Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Rok założenia: 2002 | Rektor: Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz

przejdź do spisu treści

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedziba w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną, a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Powstała jako pierwsza tego typu uczelnia w południowo-wschodniej Polsce. Uczelnia przekazuje przyszłym absolwentom nowoczesną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych. 

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, czyli odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu uczelnia cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem są mnożące się oferty pracy dla jej studentów i absolwentów.

Wszystkie oferowane kierunki studiów dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i praktyczną przygotowując ich do perfekcyjnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na rynku pracy krajowym i zagranicznym. Absolwenci KWSPZ uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Kierunki studiów I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

DIETETYKA

Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje wszystkie aspekty dotyczące edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, żywienia człowieka zdrowego, jak również żywienia w różnych stanach  chorobowych, uwzględnia cały szereg zagadnień związanych z naukami podstawowymi i  medycznymi. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

Obszar działalności zawodowej
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego i zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwo – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego
Absolwent jest przygotowany do
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
 • oceny stanu odżywiania, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia
 • zapobiegania chorobom żywieniowo – zależnym
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw
 • znajomości zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny)
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności
 • organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów
 • prowadzenia edukacji żywieniowej
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.

FIZJOTERAPIA

Absolwent fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty. Celem pracy fizjoterapeuty jest usuwanie zmian chorobowych, zapobieganie rozwojowi choroby oraz wykonywanie zabiegów prewencyjnych. Dzięki dużej ilości zajęć klinicznych i praktycznych w renomowanych jednostkach zajmujących się rehabilitacją Absolwent jest przygotowany nie tylko do samodzielnej działalności zawodowej, ale także do funkcjonowania w ramach zespołów rehabilitacyjnych.

Dzięki zdobytej wiedzy oraz praktycznym umiejętnościom może bezpośrednio po studiach podjąć pracę we wszystkich publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, rehabilitacji, placówkach o charakterze rekreacyjnym i sportowym, ośrodkach SPA i gabinetach odnowy biologicznej.

Obszar działalności zawodowej
 • placówki służby zdrowia
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady rehabilitacji
 • ośrodki sportowe
 • ośrodki rekreacyjne
 • ośrodki SPA i gabinety odnowy biologicznej
Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianej rehabilitacji i fizjoterapii.

W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych dodatkowych szkoleń organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają na zdobycie dodatkowych certyfikatów i dyplomów.

Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA  
(w organizacji)

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym w obszarze biomechaniki inżynierskiej i robotyki, telemedycyny informatyki medycznej, oraz elektroniki medycznej. Absolwent posiada umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.

Absolwent jest przygotowany do: współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych; udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w procedurach handlowych i akredytacyjnych dotyczących sprzętu medycznego.

Obszar działalności zawodowej
 • szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa
 • jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych
 • jednostki obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń medycznych
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne aparatury i urządzeń medycznych oraz materiałów medycznych i implantów
 • instytuty naukowo-badawcze i konsultingowe oraz administracji medycznej

KOSMETOLOGIA

Kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Absolwent posiada umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Jest przygotowany do  współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo.

Obecnie program studiów został zmodyfikowany z uwagi na dynamiczny rozwój stosowanych technologii. Wymagało to zwiększenia ilości zajęć praktycznych stawiając naszych absolwentów w czołówce polskich kosmetologów.

Ponadto Absolwent Kosmetologii będzie mógł:
 • ustalić rodzaj zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem
 • poprawnie wykonać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające
 • prawidłowo odczytać recepturę kosmetyku i ustalić jego właściwe zastosowanie
 • ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • znać metody stylizacji sylwetki i wizażu
Absolwenci przygotowani są również do prowadzenia firm z szeroko rozumianej promocji zdrowia i urody. Uzyskują przygotowanie do profesjonalnego posługiwania się techniką komputerową oraz do kierowania gabinetami kosmetycznymi i salonami odnowy biologicznej.

Obszar działalności zawodowej
 • ośrodki SPA,
 • centra odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetyczne,
 • firmy produkujące kosmetyki,
 • organizacje zajmujące się promocją zdrowia.
W trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania z różnego rodzaju branżowych, dodatkowych szkoleń  organizowanych poza zajęciami dydaktycznymi, które pozwalają poszerzyć kwalifikacje oraz zdobyć dodatkowe certyfikaty i dyplomy.

Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.


TURYSTYKA I REKREACJA

Specjalności
 • Programowanie i organizacja ruchu turystycznego
 • Turystyka zdrowotna
Uczelnia jako pierwsza w Polsce opracowała kształcenie na specjalności Turystyka zdrowotna uwzględniając w sylwetce absolwenta jego kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych wykorzystując naturalne walory przyrodnicze z jednej strony a potrzeby klienta (pacjenta) z drugiej.

Specjalność Programowanie i organizacja ruchu turystycznego daje kompetencje do prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego. Działalność turystyczna dotyczy obszarów Polski i zagranicy.

Charakterystyka kierunku
 • Absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych umożliwiający szybki awans życiowy oraz podejmowanie odpowiedzialnych obowiązków w pracy zawodowej lub społecznej w sferze turystyki i rekreacji.
 • Posiada umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki rekreacji, przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla określanych segmentów rynku a w szczególności turystyki uzdrowiskowej.
 • Umiejętności i kompetencje absolwenta kierunku turystyka i rekreacja zgodne są z oczekiwaniami współczesnego europejskiego rynku turystycznego.
Obszar działalności zawodowej
 • przedsiębiorstwa turystyczne i hotele
 • ośrodki wypoczynkowe, sportowe i rekreacyjne
 • centra rekreacji i odnowy biologicznej
 • organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury)
 • organizacje społeczne i rządowe zajmujące się organizacją oraz upowszechnieniem turystyki i rekreacji
Rekrutacja przebiega bez przeprowadzania egzaminów wstępnych, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wszystkich przewidzianych regulaminem dokumentów. System ten umożliwia studiowanie wymarzonego kierunku, bez względu na zdawane na maturze przedmioty. Ilość wolnych miejsc jest ograniczona.


Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków
tel: (12) 423 38 40, (12) 631 54 40
fax: (12) 633 45 56
 e-mail: info@kwspz.pl

ZAPRASZAMY !!!
przejdź do spisu treści

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Powstała jako pierwsza tego typu uczelnia w południowo – wschodniej Polsce. Nowoczesna, kształcąca na wysokim poziomie niepubliczna uczelnia zawodowa dąży do osiągnięcia coraz lepszej jakości kształcenia dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

Od 2002 r. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stawia na rozwój poprzez:

 • dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy,
 • śledzenie najnowszych trendów w zakresie promocji zdrowia,
 • wprowadzanie nowych kierunków studiów,
 • kształcenie z uwzględnieniem innowacyjnych osiągnięć branży medycznej i kosmetologicznej,
 • doposażanie pracowni w najnowocześniejszy sprzęt,
 • edukację praktyczną we współpracy z uznanymi ośrodkami odnowy biologicznej, opieki zdrowotnej i żywienia, 
 • współpracę z renomowanymi firmami branżowymi.

Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia, utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania stały się w dzisiejszych czasach niemal powszechne. Coraz więcej osób zaczęło zastanawiać się, jak zachować najdłużej urodę, młodość oraz sprawność fizyczną i psychiczną. Wymaga to dużej wiedzy z zakresu medycyny, dlatego naszym celem jest taką wiedzę przekazywać.

Prowadzenie w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu KWSPZ cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem na to są mnożące się oferty pracy dla naszych studentów i absolwentów.

Z  prawdziwą satysfakcją informujemy Państwa, że Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ma możliwość posługiwania się znakiem  „Wiarygodna Szkoła”, Dobra Uczelnia – dobra praca”.

 

Kierunki studiów

Jednolite studia magisterskie

Studia I stopnia

Studia II Stopnia

Studia Podyplomowe

Kursy i szkolenia


Kierunki wykładane na uczelni:

dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków
 •  
 • Telefon: (12) 423 38 40, (12) 631 54 40
 • Fax: (12) 633 45 56
 • Email: info@kwspz.pl
 • Strona: http://www.kwspz.pl

Sekretariat Uczelni
al. A. Grottgera 1/5, 30-035 Kraków
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
Tel. +48 12 423 38 40 wew. 331
sekretariat@kwspz.pl

Dziekanat
al. A Grottgera 1/5, 30-035 Kraków
Tel: +48 12 423 38 40

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Dietomat Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

DIETOMAT KWSPZ to innowacyjny, autorski program dietetyczny służący do planowania i oceny sposobu żywienia, skierowany zarówno do studentów kierunków nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz profesjonalistów, którzy będą mogli układać jadłospisy w oparciu o najnowsze normy i zalecenia żywieniowe oraz dietetyczne.

czytaj dalej

ADMINISTRACJA MEDYCZNA - NOWY KIERUNEK STUDIÓW

ZAPRASZAMY na studia podyplomowe w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane