Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Rok założenia: 1929 | Rektor: dr hab. prof AWF Andrzej Mastalerz

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Warszawa jest uczelnią akademicką kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji oraz fizjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii. Akademia jest uczelnią przyjazną studentom, dysponującą nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i sportową oraz wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną zapewniającą wysoki poziom kształcenia. 

Akademia prowadzi kształcenie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:

 • trzyletnie studia I stopnia (licencjackie),
 • jednolite studia (magisterskie),
 • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie),
 • czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).
Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00.
Punkt informacyjny dla kandydatów na studia znajduje się  w budynku głównym uczelni, pok. 64, 
tel. 22 834 76 67; kom. 795 130 212 lub rekrutacja@awf.edu.pl

9 kierunków studiów


 • wychowanie fizyczne,
 • sport,
 • turystyka i rekreacja,
 • fizjoterapia,
 • pielęgniarstwo,
 • terapia zajęciowa,
 • trener personalny,
 • kosmetologia,
 • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych.


Wychowanie fizyczne 


studia I stopnia

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i urodzie oraz promowania zdrowego stylu życia, oddziaływania na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

studia II stopnia

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność kierowania edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, tworzenia autorskich programów nauczania, wykorzystywania w pracy zawodowej innowacyjnych rozwiązań oraz wyników własnych badań naukowych i osiągnięć naukowych innych badaczy. Uczą się projektowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, organizowania pracy w zespole, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych, w tym również osób niepełnosprawnych.


Sport 


studia I stopnia

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów sportu. Podczas kształcenia student będący czynnym zawodnikiem może rozwijać swoje pasje sportowe oraz zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które po ukończeniu studiów będzie mógł wykorzystać w swoim życiu zawodowym.

Kształcenie na kierunku sport odbywa się w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu o kulturze fizycznej, nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Uczestnicy studiów uczą się projektowania, realizowania i kontrolowania procesu treningu sportowego oraz zdobywają umiejętność zarządzania organizacją sportową.

studia II stopnia

Studia na kierunku sport to oferta skierowana do pasjonatów sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, przyszłych trenerów, instruktorów i menedżerów organizacji sportowych. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, w ramach specjalności trenerskiej i menedżerskiej.

Specjalizacje do wyboru:

 • Trener sportu w wybranej dyscyplinie
 • Trener przygotowania motorycznego
 • Menedżer organizacji sportowych
 • Zarządca obiektów sportowych

Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętność wykazania się oryginalnością i innowacyjnością myślenia oraz działania praktycznego z wykorzystaniem osiągnięć naukowych w pracy zawodowej. Uczestnicy studiów zdobywają kompetencje strategicznego zarządzania działalnością sportową różnych szczebli, organizowania kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr administracji sportowej, prowadzenia działań marketingowych organizacji sportowych, a także pozyskiwania dofinansowania na działalność sportową.

Absolwenci specjalizacji „Menedżer organizacji sportowej" nabywają kompetencje zawodowe i społeczne umożliwiające rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania organizacjami sportowymi oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Absolwenci specjalizacji „Zarządca obiektów sportowych" zdobywają wiedzę prawną i proceduralną z zakresu zarządzania nieruchomościami sportowymi oraz nabywają kompetencje administrowania obiektem sportowym zgodnie ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa i procedur organizacyjno-technicznych.

Absolwenci specjalizacji trenerskiej w wybranej dyscyplinie sportu nabywają kwalifikacje do realizowania procesu treningowego w sporcie oraz jest przygotowany do przekazywania aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego oraz współzawodnictwa sportowego.

Absolwenci specjalizacji „Trenera przygotowania motorycznego" nabywają kwalifikacje do planowania i prowadzenia zajęć z przygotowania sprawnościowego zawodników i osób aktywnych fizycznie oraz wiedzę i umiejętność planowania indywidualnych programów żywieniowych.


Fizjoterapia


studia I stopnia

Studia prowadzone są w Uczelni z tradycjami i doświadczeniem, na powstałym jako pierwszy w Europie Wydziale Rehabilitacji. Dysponujemy doświadczoną i dobrze wykształcona kadrą nauczycieli akademickich oraz znakomitą bazą dydaktyczną i socjalną. Studia w pełni przygotowują do prowadzenia samodzielnej praktyki fizjoterapeutycznej. Wykorzystują wiedzę z zakresu nauk podstawowych i klinicznych, na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji programu fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami - stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

Absolwent w toku jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich uzyskuje:

 • przygotowanie zawodowe do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów,
 • umiejętności nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • przygotowanie do profesjonalnego współdziałania i komunikacji w pracach zespołu leczącego,
 • przygotowanie do stosowania praktyki opartej na dowodach naukowych Zatrudnienie związane jest ze świadczeniem usług wobec jednostek lub populacji osób ze specjalnymi potrzebami w celu przywracania, rozwijania czy utrzymywania maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. Absolwenci są dobrze przygotowani do planowania, przeprowadzania i kontrolowania procesu rehabilitacji poszpitalnej prowadzonej przez wyspecjalizowane placówki służby zdrowia, a także rehabilitacji ciągłej osób niepełnosprawnych oraz dzieci i osób w wieku zaawansowanym.

Posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

 • wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
 • planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii,
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i nauki posługiwania się nimi,
 • wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii,
 • prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych,
 • kierowania zespołem terapeutycznym,
 • organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną,
 • szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

studia II stopnia

Specjalista fizjoterapii. Absolwent posiada przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Posiada wiedzę do: podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób utraconej wskutek różnych chorób lub urazów, do wykonywania badań diagnostycznych i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań i włączania się w prace zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.

Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach lekarskich, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej.

Perspektywy zatrudnienia

Publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, szpitale, przychodnie, poradnie specjalistyczne ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne, placówki oświatowe, instytucje i organizacje prowadzące ogólną działalność pro-zdrowotną.


Pielęgniarstwo 


studia I stopnia

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Absolwent studiów posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologicznych odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. Pozyskuje też ogólną wiedzę w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

Współpraca partnerska z firmą Medicover‚ Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu

Uruchomienie kierunku studiów Pielęgniarstwo w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oparte jest na partnerstwie publiczno-prywatnym z firmą Medicover i zasadzie wspólnego prowadzenia studiów pod nazwą: Pielęgniarstwo AWF - Medicover. Europejski standard zawodu. Umowa dotycząca wspólnego prowadzenia kierunku studiów została zawarta w dniu 11 maja 2011 r. i jest kontynuowana.

Dlaczego warto podjąć studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover?

1. W ramach współpracy z AWF firma Medicover jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze usług medycznych umożliwia studentom korzystanie z posiadanej wiedzy personelu Medicover oraz infrastruktury firmy w zakresie organizacji nowoczesnej opieki zdrowotnej, a tym samym stwarza możliwość dostosowania profilu i przebiegu prowadzonych studiów do potrzeb rynku pracy.

2. Zajęcia dla studentów odbywają się na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, w Szpitalu Medicover i Centrach Medicover oraz w innych specjalistycznych placówkach medycznych odpowiadających wymogom właściwej realizacji programu studiów. Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia praktyczne z podstaw pielęgniarstwa, udostępnione studentom na terenie Medicover, są w pełni wyposażone w najnowszej klasy sprzęt dydaktyczny oraz aparaturę naukową sfinansowaną przez Medicover.

3. Kadra, do której należą również pracownicy Medicover, dobierana jest pod kątem wymaganego wykształcenia, doświadczenia i odpowiednich predyspozycji do nauczania.

4. Medicover na bieżąco prowadzi wymianę informacji z AWF na temat zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską oraz konsekwentnie przygotowuje ofertę zatrudnienia dla absolwentów studiów. Medicover wraz z AWF pozyskuje również informacje od absolwentów dotyczące jakości kształcenia podczas całych studiów czy postulaty dotyczące poprawy efektywności nauczania, kwestii programowych i organizacyjnych.

5. Przedstawiciele firmy Medicover współtworzą z AWF Radę Programową kierunku, są członkami Rady Wydziału, zapewniając położenie nacisku na praktyczny charakter studiów i tematykę priorytetową z punktu widzenia wysokiej jakości opieki medycznej.

6. Medicover daje studentom możliwość czerpania z wieloletniego doświadczenia firmy, przekazując wiedzę o rozwiązaniach dotyczących wysokich standardów opieki nad pacjentem.

7. Przedstawiciele firmy Medicover nie tylko biorą udział w uroczystościach uczelnianych (uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, konferencja pielęgniarska, rozdanie dyplomów, czepkowanie), ale przede wszystkim aktywnie uczestniczą w inicjatywach takich jak np. wspólne prowadzenie badań naukowych ze studentami (w ramach współpracy ze studenckimi kołami naukowymi) czy udział w piknikach naukowych.

8. Studia pielęgniarskie prowadzone wspólnie przez AWF i Medicover spełniają najwyższe europejskie standardy kształcenia pielęgniarek/pielęgniarzy, a udział Medicover to gwarancja upraktycznienia przebiegu studiów oraz możliwość pracy w nowoczesnym środowisku medycznym.

studia II stopnia

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych.

Tematyka studiów

Celem studiów jest wyposażenia absolwenta w umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynika­jących ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji oraz umiejętności określenia standardów profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażania ich do praktyki za­wodowej. Dyplom magistra pielęgniarstwa daje absolwentowi możliwości:

 • uczestniczenia w kształceniu i doskonaleniu zawodowym poprzez:
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej i podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,
 • dokonywanie wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosowania wybranych z nich, w zależności od spe­cyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć a także opracowywanie programów edukacji zdrowotnej i realizowanie ich w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego,
 • kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek poprzez
 • organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,
 • organizowanie pracy podwładnych i własnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zabezpieczeniem interesów pa­cjentów(odpowiednio do zapotrzebo­wania pacjentów na opiekę pielęgniarską), pracowników i organizacji,
 • wykorzystywanie przepisów prawa w działalności zawodowej oraz stosowania ich w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym,
 • opracowywanie i wdrażanie do praktyki zawodowej narzędzi monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,
 • uczestniczenia w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.
 • Możliwości zatrudnienia

Po skończeniu studiów pojawia się szerokie spektrum podejmowania aktywności zawodowej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w podmiotach leczniczych, w tym publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szczególnie szpitalach, podmiotach niebędących szpitalami - zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w żłobkach lub klubach dziecięcych, w szkołach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki długoterminowej oraz paliatywno-hospicyjnej, zakładach rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, a także do pełnienia służby w instytucjach wojskowej służby zdrowia i służby więziennej. Uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu zawodowym, kierowaniu i zarządzaniu zespołami pielęgniarek oraz w działalności organizacji i stowarzyszeń zawodowych.

Absolwent studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.


Turystyka i rekreacja 


studia I stopnia

Kierunek Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju. Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych. Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.

Wydział Turystyki i Rekreacji współpracuje z firmami branży turystyczno-rekreacyjnej. Jedną z nich jest Mrs. Sporty - sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy. Ponadto nasz Wydział może pochwalić się współpracą z Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, hotelem Radisson Blu w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo - konferencyjnym Kormoran w Mierkach i wielu innymi.

Rozbudowana oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.

Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną nie tylko na zdobywaniu wielu umiejętności i potrzebnej wiedzy ale również wśród wspaniałych osób, które będą dzieliły Twoje marzenia i zainteresowania.

studia II stopnia

Kierunek Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie to miejsce dla ludzi, którzy chcą połączyć swoje pasje poznawania świata i ludzi, podróżowania i podejmowania aktywności fizycznej w swoim życiu zawodowym. Ale czy to ma przyszłość? Czy znajdziecie pracę? Rynek turystyczny na świecie rośnie w zawrotnym tempie stwarzając charakterystyczną niszę dla studentów, którzy przez swoje wykształcenie zdobywają niepodważalną szansę na zatrudnienie w branży nie tylko w kraju. Turystyka tworzy 284 mln. miejsc pracy na świecie, a ponad 9% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na stanowiskach bezpośrednio lub pośrednio z nią związanych. Z raportu „The European Health & Fitness Market 2015" wynika, że w przypadku branży rekreacyjnej Polska należy do najszybciej rosnących w tym segmencie krajów w Europie. Co rok liczba klientów klubów fitness rośnie o 20%, a w 2025 roku ta liczba może wzrosnąć do 80 mln. (raport organizacji Europe Active i firmy Deloitte, 2016).

Na Wydziale Turystyki i Rekreacji spotkacie się z wykwalifikowaną kadrą, która łączy pracę naukowo-dydaktyczną z własnym doświadczeniem praktycznym i wymaganiami pracodawców. Dlatego podczas studiów zwraca szczególną uwagę na rozwój kompetencji miękkich: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność czy umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego wyciągania wniosków.

Wydział Turystyki i Rekreacji współpracuje z firmami branży turystyczno-rekreacyjnej. Jedną z nich jest Mrs. Sporty - sieć klubów fitness posiadająca lokalizację w ponad 500 miejscach w 7 krajach Europy. Ponadto nasz Wydział może pochwalić się współpracą z Przedsiębiorstwem Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu, hotelem Radisson Blu w Warszawie, Polską Organizacją Turystyczną, hotelem Le Regina w Warszawie, Centrum Szkoleniowo - konferencyjnym Kormoran w Mierkach i wielu innymi.

Rozbudowana oferta edukacyjna, zajęcia terenowe pozwalające rozwijać umiejętności praktyczne, baza sportowo-dydaktyczna gwarantują wysoki standard nauczania i atrakcyjną formułę prowadzonych zajęć.

Przyjdź do nas a kolejne pięć lat Twojego życia upłyną nie tylko na zdobywaniu wielu umiejętności i potrzebnej wiedzy ale również wśród wspaniałych osób, które będą dzieliły Twoje marzenia i zainteresowania.


Terapia zajęciowa


studia I stopnia

Terapia zajęciowa to część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu. Zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie. Aktywności te są związane z obszarami dbania o siebie i samoobsługi, edukacji i pracy oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego, pozwalają uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności. Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo - w obszarach kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i w zakresie nauk społecznych. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania pracy autonomicznie i w wielospecjalistycznych zespołach.

Celem studiów jest uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań:

 • na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej;
 • na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

Uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej umożliwia podjęcie pracy w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w różnych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Absolwent uzyskuje też przygotowanie do dalszych studiów na kierunku Terapia Zajęciowa - studia II i III stopnia oraz do uczestniczenia w badaniach naukowych.


Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
sport I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

MISTRZOWSKA OFERTA

W sobotę 30 marca 2019 r. godz. 10.00 w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie ul. Marymoncka 34 odbędzie się Dzień Otwarty.

czytaj dalej

Historia i tradycja AWF

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego jest nowoczesną Uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane