Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Pożarnicza

Akademia Pożarnicza

Rok założenia: 1971 | Rektor: nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni

przejdź do spisu treści
Akademia Pożarnicza to jedyna uczelnia w Polsce kształcąca kadrę oficerską PSP oraz wiodąca placówka akademicka przygotowująca cywilnych specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego.

Akademia Pożarnicza została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. Nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. Nr 1668, z późn. zm.) oraz  statutu.

Misją Akademii Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy oraz prowadzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli. W swojej działalności Akademia Pożarnicza kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.

Atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców ma praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i au diowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju.

Studenci Akademii Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę Akademia Pożarnicza poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawo dach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.

W swojej działalności Akademia Pożarnicza kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów, bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.


STUDIA MUNDUROWE 

jednolite studia magisterskie, pierwszy stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej
stacjonarne - dla strażaków w służbie kandydackiej - więcej informacji
niestacjonarne - dla strażaków w służbie stałej - więcej informacji


STUDIA CYWILNE 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

stacjonarne I i II stopnia - więcej informacji
niestacjonarne I i II stopnia - więcej informacji

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne I i II stopnia - więcej informacji
niestacjonarne I i II stopnia - więcej informacji

stacjonarne I  - więcej informacji
niestacjonarne I  - więcej informacji

stacjonarne I i II stopnia - więcej informacji
niestacjonarne I i II stopnia - więcej informacji

stacjonarne I - więcej informacji
niestacjonarne I - więcej informacji
przejdź do spisu treści

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest uczelnią akademicką. Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska. Natomiast Wydziałowi Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako lider kształcenia podyplomowego w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, posiada kompleksową ofertę w tym zakresie.

Niewątpliwym atutem Uczelni jest wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna. Wielu wykładowców ma praktyczne doświadczenie w dowodzeniu akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, wyposażoną w najnowszą aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt komputerowy i au diowizualny, w wielu przypadkach unikalny w skali kraju.

Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności w kołach i sekcjach naukowych. Szczególną uwagę SGSP poświęca kondycji fizycznej swoich studentów, proponując im udział w sekcjach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, sport pożarniczy, lekkoatletyka), które cieszą się dużym zainteresowaniem. Reprezentacje szkolne, w cyklicznie organizowanych zawo dach sportowych w kraju i zagranicą, osiągają znaczące sukcesy.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kreowanie wiedzy, jej rozpowszechnianie i wykorzystanie poprzez kształcenie kadry oficerskiej na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także poprzez wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny oraz prowa dzenie badań istotnie wzbogacających wiedzę z zakresu bezpieczeństwa obywateli.

W swojej działalności SGSP kieruje się zasadami rzetelności w dążeniu do prawdy, szacunku i życzliwości w stosunku do pracowników i studentów, bez względu na różnice poglądów, przestrzegając zasady transparentności procedur i wzajemnego zaufania.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej kształci na dwóch kierunkach studiów: 

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach:

 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • inżynieria ciągłości działania.

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • zarządzanie bezpieczeństwem,
 • ochrona ludności,
 • ochrona infrastruktury krytycznej.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Rodzaje prowadzonych studiów I stopnia:
- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:

 • stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,

- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa:

 • stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych.

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach:

 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,
 • ochrona ludności i mienia,
 • bezpieczeństwo europejskie.
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

- na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:

 • stacjonarne II stopnia,
 • stacjonarne II stopnia prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia,
 • niestacjonarne II stopnia.

Rekrutacja na studia 2020/2021STUDIA MUNDUROWE 

jednolite studia magisterskie, pierwszy stopień oficerski Akademii Pożarniczej
stacjonarne - dla strażaków w służbie kandydackiej - więcej informacji
niestacjonarne - dla strażaków w służbie stałej - więcej informacji


STUDIA CYWILNE 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

stacjonarne I i II stopnia - więcej informacji
niestacjonarne I i II stopnia - więcej informacji

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa

stacjonarne I i II stopnia - więcej informacji
niestacjonarne I i II stopnia - więcej informacji

stacjonarne I  - więcej informacji
niestacjonarne I  - więcej informacji

stacjonarne I i II stopnia - więcej informacji
niestacjonarne I i II stopnia - więcej informacji

stacjonarne I - więcej informacji
niestacjonarne I - więcej informacjiKierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria bezpieczeństwa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ratownictwo medyczne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA
tel. 22 56 17 992
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl
kontakt poprzez konto w IRK

DZIAŁ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW I SZKOLEŃ
tel. 22 56 17 647, 22 56 17 518

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ZAPRASZA

NA STUDIA MUNDUROWE I CYWILNE. OFERTA 2023!

czytaj dalej

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ - KALENDARIUM REKRUTACJI 2022/2023

na STUDIA MUNDUROWE na kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa, STUDIA CYWILNE kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Inżynieria Bezpieczeństwa. Czekamy na Ciebie – zapraszamy!

czytaj dalej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ZAPRASZA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

czytaj dalej

Bezpieczny dom

W pracowni edukacyjnej Bezpieczny dom prowadzone są warsztaty teoretyczne i praktyczne na temat bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ewakuacji, jak również zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

czytaj dalej

Obchody Dnia Strażaka 2016 i Promocja Oficerska absolwentów SGSP

W środę 4 maja 2016 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie miały miejsce uroczystości związane z Centralnymi Obchodami Dnia Strażaka 2016 oraz Promocją Oficerską − 201 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

czytaj dalej

Wolne miejsca w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są jeszcze wolne miejsca. Do 11 września br. można składać dokumenty na studia I i II stopnia − realizowane na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane