Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Rok założenia: 1922 | Rektor: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS


Jest państwową uczelnią o 100-letniej tradycji


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni

nie ma kaleki - jest człowiek

Przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych.

Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).


Oferta edukacyjna na rok akademicki 2023/2024


STUDIA STACJONARNE


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA z modułem:
1. Moduł media cyfrowe
2. Moduł arteterapia

LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA
SPECJALNOŚCI:
1. Animacja społeczno-kulturowa
2. Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
3. Edukacja medialna
4. Psychopedagogika kreatywności

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PRACA SOCJALNA
I stopień – profil ogólnoakademicki:
moduł:
1. Praca socjalna z rodziną
2. Praca socjalna w środowisku lokalnym

SOCJOLOGIA
SPECJALNOŚCI:
1. Socjologia kultury – badania i marketing
2. Socjologia komunikacji społecznej

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
3. Surdopedagogika
4. Terapia pedagogiczna
5. Tyflopedagogika
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
SPECJALNOŚĆ:
1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - NAUCZYCIELSKA)
2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych - NIENAUCZYCIELSKA)
moduł:
1. Moduł Artystyczny
2. Moduł Arteterapeutyczny

MASTERS IN CHILDREN’S RIGHTS AND CHILDHOOD STUDIES - w języku wykładowym angielskim.

PEDAGOGIKA
1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Trener grupowy i animator zmiany społecznej
4. Edukacyjny content design w mediach
5. Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

SOCJOLOGIA
SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):
1. Socjologia zmiany społecznej
2. Socjologia mediów


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PRACA SOCJALNA
I stopień – profil ogólnoakademicki:
moduł:
1. Praca socjalna z rodziną
2. Praca socjalna w środowisku lokalnym

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Pedagogika resocjalizacyjna
3. Terapia pedagogiczna
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA
(po każdym kierunku studiów)

PEDAGOGIKA
1. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Edukacja muzyczna i teatralna
3. Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PRACA SOCJALNA
II stopień – profil ogólnoakademicki
moduł:
1. Mediacje rodzinne i społeczne
2. Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA


Zapraszamy

Znamy wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022
Pedagogika i pedagogika specjalna w APS - na 4 miejscu w Polsce tuż po UJ, UAM i UW
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej może pochwalić się bardzo dobrym czwartym miejscem w kraju dla kierunków pedagogika i pedagogika specjalna oraz dziesiątym miejscem kierunku psychologia i czternastym socjologia.

tel. rekrutacja: (22) 589 36 78


STUDIA STACJONARNE


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
SPECJALNOŚĆ ARTYSTYCZNA z modułem:
1. Moduł media cyfrowe
2. Moduł arteterapia

LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA
SPECJALNOŚCI:
1. Animacja społeczno-kulturowa
2. Edukacja dorosłych i coaching kariery zawodowej
3. Edukacja medialna
4. Psychopedagogika kreatywności

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PRACA SOCJALNA
I stopień – profil ogólnoakademicki:
moduł:
1. Praca socjalna z rodziną
2. Praca socjalna w środowisku lokalnym

SOCJOLOGIA
SPECJALNOŚCI:
1. Socjologia kultury – badania i marketing
2. Socjologia komunikacji społecznej

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
3. Surdopedagogika
4. Terapia pedagogiczna
5. Tyflopedagogika
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
SPECJALNOŚĆ:
1. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Kontynuacja (dla absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - NAUCZYCIELSKA)
2. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dla absolwentów kierunków z zakresu edukacji w zakresie sztuk plastycznych lub pokrewnych - NIENAUCZYCIELSKA)
moduł:
1. Moduł Artystyczny
2. Moduł Arteterapeutyczny

MASTERS IN CHILDREN’S RIGHTS AND CHILDHOOD STUDIES - w języku wykładowym angielskim.

PEDAGOGIKA
1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
3. Trener grupowy i animator zmiany społecznej
4. Edukacyjny content design w mediach
5. Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI

SOCJOLOGIA
SPECJALNOŚCI - (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia):
1. Socjologia zmiany społecznej
2. Socjologia mediów


STUDIA NIESTACJONARNE


Studia pierwszego stopnia (3-letnie)

LOGOPEDIA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PRACA SOCJALNA
I stopień – profil ogólnoakademicki:
moduł:
1. Praca socjalna z rodziną
2. Praca socjalna w środowisku lokalnym

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA SPECJALNA
SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
2. Pedagogika resocjalizacyjna
3. Terapia pedagogiczna
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PSYCHOLOGIA
SPECJALNOŚCI:
1. Psychologia kliniczna
2. Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
3. Stosowana psychologia społeczna

Studia drugiego stopnia (2-letnie)

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA
(po każdym kierunku studiów)

PEDAGOGIKA
1. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Edukacja muzyczna i teatralna
3. Pedagogika resocjalizacyjna z kryminologią
4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

PRACA SOCJALNA
II stopień – profil ogólnoakademicki
moduł:
1. Mediacje rodzinne i społeczne
2. Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Zapraszamy

tel. rekrutacja: (22) 589 36 78


Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia Stacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika resocjalizacyjna I stopnia Stacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika zdolności i informatyki I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
  •  
  • Telefon: 22 589 36 00; 658 00 69
  • Fax: 22 658 11 18
  • Email: rekrutacja@aps.edu.pl
  • Strona: http://www.aps.edu.pl

Tel. +48 22 589 36 00
fax. +48 22 658 11 18 / Kancelaria
e-mail: aps@aps.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Najbogatsza w kraju oferta na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie ZAPRASZA

czytaj dalej

Socjologia

dostarcza narzędzi rozumienia i interpretacji zjawisk społecznych oraz skutecznego działania w zmieniającej się rzeczywistości.

czytaj dalej

Pedagogika zdolności i informatyki

Kierunek Pedagogika zdolności i informatyki przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dodatkowa rekrutacja na studia 2022/2023 w Akademii Pedagogiki Specjalnej

studia I i II stopnia oraz na studia jednolite magisterskie. Zapisy do 21 września. Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej

Nowości w ofercie w Akademii Pedagogiki Specjalnej

nowe kierunki w ofercie edukacyjnej na rok akademicki 2022/2023

czytaj dalej

AKADEMIA PRZYSZŁEGO STULECIA

Jubileusz 100-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

czytaj dalej

DOŁĄCZ DO NAS !

Zapraszamy serdecznie Licealistów, Maturzystów, wszystkich kandydatów zainteresowanych studiowaniem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na Wirtualne Dni Otwarte APS 17 i 24 kwietnia.

czytaj dalej

JAK ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ

RETORYKA PEDAGOGICZNA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW - KURS DOSKONALĄCY W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane