyróżnienie odebrał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podczas 24. Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, która odbyła się 1 września na terenie hali widowiskowo-sportowej „Arena Gliwice”.

czytaj dalej

Politechnika Śląska jedną z najlepszych uczelni w Polsce!

Politechnika Śląska znalazła się na 4. miejscu wśród uczelni technicznych oraz na 9. miejscu wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie