Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny


przejdź do spisu treści

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni krajowych i zagranicznych. Co roku wielu młodych ludzi podejmuje starania o możliwość studiowania w naszej Uczelni, ponieważ oprócz dobrej marki mamy też piękną okolicę. Morze, piaszczysta plaża i przepiękne zabytki to magnesy przyciągające nie tylko Polaków, ale też wielu obcokrajowców. GUMed powołany do życia w 1945 r. nawiązuje do tradycji Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Kształcimy ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed.

Wśród nich jest ponad 900 studentów zagranicznych, co stanowi ponad 17% wszystkich żaków w Uczelni. To ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia w naszej Uczelni podejmuje około 180 młodych ludzi z zagranicy. O jedno miejsce na studiach anglojęzycznych ubiega się od 3 do 4 kandydatów. Od kilkunastu lat prowadzimy kierunek lekarski, na którym zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Uruchomiliśmy również trzyletni licencjat – pielęgniarstwo, prowadzone wyłącznie w języku angielskim oraz anglojęzyczną farmację. Organizujemy także kurs przygotowawczy na studia (Premedical Course).

Baza dydaktyczna

Nauczanie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oparte jest o własne i dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne. Studenci Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu uczą się nauk podstawowych w Collegium Biomedicum, budynku zlokalizowanym przy ulicy Dębinki oraz w niektórych jednostkach GUMed rozproszonych na terenie Trójmiasta. Natomiast praktyczne zajęcia kliniczne dla studentów GUMed realizowane są w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz w wybranych placówkach opieki zdrowotnej Trójmiasta.

Największy wielospecjalistyczny szpital – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne położony jest w rejonie ulic Dębinki i Smoluchowskiego. Większość jego budynków wzniesiono między 1908 i 1927 rokiem. Obiekty szpitala są systematycznie modernizowane, a kliniki i zakłady wyposażone w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną. Szpital Kliniczna znajdujący się przy ulicy Klinicznej zajmuje budynki powstałego w 1912 roku szpitala położnictwa i chorób kobiecych i obejmuje jednostki o profilu ginekologicznym, położniczym i urologicznym.

W 2004 roku GUMed przejął Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni i utworzył dysponujące 101 łóżkami Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Pozwoliło to na wzbogacenie dotychczasowej oferty nauczania o unikalne w skali kraju specjalności takie jak: medycyna hiperbaryczna, medycyna tropikalna, parazytologia czy medycyna pracy. Ponadto pięć uniwersyteckich klinik znajduje się także w różnych szpitalach Gdańska.

W ostatnich latach zakończono szereg inwestycji budowlanych poprawiających bazę dydaktyczno-naukową GUMed, takich jak: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna. W 2006 roku zakończono prace budowlane w budynku tzw. „Starej Anatomii” przy al. Zwycięstwa. Dziś obiekt jest nowoczesnym centrum dydaktycznym naszej Uczelni, posiadającym liczne sale seminaryjne. Mieści się w nim również główna, reprezentacyjna sala wykładowa na 350 miejsc – Auditorium Primum.

Bazę dydaktyczną Wydziału Farmaceutycznego stanowi kompleks budynków przy ulicy Hallera. Zlokalizowane w nim są sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne oraz zaplecze naukowe Wydziału. W sąsiedztwie budynków naukowo-badawczych mieści się ogród botaniczny, szklarnia oraz kompleks sportowy ogólnouczelnianego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Studenci Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed odbywają zajęcia głównie w budynku uniwersyteckim zlokalizowanym przy ulicy Abrahama w Gdańsku, a także w Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki. Ważnym przedsięwzięciem dla Wydziału było uruchomienie Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej – TAZD – zaplecza dydaktycznego i badawczego dla zespołów MWB należących do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a jednocześnie stanowiącego ważny element infrastruktury badawczej dostępnej dla wszystkich jednostek naukowych Trójmiasta.

Istotną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa systematycznie modernizowana Biblioteka Główna, która gromadzi wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, biologii, fizyki, psychologii itp. Na księgozbiór Biblioteki składają się zasoby Biblioteki Głównej, zlokalizowanej przy ulicy Dębinki, a także Biblioteki Wydziału Farmaceutycznego oraz bibliotek poszczególnych klinik i zakładów.

Centrum Sportu to wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny, który pozwala studentom GUMed odbywać w komfortowych warunkach zajęcia ruchowe, a sportowcom zrzeszonym w Sekcjach Sportowych rozwijać swoje zainteresowania i aktywności. W budynku znajdują się: arena sportowa o powierzchni 1100 m2 z boiskami do futsalu, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz sale ćwiczeń do aerobiku, squasha, wschodnich sztuk walki i zapasów. W obiekcie zaprojektowano 2 zespoły szatniowo-sanitarne dla mężczyzn i kobiet, garaż podziemny na 103 miejsca postojowe i stojaki na 22 rowery.

Oferta kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jednolite studia magisterskie

lekarski

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

lekarski – English Division

 • stacjonarne

lekarsko-dentystyczny

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

farmacja

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

farmacja – English Division

 • stacjonarne

analityka medyczna

 • stacjonarne

psychologia zdrowia

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

fizjoterapia

 • stacjonarne

Studia I stopnia

pielęgniarstwo

 • stacjonarne

pielęgniarstwo – English Division

 • stacjonarne

położnictwo

 • stacjonarne

ratownictwo medyczne

 • stacjonarne

elektroradiologia

 • stacjonarne

techniki dentystyczne

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

dietetyka

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

zdrowie publiczne

 • stacjonarne

Studia II stopnia

fizjoterapia

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

pielęgniarstwo

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

położnictwo

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

dietetyka

 • stacjonarne

zdrowie publiczne

 • stacjonarne

zdrowie środowiskowe

 • stacjonarne

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

przejdź do spisu treści

Wydział Lekarski


Wydział Lekarski kształci studentów na trzech kierunkach studiów: lekarskim (6-letnie jednolite studia magisterskie); lekarsko-dentystycznym (5-letnie jednolite studia magisterskie) oraz technikach dentystycznych (3-letnie studia I-stopnia, licencjackie). Ponadto prowadzi wspólne z Politechniką Gdańską międzyuczelniane studia w zakresie inżynierii mechaniczno-medycznej oraz z Uniwersytetem Gdańskim na kierunku logopedia. Od 2002 r. kształcenie na kierunku lekarskim prowadzone jest dla studentów anglojęzycznych – English Division. Potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na Wydziale są pięcioletnie akredytacje udzielone prowadzonym kierunkom nauczania przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz Komisję Akredytacyjną Uczelni Medycznych działającą przy Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych oraz doskonałe wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Nauczanie oparte jest o własne zaplecze dydaktyczne zlokalizowane w zwartym, położonym blisko siebie kompleksie nauk podstawowych, przedklinicznych i klinicznych, wzbogaconych o nowoczesne Centrum Medycyny Inwazyjnej z rozszerzoną bazą dydaktyczną.

Praktyczne zajęcia kliniczne realizowane są w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz na bazie łóżkowej obcej w wybranych placówkach szpitalnych w Gdańsku. W 2010 r. uruchomiono nowoczesne Centrum Medycyny Laboratoryjnej. W marcu 2012 roku oddano do użytku nowy szpital kliniczny – Centrum Medycyny Inwazyjnej. W obiektach mieszczą się głównie kliniki zabiegowe. Katedry, Kliniki i Zakłady wchodzące w skład Wydziału, poza prowadzeniem działalności dydaktycznej, świadczą wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczno-lecznicze. Wysoki poziom działalności naukowej prowadzonej przez pracowników Wydziału został doceniony przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego zaliczeniem Wydziału Lekarskiego GUMed do I kategorii jednostek prowadzących badania naukowe w dziedzinie nauk medycznych.

Wśród kadry są badacze i klinicyści, eksperci w dziedzinach klinicznych i przedklinicznych cenieni zarówno w Polsce, jak i w międzynarodowych kręgach medycznych. Będąc członkami rad naukowych międzynarodowych towarzystw i periodyków fachowych, uczestniczą aktywnie w rozwoju wiedzy, a ich kompetencje znajdują wyraz w realizowanych przez nich programach dydaktycznych oraz animowanej przez nich działalności kół naukowych. Większość zajęć dydaktycznych realizowana jest przez nauczycieli akademickich w randze asystenta lub adiunkta, czyli przez osoby wciąż młode i dynamiczne, jednak zwykle o znaczących kompetencjach klinicznych i naukowych. Grupy studenckie są małe. Nauczyciel-klinicysta pracuje tylko z 4-5 studentami. Takie warunki sprzyjają przyswajaniu przez studentów nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej. 

Studenci GUMed mogą korzystać z wielu pracowni fantomowych i symulacyjnych. Fantomy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym potrafią kaszleć, łzawić, mrugać oczami, krwawić, a nawet odpowiadać na pytania zadawane przez personel. Niektóre, te najnowocześniejsze, reagują na podane leki. Zaawansowane fantomy służą nie tylko do ćwiczenia iniekcji, mierzenia ciśnienia, intubacji czy cewnikowania, ale przede wszystkim całościowo pojętej terapii, której nieodłącznym elementem jest współpraca zespołu lekarz – pielęgniarka – ratownik oraz reagowanie na zmiany stanu zdrowia chorego. W gabinetach oraz dwóch pokojach lekarskich studenci kierunku lekarskiego, pod nadzorem doświadczonych specjalistów, będą nabywać umiejętności kliniczne niezbędne do pracy z chorymi w szpitalu klinicznym, bezpośrednio przy łóżku chorego. Wszystkie pomieszczenia posiadają kamery i zapewniają możliwość nagrywania szkolących się, a później odtwarzania i wspólnej analizy ewentualnych niedociągnięć. W Uczelni działa także Centrum Symulacji Medycznej, które wyposażone jest w 15 sal symulacyjnych wysokiej i 6 sal symulacyjnych niskiej wierności, 14 sal dydaktycznych. Studenci uczestniczą w zajęciach integrujących działania studentów ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz kierunku lekarskiego oraz doskonalą umiejętności technicznych z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych. W tym roku w jednostce przeprowadzono Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej.

Jakość kształcenia na kierunku jest monitorowana za pomocą ankiet. Student ma możliwość oceny nauczyciela akademickiego, z którym spotkał się na wykładzie lub ćwiczeniach.

Studenci kierunku lekarskiego wielokrotnie zdobywali laury w Konkursie Czerwonej Róży, zarówno indywidualnie, jak i w kategorii kół naukowych. Wygrywają także ogólnopolskie konkursy Scapula Aurea, Superhelisa czy Wielka Synapsa oraz zdobywają indywidualne wyróżnienia.

Studenci kierunku lekarskiego angażują się w życie Uczelni, jak i społeczności lokalnej. Organizują konferencje, uczestniczą w wielu sympozjach krajowych i zagranicznych jak również organizują wydarzenia nastawione na profilaktykę np. Białe soboty, Wampiriady, Marrow Hero, Dotknij piersi, Tramwaj zwany pożądaniem, Wyroluj raka.

Przyszłych lekarzy nie brakuje także przy organizacji imprez charytatywnych. Organizują koncerty charytatywne na rzecz małych pacjentów UCK, organizują zbiórki zabawek i materiałów medycznych dla potrzebujący z Afryki oraz w okresie przedświątecznym zamieniają się w elfy i ze św. Mikołajem ruszają na dziecięce oddziały gdańskich szpitali.

W wolnej chwili bawią się podczas Wyścigu łóżek szpitalnych na ul. Długiej czy podczas White Fartuch Party.


przejdź do spisu treści

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej


Misją Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jest kształcenie magistrów farmacji i analityki medycznej zdolnych sprostać rosnącej konkurencji związanej z obecnością Polski w Unii Europejskiej w oparciu o stworzoną na Wydziale ofertę edukacyjną o wysokiej jakości i efektywności.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (OML) GUMed kształci magistrów farmacji i analityki medycznej. Coraz dynamiczniej rozwija kształcenie na studiach doktoranckich. Od wielu lat we współpracy z firmą Transpharmacia i Wydziałem Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi elitarne trzysemestralne studia podyplomowe “Farmacja Przemysłowa”. Posiada akredytacje Ministra Zdrowia RP na prowadzenie specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej oraz farmacji przemysłowej.

W 2017 r. na Wydziale utworzono nowy kierunek – przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny prowadzony we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA. Te unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową.

Pod względem efektywności osiągnięć naukowych rankingów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział jest uznawany za wiodący wśród pozostałych dziewięciu wydziałów farmaceutycznych w Polsce. Jako jedyny ze wszystkich uczelni na Wybrzeżu posiada kategorię naukową A+. Wydział rozwija prace naukowe w zakresie projektowania i otrzymywania nowych leków pochodzenia syntetycznego i naturalnego, opracowywania nowych technologii ich postaci, doskonalenia fizykochemicznych metod analitycznych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów leczniczych, badania toksykologiczne i inne. Najmocniejszymi walorami Wydziału są stosunkowo młoda kadra naukowo-dydaktyczna, złożona głównie z farmaceutów, wysoki poziom kształcenia na etapie przed i podyplomowym, wysoka skuteczność w zdobywaniu grantów naukowych oraz dobrze rozwinięta współpraca z zakładami przemysłu farmaceutycznego.

Strukturę Wydziału tworzy szesnaście Katedr i Zakładów, Wydziałowa Biblioteka, Ogród Roślin Leczniczych, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego, pracownie komputerowe i wirtualna Apteka Szkoleniowa – jedno z najnowocześniejszych miejsc w kraju do nauczania i praktycznego wdrażania założeń systemu opieki farmaceuty – aptekarza nad pacjentem w aptece jako jednostki ochrony zdrowia.


przejdź do spisu treści

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (WNoZ)


Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (WNoZ) kształci na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe, psychologia zdrowia; wspólnie z UG prowadzi fizykę medyczną. Na WNoZ działają studia podyplomowe: psychologia kliniczna, psychoonkologia i arteterapia. Posiada dwa uprawnienia doktoryzowania i jedno habilitowania. W aktualnym rankingu naukowym MNiSzW wśród wydziałów nauk o zdrowiu w Polsce zajmuje pierwsze miejsce.

Bazą dydaktyczną Wydziału Nauk o Zdrowiu jest 38 Zakładów i Klinik. Niewielka część zajęć poszczególnych kierunków odbywa się również na terenie jednostek Wydziału Lekarskiego oraz Międzywydziałowego Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Profil badawczy WNoZ obejmuje badania w zakresie nauk o zdrowiu: pielęgniarskich, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, ekonomiki ochrony zdrowia, prawa medycznego, ponadto: badań radiologicznych i radioizotopowych, chirurgii, hematologii i onkologii, neurologii, psychologii, parazytologii i innych.

Wydział Nauk o Zdrowiu współpracuje m.in. z Wydziałem Pielęgniarstwa Uniwersytetu Floryda w Gainesville (USA), Uniwersytetami w: Göteborgu (Szwecja), Kłajpedzie (Litwa), Karlskronie (Szwecja), Nicei (Francja), Porto (Portugalia), Toledo (USA), Turku (Finlandia) i 15 innymi.

Plany rozwoju Wydziału obejmują zdobycie trzech dodatkowych uprawnień doktoryzowania/habilitowania, stałe podnoszenie jakości kształcenia, doskonalenie programów kształcenia w kontekście potrzeb otoczenia zewnętrznego, rozwój i doskonalenie nowo utworzonych kierunków i trybów kształcenia – psychologii zdrowia, pielęgniarstwa i dietetyki z tokiem nauczania w języku angielskim oraz budowę nowoczesnego ośrodka dydaktycznego i wyposażenie go w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę.


 

przejdź do spisu treści

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) 


Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał w 1993 r. i prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymał od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

Wydział klasyfikowany jest przez MNiSW w pierwszej kategorii od początku istnienia tej klasyfikacji. W ostatniej klasyfikacji parametrycznej MWB uzyskał kategorię A+.

Zespoły naukowe Wydziału uczestniczą w projektach FNP: TEAM, MPD, HOMING, VENTURES, POMOST, projektach NCBiR oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Prowadzone badania dotyczą mechanizmów warunkujących rozwój procesów chorobowych, molekularnej analizy agresywnych komórek nowotworowych, zastosowania narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce chorób metabolicznych, nowotworowych i infekcyjnych, diagnostyki i terapii fotodynamicznej, analizy struktury i funkcji białek wirusowych zaangażowanych w procesy odpowiedzi immunologicznej.

Realizowane są badania nad wpływem czynników środowiskowych na strukturę i aktywności białek, udziałem białek opiekuńczych w procesach agregacji, proteolizy i replikacji DNA. Poszukiwane są związki pochodzenia roślinnego do walki z patogenami człowieka i roślin, prowadzone badania w zakresie biotechnologii lipidów roślinnych oraz prace nad wykorzystaniem bakterii jako czynnika biologicznej ochrony roślin.

Naukowcy realizują badania nad konstrukcją szczepionek przeciwwirusowych nowej generacji. Laboratoria Wydziału są wyposażone w nowoczesną aparaturę, w tym m.in.: najnowszej generacji mikroskopy konfokalne, spektrometry mas, cytometr przepływowy, sekwenator DNA, fermentory, urządzenia do hodowli i krioprezerwacji komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych, ultrawirówki, termocyklery gradientowe oraz Real-Time. Wydział uzyskał duże dotacje na rozwój infrastruktury badawczej, w tym 20 mln zł z programu UE REGPOT na wyposażenie Laboratorium Analiz Biomolekularnych.

Zespoły MWB należące do GUMed prowadzą prace badawcze w nowoczesnych laboratoriach, które znajdują się na terenie kampusu GUMed w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Zespoły MWB należące do UG uzyskały pod koniec 2015 r. nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia badań i dydaktyki w budynku Instytutu Biotechnologii UG, który zlokalizowany jest na kampusie UG w Oliwie. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej. Pracownicy Wydziału publikują wyniki w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych i są laureatami prestiżowych nagród.


Oferta kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jednolite studia magisterskie

lekarski

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

lekarski – English Division

 • stacjonarne

lekarsko-dentystyczny

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

farmacja

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

farmacja – English Division

 • stacjonarne

analityka medyczna

 • stacjonarne

psychologia zdrowia

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

fizjoterapia

 • stacjonarne

Studia I stopnia

pielęgniarstwo

 • stacjonarne

pielęgniarstwo – English Division

 • stacjonarne

położnictwo

 • stacjonarne

ratownictwo medyczne

 • stacjonarne

elektroradiologia

 • stacjonarne

techniki dentystyczne

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

dietetyka

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

zdrowie publiczne

 • stacjonarne

Studia II stopnia

fizjoterapia

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

pielęgniarstwo

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

położnictwo

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

dietetyka

 • stacjonarne

zdrowie publiczne

 • stacjonarne

zdrowie środowiskowe

 • stacjonarne

przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka medyczna Magister Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektroradiologia I stopnia Stacjonarny
farmacja Magister Stacjonarny Niestacjonarny
farmacja w języku angielskim Magister Stacjonarny
fizjoterapia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
lekarski Magister Stacjonarny Niestacjonarny
lekarsko–dentystyczny Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
położnictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny
zdrowie publiczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Centrala: +48 58 349 11 11

Biuro Obsługi Rektora
+48 58 349 12 09; rektor@gumed.edu.pl

Rzecznik prasowy
+48 516 109 753; rzecznik@gumed.edu.pl

Sekcja Promocji
+48 58 349 11 63; promocja@gumed.edu.pl

Uczelniane Centrum Rekrutacji:
+48 58 349 13 91; fax: +48 58 349 13 90; rekrutacja@gumed.edu.pl

Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych
+48 58 349 12 00; d.spychala@gumed.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

awansuje w rankingu "Perspektyw"

czytaj dalej

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ZAPRASZA

na studia podyplomowe : BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE, FARMACJA PRZEMYSŁOWA, MEDYCZNY TRENER PERSONALNY, PSYCHOLOGIA KLINICZNA, PSYCHOONKOLOGIA KLINICZNA, SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane