Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Gliwicach

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Gliwicach
KIERUNKI AKADEMII WSB W GLIWICACH


ADMINISTRACJA

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)
II STOPNIA 
studia zaoczne (niestacjonarne)


Kierunek Administracja to wszechstronne studia przygotowujące do pracy biurowej i urzędniczej.

Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie specjalisty zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.

Program studiów na kierunku Administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów administracyjnych jest to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • pojęć związanych z prawem i jego dziedzinami oraz jego historycznych i politycznych uwarunkowań;
 • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z administracją samorządową oraz rządową oraz ich zadaniami w kontekście kreowania procesu ustawodawczego i ustroju państwa;
 • mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej;
 • rozwiązywania problemów natury prawnej z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
 • podstawowych działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ADMINISTRACJI I W BIZNESIE 
  Więcej informacji

 • PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
  Więcej informacji

 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I E-ADMINISTRACJA 
  Więcej informacji

SPECJALNOŚCI II STOPNIA

Program studiów na kierunku Administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. Ideą programu studiów administracyjnych jest to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zaawansowanej analizy, interpretacji oraz projektowania strategii działań w administracji;
 • rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania, jak również przewidywania skutków planowanych działań;
 • mikro - i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania instytucji administracji publicznej;
 • rozwiązywania problemów natury prawnej z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
 • działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w kontekście prawa UE.

Więcej informacji


BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)
II STOPNIA 
studia zaoczne (niestacjonarne)


Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB to kierunek, który od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach kierunków o bezpieczeństwie wśród uczelni w całym kraju. Wysoki poziom kształcenia oraz ścisłą współpracę ze służbami mundurowymi zapewnia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych działające w ramach Uczelni.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB charakteryzują się wysokim poziomem upraktycznienia zajęć, nowoczesną, dopasowaną do potrzeb studentów infrastrukturą, której przykładem może być jedno z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów kryminalistycznych na Śląsku, nowatorskimi metodami nauczania, i prowadzenia zajęć m.in. design thinking, wirtualne trenażery strzeleckie, case study, a także szerokimi możliwościami rozwijania swoich zainteresowań, np. poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach (m.in. kurs pilota dronów), legii akademickiej, czy kołach naukowych.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

SPECJALNOŚCI II STOPNIA

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe są skierowane do osób chcących rozwijać swoją karierę w służbach mundurowych i jednostkach administracji publicznej.

Poprzez oferowane na studiach magisterskich specjalności, kształcimy profesjonalistów w zakresie zarządzania kryzysowego, przyszłych ekspertów kryminalistyki, a także specjalistów bezpieczeństwa informacji i ochrony danych niejawnych.

Więcej informacji


EKONOMIA

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Interesuje Cię przedsiębiorczość, biznes elektroniczny lub ekonomia menedżerska? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny analityk rynku albo widzisz swoją przyszłość w sektorze bankowym lub ubezpieczeniowym? Jeśli tak, to kierunek ekonomia jest właśnie dla Ciebie.

Studiując ten kierunek poznasz kluczową terminologię ekonomiczną w zakresie zachowania podmiotów na rynku, jak również istotę oraz mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Nie będą Ci obce także mechanizmy zmian zachodzących w procesach gospodarczych i społecznych oraz zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej i jej podmiotów gospodarczych. Poznasz podstawy planowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania prawne regulujące procesy gospodarcze i wybrane aspekty komunikowania interpersonalnego i społecznego.

Nabędziesz także umiejętności:

 • trafnego formułowania problemów ekonomicznych i ich rozwiązywania w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej
 • swobodnego posługiwania się narzędziami informatycznymi, niezbędnymi w pracy zawodowej ekonomisty,
 • wykorzystywania analiz ekonomicznych,
 • samodzielnego projektowania przedsięwzięć finansowych.

SPECJALNOŚCI

Kierunek Ekonomia ma profil praktyczny, a ekonomista to zawód uniwersalny. W związku z tym wszechstronna wiedza ekonomiczna przydatna jest wszędzie tam, gdzie zarządza się ludźmi, finansami czy dobrami materialnymi. Wiedza i umiejętności absolwenta ekonomii są przydatne do pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych w charakterze specjalisty, na stanowiskach niższego i średniego szczebla kierowniczego, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, w agencjach konsultingowych, instytucjach typu non - profit, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji


FILOLOGIA ANGIELSKA 

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Filologia angielska w Akademii WSB to studia praktyczne, przygotowujące przyszłych absolwentów do pracy w międzynarodowych korporacjach, do posługiwania się językiem w sytuacjach biznesowych oraz do funkcjonowania w różnorodnych kulturowo organizacjach. W zależności od wybranej specjalności, absolwenci filologii angielskiej w Akademii WSB mogą pracować jako tłumacze, korektorzy tekstów, twórcy stron i treści internetowych, przewodnicy wycieczek, korespondenci telewizyjni, czy copywriterzy.

Praktyczna znajomość języka angielskiego wraz z drugim językiem otwiera natomiast drogę do zawodów takich jak np. dyplomata, stewardessa, dziennikarz, pracownik placówek kulturalnych, wykładowca akademicki, manager projektów międzynarodowych i wielu innych.

SPECJALNOŚCI

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • poprawnego wykorzystywania języka angielskiego w różnych sytuacjach społecznych,
 • swobodnego wyrażania sądów, opinii, argumentowania,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
 • posługiwania się językiem angielskim naukowym,
 • poprawnego redagowania tekstów.

Więcej informacji


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Interesuje Cię rachunkowość i podatki? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny analityk rynków finansowych albo widzisz swoją przyszłość związaną z finansami w przedsiębiorstwach lub na rynkach międzynarodowych? Jeśli tak, to kierunek finanse i rachunkowość jest właśnie dla Ciebie.

SPECJALNOŚCI

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Studiując ten kierunek nabędziesz fachową wiedzę z finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej, funkcjonowania instytucji finansowych, w tym banków, towarzystw ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Poznasz także praktyczne aspekty funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Będziesz mógł również poznać funkcjonowanie rynków finansowych w wymiarze międzynarodowym. Nabędziesz także umiejętności:

 • przeprowadzania analiz finansowych podmiotu gospodarczego oraz zaproponowania na tej podstawie kierunków zmian,
 • wyliczania efektywność poszczególnych instrumentów finansowych oraz dokonywania wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu,
 • oceniania skutków finansowych podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawiania ich merytorycznego uzasadnienia.

Studia przygotowują do pełnienia funkcji samodzielnego księgowego jak również do podjęcia pracy w charakterze samodzielnego specjalisty w instytucjach finansowych (bankach, biurach maklerskich, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystwach leasingowych, faktoringowych, firmach doradztwa finansowego) oraz w pionach finansów (analiz finansowych, sprawozdawczości finansowej) oraz rachunkowości w podmiotach z branży niefinansowej oraz w jednostkach administracji publicznej. Będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Więcej informacji


FIZJOTERAPIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Studia na kierunku fizjoterapia w Collegium Medicum Akademii WSB to studia praktycznie przygotowujące do zawodu, to pewność uzyskania wykształcenia i przygotowania do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz sportowcami. To przede wszystkim studia z bardzo bogatym programem zajęć praktycznych prowadzonych przez praktyków posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe w najlepszych oddziałach szpitalnych i ośrodkach rehabilitacyjnych, których ukończenie umożliwi zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do samodzielnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Fizjoterapeuta to osoba wykonującą zawód medyczny, legitymująca się kompetencjami i kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie. W pracy zawodowej wykorzystuje ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne, w celu utrzymywania i przywrócenia maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych człowieka. Fizjoterapeuta po zakończeniu studiów będzie posiadał kompetencje do badania, oceny, diagnostyki funkcjonalnej oraz programowania postępowania fizjoterapeutycznego.

Studia trwają 5 lat. Celem studiów na kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym jest wykształcenie kompetencji zawodowych z zakresu fizjoterapii, które przygotowują do zawodu medycznego uprawniając do diagnostyki funkcjonalnej, terapii, w tym terapii manualnej oraz wykonywania i interpretacji testów klinicznych, a także świadomego i kreatywnego uczestnictwa w ich powstawaniu. Przy poszanowaniu kanonów etycznych i przy pomocy metod i technik zaliczanych do diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych (kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, metod specjalnych, balneoklimatologii, odnowy biologicznej, doboru sprzętu protetyczno-ortotycznego i pomocy rehabilitacyjnych) oraz wdrażania działań profilaktycznych zapobiegających chorobom i niepełnosprawności. Absolwent kierunku fizjoterapia będzie wykazywać się wysoką sprawnością fizyczną, niezbędną do poprawnego demonstrowania i wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, masażu i terapii manualnej oraz stosowania metod specjalnych u osób z różnymi chorobami, dysfunkcjami oraz z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.

Integralnym elementem procesu kształcenia jest praktyka zawodowa. Każdy student podczas realizacji praktyki zawodowej, uczestniczy w wykonywaniu czynności zawodowych w realnych warunkach pracy fizjoterapeuty, pod ścisłym nadzorem opiekuna praktyki w placówce.

Student asystuje i obserwuje pracę fizjoterapeuty, ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach może realizować czynności zawodowe, jednak pod ścisłym nadzorem opiekuna, w oparciu o nabytą w procesie kształcenia, wiedzę i umiejętności.

Z roku na rok, proces kształcenia zakłada wydłużenie czasu odbywania praktyk zawodowych. Równolegle student uczestniczy również w ćwiczeniach klinicznych, wykonując czynności zawodowe przy pacjencie, w ścisłym kontakcie i pod nadzorem nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji


KOSMETOLOGIA 

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Kosmetologia to prężenie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca  nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Jej celem jest profesjonalne przygotowanie Absolwentów do pracy w gabinetach kosmetologicznych oraz ośrodkach SPA w zakresie dbałości o zdrowie i urodę Klienta. Kształcenie na kierunku kosmetologia ma charakter praktyczny na silnej podbudowie teoretycznej oraz zapewnia  opanowanie: planowania oraz zastosowania różnorodnych technik wykonywania zabiegów kosmetologicznych mających na celu utrzymanie zdrowej kondycji skóry, profilaktykę chorób dermatologicznych poprzez właściwą pielęgnację oraz wspomaganie leczenia zmian skórnych przy pomocy indywidualnie dobranych produktów kosmetycznych i udzielonych zaleceń w zakresie higieny, pielęgnacji i stylu życia. Zagadnienia chemii i receptury kosmetycznej obecne w programie studiów umożliwiają podjęcie pracy w instytucjach związanych z produkcją i kontrolą jakości preparatów kosmetycznych. Ponadto studia licencjackie torują drogę do rozwijania swoich umiejętności w zakresie: stylizacji rzęs i paznokci, makijażu i charakteryzacji, modelowania sylwetki, obsługi urządzeń hi-tech, masażu i innych usług.

SPECJALNOŚĆ

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Wieloletnie doświadczenie Akademii WSB w kształceniu oraz wykwalifikowana kadra praktyków daje gwarancję, że podczas trzyletnich studiów licencjackich zdobędziesz pełne przygotowanie do pracy zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej zyskując pewność, że kosmetologia to kierunek o bardzo szerokim potencjale. 

W czasie studiów uzyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne jak:

 • profesjonalne diagnozowanie rodzaju i stanu cery oraz jej niedoskonałości,
 • kwalifikowanie klienta do zabiegu, planowanie i profesjonalne wykonywanie procedur pielęgnacyjnych, upiększających, relaksacyjnych i innych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań,
 • wykonywanie zabiegów na twarz, szyję, dekolt, okolicę oczu, ciało, dłonie i stopy zgodnie z aktualnymi trendami, 
 • wykonywanie zabiegów przy użyciu podstawowej i specjalistycznej aparatury, 
 • edukowanie klientów w zakresie pielęgnacji skóry, profilaktyki chorób dermatologicznych i stylu życia
 • profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem jego komfortu i bezpieczeństwa
 • ścisła współpraca ze specjalistami – dermatologiem, lekarzem medycyny estetycznej, dietetykiem, fizjoterapeutą w zakresie zdrowia i pielęgnacji skóry,
 • analizowanie składu kosmetyków i dobór produktów do potrzeb klienta oraz udział w procesie produkcyjnym
 • prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą w postaci gabinetu kosmetologicznego

Więcej informacji


PEDAGOGIKA

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Kształcenie na studiach I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone jest w oparciu o standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. 2019 poz. 1450) – załącznik 3, a w szczególności w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga, odpowiedzialnego za rozwój psychofizyczny, wychowanie od najmłodszych lat oraz pełniącego ważne role zawodowe na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy.

SPECJALNOŚCI

Program studiów na kierunku Peagogika o profilu praktycznym, obejmujący moduły zajęć związane  z praktycznym przygotowaniem zawodowym, które służą zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Przygotowany program oraz plan studiów, w oparciu o załącznik 3 standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, zawiera moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem do zawodu nauczyciela – specjalisty w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i wczesnego wspomagania rozwoju. Wśród tych modułów wyróżnia się:

 • Przygotowanie psychologicznopedagogiczne:
  - Ogólne przygotowanie psychologiczne 
  - Ogólne przygotowanie psychologiczne 
 • Przygotowanie  w poszczególnych zakresach pedagogiki specjalnej, w tym w zakresie:
  - Pedagogiki resocjalizacyjnej
  - Wczesnego wspomagania rozwoju
 • Praktyki zawodowe 

Więcej informacji


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, to jedyne studia, które dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Studia na tym kierunku są gwarancją poznania specyfiki zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Ukończenie 4,5-letnich studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna gwarantuje przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie niezbędne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, a także w żłobkach i klubach dziecięcych. Po otrzymaniu tytułu magistra można pracować m.in. jako wychowawca przedszkolny lub nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a także podjąć studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe.

Absolwent 9-semestralnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada ugruntowaną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym, a także szerokie umiejętności praktyczne i kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi/uczniami. Zna podstawy rozwoju dziecka i nowoczesne metody jego wspierania. Potrafi w swoim warsztacie pracy łączyć uzyskaną wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, pedagogika, prawo oświatowe, dydaktyka, profilaktyka i diagnostyka. 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Studiowanie Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Akademii WSB gwarantuje zdobywanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy z dziećmi. Student pozna najnowsze trendy w edukacji, oparte na odkryciach naukowych m.in. z zakresu neurodydaktyki. Dowie się w jaki sposób stymulować rozwój dziecka, jak wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w jaki sposób rozwijać talenty dzieci wybitnie zdolnych. Będzie potrafił indywidualizować metody i formy kształcenia, pozna konkretne sposoby pracy z najmłodszymi, wspierające ich rozwój poznawczy i intelektualny. Po ukończeniu studiów jego warsztat pracy będzie miał charakter interdyscyplinarny, oparty na rzetelnej wiedzy z różnych dziedzin wspierających kształcenie i wychowanie dziecka.

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze praktyków zdobędzie umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych na najwyższym poziomie. Nasi wykładowcy to nauczyciele, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniem. Pokażą jak: projektować i prowadzić działania pedagogiczne, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia dziecka, jak planować i realizować metody nauczania i wychowania. Wyjaśnią jak: właściwe wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów, jak dobierać i skutecznie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w realizacji zadań dydaktycznych oraz identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci lub uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.

W toku studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych szkoleń i certyfikatów, m.in. z terapii ręki, biblioterapii, metod nauki czytania i pisania, pierwszej pomocy.

Więcej informacji


PRAWO 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Prawo to bardzo prestiżowy i elitarny kierunek studiów. Ukończenie studiów prawniczych otwiera wiele możliwości, gwarantuje ciekawą, pełną wyzwań pracę. Jeżeli marzysz o otworzeniu własnej kancelarii prawnej, to studia prawnicze są również dla Ciebie. Ponadto absolwenci tego kierunku mogą kontynuować edukację na jednej z wybranej aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej lub komorniczej. Perspektywy zatrudnienia są bardzo szerokie m.in. Sędzia, Adwokat, Radca prawny, Prokurator, Notariusz, Komornik, Doradca podatkowy czy Mediator.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • logicznej analizy, interpretacji zdarzeń i procesów oraz projektowania strategii działań prawniczych;
 • rozwiązywania złożonych problemów pojawiających się w stosowaniu przepisów prawnych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania;
 • posługiwania się pojęciami cywilnoprawnymi oraz praktycznego stosowania prawa prywatnego i publicznego;
 • stosowania w praktyce przepisów postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, cywilnego i karnego;
 • sporządzać pisma procesowe oraz stosować poznaną wiedzę i umiejętności w praktycznych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w kontaktach gospodarczych;
 • rozwiązywania problemów prawnych z zachowaniem zasad etyki zawodowej;
 • działań i uprawnień instytucji wchodzących w skład władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w kontekście prawa UE.

Więcej informacji


PSYCHOLOGIA 

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


Czteroipółletnie studia magisterskie na kierunku Psychologia oferują nowoczesne wykształcenie specjalistom udzielającym profesjonalnej pomocy psychologicznej. Absolwent, łącząc wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki, a także nauk o zarządzaniu i jakości, będzie potrafił twórczo i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zawód psychologa. Stanie się cenionym praktykiem, wyposażonym w wiedzę oraz umiejętności z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, mentoringu, coachingu i wielu innych obszarów uwzględnionych w programie nauczania. Będzie przygotowany do pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i z organizacjami, w których wymagany jest ustawiczny rozwój i szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

SPECJALNOŚCI

PSYCHOLOGIA BIZNESU - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Więcej informacji

PSYCHOLOGIA KLINICZNA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Więcej informacji

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Na kierunku Psychologia student otrzyma wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, filozofii, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny, zdrowia psychicznego, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki psychologicznej, a także biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Będzie dysponował pogłębioną wiedzą terminologiczną, pozna teorie i metodologię różnorodnych koncepcji psychologicznych.

Student zdobędzie też wiedzę i umiejętności z zakresu obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, determinujących zachowania człowieka, stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji psychologicznej, a także z zakresu poradnictwa czy psychoterapii. Nabędzie też umiejętności komunikacyjne i interpersonalnie niezbędne do spełniania różnorodnych oczekiwań swoich przyszłych interesariuszy/klientów.

Więcej informacji


PSYCHOLOGIA

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


3,5 roczne studia magisterskie na kierunku Psychologia oferują nowoczesne wykształcenie specjalistom udzielającym profesjonalnej pomocy psychologicznej. Absolwent, łącząc wiedzę z zakresu psychologii, medycyny, socjologii, pedagogiki, a także nauk o zarządzaniu i jakości, będzie potrafił twórczo i z pełnym zaangażowaniem wykonywać zawód psychologa. Stanie się cenionym praktykiem, wyposażonym w wiedzę oraz umiejętności z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, mentoringu, coachingu i wielu innych obszarów uwzględnionych w programie nauczania. Będzie przygotowany do pracy zarówno z klientem indywidualnym, jak i z organizacjami, w których wymagany jest ustawiczny rozwój i szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

SPECJALNOŚCI

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Na kierunku Psychologia student otrzyma wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, metodologii badań psychologicznych, teorii osobowości, psychometrii, poradnictwa psychologicznego, filozofii, zasad komunikowania się indywidualnego i społecznego oraz psychoterapii, psychoprofilaktyki, psychologii klinicznej, społecznej, rozwojowej, wychowawczej, edukacyjnej, rodziny, zdrowia psychicznego, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki psychologicznej, a także biologicznych podstaw funkcjonowania człowieka. Będzie dysponował pogłębioną wiedzą terminologiczną, pozna teorie i metodologię różnorodnych koncepcji psychologicznych.

Student zdobędzie też wiedzę i umiejętności z zakresu obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, determinujących zachowania człowieka, stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji psychologicznej, a także z zakresu poradnictwa czy psychoterapii. Nabędzie też umiejętności komunikacyjne i interpersonalnie niezbędne do spełniania różnorodnych oczekiwań swoich przyszłych interesariuszy/klientów.

Będzie posiadał umiejętności projektowania działań terapeutycznych i kreatywnego rozwiazywania problemów praktycznych w swej działalności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy i terapii zaburzeń zachowania ludzkiego, a także zapobiegania i korekcji przejawów patologii społecznej, profilaktyki i prewencji społecznej oraz resocjalizacji w warunkach zinstytucjonalizowanych. 

Dzięki studiowaniu na kierunku Psychologia będzie cechował się wysokimi kompetencjami społecznymi, a także zdobędzie umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołem oraz formułowania i wyrażania własnych poglądów w debatach publicznych.

W toku studiów student przyswoi zasady i standardy etyki zawodowej, aby w przyszłości być rzetelnym i odpowiedzialnym psychologiem, który w sposób wzorcowy wykonuje zawód szczególnego zaufania publicznego.

Jednocześnie absolwent kierunku Psychologia będzie gotowy do dalszego samokształcenia, dostrzegania dylematów etycznych oraz problemów psychoterapii, oceny dotychczasowych osiągnięć diagnostycznych w zakresie praktyki psychologicznej i proponowania nowych, w tym niestandardowych rozwiązań.

Więcej informacji


RATOWNICTWO MEDYCZNE

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, badania pacjenta dorosłego i pediatrycznego w każdym przedziale wiekowym,  przywracania drożności dróg oddechowych w tym zastosowania systemów SAD i konikopunkcji oraz intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego, postępowaniem z pacjentem urazowym i wielu innych. Nasi studenci nabywają wiedzę oraz umiejętności z ogólnych nauk medycznych jak i bardziej specjalistycznych dziedzin medycyny m.in. neurologii, pediatrii, laryngologii, położnictwa i ginekologii, chirurgii ogólnej i urazowej, okulistyki, onkologii, chorób wewnętrznych i kardiologii. W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe m.in. we współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Szczegółowy zakres treści oraz efektów uczenia się opisane zostały w  Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

A CO PO STUDIACH

Nasz absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w zakresie zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Należy również dodać, że w chwili obecnej toczą się prace przygotowujące na Naszej Uczelni studia II stopnia (magisterskie) w zakresie ratownictwa medycznego. Niedługo opublikujemy w tym zakresie niezbędne informacje w celu umożliwienia absolwentom studiów pierwszego stopnia z ratownictwa medycznego podjęcia nauki i uzyskania tytułu magistra ratownictwa medycznego.

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne może podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • Zespołach Ratownictwa Medycznego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych i Izbach Przyjęć,
 • Zespołach Transportu Sanitarnego,
 • Jednostkach Ochrony Zdrowia,
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,   Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz w Wojsku Polskim,
 • Organizacjach i Instytucjach zajmujących się profilaktyką zdrowotną i edukacją dla bezpieczeństwa,
 • Uczelniach Wyższych kształcących na kierunkach medycznych,
 • Zakładowych Służbach Ratowniczych,
 • Organizacjach i Firmach zajmujących się zabezpieczeniem medycznym (koordynator medyczny imprez masowych) oraz prowadzeniem zajęć z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy (instruktor),
 • i wielu innych instytucjach, podmiotach i organizacjach.

Więcej informacji


ZARZĄDZANIE

I STOPNIA  
studia dzienne (stacjonarne) i studia zaoczne (niestacjonarne)
II STOPNIA 
studia zaoczne (niestacjonarne)


Interesuje Cię zarządzaniem przedsiębiorstwem albo miastem? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny menedżer zarządzający projektami, sprzedażą albo jakością? Widzisz swoją przyszłość w psychologii w biznesie lub w kadrach i płacach w praktyce? A może chcesz być nowoczesnym marketingowcem? Jeśli tak, to kierunek Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie.

Jeśli marzysz o roli menedżera, chcesz zarządzać organizacją, założyć własny biznes, motywować zespół do efektywnej i wydajnej pracy, albo właśnie awansowałeś i chcesz uzupełnić wiedzę, to kierunek Zarządzanie jest stworzony dla Ciebie. W trakcie naszych studiów będziesz mógł:

 • zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych,
 • dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych,
 • nauczyć się identyfikować, diagnozować i rozwiązywać problemy w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami w oparciu o poznane narzędzia i instrumenty zarządzania,
 • podejmować trafne decyzje oraz sprawnie zarządzać procesami i projektami,
 • poznać zasady efektywnej komunikacji, budowania zespołu, a także sztuki negocjacji,
 • dowidzieć się w jaki sposób kierować zespołem, delegować zadania, motywować i zwiększać zaangażowanie pracowników, a także osiągać założone cele.

SPECJALNOŚCI I STOPNIA

SPECJALNOŚCI II STOPNIA

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

Chcesz rozwijać kompetencje menedżerskie na studiach magisterskich? Interesuje Cię zarządzanie zasobami ludzkimi albo zarządzanie projektami? Myślisz o swoim rozwoju jako profesjonalny menedżer w zakresie jakości, logistyki lub sprzedaży? Widzisz swoją przyszłość w kadrach i płacach albo w zakresie rachunkowości i podatków w zarządzaniu firmą? A może chcesz być analitykiem danych biznesowych lub ekspertem z zakresu BHP? Jeśli tak, to kierunek Zarządzanie jest właśnie dla Ciebie.

Jeśli marzysz o roli doświadczonego menedżera, chcesz zarządzać organizacją, założyć lub rozwinąć własny biznes, motywować zespół do efektywnej i wydajnej pracy, albo właśnie awansowałeś i chcesz uzupełnić wiedzę, to kierunek Zarządzanie jest stworzony dla Ciebie. W trakcie naszych studiów będziesz mógł:

 • zdobyć nową wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych,
 • pogłębić wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych,
 • nauczyć się identyfikować, diagnozować i rozwiązywać złożone problemy w zakresie gospodarowania wszelkimi zasobami: ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami w oparciu o poznane narzędzia i instrumenty zarządzania,
 • podejmować trafne decyzje oraz sprawnie zarządzać złożonymi procesami i projektami,
 • pogłębić wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji, budowania zespołu, a także sztuki negocjacji,
 • nabyć nowych umiejętności z zakresu kierowania zespołami, delegowania zadań, motywowania i zwiększania zaangażowania pracowników, jak również osiągania ambitnych, a jednocześnie realnych celów.

Więcej informacji


Studia I stopnia


ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

EKONOMIA

FILOLOGIA ANGIELSKA 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

KOSMETOLOGIA 

PEDAGOGIKA

RATOWNICTWO MEDYCZNE

ZARZĄDZANIE


Studia II stopnia


ADMINISTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ZARZĄDZANIE


Studia jednolite magisterskie


FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PRAWO 

PSYCHOLOGIA 

 

 


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane