Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Rok założenia: 1922 | Rektor: prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

przejdź do spisu treści

Jest państwową uczelnią o 100-letniej tradycji


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni

nie ma kaleki - jest człowiek

Przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych.

Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).


Oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie):

Studia jednolite magisterskie (5-letnie):

Studia drugiego stopnia (2-letnie):

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie):

Studia jednolite magisterskie (5-letnie):

Studia drugiego stopnia (2-letnie):


Zapraszamy

tel. rekrutacja: (22) 589 36 78

przejdź do spisu treści

Jest państwową uczelnią o ponad 95-letniej tradycji


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni

nie ma kaleki - jest człowiek

Przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych.

Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).


Oferta edukacyjna


Studia stacjonarne bezpłatne.

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 • Animacja społeczno-kulturowa, edukacja wczesnoszkolna
 • Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturalną
 • Edukacja dorosłych i BHP 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Pedagogika informatyki i pedagogika zdolności 
 • Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną 

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE

 • Edukacja medialna 
 • Psychopedagogika kreatywności

Kierunek PEDAGOGIKA 
profil praktyczny 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich

 • Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności 
 • Pedagogika przedszkolna 
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego

 • Andragogika i doradztwo personalne 
 • Edukacja zdalna i grafika komputerowa 
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie w oświacie
 • Edukacja muzealna 

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 • Edukacja dorosłych i BHP 
 • Doradztwo zawodowe 
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną 

Kierunek PEDAGOGIKA 
profil praktyczny 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Wychowanie żłobkowe i przedszkolne

Kierunek PEDAGOGIKA 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 • Pedagogika przedszkolna 
 • Pedagogika wczesnoszkolna  
 • Pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką nauczania języka obcego nowożytnego
 • Wczesnoszkolna pedagogika zrównoważonego rozwoju z wychowaniem ekologicznym

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 • Andragogika i doradztwo personalne 
 • Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
 • Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Zarządzanie w oświacie
 • Pedagogika kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży
 • Edukacja muzealna

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna
 • Surdopedagogika, wychowanie przedszkolne 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne 
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Logopedia
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza z pedagogiką wczesnoszkolną
 • Tyflopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:

 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza i arteterapia

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kontynuacja 
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia)

 • Logopedia
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kwalifikacja 
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich):

 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną 
 • Edukacja integracyjna i włączająca 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Terapia pedagogiczna 
 • Rehabilitacja wzroku osób słabowidzących

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego):

 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Logopedia 
 • Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
 • Surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne 
 • Terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE – kontynuacja 
(kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia):

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem 
 • Logopedia

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA – kwalifikacja 
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich)

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Surdopedagogika z terapią pedagogiczną
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Terapia pedagogiczna
 • Pedagogika terapeutyczno-lecznicza

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE:
(dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego)

 • Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością 
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kontynuacja specjalności ze studiów I stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną – Kwalifikacja, dla osób po innych niż resocjalizacja kierunkach i specjalnościach
 • Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową
 • Rehabilitacja społeczno-zawodowa

Kierunek INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
stacjonarne studia drugiego stopnia (2-letnie)
kierunek w przygotowaniu 
(dla absolwentów kierunków studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIE

 • Edukacja plastyczna z arteterapią  
 • Edukacja plastyczna i media cyfrowe 

Kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI NIENAUCZYCIELSKIE: 
(dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym pedagogicznych, humanistycznych itp.):

 • Arteterapia
 • Specjalność artystyczna (malarstwo, grafika, rzeźba)

Kierunek PRACA SOCJALNA
profil praktyczny studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI

 • Praca socjalna w pomocy społecznej
 • Praca socjalna na rzecz rodziny  

Kierunek PRACA SOCJALNA
profil praktyczny studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI

 • Praca socjalna w pomocy społecznej 
 • Praca socjalna na rzecz rodziny 

Kierunek PSYCHOLOGIA 
jednolite magisterskie studia stacjonarne (5-letnie)

SPECJALNOŚCI

 • Psychologia kliniczna 
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna  

Kierunek PSYCHOLOGIA 

 • jednolite magisterskie studia niestacjonarne (5-letnie)

SPECJALNOŚCI

 • Psychologia kliniczna 
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna

Kierunek SOCJOLOGIA 

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI

 • Socjologia kultury 
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA 

 • studia stacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI
(po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)

 • Socjologia polityki i problemów społecznych 
 • Socjologia mediów

Kierunek SOCJOLOGIA 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia (3-letnie)

SPECJALNOŚCI

 • Socjologia kultury 
 • Socjologia komunikacji i procesów społecznych

Kierunek SOCJOLOGIA 

 • studia niestacjonarne drugiego stopnia (2-letnie)

SPECJALNOŚCI 
(po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)

 • Socjologia polityki i problemów społecznych 
 • Socjologia mediów

 

Zapraszamy

tel. rekrutacja: (22) 589 36 78

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie):

Studia jednolite magisterskie (5-letnie):

Studia drugiego stopnia (2-letnie):

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków artystycznych lub pokrewnych – w tym społecznych, humanistycznych itp.
 • LOGOPEDIA (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia jako kontynuacja)
 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DZIECIŃSTWEM I PRAWAMI DZIECKA (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)
 • PEDAGOGIKA
  SPECJALNOŚĆ – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:
  1. Pedagogika szkolna i zdolności SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:
  1. Edukacja zdalna i grafika komputerowa
  2. Pedagogika kultury i media cyfrowe
  3. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • SOCJOLOGIA (po każdym kierunku studiów pierwszego stopnia)

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego stopnia (3-letnie):

Studia jednolite magisterskie (5-letnie):

Studia drugiego stopnia (2-letnie):

 • LOGOPEDIA
 • PEDAGOGIKA
  SPECJALNOŚĆ – dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym po specjalnościach nauczycielskich:
  1. Pedagogika korekcyjna
  SPECJALNOŚCI – dla absolwentów różnych kierunków studiów pierwszego stopnia – również bez przygotowania pedagogicznego:
  1. Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne
  2. Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Zarządzanie i innowacje w edukacji

Zapraszamy

tel. rekrutacja: (22) 589 36 78


Kierunki wykładane na uczelni:

edukacja artystczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia Stacjonarny
logopedia ogólna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika zdolności i informatyki I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
 •  
 • Telefon: 22 589 36 00; 658 00 69
 • Fax: 22 658 11 18
 • Email: aps@aps.edu.pl
 • Strona: http://www.aps.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Najbogatsza w kraju oferta na kierunku PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) w Warszawie ZAPRASZA

czytaj dalej

Socjologia

dostarcza narzędzi rozumienia i interpretacji zjawisk społecznych oraz skutecznego działania w zmieniającej się rzeczywistości.

czytaj dalej

Pedagogika zdolności i informatyki

Kierunek Pedagogika zdolności i informatyki przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

AKADEMIA PRZYSZŁEGO STULECIA

Jubileusz 100-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

czytaj dalej

DOŁĄCZ DO NAS !

Zapraszamy serdecznie Licealistów, Maturzystów, wszystkich kandydatów zainteresowanych studiowaniem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na Wirtualne Dni Otwarte APS 17 i 24 kwietnia.

czytaj dalej

JAK ZOSTAĆ DOBRYM MÓWCĄ

RETORYKA PEDAGOGICZNA DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW - KURS DOSKONALĄCY W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie