Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

Rok założenia: 1918 | Rektor: ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

przejdź do spisu treści

OD 100 LAT JEST KUL


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej. KUL powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. Podstawową misją Uniwersytetu, jak o tym mówi szerzej jego Statut, jest

„prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą, kształcenie  i wychowywanie inteligencji katolickiej oraz współtworzenie chrześcijańskiej kultury”. 

KUL dziś jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk ogólnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka.

Uniwersytet współpracuje z ponad 90 zagranicznymi uczelniami. W ramach tej współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów, gościnne wykłady.

Z powodu lokalizacji geograficznej i historii Lublina, KUL ma silne związki zarówno ze wschodem jak i zachodem. Absolwenci i profesorowie KUL zajmują ważną pozycję w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

Studenci KUL mają możliwość działania w wielu organizacjach studenckich, dzięki czemu uniwersytet jest ważnym centrum życia kulturalnego. Tworzą je m.in. chóry: Akademicki oraz Duszpasterstwa Akademickiego oraz teatry: Scena Plastyczna KUL oraz Teatr ITP. 

Corocznie na KUL odbywa się największa studencka impreza kulturalna - „KULturalia”, organizowana przez Samorząd Studentów KUL. Jest to wyjątkowy czas aktywności studenckiej, wypełniony koncertami, wystawami, licznymi warsztatami i dyskusjami.

Studia na KUL to czas wyjątkowy i niezapomniany!

Oferta 2019/2020


STUDIA I STOPNIA


 • Administracja
 • Antropologia stosowana (studia w jęz. angielskim) – NOWOŚĆ od 2019/2020
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia (studia w jęz. angielskim)
 • Doradztwo kariery i doradztwo personalne
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edytorstwo
 • Ekonomia
 • Europeistyka (studia w jęz. angielskim)
 • Filologia angielska (studia stacjonarne)
 • Filologia angielska (studia niestacjonarne)
 • Filologia germańska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia niderlandzka
 • Filologia polska
 • Filologia romańska
 • Filologia – sinologia
 • Filozofia
 • Filozofia (studia w jęz. angielskim)
 • Hispanistyka
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Informatyka
 • Informatyka (studia w jęz. angielskim)
 • Inżynieria materiałowa w Stalowej Woli
 • Inżynieria środowiska w Stalowej Woli
 • Kognitywistyka
 • Krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 • Lingwistyka stosowana
 • Matematyka
 • Matematyka – (studia w języku angielskim)
 • Muzykologia
 • Pedagogika (studia stacjonarne)
 • Pedagogika (studia niestacjonarne)
 • Praca socjalna
 • Retoryka stosowana
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie


JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


 • Prawo (studia stacjonarne)
 • Prawo (studia niestacjonarne)
 • Prawo Kanoniczne (studia stacjonarne)
 • Prawo Kanoniczne (studia niestacjonarne)
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia
 • Teologia kurs A (dla alumnów)
 • Teologia kurs B (dla świeckich)
 • Teologia (studia w jęz. angielskim)

STUDIA II STOPNIA


 • Administracja
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia – (studia w języku angielskim)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Ekonomia społeczna i praca socjalna
 • Filologia angielska (studia stacjonarne)
 • Filologia angielska (studia niestacjonarne)
 • Filologia germańska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia niderlandzka
 • Filologia polska
 • Filologia romańska
 • Filologia słowiańska
 • Filologia – sinologia
 • Filozofia
 • Filozofia (studia w jęz. angielskim)
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Humanistyka cyfrowa
 • Informatyka
 • Inżynieria środowiska w Stalowej Woli 
 • Kognitywistyka
 • Muzykologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika (studia stacjonarne)
 • Pedagogika (studia niestacjonarne)
 • Pedagogika specjalna
 • Prawo w biznesie
 • Prawo Unii Europejskiej (studia w jęz. angielskim)
 • Retoryka stosowana
 • Socjologia
 • Turystyka kulturowa
 • Zarządzanie

Kliknij aby pobrać informator ze szczegółowym opisem kierunków studiów


przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia stacjonarne I stopnia 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • aplikacji administracyjnej mającej na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w urzędzie państwowym
 • pracy urzędniczej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej)
 • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych (sfera biznesu, organizacje społeczne)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na studia prawnicze i administracyjne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 160 godzin – po II roku studiów
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • zarządzania w systemie administracji
 • prowadzenia negocjacji i mediacji
 • tworzenia planów i rozwiązywania problemów
 • organizacji pracy w małych grupach
 • analizy przypadków oraz rozwiązywania kazusów z różnorodnymi stanami faktycznymi i prawnymi
 • posługiwania się językiem prawniczym
 • nawiązywania kontaktów i  załatwiania prostych spraw w wybranym języku obcym
 • zorientowania na cele, ich wyznaczania
 • niezbędne do podjęcia i  prowadzenia działalności gospodarczej od strony formalno-prawnej (rejestracja działalności, wybór formy opodatkowania, prawa i obowiązki przedsiębiorcy), oraz praktycznej w zakresie podstaw zarządzania firmą

ZNAJOMOŚĆ:

 • specyfiki pracy w administracji publicznej
 • obsługi e-administracji, przedsiębiorczości
 • prawniczych baz danych LEX i Legalis
 • różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podstaw ekonomii i zarządzania
 • standardów etycznych w administracji publicznej
 • problematyki poszczególnych dziedzin prawa oraz uregulowań dotyczących administracji kościelnej

przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU


Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
 • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i  pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIERA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyczne zajęcia terenowe (plenery malarskie, wyjazdy do parków narodowych i krajobrazowych, itp.)
 • wakacyjne praktyki zawodowe (uczestnictwo w  budowie i urządzaniu krajobrazu)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych, urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni
 • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody
 • przeprowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych w skali danego obiektu, miejscowości i gminy
 • autoprezentacji z  wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych oraz prezentacji swoich dzieł projektowych
 • prezentacji osiągniętych wyników w  środowisku zawodowym i poza nim
 • negocjowania z  klientami i  podmiotami administracji publicznej
 • innowacyjnego stosowania bieżących trendów w procesie projektowania
 • w  zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych: Word, Excel, PowerPoint, Prezi
 • w zakresie obsługi programów specjalistycznych: CAD 2D i 3D, SketchUp, Lumion, Photoshop, Vectorworks, ArcGIS, QGIS, FORKOME, Stella
 • identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na stan środowiska
 • pozyskiwania informacji z  literatury, baz danych oraz innych źródeł

ZNAJOMOŚĆ:

 • ogólnych zasad tworzenia i  rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z  zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa
 • bieżących trendów w architekturze krajobrazu
 • specjalistycznej literatury w językach obcych

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w instytucjach państwowych, publicznych i prywatnych, zajmujących się bezpieczeństwem państwa
 • podjęcie pracy jako: funkcjonariusz służb mundurowych, specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych, specjalista ds. bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, pracownik jednostek administracyjnych oraz służb państwowych

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

DOSTĘPNE SPECJALIZACJE:

 • bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie ryzykiem
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

PRAKTYKI I STAŻE:

 • wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów, w tym 30 godz. wolontariatu)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

Bezpieczeństwo narodowe I  stopnia oferuje 3 specjalności, dzięki którym absolwent nabywa dodatkowe, specjalistyczne kompetencje:

 • bezpieczeństwo społeczne i zarządzenie ryzykiem: przygotuje specjalistów zdolnych do kierowania i  zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny dla potrzeb administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a  także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna: przygotuje specjalistów w  zakresie właściwego reagowania i  zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego
 • bezpieczeństwo międzynarodowe: absolwenci zdobędą umiejętności w  zakresie analizy zjawisk bezpieczeństwa obejmujących przestrzeń międzynarodową

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych
 • zarządzania zespołem osób w sytuacjach kryzysowych

ZNAJOMOŚĆ:

 • słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa narodowego i polityki
 • podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office
 • wiedzy, umiejętności i kompetencji z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, marketingu i ekonomii, dzięki którym absolwent może rozwijać praktyczną aktywność jako założyciel samodzielnych podmiotów i organizacji
 •  zasad i norm etycznych

przejdź do spisu treści

BIOTECHNOLOGIA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia pracy jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne
 • pracy w  laboratoriach badawczych, kontrolnych i  diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia eksperymentalna

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe – 130 godz. praktyk zawodowych w  zakładach przemysłowych, laboratoriach, ośrodkach naukowo -badawczych lub innych jednostkach
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • posługiwania się sprzętem laboratoryjnym (m.in. stosowanie technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych, mikroskopowych)
 • przygotowania ekspertyz w  zakresie chemii, biochemii i biologii
 • prowadzenia podstawowej hodowli komórkowej i tkankowej
 • projektowania i wykonywania prostych zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii
 • wykonania analizy służącej do oceny podstawowych parametrów immunologicznych
 • planowania i budowania linii produkcyjnej
 • przygotowania i opracowania zagadnień związanych z naukami biotechnologicznymi
 • zarządzania bazą danych oraz tworzenia grafik dla celów prezentacyjnych
 • stosowania podstawowych metod statystycznych i  technologii informatycznych do opisu zjawisk przyrodniczych oraz analizy i  opracowania danych doświadczalnych, opisywania, wyjaśniania i interpretacji podstawowych zjawisk chemicznych i fizykochemicznych

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy z zakresu: biochemii i biologii, technik laboratoryjnych i narzędzi badawczych
 • wiedzy umożliwiającej posługiwanie się pakietem biurowym
 • podstawowych metod statystycznych i  technologii informatycznych
 • nawyków niezbędnych do pracy w  laboratorium badawczym
 • podstawowych pojęć i  zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

przejdź do spisu treści

DORADZTWO KARIERY I DORADZTWO PERSONALNE


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy zawodowej w  administracji rządowej i  samorządowej, w  przedsiębiorstwach państwowych i  prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • pracy w  publicznych służbach zatrudnienia oraz  w zawodach: doradca zawodowy; indywidualny opiekun osoby uczącej się, pracującej, bezrobotnej i będącej na emeryturze; doradca personalny; pracownik działu HR

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE DORADZTWA KARIERY I DORADZTWA PERSONALNEGO UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologię lub zarządzanie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 90 godzin praktyki wakacyjnej po II roku studiów w organizacjach zajmujących się doradztwem kariery i doradztwem personalnym w systemie edukacji, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • udzielania porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniających różne kwestie współczesnego rynku pracy
 • rozumienia ekonomicznych, demograficznych i społeczno -politycznych uwarunkowań sytuacji klientów, istotnych przy uwzględnianiu i dostosowaniu formy świadczonej pomocy doradczej do indywidualnych predyspozycji klienta
 • tworzenia własnych, oryginalnych narzędzi diagnostycznych, dostosowanych do aktualnych zmian na rynku pracy i potrzeb klientów
 • samodzielnego prowadzenia rozmowy doradczej w języku obcym
 • samodzielnego prowadzenia poradnictwa indywidualnego z  klientem, ale również pracy w  większych zespołach pracowniczych w  realizacji zadań doradztwa kariery i  doradztwa personalnego w organizacjach, w systemie służb publicznych lub w przedsiębiorstwach prywatnych
 • wykorzystywania klasycznych narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym i planowaniu kariery
 • menadżerskie, aby być menadżerem projektów na rzecz osób pracujących, bezrobotnych i emerytów, realizowanych przez instytucje publiczne i społeczne
 • kształtowania właściwych relacji pracowniczych oraz prowadzenia skutecznych negocjacji międzypracowniczych

ZNAJOMOŚĆ:

 • podstawowych programów komputerowych: pakiet Word, Excel, PowerPoint
 • wiedzy z  różnorodnych dziedzin nauki pozwalającej na udzielanie wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie, sferze publicznej
 • sposobów wspierania rozwoju zawodowego pracowników w ramach danej organizacji (moduł doradztwo w wymiarze organizacyjnym)
 • polskiego i europejskiego prawa pracy

przejdź do spisu treści

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie dziennikarza w  redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, mediach społecznościowych i obywatelskich
 • wykonywania zawodów pokrewnych: specjalista public relations (agencje PR), specjalista ds. promocji i komunikacji, rzecznik prasowy, doradca/ konsultant ds. mediów i komunikacji (instytucje polityczne, biznesowe, biura poselskie, sztaby wyborcze)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o  przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwie i komunikacji społecznej lub kulturoznawstwie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 240 godzin specjalistycznych praktyk zawodowych: w mediach tradycyjnych i internetowych, w agencjach i firmach public relations, w agencjach reklamowych, w  biurach ds. promocji, w  biurach rzeczników prasowych, w instytucjach samorządowych i administracji rządowej, itp.
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • redagowania i  stosowania podstawowych gatunków prasowych
 • korzystania z cyfrowych technologii informacyjnych niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych:
 • redagowania, przygotowywania podstawowych gatunków radiowych, samodzielnego przygotowania radiowego serwisu informacyjnego, pracy z mikrofonem
 • obsługi sprzętu nagrywającego, montażu z  użyciem programu komputerowego
 • pracy z kamerą, montażu telewizyjnego z użyciem programu komputerowego, pisania scenariuszy filmowych i telewizyjnych niezbędne do podjęcia pracy w nowoczesnej promocji i reklamie:
 • korzystania z technik komunikacyjnych w celu autoprezentacji
 • skutecznych wystąpień publicznych
 • prowadzenia negocjacji i zawierania umów
 • montażu radiowego i  telewizyjnego z  użyciem programu komputerowego

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy dotyczącej budowania strategii PR, utrzymywania pozytywnego wizerunku organizacji oraz prowadzenia różnorodnych działań promocyjnych
 • pracy w  instytucjach badawczych, specjalizujących się w badaniu przekazów medialnych.
 • języka angielskiego z  uwzględnieniem terminologii z  zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • podstawowych programów graficznych oraz programów wykorzystywanych do montażu – środowisko Adobe

przejdź do spisu treści

EDYTORSTWO


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism
 • pracy w wydawnictwach i środkach masowego przekazu
 • wykonywania zawodów: redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, redaktor portali internetowych, grafik, animator kultury, broker edukacyjny, pracownik agencji reklamowych wórca stron internetowychcopywriter

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE EDYTORSTWA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • zawodowe – 120 godzin praktyk w redakcjach i wydawnictwach (cel – nabycie kompetencji w zakresie redakcji, korekty oraz projektowania publikacji)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • kompleksowej redakcji tekstu pod względem poprawności językowej
 • przygotowania publikacji do druku (od rękopisu do wydrukowanej książki)
 • projektowania książek oraz akcydensów
 • tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych
 • analizy i interpretacji zjawisk i problemów w kontekście historycznym
 • pracy z dokumentami rękopiśmiennymi
 • poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się
 • wypowiadania się przed audytorium (rozwinięte kompetencje retoryczne)
 • prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska
 • prowadzenia negocjacji dot. sprzedaży / kupna towaru
 • organizacji i planowania pracy własnej
 • wykonywania redakcji oraz korekty tekstów przy użyciu narzędzi cyfrowych, także online
 • komputerowego składu publikacji

ZNAJOMOŚĆ:

 • obsługi programów graficznych w procesie przygotowania publikacji do druku
 • współczesnych trendów w projektowaniu publikacji
 • podstawowych kompetencji w zakresie grafologii (podstawy określania profilu psychologicznego na podstawie charakteru pisma, umiejętność sprawdzenia autentyczności podpisu)
 • profesjonalnej obsługi edytora tekstu

przejdź do spisu treści

EKONOMIA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy zarówno na stanowiskach operacyjnych wymagających umiejętności analityka ekonomicznego, jak też wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • pracy w  obszarze rachunkowości – dzięki obowiązkowym kursom z rachunkowości
 • podjęcia starań o uzyskanie certyfikacji zawodowej: biegłego rewidenta, certyfikowanego księgowego, aktuariusza, maklera czy doradcy inwestycyjnego

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE EKONOMII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na ekonomii lub zarządzaniu)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki wakacyjne w: firmach sektora MSP, bankach, Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, biurach i kancelariach podatkowych, urzędach administracji publicznej
 • staże dla najlepszych studentów – uczestników programu Energia kompetencji
 • staże w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, powstałym w Centrum Prawa Bankowego i Informacji z inicjatywy Związku Banku Polskich
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • przeprowadzania i  interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • rozumienia zasad handlu międzynarodowego i stosunków międzynarodowych
 • samodzielnego przedstawiania wyników podejmowanych przez siebie analiz i kwerend
 • samodzielnego przetwarzania danych w oparciu o zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • tworzenia biznes-planu, analizowania informacji o  sprzedaży oraz danych o kontrahentach
 • przeprowadzania analiz składowych wynagrodzeń, tworzenia raportów i zestawienia z danych, zgodnie z potrzebami informacyjnymi, przeprowadzania analizy wariantowej
 • profesjonalnej prezentacji danych oraz wykorzystywania arkuszy w analizach statystycznych i prognostycznych
 • rozwiązywania problemów występujących w  pracy zawodowej ekonomisty z  wykorzystaniem technologii komputerowych
 • samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej

ZNAJOMOŚĆ:

 • podstaw prowadzenia ksiąg rachunkowych (rachunkowość) oraz przygotowywania sprawozdań finansowych
 • podstaw teorii organizacji oraz zarządzania
 • zasad gromadzenia danych
 • wiedzy o systemie finansowym i bankowości
 • podstaw użycia metod matematycznych w analizie zjawisk ekonomicznych (produkcja, sprzedaż, strategie działania itp.), a  także podstaw analizy statystycznej i  ekonometrycznej oraz konstrukcji prognoz
 • zasad prowadzenia księgowości w  firmie, zasad rozliczeń podatkowych

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA ANGIELSKA


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

Absolwent może zdobyć pracę wszędzie tam, gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym, profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o  zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i  sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia angielska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej: praktyka śródroczna (obserwacyjna) oraz praktyka ciągła w szkole podstawowej
 • wizyty studyjne w  firmach i  staże/praktyki zawodowe w  ramach projektu „Lubelski Uniwersytet Kompetencji”, wspierające zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i specjalistycznych
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • komunikacji, podziału zadań, planowania i  wykonywania zadań w grupach
 • korzystania ze słowników online i korpusów językowych
 • samokształcenia przez całe życie
 • analizy tekstu literackiego, danych językowych oraz zjawisk kulturowych
 • posługiwania się językiem specjalistycznym: biznesowym, prawniczym, medycznym

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia: medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT
 • elementów językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz translatoryki

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA GERMAŃSKA


grupa początkująca lub zaawansowana

Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia pracy w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, firmach o zróżnicowanym profilu
 • pracy nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne dla specjalizacji nauczycielskiej w wymiarze 150 godzin
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • organizowania procesu uczenia się innych osób
 • pracy w grupie i dyskusji
 • posługiwania się językami specjalistycznymi niezbędnymido wykonywania zawodu tłumacza w różnych branżach

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka niemieckiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego, na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego

 • języków specjalistycznych np. Deutsch im Buero, prawniczego, technicznego etc.

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA KLASYCZNA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w administracji rządowej lub samorządowej oraz w branży turystycznej

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII KLASYCZNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia klasyczna)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • nadobowiązkowe: warsztaty w  Atenach w  ramach stałej współpracy Instytutu Filologii Klasycznej z Polonią grecką
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • autoprezentacji z wykorzystaniem wiedzy z zakresu retoryki
 • samodzielnego kreowania warsztatu pracy i  wykorzystywania innowacyjnych metodologii badawczych w  opracowaniu tekstów antycznych
 • tworzenia logicznych wypowiedzi
 • analizy i interpretacji dzieł literackich
 • retoryczne

ZNAJOMOŚĆ:

 • kultury, literatury i historii antycznej
 • przekładu tekstów greckich i łacińskich
 • języka łacińskiego i starogreckiego na poziomie podstawowym
 • języka angielskiego
 • obsługi specjalistycznych baz danych, słowników elektronicznych, bibliografii elektronicznych

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA NIDERLANDZKA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i  sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w  wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII

NIDERLANDZKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia niderlandzka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w  Biurze Karier KUL – zgodnie z  własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • precyzyjnego i poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku niderlandzkim
 • przygotowania i  przedstawienia wystąpienia ustnego w  języku niderlandzkim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych
 • przygotowania typowych prac pisemnych w  języku niderlandzkim o charakterze ogólnym
 • przygotowania prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem programów graficznych PowerPoint, Prezi
 • samodzielnego zdobywania wiedzy i  rozwijania umiejętności badawczych w zakresie języka niderlandzkiego oraz literatury i kultury krajów niderlandzkojęzycznych
 • orzystania z  typowych komunikatorów sieciowych (np. Skype) do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych oraz z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning)

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka niderlandzkiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (absolwent posiada umiejętności językowe w zakresie języka niderlandzkiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA POLSKA


Studia stacjonarne I stopnia 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
 • pracy w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, jako krytyk literacki i teatralny

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII

POLSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki specjalizacyjne: w szkole podstawowej, psychologiczne, w zakresie krytyki literackiej, teatrologiczne
 • uczestnictwo w warsztatach: tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • tworzenia spójnych opowieści i narracji
 • analizy i interpretacji zjawisk we współczesnej kulturze
 • w zakresie wiedzy o teatrze: prowadzenia zespołu teatralnego, krytyki teatralnej, dokumentalistyki teatralnej
 • efektywnego wyszukiwania treści w sieci
 • posługiwania się bazami danych w Internecie
 • wykonywania prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi)
 • sprawnego tworzenia tekstów poprawnych stylistycznie; wypowiadania się w sposób jasny, z wykorzystaniem bogatego słownictwa

ZNAJOMOŚĆ:

 • krytyki literackiej i artystycznej
 • zasad pisowni, ortografii i składni
 • profesjonalnej obsługi edytora tekstu
 • wybranego języka obcego w ramach oferty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA ROMAŃSKA


(grupa początkująca lub zaawansowana)

Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i  filologiczne, w  szczególności znajomość języków obcych (dziennikarz, krytyk, asystent biurowy/ sekretarz, urzędnik, mediator/ animator kulturowy, tłumacz itp.).

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia romańska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

» nadobowiązkowe: oferta dostępna w  Biurze Karier KUL – zgodnie z  własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • z  zakresu tłumaczenia tekstów z  języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • redagowania poprawnej językowo korespondencji w języku francuskim
 • pisania zrozumiałych i  poprawnych językowo ogłoszeń, raportów, streszczeń, sprawozdań, syntez, artykułów prasowych
 • swobodnego porozumiewania się w mowie i piśmie w języku francuskim oraz włoskim lub hiszpańskim
 • komunikowania się w  prostych codziennych sytuacjach z  przedstawicielem kultury francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej
 • językowe (z zakresu dwóch języków romańskich) rozwiniętych co najmniej do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • dotyczące operacji na tekście (czytanie ze zrozumieniem, streszczanie, skracanie, porównanie, opis) – w języku polskim i w języku francuskim oraz hiszpańskim/włoskim
 • abstrahowania, wyciągania wniosków

ZNAJOMOŚĆ:

 • strategii tłumaczenia z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy
 • zasad redagowania tekstów specjalistycznych (m.in. listu motywacyjnego)

przejdź do spisu treści

FILOLOGIA - SINOLOGIA

Studia stacjonarne I stopnia


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodach: tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne), lektor języka chińskiego, handlowiec
 • pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w  obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach

Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOLOGII – SINOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia – sinologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 60-godzinne praktyki na III roku
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w  Biurze Karier KUL –zgodnie z  własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prezentowania i argumentowania własnego stanowiska
 • występowania w roli tłumacza przy negocjacjach biznesowych
 • w zakresie komunikacji kulturowej

ZNAJOMOŚĆ :

 • języka chińskiego w  mowie i  w  piśmie, także w  zakresie specjalistycznym (język biznesowy, język literacki)
 • podstawowa klasycznego języka chińskiego, języka japońskiego
 • języka angielskiego


przejdź do spisu treści

FILOZOFIA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w  instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach
 • » krytycznego i analitycznego myślenia
 • » orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
 • » działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE FILOZOFII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, etc.
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników
 • dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowania wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki
 • zajmowania stanowiska w  podstawowych dyskusjach światopoglądowych
 • poddania analizie i krytyce dyskutowanych tez
 • dyskutowania, streszczania i parafrazowania tak własnego, jak i cudzego stanowiska
 • znajdowania rozwiązania problemów filozoficznych
 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról
 • pisemnego tłumaczenia tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych z wybranego języka obcego
 • doboru właściwych narzędzi do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszczenia i analizy argumentów filozoficznych, identyfikacji ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji

ZNAJOMOŚĆ:

 • przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego na poziomie B2
 • posługiwania się podstawowymi technologiami informatycznymi (edytory, narzędzia do tworzenia prezentacji oraz stron www)

przejdź do spisu treści

HISPANISTYKA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • » pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i  usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą
 • » podjęcia pracy w  instytucjach społeczno-kulturalnych, związanych z  językiem i  kulturą świata hiszpańskiego, w mediach czy administracji

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE HISPANISTYKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologię romańską, filologię hiszpańską lub iberyjską, historię i kierunki pokrewne)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki studenckie – w  szkołach oraz firmach polskich bądź zagranicznych
KOMPETENCJE ZAWODOWE

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka hiszpańskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistycznego z  zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka hiszpańskiego, ekonomii, administracji i hotelarstwa
 • historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego

przejdź do spisu treści

HISTORIA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie nauczyciela historii, archiwisty, placówkach kultury, środkach masowego przekazu
 • prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych
 • popularyzacji wiedzy historycznej w społeczeństwie

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE HISTORII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię, humanistykę cyfrową lub turystykę kulturową)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

STUDIA W ZAKRESIE HISTORII OBEJMUJĄ DWIE SPECJALNOŚCI ZAWODOWE DO WYBORU:

 • nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii
 • archiwistyka i  zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwisty, archiwisty dokumentów elektronicznych, archiwisty zakładowego, specjalisty zarządzania dokumentacją

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe związane z  wybraną specjalizacją (pedagogiczną lub archiwalną)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • analizy różnorodnych procesów historycznych
 • w zakresie dydaktyki szczegółowej historii
 • w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją
 • planowania i konstruowania narzędzi dydaktycznych
 • organizacji warsztatu pracy
 • rozstrzygania i łagodzenia konfliktów szkolnych
 • organizacji pracy zespołów uczniowskich

ZNAJOMOŚĆ:

 • wybranego języka nowożytnego na odpowiednim poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • historii Polski i historii powszechnej, począwszy od starożytności aż po historię najnowszą

przejdź do spisu treści

HISTORIA SZTUKI


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w  galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i  artystyczną, firmach i  zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków

Absolwent zdobywa podstawową wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i  aktualnej; obejmującą sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE HISTORII SZTUKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na historię sztuki lub ochronę zabytków)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe objazdy zabytkoznawcze – trzy objazdy zabytkoznawcze po Polsce, w  każdym roku studiów 6 dni, praktyki muzealne i inwentaryzacyjne w terenie
 • obowiązkowe praktyki laboratoryjne sprawdzające wykorzystanie nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki
 • obowiązkowe praktyki inwentaryzacyjne umożliwiające zdobycie umiejętności: sporządzania dokumentacji z  zakresu muzealnictwa i  ochrony zabytków, opisu inwentaryzacyjnego dzieła sztuki; wykorzystania obowiązujących aktów prawnych; współpracy historyka sztuki z konserwatorem
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w  Biurze Karier KUL – zgodnie z  własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • krytycznego spojrzenia na pozamuzealną ekspozycję dzieła sztuki, jego użytkowanie, potrzeby konserwatorskie
 • pogłębionego uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystania z różnych jego form
 • podstawowej orientacji w  problematyce handlu dziełami sztuki i specyfiki tego rynku
 • pracy w zespole
 • organizacji pracy redakcyjnej i działalności wystawienniczej (przygotowania projektu koncepcji i realizacji wystawy)
 • korzystania z umieszczonych w sieci kolekcji muzealnych
 • wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej pracy z  obrazem (zajęcia: informatyka w  historii sztuki; muzeum wirtualne)

ZNAJOMOŚĆ:

 • technik komunikacji
 • pozyskiwania funduszy
 • technik pracy komputerowej z  zasobami wizualnymi – archiwa cyfrowe, bazy danych

przejdź do spisu treści

INFORMATYKA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
 • pracy jako grafik komputerowy, programista i  projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE

INFORMATYKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na informatykę lub matematykę)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 120 godzin praktyk organizowanych we współpracy Instytutu z firmami prywatnymi działającymi w obszarze IT oraz z jednostkami samorządowymi
 • nadobowiązkowe: oferta dostępna w  Biurze Karier KUL – zgodnie z  własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI „PROGRAMOWANIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI”:

 • posiada wiedzę z  zakresu ochrony danych i  kryptografii teorii grafów i sieci, złożonych metod algorytmizacji
 • zna w stopniu zaawansowanym język SQL
 • konstruuje relacyjne bazy danych dla typowych zastosowań
 • potrafi administrować systemami bazodanowymi, zna PHP
 • korzysta z wzorców projektowych
 • potrafi pisać skrypty i tworzyć aplikacje internetowe w wybranym frameworku

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI „GRAFIKA KOMPUTEROWA”:

 • posiada wiedzę z zakresu matematycznych podstaw grafiki komputerowej, metod i algorytmów grafiki komputerowej, komputerowej analizy obrazów, animacji komputerowych i grafiki internetowej
 • swobodnie posługuje się pakietami oprogramowania graficznego oraz narzędziami do obróbki dwuwymiarowych i trójwymiarowych animacji

ABSOLWENT SPECJALNOŚCI „ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI”:

 • posiada wiedzę z zakresu routingu statycznego i dynamicznego, sieci przełączanych, radiowych i rozległych oraz znajomość zagadnień bezpieczeństwa sieciowego, dobrania i skonfigurowania odpowiedniego protokołu routingu do architektury sieci, konfiguracji przełączników stosując VLAN-y, VTP i STP, konfiguracji punktów dostępowych i klienta sieci bezprzewodowej
 • umie skonfigurować sieci rozległe przy użyciu protokołów Frame Relay i PPP, stosować listy dostępu ACL, konfigurować NAT i DHCP
 • potrafi zabezpieczyć sieć i zarządzać bezpieczną siecią komputerową

UMIEJĘTNOŚCI:

 • komunikowania się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym
 • pracy w zespole, współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę
 • negocjowania z klientami
 • formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień informatycznych
 • stosowania aparatu matematycznego, techniki dowodzenia twierdzeń do rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym
 • w zakresie programowania, konstrukcji i analizy algorytmów, baz danych, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, abstrakcyjnych struktur danych, architektury komputerów, inżynierii oprogramowania, grafiki komputerowej, komputerowej analizy danych, modelowania matematycznego

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka angielskiego, zwłaszcza przy korzystaniu ze specjalistycznej dokumentacji technicznej i baz wiedzy
 • wiedzy z zakresu systemów operacyjnych i aplikacji użytkowych
 • zasad tworzenia i  rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w odniesieniu do branży informatycznej

przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W STALOWEJ WOLI


Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

» działalności inżynierskiej takiej jak: projektowanie, synteza, analiza wybranych grup materiałów, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, działalność badawczo–rozwojowa oraz po dodatkowych kursach do działalności pedagogicznej

 • pracy m.in. w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych wojska, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych

TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIERA W ZAKRESIE INŻYNIERII

MATERIAŁOWEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek inżynieria środowiska)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe
 • płatne staże w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

ABSOLWENT SPECJALIZACJI „BIOMATERIAŁY”:

 • potrafi opisać cechy fizyczne minerału; na podstawie oceny jakości materiałów potrafi ocenić ich trwałość i stopień zużycia
 • potrafi zastosować metody analizy instrumentalnej do oceny stanu i charakterystyki ilościowej materiałów
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu spalania i jego kinetyki; niekonwencjonalnych źródeł energii i pomp ciepła
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą miejsca występowania i właściwości polimerów naturalnych

ABSOLWENT SPECJALIZACJI „MATERIAŁY KOMPOZYTOWE”:

 • potrafi zaplanować właściwości i  wytworzenie materiału oraz dokonać analizy uzyskanych wskaźników niezawodności z wykorzystaniem symulacji komputerowej
 • ma wiedzę z zakresu metody przygotowania powierzchni; technologii wytwarzania powłok elektrolitycznych
 • zna metody badania struktury powierzchni metali i powłoknmetalicznych
 • potrafi obsługiwać wybrane aparaty do badań struktury i własności fizycznych różnych materiałów; potrafi ocenić przydatność i  możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technikni technologii) w zakresie syntezy i analizy materiałów
 • potrafi wytworzyć kształtkę ceramiczną przez spiekanie; wykonać obróbkę materiałów metalicznych; wykonać topienie metalu, operować metalem w stanie ciekłym i formować odlew; wytwarzać wyroby spiekane w postaci kształtek z materiałów metalicznych, proszków i cermetali; wykonać naniesioną galwanicznie powłokę; określić rolę adhezji w tworzeniu i eksploatacji materiałów kompozytowych; zaplanować i przeprowadzić syntezę nowego materiału

UMIEJĘTNOŚCI:

 • opracowywania dokumentacji dotyczącej realizacji zadania inżynierskiego i przygotowania tekstu zawierającego omówienie wyników realizacji tego zadania
 • sporządzania rysunków z wykorzystaniem technik ACD
 • wykorzystania zdobytej wiedzy odnośnie MATLAB-a  do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
 • odczytywania rysunków maszynowych, architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych oraz sporządzania dokumentacji graficznej w środowisku programów biurowych i ACD
 • projektowania zgodnie z  zadaną specyfikacją prostych elementów części maszyn oraz prostych obiektów budowlanych
 • zrealizowania w jednej z technik rysunku maszynowego lub budowlanego, procesów technologicznych
 • projektowania układu sterowania dla danego procesu wytwarzania i analizy materiałów
 • projektowania i  programowania prostych aplikacji MATLAB-a 
 • analityczne w  zakresie projektowania, syntezy i  analizy materiałów przy zastosowaniu technik takich, jak elektronowa mikroskopia skaningowa, fluorescencja rentgenowska, dynamiczne rozpraszanie światła

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy z  zakresu informatyki przydatnej do zastosowań komputerowego wspomagania projektowania materiałowego CAMD
 • wiedzy o  metodach, technikach stosowanych przy rzutowaniu i przenikaniu figur płaskich i przestrzennych, z zastosowaniem ACD w 3D
 • wiedzy o kompilatorach i językach programowania, o technikach multimedialnych, oprogramowaniu i  narzędziach internetowych, o typach danych
 • wiedzy o podstawowych zasadach i metodach wykonywania, zapisywania i  odczytywania rysunków: technicznych, maszynowych, budowlanych, architektonicznych
 • podstawowych metod i  technik programowania w MATLAB-ie 

przejdź do spisu treści

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA W STALOWEJ WOLI


Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • zawodu: inżynier środowiska
 • pracy w  firmach: projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w  przemyśle, w  organach administracji państwowej i  samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i  ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i  monitorowaniem środowiska, w  ośrodkach badawczych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej

TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIERA W ZAKRESIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA UPRAWNIA DO:

 • » ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku inżynieria środowiska)
 • » kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. analityka laboratoryjna w ochronie środowiska)
 • PRAKTYKI I STAŻE:

» obowiązkowa praktyka zawodowa w  zakładach przemysłowych oraz instytucjach administracji państwowej i  samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska

» nadobowiązkowe: oferta dostępna w  Biurze Karier KUL – zgodnie z  własnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy

» płatne staże w przedsiębiorstwach lokalnych, np. Liugong Dressta

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • absolwent umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i  klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych
 • ocenić przedsięwzięcie polegające na regulacji stosunków wodnych, melioracji i dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich oraz ich efektów i korzyści dla środowiska biznesowego i przyrodniczego
 • potrafi obliczyć i ocenić izolacyjność podstawowych komponentów budynku, ocenić ilości wody uzdatnianej, zapotrzebowanie reagentów oraz dobrać podstawowe urządzenia do jej uzdatniania dla celów spożywczych i przemysłowych
 • potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i  narzędzi służących do rozwiązywania praktycznych zagadnień związanych z melioracją i regulacją stosunków wodnych
 • językowe w  zakresie biologii, chemii, fizyki, matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2
 • umie odczytać rysunki architektoniczne, budowlane i geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną w środowisku programów biurowych i ACD
 • potrafi zaprojektować oraz zrealizować w jednej z technik (np. ACD) rysunek maszynowy lub budowlany
 • umie obliczyć i zaprojektować proste układy instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji oraz proste układy uzdatniania wody dla celów spożywczych i przemysłowych
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i  materiały stosowane przy przenikaniu się figur przestrzennych z zastosowaniem ACD w 3D przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska 

przejdź do spisu treści

KOGNITYWISTYKA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA UMOŻLIWIAJĄ ZDOBYCIE:

 • umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, techniki komunikacyjno-retoryczne
 • wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trenera metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w  e-learningu), architekta baz danych i analityka informacji (gromadzeniei analiza danych jakościowych i ilościowych), architekta informacji w branży reklamowej

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE KOGNITYWISTYKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe m.in. w Urzędzie Miasta Lublin, w Muzeum na Majdanku, w firmie MakoLab, Centrum Kultury w Lublinie, itp.
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

W RAMACH KIERUNKU KOGNITYWISTYKA MOŻNA WYBRAĆ DWIE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE:

 • neuronauka, umysł i  procesy poznawcze – absolwent projektuje, przygotowuje i przeprowadza badania eksperymentalne; potrafi napisać raport z badań kognitywistycznych, przestrzegając wskazanych zasad stylu APA
 • inżynieria wiedzy, informatyka i  metodologia badań kognitywnych – absolwent zna narzędzia formalno-logiczne, które wspierają analizę danych, wnioskowanie, dostrzeganie struktury teorii oraz zasobów inferencyjnych w nich obecnych; posiada podstawową znajomość języka tworzenia baz danych

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wypowiadania się i  argumentowania swoich poglądów w  sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
 • pisemnych tłumaczeń tekstu kognitywistyki z wybranego języka obcego
 • wykorzystania modelu bazy danych jako podstawy działającej bazy danych zbudowanej z wykorzystaniem narzędzi biurowych oraz utworzenia sieciowej bazy danych na serwerze z wykorzystaniem narzędzi Open Source
 • wspierania zadań analitycznych i  komunikacyjnych przez narzędzia formalne, takie jak języki reprezentacji wiedzy i  informatyczne programy komputerowe pomagające w  analizie pojęciowej, a  także wykorzystania jej wyników w praktyce informatycznej
 • projektowania, przygotowania i przeprowadzenia badania eksperymentalnego
 • pisania raportów z badań kognitywistycznych

ZNAJOMOŚĆ:

 • funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • języka tworzenia baz danych (posiada umiejętność projektowania relacyjnych baz danych z wykorzystaniem diagramów związków encji na poziomie podstawowym)

przejdź do spisu treści

KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodów animujących i  promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w  branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE KRAJOZNAWSTWA I TURYSTYKI KULTUROWEJ

UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: 90 godzin praktyk zawodowych m.in. w muzeach, parkach krajobrazowych, biurach podróży i agencjach turystycznych
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym
 • ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
 • aktywnej działalności na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w  branży
 • turystycznej
 • prezentowania oferty turystycznej
 • prowadzenia otwartej komunikacji z pracownikami w podmiotach współpracujących w  turystyce: przewoźnikami, hotelarzami, restauracjami, przewodnikami i pilotami oraz swoimi pracownikami
 • negocjowania cen usług oraz warunków zawierania transakcji
 • pracy w zespole
 • wyceny usług turystycznych, sporządzenia kosztorysu imprezy turystycznej
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętych usług turystycznych
 • tworzenia konkurencyjnych i  unikalnych ofert turystycznych
 • tworzenia biznes planu, pozyskiwania środków na działalność gospodarczą
 • promocji i  sprzedaży produktu turystycznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu historii, geografii, polityki i  innych elementów krajoznawstwa

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy z  zakresu turystyki kulturowej i  Systemów Informacji Geograficznej
 • języka obcego nowożytnego na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • specjalistycznych programów komputerowych: turystyczne systemy rezerwacyjne i oprogramowania GIS
 • podstawowych przepisów i zasad tworzenia własnej firmy 

przejdź do spisu treści

LINGWISTYKA STOSOWANA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

» pracy w charakterze m.in. tłumacza pisemnego i ustnego; konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu; specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej; asystenta w firmie międzynarodowej; opiekuna językowego delegacji zagranicznych; koordynatora rekrutacji pracowników z  Europy Wschodniej; redaktora tekstów obcojęzycznych

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE LINGWISTYKI STOSOWANEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

DOSTĘPNE SPECJALIZACJE:

 • biznesowo-translatorska: język angielski i język rosyjski
 • biznesowo-translatorska: język angielski i język ukraiński

PRAKTYKI I STAŻE:

 • warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Tłumaczy Lubelszczyzny (w ramach umowy)
 • praktyki i staże w firmie GENPACT
 • studenckie wizyty studyjne w ramach współpracy z agendami celnymi
 • wizyty studyjne w ramach projektu Lubelski Uniwersytet Kompetencji
 • cykliczne seminarium Tłumacz na rynku pracy – poznanie środowisko pracy i oczekiwania lokalnych pracodawców
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • sprawnego posługiwania się terminologią ekonomiczną, prawniczą i  w  zakresie obsługi ruchu transgranicznego w językach obcych: angielskim oraz rosyjskim / ukraińskim
 • wykorzystania technik translacyjnych w tłumaczeniach pisemnych i ustnych
 • wykorzystania nowych technologii i narzędzi w pracy tłumacza (m.in. program tłumaczeniowy TRADOS, narzędzia CAT, aplikacje do zarządzania projektem translatorskim)
 • sprawnego posługiwania się bazami danych, korpusami językowymi w Internecie oraz aplikacjami wspomagającymi wykonywanie ćwiczeń językowych

ZNAJOMOŚĆ:

 • dwóch języków obcych: angielski i rosyjski lub angielski i ukraiński na poziomie C1
 • realiów kulturowych i  społeczno-gospodarczych studiowanych obszarów językowych
 • podstawowych sektora usług tłumaczeniowych oraz zasad prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej i przedsiębiorczości 

przejdź do spisu treści

MATEMATYKA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • nauczania matematyki w szkołach podstawowych
 • praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej, formułowania treści matematycznych w języku logiki
 • samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki
 • pracy w  zawodach: programisty, analityka danych, statystyka, doradcy finansowego

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE MATEMATYKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe w  przedsiębiorstwach zatrudniających matematyków i informatyków oraz praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW
 • specjalność informatyczna: programowanie, grafika komputerowa, bazy danych, sztuczna inteligencja
 • specjalność statystyczna: analiza danych w ekonomii i finansach: statystyczna analiza danych, matematyka finansowa

UMIEJĘTNOŚCI:

 • współdziałania i pracy w zespole
 • pracy w  zespole i  przyjmowania w  nim różnych ról: przydzielania zadań, koordynacji pracy grup pracowników, itp.
 • publicznych prezentacji dokonań własnych i zespołowych
 • działania w życiu publicznym zgodnie z zasadami etyki
 • tworzenia dokumentów tekstowych, przetwarzania i wizualizacji danych, tworzenia prezentacji
 • przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych
 • przetwarzania danych za pomocą złożonych formuł wbudowanych oraz tworzonych samodzielnie, korzystania z bezwzględnego i względnego adresowania argumentów
 • dokonywania dowolnych wizualizacji danych, uwzględniając potrzeby wymuszone kontekstem środowiska
 • wykorzystywania pakietów statystycznych
 • wizualizacji i raportowania
 • obsługi baz danych
 • analizy obrazów
 • modelowania i analizy finansowej
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. usługi tworzenia stron WWW
 • tworzenia oprogramowania komputerów i urządzeń mobilnych
 • prowadzenia agencji pośrednictwa ubezpieczeniowego

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka obcego na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • podstaw programowania w języku C++
 • statystycznej analizy danych
 • wielowymiarowej analizy danych 

przejdź do spisu treści

MUZYKOLOGIA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NASTĘPUJĄCYCH SPECJALIZACJI:

 • krytyka i dziennikarstwo muzyczne
 • muzyka liturgiczna
 • nauczycielska

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE MUZYKOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku muzykologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki zawodowe (m.in. Radio Lublin, Filharmonia Lubelska, Redakcja Annales Lublinenses pro musica sacra, Additamenta musicologica lublinensia)
 • w ramach praktyki dydaktycznej w szkole podstawowej i szkole muzycznej
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych będące podstawą do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, prelegenta muzycznego, konferansjera, organizatora życia muzycznego, specjalisty w przemyśle fonograficznym, pedagoga muzycznego
 • podejmowania inicjatyw w zakresie organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • podejmowania samodzielnych inicjatyw muzycznych, m.in. umiejętność samodzielnego wykonywania muzyki (organy, fortepian, śpiew chóralny, monodia liturgiczna) na poziomie wymaganym w zawodzie nauczyciela muzyki, muzyka kościelnego, animatora życia muzycznego, pedagoga muzycznego

ZNAJOMOŚĆ:

 • wybranego języka nowożytnego
 • podstawowa łaciny (klasycznej i kościelnej) 

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA


Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodu pedagoga w  charakterze: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela wspomagającego, pedagoga szkolnego, instruktora, animatora, doradcy, opiekuna, kuratora – w zależności od wybranej specjalności: (pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna; pedagogika szkolna z elementami logopedii, pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, „Dydaktyka wczesnego nauczania języka angielskiego”

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: praktyki pedagogiczne – praktyka ciągła po I i II roku oraz praktyka śródroczna na III roku
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • diagnostyczne w  zakresie przesiewowych badań logopedycznych, rozumienia i  właściwej interpretacji wyników, szczegółowej diagnozy logopedycznej
 • prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • twórcze i  innowacyjne w  pracy w  przedszkolu i  edukacji wczesnoszkolnej
 • oceny przydatność typowych metod, procedur i  dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej i profilaktycznej
 • dokonania analizy własnych działań, ich ewaluacji (indywidualnie i w zespole) oraz określania obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu
 • analizy procesów edukacyjnych zachodzących w  przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy i umiejętności z zakresu specyfiki funkcjonowania wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z trudnościami logopedycznymi
 • wiedzy dotyczącej terminologii logopedycznej: komunikacji werbalnej i  niewerbalnej, klasyfikacji zaburzeń mowy, zasad diagnozy i terapii logopedycznej, zasad współpracy pedagoga z logopedą
 • wiedzy i  umiejętności z  zakresu pedagogiki oraz edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 • wiedzy z zakresu pedagogiki rodziny i poradnictwa rodzinnego
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • programów komputerowych (m.in. PowerPoint i Prezi)
 • programów informatycznych stosowanych w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i wykorzystywanych w pracy pedagoga szkolnego 

przejdź do spisu treści

PEDAGOGIKA SPECJALNA


Studia jednolite magisterskie 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • sprawowania opieki oraz prowadzenia działalności pedagogicznej wobec osób z  różnego rodzaju ograniczeniami sprawności i  specjalnymi potrzebami rozwojowymi i  edukacyjnymi
 • wykonywania następujących zawodów: oligofrenopedagog, nauczyciel wspomagający, asystent nauczyciela, asystent ucznia, pedagog leczniczy, nauczyciel terapeuta, nauczyciel wspomagający, surdopedagog, wychowawca, pedagog
 • podjęcia aplikacji, pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego lub zawodowego

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku pedagogika lub socjologia)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych m.in. w zakresie „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe 210 godzin praktyk zawodowych
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • animowania pracy nad rozwojem podopiecznych oraz wspierania ich samodzielności w zdobywaniu wiedzy, a także inspirowania do działań na rzecz uczenia się przez całe życie
 • motywowania osoby z deficytami w rozwoju oraz z zaburzeniami psychofizycznego i/lub społecznego funkcjonowania w procesach rehabilitacji, terapii, adaptacji i readaptacji, socjalizacji, resocjalizacji
 • panowania nad stresem w różnych sytuacjach społecznych
 • diagnostyczne, pozwalające na rozpoznanie sytuacji dzieci z uszkodzeniami słuchu i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • opracowania wyników obserwacji i  formułowania wniosków oraz podjęcia pracy terapeutycznej

ZNAJOMOŚĆ:

 • charakteru pracy z  osobami z  niepełnosprawnością intelektualną, z uwzględnieniem wszystkich stopni niepełnosprawności intelektualnej oraz występowania dodatkowych ograniczeń w  stanie zdrowia i  sprawności z przygotowaniem do pracy z osobami przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • specyfiki pracy z  osobami z  dysfunkcjami słuchu oraz z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej
 • podstaw wiedzy dydaktycznej niezbędnej w  kształceniu i  komunikowaniu z  osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-terapeutycznymi lub socjalizacyjnymi
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • programów komputerowych (Word, PowerPoint oraz Prezi) i zasad wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, niedostosowanymi i  szczególnie uzdolnionymi 

przejdź do spisu treści

PRACA SOCJALNA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawcy w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pracy w: m.in. Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
 • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE PRACY SOCJALNEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku nauki o rodzinie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe w  jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną (praktyki ciągłe)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej
 • rozwiązywania problemów w zakresie m.in.: dysfunkcjonalności rodziny, niepełnosprawności, starości, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego, migracji, uchodźstwa
 • niezbędne do pracy jako Streetworker
 • używania języka specjalistycznego i porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów
 • prowadzenia mediacji i negocjacji w ramach pracy socjalnej
 • przygotowania wystąpień ustnych z zakresu pracy socjalnej, dotyczących zagadnień i procesów społecznych
 • posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie średnio-zaawansowanym
 • opracowywania i  prezentowania wyników analizy, diagnozy i  ewaluacji z wykorzystaniem ICT
 • dokonywania diagnozy (analizy), oceny sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, rodzin, grup (w  tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych
 • konstruowania i prowadzenia prostych badań socjologicznych
 • uruchamiania własnej działalności w ramach przedsiębiorczości społecznej
 • pozyskiwania funduszy dla organizacji rządowych i pozarządowych 

przejdź do spisu treści

PRAWO


Studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • podjęcia wybranej aplikacji prawniczej: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, legislacyjnej, komorniczej, rzecznikowskiej
 • pracy w  administracji publicznej, w  instytucjach finansowych, w  komórkach organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, do uczestnictwa w życiu polityczno-gospodarczym
 • pracy, dzięki międzynarodowym programom kształcenia, w szeroko rozumianym międzynarodowym obrocie prawnym

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • praktyki obowiązkowe: studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w  ramach obowiązkowych praktyk w  sądach, prokuraturach oraz kancelariach lub innych instytucjach stosujących prawo
 • działalność prospołeczna w  ramach klinik prawa, wolontariatu i działalność studencka w ramach Samorządu Studentów
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • komunikowania się z zastosowaniem specjalistycznej terminologii prawnej, rozwiązywania problemów prawnych
 • prowadzenia negocjacji prawniczych
 • sporządzania pism procesowych, umów itp.
 • wykorzystywania norm moralnych i etycznych w zawodach prawniczych
 • analizy aktów prawnych i rozwiązywania problemów prawnych
 • korzystania ze specjalistycznych baz typu LEX, Legalis, HUDOC

ZNAJOMOŚĆ:

 • przepisów prawnych związanych z  działalnością gospodarczą, w  tym z  zakresu prawa handlowego, własności przemysłowej i prawa autorskiego 

przejdź do spisu treści

PRAWO KANONICZNE


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w  administracji kościelnej (prawnik w  instytucjach kościelnych – trybunały kościelne, kurie diecezjalne i zakonne)
 • w  poradnictwie prawnym (w  kancelariach prawnych i  kanonicznych)
 • w sądownictwie kościelnym (sędzia, adwokat, notariusz, promotor sprawiedliwości, obrońca węzła małżeńskiego)

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o  przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: w  kancelarii parafialnej lub prawnej czy kanonicznej/kurii diecezjalnej/sądzie kościelnym – podczas praktyk studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, sporządzania pism procesowych, symulacji procesów, rozwiązywania kazusów
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • przedstawiania swojej tezy, prowadzenia dyskusji;
 • komunikacji z użyciem specjalistycznej terminologii i prezentacji wyników badań
 • przygotowania wystąpień ustnych w  dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego
 • oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków

ZNAJOMOŚĆ:

 • prawa kanonicznego w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym
 • języków obcych na wybranym poziomie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i fachowego słownictwa w zakresie prawa kanonicznego
 • portali przydatnych dla kanonisty ze względu na ich zawartość: System Informacji Prawnej Lex, Legalis, LexPolonica, bazy biblioteczne, czasopisma w wersji elektronicznej.

przejdź do spisu treści

PSYCHOLOGIA


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: psychologa klinicznego, psychoterapeuty, psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalisty ds. interwencji kryzysowej (psychologia wspierania jakości życia)
 • pracy w zawodzie trenera biznesu (coacha), specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pracowników, doradcy zawodowego, psychologa transportu (psychologia biznesu i przedsiębiorczości)

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • » ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie – np. na kierunku psychologia)
 • » kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowa praktyka wakacyjna (psychologiczna) w wymiarze 100 godzin
 • obowiązkowa praktyka pedagogiczna: dla studentów, którzy od III roku wybrali moduł: „Psychologia edukacji i komunikacji” – w wymiarze 150 godzin
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

Oferta umożliwia odbycie studiów na jednej z dwóch specjalności: Psychologia wspierania jakości życia lub Psychologia biznesu i przedsiębiorczości

W ramach każdej z nich od V-go semestru student dookreśla profil swoich zainteresowań, wybierając jeden z sześci oferowanych modułów z przedmiotami wyróżniającymi jego dodatkowe kompetencje:

 • psychologia kliniczna i osobowości
 • zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
 • psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji
 • psychologia jakości życia
 • psychologia edukacji i komunikacji
 • psychologia społeczna i kulturowa
 • marketing i reklama
 • organizacja i zarządzanie
 • doradztwo zawodowe
 • mediacje w biznesie
 • procesy grupowe i kulturowe
 • podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej

UMIEJĘTNOŚCI:

 • autoprezentacji
 • komunikacji interpersonalnej
 • prowadzenia negocjacji
 • organizacji pracy, planowania oraz pracy w zespole
 • wystąpień publicznych
 • obsługi programów komputerowych, w tym specjalistycznych: Podstawy psychometrii, Metody statystyczne oraz Bazy danych i arkusze kalkulacyjne, Pakiety statystyczne SPSS/Statistica

przejdź do spisu treści

RETORYKA STOSOWANA


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji (m.in.: przemówienia, prezentacje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, reklama, public relations)

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE RETORYKI STOSOWANEJ UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku kulturoznawstwo)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe w  wymiarze 3 tygodni m.in. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • tworzenia przekazów marketingowych, umiejętności budowania strategii promocyjnych i  reklamowych, prowadzenia debat i  dyskusji, analizy i  kreowania wizerunku, sztuki autoprezentacji, kompetencji w zakresie doradztwa (moduł „Retoryka w dyskursie społecznym")
 • tworzenia przekazów artystycznych
 • nauczania retoryki i prowadzenia warsztatów retorycznych, tworzenia mów i organizacji wystąpień okolicznościowych, kompetencji trenerskich (moduł „Retoryka w  działaniu twórczym”)
 • świadomego używania gestów, operowania głosem, stosowania właściwej wokalizy, argumentowania, panowania nad stresem i emocjami
 • w  zakresie komunikacji emocjonalnej, motywacyjnej i  racjonalnej
 • precyzyjnego wyrażania myśl
 • stosowania technik i  strategii negocjacyjnych i  rozpoznawania manipulacji w negocjacjach
 • obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych (PowerPoint, Prezi i inne) niezbędnych do wykonywania zawodu
 • rozpoznawania strategii we wszelkich typach dyskursu społecznego
 • łączenia stanowisk przeciwnych
 • kultury komunikacyjnej, która jest podstawą budowania relacji w zespołach pracowniczych oraz kierowania nimi
 • samodzielnego organizowania miejsca i czasu pracy

ZNAJOMOŚĆ:

 • nowożytnego języka obcego na wybranym poziomie
 • podstaw języka greckiego

 

przejdź do spisu treści

SOCJOLOGIA


Studia stacjonarn

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w takich placówkach jak: instytucje i organizacje badawcze, administracja rządowa i samorządowa, placówki kulturalne, instytucje naukowe, agencje reklamowe i PR, środki masowego przekazu, organizacje pozarządowe
 • pracy w zawodzie m.in.: specjalisty ds. komunikacji wewnętrznej, specjalisty ds. public relations, doradcy personalnego, specjalisty ds. zasobów ludzkich (HR), doradcy ds. reklamy, mediatora, negocjatora, badacza opinii publicznej, badacza – naukowca, redaktora, copywritera oraz asystenta rodziny
 • oraz – po ukończeniu odpowiednich specjalności – pracy w zawodzie animatora wydarzeń sportowych i turystycznych, specjalisty ds. turystyki, specjalisty ds. polityki rodzinnej, pracownika służb publicznych, analityka marketingowego, analityka Internetu, menadżera ds. strategii i rozwoju przedsiębiorstwa, animatora kultury

SPECJALNOŚCI DO WYBORU:

 • służby publiczne i polityka rodzinna
 • animacja sportu rekreacyjnego i turystyki
 • socjologia gospodarki i Internetu
 • społeczności lokalne i animacja kultury

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE SOCJOLOGII UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na socjologii, pedagogice lub pracy socjalnej)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki zawodowe – 90 godz. (po II roku studiów) w agencjach badawczych, przedsiębiorstwach (działach marketingu, promocji, HR), organizacjach pozarządowych i administracji publicznej
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykorzystywania możliwości Internetu do działań marketingowych, badań socjologicznych
 • wprowadzania marki na rynek, tworzenia i realizacji planów sprzedaży – specjalizacja socjologia gospodarki i Internetu
 • w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • samodzielnego identyfikowania interesu społecznego; uczestniczenia w dialogu publicznym
 • prowadzenia szkoleń lub warsztatów
 • współpracy z instytucjami polityki publicznej – specjalizacja służby publiczne i polityka rodzinna
 • kompleksowej realizacji usług w zakresie organizacji czasu wolnego i organizacji aktywnego wypoczynku – specjalizacja animacja sportu rekreacyjnego i turystyki
 • wykorzystywania mediów społecznościowych, technologii informacyjnych oraz Internetu do tworzenia prezentacji

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy w zakresie funkcjonowania kultury lokalnej (miejskiej oraz wiejskiej) – specjalizacja społeczności lokalne i animacja kultury
 • słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, analiz statystycznych i teorii socjologicznych. Wykłady fakultatywne w języku angielskim: New trends in sociology; Sociology in Europe
 • programów komputerowych (przede wszystkim PS IMAGO, dawniej SPSS) do prowadzenia analiz statystycznych

przejdź do spisu treści

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy zawodowej w: organizacjach międzynarodowych, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach i  korporacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach, straży granicznej, agencjach celnych
 • pracy w  zawodach m.in.: pracownik służb dyplomatycznych, specjalista ds. kontaktów międzynarodowych, analityk
 • realizacji zadań w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej

STUDIA OFERUJĄ 2 SPECJALIZACJE:

 • współpraca transgraniczna
 • stosunki transatlantyckie

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe: wakacyjne – 150 godz. (po II roku studiów)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenia negocjacji i  zarządzania zespołem w  sytuacjach kryzysowych
 • rozumienia na poziomie podstawowym tekstu w  języku obcym oraz samodzielnego prowadzenia rozmowy w języku obcym
 • analizowania i samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk społecznych

ZNAJOMOŚĆ:

 • wiedzy nt. komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich zaburzeń, a także o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach
 • wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, która może być wykorzystana w  praktyce związanej z  działalnością społeczną, pracą w administracji czy w sferze gospodarczej
 • słownictwa charakterystycznego dla zagadnień społecznych, bezpieczeństwa, polityki
 • podstawowych programów komputerowych tj. pakiet Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

przejdź do spisu treści

TEOLOGIA


Studia stacjonarne jednolite magisterskie

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół
 • pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich
 • pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich
 • działania w  organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie
 • bycia liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki pedagogiczne
 • wolontariat w  ramach wydarzeń o  charakterze religijnym (rekolekcje, festiwale, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • wiązania ze sobą indywidualnych tematów z zakresu poszczególnych dyscyplin teologicznych na podstawie zdobytej wiedzy z etyki, filozofii i teologii
 • stosowania zasad etycznych w praktyce
 • rozumienia i oceny nowych i rozwijających się form religijnych, przekonań i praktyk
 • stosowania wiedzy teologicznej w aktywności zawodowej i życiu społecznym
 • prezentacji określonej wiedzy adekwatnie do poziomu odbiorców
 • doboru odpowiednich narzędzi komunikacji
 • wykorzystywania techniki głosowej w celu osiągnięcia zamierzonej ekspresji
 • przygotowywania konspektów dla większych zespołów katechetycznych
 • krytycznej oceny wypowiedzi innych i formułowania wniosków z prowadzonej komunikacji
 • docenienia odmiennych punktów widzenia w  wymiarze społeczno-religijnym i podjęcia z nimi dialogu
 • określenia, postawienia i rozwiązania problemu
 • praktycznego wykorzystania kompetencji zawodowych, specjalistycznych i miękkich nabytych w ramach studiów
 • prowadzenia poszukiwań, opracowania i  analizowania informacji z wielu źródeł

ZNAJOMOŚĆ:

 • języka obcego, uwzględniająca elementy języka teologicznego i  treść tekstów teologicznych (lektorat z  języka angielskiego w  zakresie teologii; łacina obejmuje przede wszystkim słownictwo kościelne; greka i hebrajski – słownictwo biblijne)
 • technologii informacyjnych w dydaktyce i ewangelizacji

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE


Studia stacjonarne I stopnia

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO:

 • pracy w zawodzie: kierownik średniego szczebla, specjalista ds. analiz marketingowych, asystent kupca, koordynator projektów

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu: funkcjonowania instytucji publicznych, bezpieczeństwa publicznego i finansów publicznych; zarządzania finansowego przedsiębiorstwem, komunikacji w biznesie, pracy w zespole, realizowania kampanii promocyjnych.

TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA UPRAWNIA DO:

 • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na zarządzanie lub ekonomię)
 • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

PRAKTYKI I STAŻE:

 • obowiązkowe praktyki: 120 godzin
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenia negocjacji
 • organizacji pracy
 • wykorzystania programu Microsoft Office Project, CDN Optima
 • tworzenia stron internetowych
 • wykorzystania programu SPSS
 • analizy danych statystycznych
 • argumentacji i perswazji
 • dyskutowania na temat proponowanych rozwiązań
 • konstruktywnego krytykowania
 • komunikacji w  biznesie, pracy w  zespole, realizowania kampanii promocyjnych

ZNAJOMOŚĆ:

 • funkcjonowania instytucji publicznych
 • wiedzy o bezpieczeństwie publicznym i finansach publicznych
 • zarządzania finansowego przedsiębiorstwem z  zastosowaniem informatyki, wiedzy o rynku kapitałowym, funduszach UE oraz gospodarowaniu zasobami ludzkimi i informacjami

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etyka I stopnia Stacjonarny
european studies I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia niderlandzka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia słowiańska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
grafika I stopnia Stacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultury i religie Bliskiego Wschodu I stopnia Stacjonarny
kultury i religie krajów Europy Wschodniej I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mediteranistyka I stopnia Stacjonarny
muzyka kościelna I stopnia Stacjonarny
muzykologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
nauki o działalności charytatywnej I stopnia Stacjonarny
nauki o rodzinie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
naukoznawstwo I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo kanoniczne Magister Stacjonarny
przyrodoznawstwo i filozofia przyrody I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
religioznawstwo I stopnia Stacjonarny
retoryka stosowana I stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
teologia Magister Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

KUL ZAPRASZA

15.03-13.04 na Uniwersyteckie Powtórki przed Maturą 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie