Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu


Akademia  Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (AST) została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę, w wyniku połączenia trzech działających w Krakowie studiów: Studia Aktorskiego przy Starym Teatrze, Studia Aktorskiego przy Teatrze im. J. Słowackiego oraz Studia Dramatycznego Iwo Galla.

Obecna nazwa: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
obowiązuje od 1 października 2017 r.

Obecnie AST kształci studentów w ramach jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, które na kierunku aktorstwo trwają 9 semestrów, a na kierunku reżyseria 10 semestrów. Posiada 5 wydziałów: Wydział Aktorski i Wydział Reżyserii Dramatu w Krakowie, Wydział Aktorski i Wydział Lalkarski w Filii we Wrocławiu oraz Wydział Teatru Tańca w Filii w Bytomiu. Filia AST we Wrocławiu prowadzi również kształcenie w ramach Podyplomowego Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży.   


FILIA WE WROCŁAWIU

Wydział Aktorski

kierunek: aktorstwo

specjalność:

 • aktorstwo dramatyczne

poziom studiów: jednolite magisterskie

czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki 
limit przyjęć: ustalany corocznie przez Senat AST 

Przez cały okres studiów studenci pracują nad warsztatem aktorskim oraz nad rozwojem osobistych predyspozycji aktorskich. Wydział Aktorski jest uczelnią artystyczną, w której kształcenie nastawione jest na rozwój indywidualny osobowości artystycznej. Pedagodzy w sposób systemowy i zaplanowany przeprowadzają studenta przez skomplikowany proces tworzenia roli od elementarnych pojęć dotyczących istnienia na scenie rozpoczynając, poprzez uruchamianie impulsu wewnętrznego, dialogu, kontaktu z partnerem, uwagi scenicznej – na coraz bardziej zaawansowanym poziomie – aż do nabycia umiejętności przeprowadzenia całkowitego procesu twórczego od analizy roli do jej prezentacji na scenie. 

Program dydaktyczny Wydziału Aktorskiego obejmuje przedmioty kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Przedmioty kierunkowe na I roku to elementarne zadania aktorskie i podstawy gry aktorskiej, na II i III sceny klasyczne i sceny współczesne, na roku IV jest to przedstawienie dyplomowe, ponadto wiersz, proza, piosenka, wymowa, impostacja głosu.

Przedmioty te służą wprowadzeniu w podstawowe zasady aktorskiego rzemiosła, uruchomienia aparatu wykonawczego, wytrenowaniu ciała pod kątem elastyczności i plastyczności oraz rozbudowania wrażliwości oraz odpowiedniej emocjonalności scenicznej. Uczą posługiwania się ciałem, głosem w przestrzeni teatralnej, prowadzenia monologu wewnętrznego i dialogu z partnerem scenicznym, konstruowania zdarzenia scenicznego.

W programie studiów są też zajęcia kształcące muzycznie: umuzykalnienie, piosenka oraz zajęcia usprawniające ciało: taniec, rytmika, pantomima, plastyka ruchu scenicznego, trening aktorski wychowanie fizyczne, akrobatyka, pływanie.

Odrębną grupę zajęć stanowią zajęcia teoretyczne, które wyposażają studenta w niezbędną wiedzę w zakresie sztuki, filozofii i kultury: teatr i dramat powszechny, teatr i dramat polski, historia sztuki, historia filozofii, etyka, antropologia kultury.

Wydział Aktorski ukończyło wielu znakomitych aktorów, którzy osiągają sukcesy w filmie, serialu na scenie teatralnej w kraju i za granicą, są to m. in.: Mirosław Baka, Robert Więckiewicz, Jolanta Fraszyńska, Kinga Preis, Robert Gonera, Paweł Małaszyński, Krystian Wieczorek, Mariusz Jakus, Ilona Ostrowska, Eryk Lubos, Aleksandra Popławska, Aleksandra Hamkało, Marta Ścisłowicz.

W 2015 roku Wydział Aktorski we Wrocławiu uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk teatralnych. 

Wydział Lalkarski

kierunek: aktorstwo
specjalność:

 • aktorstwo teatru lalek

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 9 semestrów
profil studiów: ogólnoakademicki

kierunek: reżyseria
specjalność:

 • reżyseria teatru lalek

poziom studiów: jednolite magisterskie
czas trwania studiów: 10 semestrów 
profil studiów: ogólnoakademicki

Program dydaktyczny Wydziału Lalkarskiego zawiera ponad 40 przedmiotów kształcenia kierunkowego, podstawowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich takich jak: technika i wyrazistość mowy, impostacja głosu, interpretacja wiersza, prozy i piosenki, plastyka ruchu scenicznego, taniec, sceny klasyczne i współczesne największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i w masce. Podstawę nauczania kierunkowego na I roku studiów stanowi przedmiot „ elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym”. Kształtuje on aktorską wyobraźnię, rozbudza wrażliwość plastyczną, poczucie przestrzeni i formy, uświadamia istotę animacji, stanowi punkt wyjścia do szczegółowego poznania klasycznych technik lalkowych – jawajki, pacynki, kukły i marionetki oraz gry w masce na II roku studiów. Przedmioty „gra aktorska w planie lalkowym” , „praca nad rolą” i „aktor z lalką na estradzie” na III roku to kolejny, wyższy stopień procesu dydaktycznego, kształcący umiejętność samodzielnej kreacji postaci scenicznej w teatrze lalek, konstruowania przedstawienia (małej formy teatralnej) oraz poczucia gry zespołowej i odpowiedzialności w dokonywaniu twórczych wyborów. 

Obok aktorskich zajęć praktycznych program studiów obejmuje przedmioty kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Są to np. umuzykalnienie i solfeż, rytmika, technika wokalna, zagadnienia plastyczne czy budowa lalek.

Duża grupę przedmiotów nauczania stanowią przedmioty teoretyczne, m.in. psychologia, historia kultury i historia sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci wydziału uczelni uczeni są pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji, obowiązkowo uczęszczają na lektoraty językowe oraz zajęcia na pływalni, sali gimnastycznej i siłowni.

Wydział Lalkarski posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuk teatralnych. 

Podyplomowe Studia Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży

kierunek: reżyseria


Wydziały na uczelni:

aktorski
lalkarski

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Magister Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
  ul. Braniborska 59, 53-680 Wrocław
 •  
 • Telefon: 71 358 34 00, 71 358 34 01
 • Fax: 71 358 34 21
 • Email: sekretariat@ast.wroc.pl
 • Strona: http://www.ast.wroc.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie