Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

Rok założenia: 1960

przejdź do spisu treści

Jest państwową szkołą powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Możesz  wybrać  jeden  z unikalnych  zawodów:

Nauka w trybie dziennym
 • animator działań arteterapeutycznych 
 • animator działań filmowych
 • animator czytelnictwa
 • animator działań pantomimicznych 
 • animator działań teatralnych 
 • animator tańca 
Nauka w trybie zaocznym
 • animator działań arteterapeutycznych 
 • animator działań filmowych
 • animator czytelnictwa

Zapraszamy

Naukę w studium mogą podjąć:

 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury),
 • maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników,
 • studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód,
 • osoby pracujące, które chcą zdobyć zawód lub poszerzyć swoje kompetencje.

Czas trwania nauki

Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia szkoły policealnej w wybranym na początku nauki zawodzie.

Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

Plan nauczania w trybie stacjonarnym poszczególnych zawodów obejmuje 1920 godzin, z czego 912 godzin wypełnia grupa przedmiotów treści podstawowych – wspólna dla wszystkich zawodów, zaś 1008 godzin przeznaczonych jest na przedmioty zawodowe – odrębne dla każdego zawodu. Średnio na słuchacza przypada 30 godzin dydaktycznych tygodniowo. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Ponadto słuchacze odbywają 90 godzin praktyk śródsemestralnych, (po 30 godzin w pierwszych trzech semestrach) oraz 120 godzin praktyki zawodowej w semestrze czwartym.

Plan nauczania w trybie zaocznym obejmuje 960 godzin zajęć dydaktycznych dla poszczególnych zawodów. Zajęcia odbywają się w postaci zjazdów, średnio dwa razy w miesiącu, w sobotę i w niedzielę. Ponadto słuchacze odbywają 120 godzin praktyki zawodowej (po 30 godzin w każdym semestrze).Gdzie mogą znaleźć pracę nasi absolwenci?

Absolwenci, w zależności od wybranego zawodu, mogą znaleźć pracę m.in. w takich miejscach jak: domy kultury, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kina, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza).


przejdź do spisu treści

ANIMATOR TAŃCA


Opis zawodu

Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem oraz pedagogiki tańca.

Kształcenie

Słuchacz w trakcje 2-letniego kształcenia zdobywa szeroką wiedzę społeczną, humanistyczną oraz artystyczną z zakresu historii i teorii tańca, wiedzy o innych dziedzinach sztuki (muzyka, teatr, literatura), różnorodnych technikach tanecznych takich jak taniec klasyczny, nowoczesny, współczesny, charakterystyczny, czy współpraca z partnerem oraz wiedzę ekonomiczną, dotyczącą marketingu i zarządzania działalnością kulturalną. Słuchacz zostanie odpowiednio przygotowany do pracy animatora tańca, będzie posiadał kompetencje do wykonywania pracy zawodowej w środowisku lokalnym, budowania zespołu, tworzenia przedstawień oraz pracy scenicznej.

Adresaci

Zawód animatora tańca skierowany jest do osób chcących zdobyć wiadomości i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych, pracy z ciałem, metod pracy indywidualnej oraz grupowej, pracy w środowisku lokalnym, kreatywnego myślenia, umiejętności zarządzania własnymi projektami animacyjno-artystycznymi oraz pogłębiania zamiłowania do sztuki tanecznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami będzie przygotowany do szerzenia animacji kultury tanecznej w społeczeństwie, pracy w szeroko rozumianym ruchu amatorskim (tancerz, choreograf, kierownik zespołów tanecznych), pracy animatora czasu wolnego w zakresie tańca, zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym, prowadzenia działalności gospodarczej ( np. szkoły tańca).

Atuty kierunku

Wrocławskie Studium od ponad 30 lat, kształci animatorów tańca, zapewniając instytucjom kultury napływ wyspecjalizowanej kadry. Wykładowcy Studium to najwyższej klasy specjaliści, tancerze oraz doświadczeni pedagodzy, którzy poprzez indywidualną pracę ze słuchaczem, umożliwią mu realizowanie się w wybranej dziedzinie sztuki.

Podczas nauki słuchacze mają możliwość udziału w projektach pozaszkolnych oraz stały dostęp do sal baletowych w ramach indywidualnych ćwiczeń. Powstające pod koniec edukacji projekty dyplomowe są doskonałym wstępem do profesjonalnej pracy zawodowej. W ramach kierunku przewidziane jest również odbycie praktyk oraz stażu, który pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia pracy zawodowej i nawiązania współpracy z przyszłym potencjalnym pracodawcą.przejdź do spisu treści

ANIMATOR DZIAŁAŃ FILMOWYCH


Opis zawodu

To zawód dla tych, którzy kochają film, są zainteresowani pracą w grupie, organizowaniem rozmaitych spotkań, kreacją własnych pomysłów, realizacją artystycznych wizji, budzeniem potencjałów tkwiących w ludziach poprzez działania zorientowane wokół filmu i jego szerokiego wykorzystania w różnych formach pracy w środowisku lokalnym.

Kształcenie zawodowe odbywa się w 3 modułach

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

 • Warsztat reżyserski
 • Podstawy realizacji telewizyjnej i filmowej
 • Warsztat scenopisarski
 • Montaż i korekcja barwna

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Najważniejsze kierunki w historii kina
 • Kino epoki cyfrowej
 • Kino autorskie

III moduł – laboratorium animacji

 • Warsztaty filmowe w pracy z różnymi grupami wiekowymi
 • Praktyki w centrach kultury
 • Prowadzenie autorskich scenariuszy zajęć edukacji filmowej

Kształcenie do zawodu animatora działań filmowych wzmocnione jest obszernym spektrum przedmiotów z zakresu wiedzy o kulturze i jej animacji, różnych dziedzinach sztuki oraz teoretycznego i praktycznego przygotowania do podejmowania rozmaitych inicjatyw w środowiskach lokalnych.

Perspektywy zawodowe

Kierunek przygotowuje w sposób praktyczny do pracy: w centrach kultury, Młodzieżowych Domach Kultury, placówkach oświatowych, telewizjach internetowych, centrach informacji kulturalnej, lokalnych mediach, przy eventach i festiwalach. Dla chętnych istnieje możliwość przygotowania teczki do artystycznych szkół filmowych.

W ramach realizacji tego kierunku współpracujemy z:

 • Centrum Technologii Audiowizualnych;
 • Festiwalem Dziecięcych Form Filmowych „Halo Echo„
 • Festiwalem Filmowym w Łagowie

Adresaci

Naszymi adresatami są młodzi ludzie, którzy chcą nauczyć się ABC rzemiosła filmowego w praktyce (cyfrowy sprzęt filmujący, statyw, rekorder dźwięku, mikrofon), pracy w programie montażowym Adobe Premiere, zorganizowania małego planu filmowego (na potrzeby realizacji reklam, newsów, reportaży, etiud fabularnych), podstaw scenopisarstwa i języka filmowego, tworzenia vlogów, kanałów internetowych do publikacji prac filmowych. Dowiedzą się również, jak w praktyce zorganizować i przeprowadzić warsztaty filmowe, mobilne akcje edukacji filmowej, zajęcia filmowe dla różnych grup wiekowych w tym również zajęcia z filmoterapii.

Dlaczego warto?

Bo dwa lata pracy w naszej szkole zaowocują konkretnymi efektami: słuchacze pod okiem ekspertów z branży zrealizują autorskie projekty, cykl reklam społecznych oraz wspólną etiudę fabularną lub dokumentalną, która zostanie zaprezentowana na wydarzeniach i festiwalach filmowych.przejdź do spisu treści

ANIMATOR DZIAŁAŃ TEATRALNYCH


Opis zawodu

To nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu metod i technik teatralnych, pracy w grupie, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój uczestników.

Proponujemy program kształcenia, który pozwala zdobyć umiejętności operowania językiem sztuki w sposób profesjonalny i kreatywny.

Przygotowujemy do realizacji autorskich projektów teatralnych, edukacyjnych, społecznych zorientowanych wokół form twórczej ekspresji, opierając działania na zasadach podmiotowości, wspólnotowości oraz samoorganizacji.

Wspieramy aktywność, w której praca narzędziami teatralnymi pozwala rozwijać wyobraźnię, doskonalić warsztat artystyczny, oraz tworzy przestrzeń do projektowania i przeprowadzania społecznej zmiany.

Nauka odbywa się w blokach warsztatowych, prowadzonych przez specjalistów/praktyków, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe przekazują używając nowoczesnych metod kształcenia, opartych na pracy zespołowej oraz tworzeniu i wzmacnianiu relacji uczeń – nauczyciel.

Program kształcenia składa się z trzech modułów

I moduł – laboratorium praktyk teatralnych

 • Warsztat reżyserski
 • Techniki ekspresji scenicznej Ciało/Ruch/Przestrzeń
 • Sztuka interpretacji i emisja głosu
 • Laboratorium dźwięków konkretnych i improwizowanych
 • Laboratorium scenografii i działań przestrzennych

II moduł – teoria teatru w praktyce

 • Wiedza o teatrze
 • Warsztat krytyczno-repertuarowy

III moduł – laboratorium animacji

 • Teatr jako narzędzie zmiany
 • Techniki teatralne w pracy z dziećmi
 • Praktyka kompetencji społecznych
 • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację

Adresaci

Program skierowany jest do absolwentów liceów, studentów kierunków humanistycznych, szkół artystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z obszaru technik różnych dziedzin sztuki oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy edukacyjnej, społecznej, pedagogicznej a także profesjonalnych działaniach artystycznych.

Perspektywy zawodowe

Absolwent animacji działań teatralnych posiada umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji własnych projektów a także zasad dotyczących samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Jest przygotowany do pracy w obszarze kultury i sztuki zarówno w sferze realizacji działań instytucji kulturalnych (m.in.: teatry, domy kultury, muzea), edukacyjnych (szkoły, ośrodki socjoterapii, świetlice środowiskowe) jak i niezależnej, autorskiej pracy (instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, inicjatywy oddolne).

Dlaczego warto?

To możliwość doświadczenia procesu pracy, który wzmocni Twoje artystyczne zdolności, stworzy przestrzeń dzięki której będziesz mógł artykułować i kierunkować własną twórczość.

Będziesz pracował w kameralnych grupach pod okiem życzliwej i profesjonalnej kadry wspierającej Twój indywidualny rozwój.

Dzięki współpracy z Instytutem Grotowskiego, Teatrem Capitol, Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Dialog będziesz mógł współtworzyć realizowane tam projekty.

Będziesz pracował w miejscu z profesjonalnym wyposażeniem sal (sale teatralne, taneczne, medialne).

 

To jedyny w skali kraju program praktycznej nauki animacji, to model kształcenia do podmiotowości prowadzony w oparciu o zasady równości, szacunku, postawy otwartości i akceptacji.


przejdź do spisu treści

ANIMATOR CZYTELNICTWA


Opis zawodu

W czasach, gdy czytelnictwo spada i jest najniższe od wielu lat świat książek potrzebuje superbohaterów, którzy dzięki wiedzy, umiejętnościom i nieskazitelnej postawie zdołają zmienić bieg historii. Jesteśmy eksperymentalną jednostką MKiDN – powołaną do najtrudniejszych misji.

Mamy za zadanie stworzyć i wykształcić pierwszą, elitarną drużynę Animatorów Czytelnictwa, która ruszy w Polskę, aby walczyć z wtórnym analfabetyzmem i cyfrowym odmóżdżeniem. Wierzymy, że Animatorzy Czytelnictwa są jak amerykańscy marines i kierują się zasadą – interact, adept, overcome (improwizuj, adaptuj, przezwyciężaj).

Na zajęciach będzie królowało praktyczne podejście do omawianych tematów. Zastosujemy najnowsze metody pracy projektowej, aby wyposażyć słuchaczy we wszystko co może się przydać na froncie walki o czytelnictwo.

Kształcenie odbywa się w następujących modułach

 I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

 • Literaturę piękną polską i światową oraz literaturę niebeletrystyczną:
 • Rynek wydawniczy i organizację bibliotek w Polsce i na świecie;
 • Big Data w pracy animatora – badania i statystyka;
 • Nowe technologie i sposoby czytania książek oraz czasopism;
 • Organizację spotkań animujących czytelnictwo;
 • Gamifikację i wykorzystanie gier w animacji czytelnictwa;
 • Marketing animacji czytelnictwa – tradycyjny oraz online;
 • Animację czytelnictwa wybranych grup społecznych;
 • Biblioterapię i bajkoterapię;
 • Realizację i wdrożenie projektu animacyjnego.

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Podstawy wiedzy o kulturze;
 • Wiedzę o animacji kultury;
 • Wstęp do wiedzy o sztuce;
 • Wiedzę o muzyce;
 • Wiedze o sztukach plastycznych;
 • Wiedzę o fotografii;
 • Wiedzę o społecznościach lokalnych;
 • Psychologię;
 • Pedagogikę.

III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji

 • Wiedza o animacji kultury;
 • Praktyka kompetencji społecznych;
 • Interdyscylinarne dyplomowe warsztaty animacji;
 • Media cyfrowe;
 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej;
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci

Animacja czytelnictwa to atrakcyjny kierunek dla osób o wszechstronnych pasjach, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności i wiedzy z dziedziny animacji czytelnictwa. Animator Czytelnictwa to osoba:

 • czytająca książki, komiksy, czasopisma lub gazety – we wszystkich możliwych formach – zarówno tradycyjnych jak i online,
 • lubiąca kontakt ludźmi
 • chcąca nieustannie poszerzać wiedzę, szczególnie w zakresie współczesnej literatury, marketingu, psychologii czytania ale także nowych technologii, big data czy też używania social media w animacji czytelników.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w bibliotekach, przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, w działach marketingu wydawnictw,  księgarniach podczas targów, eventów, konferencji i wszędzie tam, gdzie będzie się pojawiał potencjalny czytelnik. Będziecie potrzebni w organizacjach pozarządowych, domach i ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowawczych i opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacji i wypoczynku. Część z Was założy start-upy które będą świadczyły usługi dla wyżej wymienionych podmiotów na zasadach wolnorynkowych.

Dlaczego warto?

Bogate tradycje literackie Wrocławia predestynują stolicę Dolnego Śląska to tworzenia warunków dla rozwoju i nowoczesnego wspierania czytelnictwa. Animacja Czytelnictwa to jedyny tak praktyczny kierunek w Polsce. Program zajęć został przygotowany przez praktyków, trenerów i szkoleniowców z branży wydawniczej, bibliotekarskiej oraz nowych technologii, których łączy wieloletnie doświadczenie oraz absolutna negacja twierdzenia – NIE DA SIĘ.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o współpracę z wrocławskimi instytucjami zajmującymi się czytelnictwem oraz branżą nowych technologii.

W ramach kierunku współpracujemy m.in. z:

 • Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu
 • Dolnośląską Biblioteką Publiczną
 • Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji przy MBP
 • Wrocławskim Domem Literatury

oraz wrocławskimi wydawnictwami książkowymi, dzięki czemu animatorzy mają możliwość uczestnictwa w realizowanych przez nie działaniach. Podczas kształcenia przewidziane jest także odbycie praktyk i staży przygotowujących słuchaczy do podjęcia pracy w zawodzie i dająca okazję do nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą.


 

przejdź do spisu treści

ANIMATOR DZIAŁAŃ ARTETERAPEUTYCZNYCH


 Opis zawodu

Dla animatora działań arteterapeutycznych, sztuka jest jednym z najpotężniejszych sposobów wyrażania ludzkiej kondycji. W myśl „nowej filozofii niepełnosprawności” – zwraca on przede wszystkim uwagę na to, co wspólne, a nie na to, co dzieli osoby pełno- i niepełnosprawne. Działa na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej poprzez sztukę i twórczość.

Animator działań arteterapeutycznych dysponuje podstawową wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, rehabilitacji pozwalającą porozumiewać się w najważniejszych kwestiach z personelem medycznym i innymi specjalistami. Posiada umiejętności w zakresie bogatej palety technik arteterapeutycznych, z namysłem potrafi dobrać odpowiedni ich repertuar dla indywidualnych przypadków. Potrafi organizować różne działania z udziałem osób niepełnosprawnych (spotkania autorskie, wystawy zbiorowe i indywidualne, aukcje prac, warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, przeglądy i festiwale), potrafi prezentować w społeczności lokalnej i w środkach społecznego przekazu sylwetki twórców niepełnosprawnych.

Kształcenie odbywa się w trzech modułach:

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne z zakresu wspomagania przez sztukę

 • Biblioterapia i bajkoterapia
 • Metody i techniki plastyczne
 • Metody i techniki teatralne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Filmoterapia
 • Drama
 • Język migowy
 • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego człowieka
 • Techniki świadomej pracy z ciałem

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

Wstęp do wiedzy o sztuce oraz wiedza o wybranych dziedzinach sztuki (literaturze, muzyce, fotografii i sztukach plastycznych)

 • Wstęp do arteterapii
 • Psychologia twórczości
 • Filozoficzne i socjologiczne podstawy zdrowia i choroby
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Podstawy rehabilitacji

III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji

 • Wiedza o kulturze, animacji kultury i społecznościach lokalnych
 • Praktyka kompetencji społecznych
 • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji
 • Media cyfrowe
 • Prawne i ekonomiczne podstawy animacji
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci

To zawód dla ludzi dojrzałych emocjonalnie i psychicznie, stabilnych, elastycznych, wyrozumiałych, empatycznych, lubiących ludzi i gotowych nieść pomoc innym. To zawód dla ludzi nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowych kwalifikacji, uprawiających czynnie jakąś dziedzinę sztuki i w sztuce rozmiłowanych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie wszędzie, gdzie mądrzy kierownicy dostrzegają ile dobrego może w kontakty międzyludzkie wnieść czynne obcowanie ze sztuką i jej prosta uprawa. Dzisiaj takich miejsc jest wciąż jeszcze za mało. Nasi absolwenci mogą się odnaleźć w domach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, w różnego typu stowarzyszeniach i fundacjach, w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach rehabilitacji, w zakładach penitencjarnych, w sanatoriach, uzdrowiskach, domach seniora, domach kultury, klubach i świetlicach, instytucjach charytatywnych.

Dlaczego warto?

Na pytanie, jak powinien być proces kształcenia arteterapeutów Sheridan Linnell odpowiada:   „Zwarty, empiryczny, refleksyjny, kontekstowy, naukowy, stawiający wyzwania, wspierający, pomysłowy i twórczy„Warto przyjść do nas, bo w naszym, uprawianym od 20 lat, kształceniu w zakresie arteterapii jesteśmy bliscy tego modelu. Nasi absolwenci, po ukończeniu różnych studiów wyższych, odnaleźli się w rozmaitych miejscach pracy w kraju i za granicą. Dysponujemy znakomitą, sprawdzoną i doświadczoną kadrą.

U nas działa Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, wydajemy ogólnopolski kwartalnik   „Biblioterapeuta  „Współpracujemy z licznymi ośrodkami we Wrocławiu i w kraju, które w swojej pracy z chorymi, niepełnosprawnymi i wykluczonymi doceniają działania arteterapeutyczne.


przejdź do spisu treści

ANIMATOR DZIAŁAŃ PANTOMIMICZNYCH


Opis zawodu

Kierunek skierowany jest do osób chcących nauczyć się pantomimy oraz pokrewnych jej technik artystycznych, związanych z szeroko rozumianym teatrem ruchu, a następnie ich wykorzystania jako narzędzia pracy z ludźmi i realizowania autorskich projektów animacyjno-artystycznych.

Program kształcenia nastawiony jest na działania praktyczne, jednostkowe doświadczenie ucznia, pracę w grupie i realizację projektów opartych na sztuce pantomimy, pełniącej szczególną funkcję w procesie animacyjnym.

Kształcenie odbywa się w 3 modułach

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

 • Techniki pantomimy;
 • Plastyka ciała;
 • Zadania aktorskie;
 • Zasady budowania spektaklu;
 • Wybrane techniki taneczne;
 • Podstawy akrobatyki;
 • Techniki świadomej pracy z ciałem;
 • Rytmika kreatywna.

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Historia pantomimy;
 • Wiedza o sztuce, literaturze, muzyce, fotografii/filmie, sztukach plastycznych;

III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji

 • Wiedza o animacji kultury;
 • Metodyka działań pantomimicznych w różnych grupach wiekowych
 • Praktyka kompetencji społecznych;
 • Interdyscylinarne dyplomowe warsztaty animacji;
 • Media cyfrowe;
 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej;
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci

To atrakcyjny kierunek dla osób o wszechstronnych pasjach, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z dziedziny animacji za pomocą pantomimy oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy animacyjno-artystycznej, społecznej, wychowawczej.

W szczególności skierowany jest do osób nastawionych na:

 • psychofizyczny rozwój siebie i pracę z własnym ciałem;
 • poznanie i opanowanie technik pantomimy służących realizacji etiud i spektakli pantomimicznych;
 • umiejętność prowadzenia zajęć artystycznych;
 • realizację zadań projektowych;
 • przeprowadzenie autorskiego projektu dyplomowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, amatorskim ruchu artystycznym, domach i ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowawczych i opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacji i wypoczynku. Zakładają własne startupy, firmy, organizacje pozarządowe, gdzie organizują działalność animacyjną i artystyczną zorientowaną wokół pantomimy: prowadzą dziecięce i młodzieżowe zespoły pantomimiczne, pracują przy organizacji warsztatów, festiwali.

Dlaczego warto?

To właśnie we Wrocławiu – mieści o ponad 60-letniej tradycji pantomimy zapoczątkowanej przez zbiorowy teatr mimów Henryka Tomaszewskiego – możesz rozpocząć kształcenie na wyjątkowym i jedynym w Polsce kierunku animacji działań pantomimicznych. W ramach nauki opartej na partnerskim modelu edukacji: wykładowca – uczeń; wychowankowie uzyskują narzędzia, przestrzeń oraz środki artykulacji pozwalające im na zbudowanie własnej wypowiedzi artystycznej oraz autorskich projektów animacyjnych. W ciągu dwóch lat nauki oferujemy: uzyskanie niepowtarzalnego zawodu, udział w ciekawych projektach i wyjazdach szkoleniowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie Animatora Działań Pantomimicznych. W ramach kierunku współpracujemy z instytucjami takimi jak:

 • Fundacja Pantomima;
 • Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego;
 • Miejskim Muzeum Zabawek w Karpaczu ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
 • Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego,

dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w realizowanych przez nie działaniach. Podczas kształcenia przewidziane jest także odbycie praktyk i czterotygodniowego stażu, które przygotują uczniów do podjęcia pracy w zawodzie i dają okazję do nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą.


 

Zawody na uczelni:

animator czytelnictwa
animator działań arteterapeutycznych
animator działań filmowych
animator działań pantomimicznych
animator działań teatralnych
animator tańca

Główny adres uczelni

 • Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu
  ul. Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 322 20 68, 322 76 82
 • Fax: 71 792 50 01
 • Email: skiba@skiba.edu.pl
 • Strona: http://www.skiba.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

ZAPRASZA na V Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego SKIBA DANCE Wrocław 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane