Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Rok założenia: 1999 | Rektor: Prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński

przejdź do spisu treści

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną w 1999 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 248. GWSH ma w swojej ofercie kształcenia studia pierwszego i drugiego stopnia – kilkadziesiąt specjalności na kilku kierunkach studiów. Uczelnia posiada również bogatą ofertę studiów podyplomowych – proponuje ponad 50 unikatowych zakresów kształcenia.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, jedna z największych uczelni niepublicznych w północnej Polsce, posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków studiów. GWSH jako jedna z nielicznych uczelni na Pomorzu wielokrotnie otrzymywała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jako jedyna szkoła wyższa w północnej Polsce kilkakrotnie uzyskała też wyróżnienie w konkursie pt. „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

GWSH jest także jedyną szkołą wyższą w województwie pomorskim nagrodzoną tytułem „Uczelnia Liderów 2016”. GWSH otrzymała również „Certyfikat Złoty 2016”, przyznawany podmiotom certyfikowanym w Programie Uczelnia Liderów po raz szósty. Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej przyznano ponadto wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów 2016”. Nagrodę tę otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Rektor GWSH prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis 2014” w dowód uznania dynamicznego rozwoju Uczelni, która w sposób wzorcowy reaguje na wyzwania lokalnego rynku pracy, skutecznie wprowadza innowacje edukacyjne oraz konsekwentnie pomnaża swój kapitał relacyjny, angażując się w rozliczne przedsięwzięcia rozwojowe, naukowe, kulturalne i społeczne na rzecz społeczności lokalnej Gdańska, z których większość realizowana jest przy osobistym udziale Rektora.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna uczestniczy również w działaniach programu Erasmus+. Komisja Europejska nadała GWSH Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter – EUC). Europejski program Erasmus+ daje możliwość odbycia praktyk zawodowych i części studiów za granicą. 

Uczelnia zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Do dyspozycji studentów jest też m.in. Studium Nauczania Języków Obcych proponujące lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego oraz prężnie działające Biuro Karier udostępniające rocznie do kilkuset ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu, bezpłatnych szkoleń i warsztatów oraz ofert udziału w projektach i konkursach. Uczelnia realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.    

GWSH oferuje studentom korzystny system stypendialny, umożliwia im udział w kołach naukowych oraz licznych inicjatywach społecznych i kulturalnych. Uczelnia organizuje ogólnopolskie oraz międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe, posiada własne wydawnictwo naukowe, bogate zbiory biblioteczne, dostęp do e-baz publikacji naukowych. 

Siedziba Uczelni oraz jej Filii, jak i miejsca przeprowadzania zajęć dydaktycznych, znajdują się w ścisłych centrach miast – Gdańska i Koszalina.

Oferta kształcenia

Wydział Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku

Kierunek Pedagogika
– studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • Terapia pedagogiczna – nowość
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki 
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 
 • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju 
 • Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne 
Kierunek Pedagogika
– studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień 
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju 
 • Pedagogika i psychologia człowieka
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne 
 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika ogólna z modułem wyrównawczym dla absolwentów innych kierunków studiów pierwszego stopnia
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego 
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z modułem wyrównawczym dla absolwentów po innych specjalnościach pedagogicznych
Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne) 

Specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – nowość
Kierunek Zarządzanie
– studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • Psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
 • Marketing w biznesie i biznesie elektronicznym – nowość
 • International business – studia w języku angielskim 
 • Marketing w sporcie i sporcie elektronicznym – nowość 

Wydział Humanistyczny Filii w Koszalinie

Kierunek Pedagogika
– studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • Terapia pedagogiczna – nowość
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
 • Pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
 • Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne
Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne) 

Specjalności:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – nowość 

Wydział Administracji Filii w Koszalinie

Kierunek Administracja
– studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Zarządzanie turystyką w regionie
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
Kierunek Administracja
– studia drugiego stopnia o profilu praktycznym (stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalności:

 • Administracja europejska – nowość 
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne – nowość 

 

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

Wydział Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku, Wydział Humanistyczny Filii w Koszalinie, Wydział Administracji Filii w Koszalinie

Studia dla edukacji

 • Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
 • Bibliotekoznawstwo w oświacie
 • Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
 •  Szachy w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej)
 • Etyka
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
 • Historia i Wiedza o społeczeństwie
 • Logopedia ogólna z logopedią szkolną
 • Nauczanie Chemii 
 • Nauczanie Geografii 
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób nieznających języka angielskiego)
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki wczesnego nauczania języka angielskiego 
 • Nauczanie Matematyki i Fizyki 
 • Nauczanie Muzyki 
 • Nauczanie Plastyki i Techniki 
 • Neurologopedia
 • Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika specjalna 
 • Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce 
 • Przygotowanie pedagogiczne z przygotowaniem do prowadzenia przedmiotów zawodowych
 • Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych 
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika
 • Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, Zespół Downa, FAS)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka 
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

Studia dla biznesu

 • Logistyka – nowość 
 • Marketing w sporcie i e-sporcie – nowość 
 • Neuroekonomia – nowość 
 • Prawo gospodarcze 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 

Studia dla administracji samorządowej, rządowej i państwowej

 • Administracja cyfrowa 
 • Administracja publiczna i samorządowa (w Filii w Koszalinie: Administracja publiczna) 
 • Zamówienia publiczne – nowość 
 • Zarządzanie turystyką w regionie – nowość 
 • Administracja cyfrowa – nowość (kurs dokształcający) 
 • Zarządzanie instytucją i zarządzanie zasobami ludzkimi (kurs dokształcający) 

Studia dla bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa wewnętrznego 

 

przejdź do spisu treści

Rekrutacja


Ogólne informacje dotyczące rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w GWSH w Gdańsku:

1. Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia do Rektora GWSH w Gdańsku (wzory dokumentów: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w celu poświadczenia kserokopii),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w celu poświadczenia kserokopii) wraz z suplementem (oryginał do wglądu w celu poświadczenia kserokopii) – dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia,
 • 2 aktualne fotografie podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem (zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • umowa o studiowanie (wzory dokumentów: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie).

2. Miejsce składania podań: 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, ul. Kopernika 16, pokój 14 (poniedziałek – piątek) oraz ul. Sobieskiego 90 (piątek – sobota). Rekrutacji można również dokonać on-line, klikając tutaj.

3. Czas trwania nauki: 

Studia pierwszego stopnia trwają sześć semestrów, a studia drugiego stopnia trzy lub cztery semestry. Za każdy semestr studiów student otrzymuje 30 punktów ECTS.

4. Organizacja zajęć: 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu lub w innych dodatkowych terminach uzgodnionych wcześniej ze studentami, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

5. Sposób rekrutacji i zasady kwalifikacji: 

Wstęp na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie jest wolny i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

6. Sposób zaliczenia: 

Warunkiem ukończenia studiów jest osiągniecie przez studenta zakładanych programem studiów efektów kształcenia i uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia, co najmniej 90  punktów ECTS na studiach drugiego stopnia, co najmniej 300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich, co najmniej 30 punktów ECTS na studiach podyplomowych; czynny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, zaliczenie praktyk; przygotowanie oraz złożenie pracy dyplomowej (jeżeli program studiów przewiduje pracę dyplomową) i przystąpienie do egzaminu dyplomowego lub końcowego (jeżeli program studiów przewiduje egzamin końcowy). Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, Uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

7. Dokumenty ukończenia studiów: 

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku wraz z suplementem, w przypadku studiów podyplomowych – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, a w przypadku kursu – świadectwo ukończenia kursu.

8. Opłata za semestr: 

Każdorazowo dla danego naboru wysokość opłaty za studia określa Kanclerz Uczelni. Opłata uzależniona jest od danego kierunku studiów i poziomu kształcenia. Opłaty mogą być wnoszone w ratach. 

9. Dodatkowe informacje o studiach:

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i toku studiów udziela Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych GWSH w Gdańsku:

ul. Kopernika 16 (parter, p. 14)
tel. 58 728 46 37
tel. 58 728 46 38, 58 728 46 40, 58 728 46 41 wew. 25
kom. 608 015 506

e-mail: pedagogika@gwsh.gda.pl


Rekrutacja w GWSH Filia w Koszalinie odbywa się w siedzibie Filii oraz on-line.
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Filia w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 113
75-601 Koszalin
tel.: 94 343 10 71


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane