Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Wychowania Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rok założenia: 1927 | Rektor: prof. dr hab. Aleksander Tyka

Początki Krakowskiej AWF wiążą się z utworzonym w 1893 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, 2-letnim Kursem Naukowym dla Kandydatów na Nauczycieli Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich.

Kurs ten prowadzony na przy Wydziale Lekarskim UJ , przekształcono w 1913 r. w 2-letnie Studium Wychowania Fizycznego. Organizowało ono oprócz kształcenia nauczycieli, wykłady i ćwiczenia praktyczne dla ogółu słuchaczy Uniwersytetu. Kurs Naukowy, a następnie Studium WF były pionierską instytucją uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf w Polsce, a wprowadzenie obowiązkowego wychowania fizycznego dla ogółu studentów, stawia Wszechnicę Jagiellońską na trzecim miejscu wśród uniwersytetów europejskich po Gandawie (1908 r.) i Kopenhadze(1909 r.). 

Kontynuacją idei uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wf było 3-letnie Studium Wychowania Fizycznego, utworzone w Polsce Odrodzonej (1927 r.) przy Wydziale Lekarskim UJ. W 1950r . Studium przekształcono w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Wprowadzono też 4-letnie studia magisterskie (1954 r.).

W roku 1972 uczelnia otrzymała nazwę: Akademia Wychowania Fizycznego, a wkrótce po tym nadano jej imię Bronisława Czecha. Ważnym osiągnięciem było uzyskanie praw do nadawania stopni naukowych z zakresu nauk kultury fizycznej (stopień doktora 1970 r., stopień doktora habilitowanego 1987 r.).

Dziś nasza Akademia jest trójwydziałową Uczelnią wyższą o pełnych prawach akademickich, mającą względnie ustabilizowaną kadrę naukową, nowoczesną bazę materialną i dobre perspektywy dalszego rozwoju. Na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego i Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Rehabilitacji Ruchowej działają 2 instytuty (Instytut Fizjologii Człowieka, Instytut Nauk Humanistycznych), 20 katedr i 44 zakłady dydaktyczno-naukowe, 3 pracownie naukowe oraz jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe.
Uczelnia zatrudnia około 550 pracowników etatowych. W gronie 348 nauczycieli akademickich jest ponad 50 tzw. samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w tym 18 profesorów tytularnych, 32 profesorów uczelnianych (nadzwyczajnych), 5 doktorów habilitowanych. Z tego w niepełnym wymiarze etatowym pracuje 8 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 6 profesorów. Na obu Wydziałach kształci się na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych w ramach 4 kierunków studiów i specjalności łącznie około 4500 studentów, nie licząc kilkuset słuchaczy studiów podyplomowych.

Kierunki studiów:


Wychowanie Fizyczne


studia I stopnia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami pedagogicznymi na osobowość oraz przygotowanie do pracy zawodowej jako nauczyciel wychowania fizycznego.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być przedszkola i szkoły podstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną ze specjalności: odnowa biologiczna, gimnastyka korekcyjna, trener personalny.

W ramach zajęć organizowanych przez Centrum Edukacji Zawodowego AWF w Krakowie student, ma możliwość uczestniczenia w jednej specjalizacji realizowanej w ramach zajęć fakultatywnych.

studia II stopnia

Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała, absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków w zakresie rozwoju somatyczno-motorycznego oraz przygotowania ich do dbałości o zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała. Wymaga to, poza gruntowną znajomością metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantujących efektywną realizację zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki młodzieży szkolnej.

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być wszystkie typy szkół, placówki oświatowo-wychowawcze, związki, zrzeszenia i stowarzyszenia sportowe oraz organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci mogą wybrać jedną ze specjalności: menedżer sportu i trener przygotowania fizycznego w sporcie.

Studenci, spełniający określone wymagania, mogą realizować w ramach zajęć fakultatywnych specjalizacje i uzyskać dodatkowo uprawnienia trenera sportu (II klasy) z wybranych dyscyplin sportu.


Sport


studia I stopnia

Kierunek Sport umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o uzyskiwaniu najwyższych wyników. Studia na kierunku Sport przygotowują do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.


Kultura Fizyczna Osób Starszych


Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach.

studia I stopnia

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się kulturą fizyczną osób starszych, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Uzyskuje merytoryczne przygotowanie i niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm ludzi starszych.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, instruktora odnowy biologicznej.

studia II stopnia

Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności: Trener przygotowania fizycznego osób starszych jest przygotowany do pracy z osobami starszymi indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie.

Absolwent specjalności: Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku. Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.


Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych


Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych a także w szkołach wyższych cywilnych i wojskowych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służ mundurowych, mające na celu rozwój specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej, instruktora wybranych zespołowych gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania.

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR.

studia I stopnia

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych   Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służ mundurowych, mające na celu rozwój  specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób  wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej,  instruktora  wybranych zespołowych  gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania.

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR.


Turystyka i Rekreacja


studia I stopnia

Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Są przygotowani do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowywania oferty turystyczno-rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, posiadają umiejętność komunikowania się co najmniej w dwóch językach obcych. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji i odnowy biologicznej; gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie rekreacji (w stowarzyszeniach kultury fizycznej, domach kultury). W trakcie studiów studenci wybierają jedną ze specjalności zawodowych:  e-turystyka, obsługę ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreację ruchową, turystykę przygodową i odnowę psychosomatyczną  Liczba miejsc na specjalnościach może być ograniczona. Studenci realizują także specjalność instruktorską pozwalającą na uzyskanie kwalifikacji  instruktora rekreacji, między innymi w zakresie: aerobicu, fitnessu, pływania, żeglarstwa, windsurfingu, narciarstwa i snowboardu, wspinaczki skałkowej i gier zespołowych, oraz szkolenie niezbędne do wykonywania zadań pilota wycieczek.

studia II stopnia

Absolwenci uzyskują tytuł magistra. Są przygotowani do samodzielnego zarządzania i kierowania jednostkami gospodarczymi i zespołami ludzkimi w turystyce i rekreacji. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie samodzielnej działalności menadżerskiej w obszarze turystyki i rekreacji, podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie pierwszego roku studiów drugiego stopnia absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie biznesem turystycznym, zarządzanie ośrodkami SPA, turystykę motywacyjną i biznesową, turystykę przyrodniczą, coaching w rekreacji, zarządzanie projektami outdoor. Liczba miejsc na specjalności może być ograniczona, a jej uruchomienie uzależnione od zgłoszenia odpowiedniej liczby studentów. Absolwenci innych kierunków studiów realizują jednolity program w zakresie zarządzania turystyką.

Absolwenci są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


Fizjoterapia 


5-letnie jednolite studia magisterskie

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do: kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności, utraconej lub obniżonej wydolności, nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych, poprawnego funkcjonowania w zespołach rehabilitacyjnych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym oraz organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne. Uczelnia kształci fizjoterapeutów, którzy uzyskują kompetencje niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz  kwalifikacje z zakresu programowania i kontrolowania efektywności zabiegów  fizjoterapeutycznych w dysfunkcjach narządu ruchu oraz narządów wewnętrznych,  w schorzeniach u osób w różnym wieku.

Absolwenci osiągają kompetencje niezbędne do prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci uzyskują tytuł magistra fizjoterapii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia –  studiów doktoranckich.

Po uzyskaniu praw wykonywania zawodu absolwenci mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych.

2-letnie studia drugiego stopnia

Absolwenci uzyskują wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii, prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem fizjoterapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami oferującymi usługi fizjoterapeutyczne.

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać indywidualne zainteresowania zawodowe. W trakcie studiów realizowane są także przedmioty z wybranych metod specjalnych fizjoterapii (PNF, Bobath, McKenzie), co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra fizjoterapii i mogą podjąć pracę we wszystkich placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych i instytucjach dla osób niepełnosprawnych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.


Terapia Zajęciowa


studia I stopnia

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. client centred practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP). Program studiów przygotowuje również do pracy w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów. W trakcie studiów I stopnia studenci mają możliwość dokumentowania rozwoju kompetencji w zakresie studiowanego kierunku, przygotowania się  do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijanie świadomości posiadanych kompetencji i przygotowania do kształcenia ustawicznego (portfolio). Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej oraz z wykorzystywanie metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning i elementach metod coachingowych.

Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

studia II stopnia

Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta oraz planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają charakterystyczne dla nowoczesnych światowych i europejskich trendów rozumienie terapii zajęciowej, a ukończenie studiów drugiego stopnia wzmacnia tożsamość zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczyni się do podniesienia ich statusu nie tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym

Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania procesu dokumentowania rozwoju kompetencji, przygotowania się  do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijanie świadomości posiadanych kompetencji i przygotowania do kształcenia ustawicznego (portfolio). Absolwenci zyskują doświadczenie oraz mają pogłębione rozumienie mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych; skuteczne komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę; pogłębianie umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym; interpretowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, psychologii klinicznej, antropologii i etyki; posługiwanie się różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca autobiograficzna, komunikacja alternatywna, metody specjalne (Bobath/ Sherborn i inne), terapia Snoezelen, aktywne formy ruchowe, co podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.


Kosmetologia


studia I stopnia

Absolwent na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności zna recepturę kosmetyczną i technologie produkcji kosmetyków, umie dobrać preparaty do indywidualnych potrzeb skóry klienta oraz potrafi planować i poprawnie wykonywać zabiegi w zakresie kosmetologii. Plan studiów daje także możliwość wyboru specjalności Holistyczna pielęgnacja ciała lub Wellness & SPA z zarządzaniem, co daje absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy. Absolwent odnajdzie się we współpracy z lekarzami medycyny estetycznej, dermatologii, alergologii oraz lekarzami chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji oraz leczenia skóry. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach takich jak: gabinety i salony kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, centra Wellness & SPA, gabinety dermatologiczne oraz medycyny estetycznej, firmy produkujące wyroby kosmetyczne czy sieci dystrybucji kosmetyków.

Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

studia II stopnia

Absolwent zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegów kosmetycznych w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Uczelnia kształci kosmetologów posiadających kompetencje niezbędne do prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych. Absolwent jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kosmetologii. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.


Kierunki wykładane na uczelni:

fizjoterapia Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kultura fizyczna osób starszych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wychowanie fizyczne I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
    al. Jana Pwała II 78, 31-571 Kraków
  •  
  • Telefon: 12 683 11 32
  • Strona: http://www.awf.krakow.pl


Wychowania Fizycznego i Sportu
tel. 12 683 11 32

Turystyki i Rekreacji
tel. 12 683 14 29

Rehabilitacji Ruchowej
tel. 12 683 14 21


 

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane