Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Rok założenia: 1945 | Rektor: JM Rektor, prof. Cezary Sanecki

przejdź do spisu treści

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku w oparciu o przedwojenne tradycje muzyczne Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Od początku istnienia niezmiennie odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu życia muzycznego miasta i regionu. Patronami Akademii są wybitni artyści urodzeni w Łodzi: słynna kompozytorka i skrzypaczka Grażyna Bacewicz oraz Kiejstut Bacewicz, jej brat, pianista-kameralista i pedagog, wieloletni rektor Uczelni.

Łódzka Akademia Muzyczna to nowoczesna uczelnia o bogatym dorobku, otwarta na nowe formy rozwoju oraz promocji kultury i edukacji muzycznej. Wysoki poziom kształcenia w Akademii potwierdzają liczne sukcesy jej studentów i absolwentów, w tym prestiżowe stypendia oraz nagrody zdobywane na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych. Co roku studenci Akademii biorą udział w jej życiu koncertowym: w koncertach orkiestry symfonicznej, smyczkowej, dętej, big bandu, chórów, zespołów kameralnych i zespołów rytmiki, w spektaklach operowych i tanecznych oraz projektach edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży.

Bogata oferta dydaktyczna Akademii obejmuje kilkadziesiąt specjalności na czterech wydziałach, w tym takie nowości, jak: kompozycja muzyki filmowej, muzyka w mediach, muzyka kościelna, instrumenty jazzowe, musical, wokalistyka estradowa, choreografia, nowe studia podyplomowe.

Wydziały

 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej
 • Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu
 • Wydział Instrumentalny
 • Wydział Wokalno-Aktorski

Od roku akademickiego 2014/2015 na wybranych kierunkach Uczelnia prowadzi również studia w języku angielskim.

Dopełnieniem programu studiów są kursy mistrzowskie prowadzone przez wybitnych artystów z kraju i zagranicy oraz seminaria, warsztaty i wykłady zmienne. W czasie wakacji Uczelnia organizuje Letnią Akademię Muzyki dla uczniów, studentów i absolwentów średnich szkół i uczelni muzycznych z Polski i zagranicy. Rozwinięciem tego pomysłu jest Młodzieżowa Akademia Muzyki, w ramach której młodzież muzyczna spoza Uczelni może rozwijać swoje umiejętności pod kierunkiem jej pedagogów.

Akademia rozwija kontakty międzynarodowe jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych (AEC). Uczelnia uczestniczy również w programie Erasmus+, co umożliwia mobilność studentów, czyli podjęcie nauki w ramach stypendium na jednej z ponad 60 uczelni partnerskich (m.in. we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Belgii) oraz wymianę pedagogów.

Międzynarodowy zasięg mają również konkursy muzyczne organizowane przez Akademię: kompozytorski, obojowo-fagotowy, organowy, saksofonowy, skrzypcowy i najstarszy w Polsce konkurs poświęcony kameralistyce – Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza z 55-letnią historią.

Uczelnia ma swoją główną siedzibę w zabytkowym pałacu, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania. Jednocześnie Akademia unowocześnia i rozbudowuje swoją infrastrukturę dla większego komfortu obecnych i przyszłych studentów. W październiku 2013 roku uroczyście otworzyła nowo wybudowaną Salę Koncertową ze znakomitą akustyką, wysokiej klasy systemem do nagłaśniania i nagrywania dźwięku, profesjonalnym studiem nagrań i bogatym zapleczem dydaktycznym. Z początkiem roku akademickiego 2015/2016 został oddany do użytku nowoczesny budynek Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej, co znacznie wzbogaca ofertę edukacyjną i kulturalną uczelni, a także podnosi jakość kształcenia. Nowe inwestycje są prowadzone dzięki wsparciu finansowemu regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego, norweskiego mechanizmu finansowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


przejdź do spisu treści

Wydział Wokalno-Aktorski

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI
studia stacjonarne pierwszego stopnia (4–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich (licea, technika, szkoły muzyczne), którzy pomyślnie zdali egzaminy maturalne, mają predyspozycje wokalne oraz aktorskie i są zainteresowani doskonaleniem swoich uzdolnień.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Oferta studiów pierwszego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów szkół średnich muzycznych i ogólnokształcących, obdarzonych uzdolnieniami muzycznymi i potencjałem intelektualnym. Celem studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach bezpośrednio związanych ze śpiewem w teatrach muzycznych. Ukończenie tych studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i dysponuje umiejętnościami, które pozwalają tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne; posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą historii muzyki, wykazuje się znajomością stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych; wykazuje się znajomością reprezentatywnego repertuaru wokalnego;

 • posiada umiejętność efektywnego ćwiczenia techniki wokalnej, przez co ma możliwość rozwoju artystycznego poprzez samodzielną pracę; wykazuje się umiejętnością pracy w zespole i tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada podstawową wiedzę teoretyczną dotyczącą fizjologii, budowy i higieny aparatu głosowego; posiada umiejętność w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału muzycznego, potrafi go zapamiętać i swobodnie nim operować; posiada podstawową wiedzę teoretyczną i wykazuje się umiejętnościami w zakresie podstaw gry aktorskiej i wymowy scenicznej oraz ruchu scenicznego, co umożliwia mu wykonywanie zadań artystycznych związanych z pracą na scenie i na estradzie; wykazuje się umiejętnością tworzenia wizerunku scenicznego adekwatnego do realizowanego przedsięwzięcia  artystycznego; wykazuje się podstawową znajomością języka włoskiego i innych języków obcych, co umożliwia przyswojenie i prawidłową interpretację utworów ze światowej literatury wokalnej;

 • wykazuje się kreatywnością, umiejętnością planowania i efektywnego komunikowania się, zdolnością elastycznego myślenia i formułowania własnych idei.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMIN KIERUNKOWY
ŚPIEW SOLOWY

Należy przygotować minimum trzy utwory wokalne z akompaniamentem (preferowane dwie arie i jedna pieśń lub jedna aria i dwie pieśni – w tym minimum jeden utwór w języku polskim). Egzamin jest dwustopniowy: w I etapie wykonuje się dwa utwory, w II etapie również dwa – jeden z nich może być powtórzeniem z I etapu. Tekst nutowy wykonywanych utworów należy przedłożyć przed egzaminem dla użytku akompaniatorów.

EGZAMINY PODSTAWOWE

PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ I BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH

Należy przygotować jeden krótki wiersz i krótką prozę (3 minuty – 1 strona).

Na egzaminie taneczno-ruchowym kandydaci winni posiadać kostium gimnastyczny i odpowiednie obuwie.

BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH

Kandydaci, którzy posiadają przygotowanie muzyczne w zakresie szkoły muzycznej I bądź II stopnia będą poddawani badaniu predyspozycji słuchowych zgodnie z wcześniejszym przygotowaniem.

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI
studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Oferta studiów drugiego stopnia jest przeznaczona dla uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi uzdolnieniami wokalnymi, wyróżniającą wiedzą muzyczną, jak również wysokim potencjałem artystycznym i intelektualnym, gwarantującym optymalne efekty kształcenia praktycznego i teoretycznego. Celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze solisty śpiewaka do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej oraz do współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi, operetkowymi czy oratoryjnymi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki sceniczne i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych. Posiada umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną działalność artystyczną. Absolwent jest przygotowany – jako solista – do działalności estradowej, scenicznej i koncertowej we współpracy z zespołami wokalnymi, operowymi czy oratoryjnymi. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych II stopnia. Posiada zdolność tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, a poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • wykazuje się wysoko rozwiniętą osobowością artystyczną, która dzięki rozległej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym pozwala na tworzenie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych; posiada poszerzoną wiedzę teoretyczną dotyczącą szeroko pojętej literatury wokalnej oraz jej związków z innymi dziedzinami życia;

 • posiada umiejętność realizowania obszernego repertuaru wokalnego; wykazuje się swobodą interpretacji popartą znajomością stylów muzycznych i tradycji wykonawczych; posiada umiejętność pracy w zespole i współdziałania w zakresie tworzenia wspólnych projektów artystycznych; posiada umiejętność prezentowania publicznie swoich koncepcji i programów artystycznych, nawiązywania kontaktu z publicznością, poprzez sugestywne i przekonujące oddanie idei dzieła muzycznego; posiada umiejętność opanowania pamięciowego i prezentacji publicznej partii wokalnej w dziele scenicznym (opera, operetka) lub estradowym (kantata, oratorium, cykl pieśni);

 • wykazuje się kreatywnością, niezależnością w konstruowaniu myśli i przekonań, oraz zdolnością do krytycyzmu i samooceny; wykazuje się umiejętnością tworzenia rozbudowanych prezentacji słownych w formie pisemnej i ustnej na tematy związane ze swoją specjalnością.

EGZAMINY WSTĘPNE

ŚPIEW SOLOWY
Kandydat wykonuje cztery dowolne utwory.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

EGZAMIN WSTĘPNY

Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne):
  – śpiew – 2 godz. tygodniowo
  – akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne każdy po 2 godz. tygodniowo
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

EGZAMIN WSTĘPNY

Wykonanie programu trwającego od 8 do 10 minut (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3600 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA W RAMACH EUROPEJSKIEJ AKADEMII OPEROWEJ
studia niestacjonarne (3-miesięczne)

Studia realizowane w ramach modułów Europejskiej Akademii Operowej (European Opera Academy), dostępne także w ramach wymiany Erasmus+.

We wrześniu 2016 roku ruszył międzynarodowy projekt operowy pod nazwą „European Opera Academy”, którego inicjatorem jest Konserwatorium w Maastricht. Powstała platforma edukacyjna łączy w sobie wymianę doświadczeń w dziedzinie opery i współczesnego teatru oraz rozwijanie indywidualnych potrzeb i talentów korzystających z niej studentów. Oferuje ona niezwykłe doświadczenia szkoleniowe poprzez zróżnicowane moduły nauczania w wybranych uczelniach muzycznych w całej Europie.

Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia, których celem jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie scenicznego opracowania partii operowej.

W roku akademickim 2019/2020 studia w ramach Europejskiej Akademii Operowej gwarantują kandydatowi zdobycie doświadczenia w zakresie profesjonalnego przygotowania wybranej roli pod okiem wytrawnych specjalistów, a następnie wykonanie jej na scenie w ramach spektaklu.

EGZAMIN WSTĘPNY

Kwalifikacja na studia dokonywana jest przez grono pedagogów na podstawie przesłanych materiałów video.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przesyłanych materiałów video są zamieszczone na stronie www.europeanopera.academy

Rekrutacja na wszystkie moduły dostępne w ramach „European Opera Academy” odbywa się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.europeanopera.academy, zgodnie z podanymi tam zasadami.

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA WOKALISTÓW

Pełny program kursu realizowany jest podczas dwóch semestrów. Możliwa jest również nauka w czasie dłuższym niż dwa semestry (minimalny czas trwania wynosi jeden semestr).

W ramach kursu odbywają się następujące zajęcia: śpiew solowy – 1 godzina tygodniowo i akompaniament – 1/2 godziny tygodniowo. Istnieje także możliwość biernego uczestnictwa w zajęciach związanych ze specjalnością.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Czas trwania nauki: 1, 2 lub więcej semestrów

UWAGA! Kurs rozpoczyna się wraz z rozpoczęciem danego semestru zgodnie z kalendarzem roku akademickiego. Na koniec każdego semestru kursu możliwy jest egzamin ze śpiewu solowego.

 • Opłaty: nie mniej niż 4200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
 • Termin zgłoszeń: do 31 maja 2019 r. lub 10 września 2019 r.
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
MUSICAL
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich, którzy posiadają predyspozycje wokalne, aktorskie i taneczne oraz pragną rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w zakresie musicalu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata na kierunku sztuki sceniczne w zakresie musicalu. Studia przygotowują artystę wykształconego w zakresie śpiewu, gry aktorskiej i tańca, do pracy na scenie, w spektaklach muzycznych i tanecznych, a także do działalności estradowej, koncertowej. Absolwent w sposób świadomy i profesjonalny potrafi prezentować własną działalność artystyczną. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu muzyczno-tanecznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • • posiada znajomość podstawowego repertuaru musicalowego; posiada umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru wokalnego i tanecznego w zakresie musicalu; zna zasady funkcjonowania aparatu głosowego, higieny i impostacji głosu w zadaniach wokalno-aktorskich; posiada wiedzę i umiejętności dotyczące technik wokalnych wykorzystywanych w musicalu; dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do prawidłowej dykcji i wymowy scenicznej;

 • posiada ogólną wiedzę w zakresie gatunków i stylów tanecznych; swobodnie wykorzystuje i łączy wszystkie elementy musicalowej formy teatralnej; posiada podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące technik i zadań aktorskich; zna i stosuje sposoby pracy z emocjami w celu wzbogacenia warsztatu wyrazowego; posiada umiejętność wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej; umie czerpać inspirację z różnych form pracy zespołowej;

 • potrafi formułować polecenia w sposób czytelny i konkretny; wykazuje umiejętność samooceny i konstruktywnej krytyki w obszarze działań muzycznych, aktorskich i tanecznych; potrafi zorganizować własne działania artystyczne oraz działać przy pracach organizacyjnych i artystycznych związanych z różnymi przedsięwzięciami kulturalnymi.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMINY KIERUNKOWE

BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

Należy przygotować:

1. utwór utrzymany w stylistyce musicalowej,
2. piosenkę ze światowego repertuaru lub utrzymaną w stylistyce piosenki aktorskiej.

Obowiązuje wykonanie programu z pamięci. Uczelnia zapewnia pianistę – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych. W przypadku wykonania utworu musicalowego z podkładem muzycznym wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiału na płycie CD.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I AKTORSKICH

Na egzamin składają się:

1. prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu,
2. lekcja tańca klasycznego,
3. przygotowany wiersz i fragment prozy,
4. drobne zadania aktorskie w oparciu o przygotowane teksty.

Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie.
Do etiudy ruchowej należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD.

EGZAMINY PODSTAWOWE

BADANIE PREDYSPOZYCJI SŁUCHOWYCH

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku studiów.

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
MUSICAL
studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów I stopnia na poziomie licencjackim, obdarzonych wyróżniającymi się uzdolnieniami wokalnymi, aktorskimi i tanecznymi. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej związanej z musicalem.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki sceniczne w zakresie musicalu. Posiada umiejętności praktyczne z zakresu śpiewu, tańca, gry aktorskiej, umożliwiające samodzielną, profesjonalną działalność artystyczną.

Potrafi swobodnie tworzyć i kształtować własne, oryginalne koncepcje artystyczne.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z prezentacjami artystycznymi; wykazuje się ciekawą, wysoko rozwiniętą osobowością artystyczną; samodzielnie łączy i wykorzystuje wszystkie elementy musicalowej formy teatralnej; posiada profesjonalną wiedzę i umiejętności dotyczące technik wokalnych stosowanych w musicalu;

 • posiada szeroką wiedzę dotyczącą technik i zadań aktorskich oraz wzajemnych zależności, jakie mogą wystąpić w połączeniu śpiewu, ruchu, recytacji i zadań aktorskich; posiada obszerną wiedzę dotyczącą działań interdyscyplinarnych w kontekście tworzenia spektakli musicalowych i umiejętność niezależnej wypowiedzi artystycznej; potrafi wykorzystywać swoją osobowość artystyczną do tworzenia, realizowania i wyrażania własnych oryginalnych koncepcji artystycznych; potrafi budować zróżnicowany repertuar, pogłębiając go w obszarze związanym z kierunkiem studiów i specjalnością oraz swobodnie interpretować utwory różnorodne stylistycznie; rozpoznaje i definiuje zasady tworzenia dzieła artystycznego i kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności; posiada obszerną wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w muzyce i działaniach scenicznych;

 • posiada twórczą postawę, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań;

 • wypełnia rolę społeczną absolwenta uczelni artystycznej oraz efektywnie komunikuje się i inicjuje działania w społeczeństwie.

EGZAMINY WSTĘPNE

BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH
Należy przygotować dwa utwory z repertuaru musicalowego.
Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
Uczelnia zapewnia pianistę – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych. W przypadku wykonywania utworu musicalowego z podkładem muzycznym wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiału na płycie CD.

BADANIE PREDSPOZYCJI RUCHOWYCH I AKTORSKICH

Na egzamin składają się:

 • prezentacja 2-minutowej etiudy ruchowej w dowolnym stylu,
 • lekcja tańca klasycznego,
 • prezentacja wiersza i fragmentu prozy,
 • zadania aktorskie w oparciu o przygotowane teksty.

Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie.
Do etiudy ruchowej należy dostarczyć podkład muzyczny na płycie CD.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca znajomości wybranego kierunku studiów.

kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
WOKALISTYKA ESTRADOWA
studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół średnich którzy posiadają wyjątkowe predyspozycje wokalne i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem wybitnych specjalistów w obszarze szeroko rozumianej wokalistyki estradowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie wokalistyki estradowej. Studia przygotowują wokalistę wielowymiarowo i wszechstronnie do pracy zarówno solisty, wokalisty sesyjnego (praca w studiu, np. background vocal), solisty lub chórzysty w spektaklach muzycznych (np. współczesny musical), jak i pedagoga. Absolwent potrafi świadomie określić swoje preferencje stylistyczne w wokalnej muzyce estradowej i w sposób profesjonalny prezentować własną działalność artystyczną. Może także podejmować działania o profilu artystyczno-organizacyjnym w placówkach kultury.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi być w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w obrębie specjalności wokalistyka estradowa;

 • w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność artystyczną zarówno w aspekcie twórczym, jak i dydaktycznym;

 • potrafi inicjować działania artystyczne w zakresie szeroko pojętej kultury;

 • posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych;

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMIN KIERUNKOWY
BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

Należy przygotować 2 piosenki zróżnicowane stylistycznie (oprócz singli musicalowych), jedną w języku polskim, drugą w języku angielskim.

Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.

Jeśli kandydat nie występuje z własnym akompaniatorem, zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny, znajdujący na płycie CD (w formacie audio). Uczelnia nie zapewnia akompaniatora.

EGZAMINY PODSTAWOWE
BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH
EGZAMIN Z DYKCJI I RECYTACJI

Należy przygotować wiersz lub fragment prozy o czasie trwania ok. 1,5 minuty.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku studiów.

INFORMACJE DODATKOWE

(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 5100 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł 
kierunek: JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
WOKALISTYKA ESTRADOWA
studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia (2–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, obdarzonych wyróżniającymi się predyspozycjami wokalnymi oraz poruszających się swobodnie w podstawowych stylistykach z obszaru muzyki estradowej. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej związanej z wokalistyką estradową.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa w zakresie wokalistyki estradowej. Posiada następujące kwalifikacje: jako profesjonalista może podjąć samodzielną pracę solisty i pracę zespołową (background vocal), zarówno na estradzie, jak i w warunkach studyjnych; posiada umiejętność samodzielnego tworzenia i kształtowania utworu słowno-muzycznego jako autorskiego dzieła artystycznego, a także w sposób profesjonalny prezentować swoją twórczość (recitale autorskie); może współtworzyć spektakle muzyczne jako solista lub chórzysta (musical współczesny); może podjąć samodzielną pracę jako pedagog emisji głosu w szkołach muzycznych lub instruktor w placówkach kultury (domy kultury).

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • jest w pełni profesjonalnym i samodzielnym artystą, zdolnym do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno na polu specjalności wokalistyka estradowa (solista, wokalista sesyjny, chórzysta), jak również w ramach innych działań kulturotwórczych, np. organizowanie i opieka artystyczna imprez kulturalnych;

 • jest kompetentny, aby współdziałać w ramach projektów o charakterze interdyscyplinarnym lub wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki i nauki (spektakle muzyczne, widowiska itp.);

 • świadomie potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy.

EGZAMINY WSTĘPNE

BADANIE PREDYSPOZYCJI WOKALNYCH

Należy przygotować 2 zróżnicowane stylistycznie utwory z obszaru wokalistyki estradowej (oprócz singli musicalowych) – w języku polskim i w języku angielskim. Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.

Jeśli kandydat nie występuje z własnym akompaniatorem, zobowiązany jest dostarczyć podkład muzyczny, znajdujący na płycie CD (w formacie audio). Uczelnia nie zapewnia akompaniatora.

BADANIE PREDSPOZYCJI AKTORSKICH

Recytacja jednego tekstu prozą napisanego po 1945 roku (czas recytacji do 2 min.).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • znajomości tematyki z zakresu wybranego kierunku studiów,
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata,
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalnością,
 • planów zawodowych kandydata.

INFORMACJE DODATKOWE (dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 4 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 5400 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA
studia stacjonarne i niestacjonarne
pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia technik tanecznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie choreografii i technik tańca. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;

 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;

 • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tanecznych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;

 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;

 • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMINY KIERUNKOWE

BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej w dowolnym stylu.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

EGZAMINY PODSTAWOWE

BADANIE MUZYKALNOŚCI
poprzez realizowanie ćwiczeń słuchowo-wokalnych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

INFORMACJE DODATKOWE
(dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie), zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
CHOREOGRAFIA
studia stacjonarne i niestacjonarne
drugiego stopnia (2–letnie)

Oferta studiów drugiego stopnia jest skierowana do absolwentów studiów pierwszego stopnia obdarzonych wyróżniającymi się uzdolnieniami choreograficznymi. Celem studiów jest przygotowanie studenta do samodzielnej działalności artystycznej w zakresie tworzenia choreografii.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie choreografii. Posiada kwalifikacje:

 • do pracy artystycznej i twórczej w zakresie choreografii, tworzenia ruchu scenicznego i spektakli tanecznych w teatrach i szeroko pojętych placówkach kultury;

 • do pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;

 • do pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • potrafi w pełni wypowiadać się ruchem w kompozycjach zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem i tworzyć poprzez improwizację zna różne sposoby komponowania i tworzenia choreografii, potrafi dokonać analizy dzieła muzycznego dla potrzeb tworzenia choreografii, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;

 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, potrafi stosować elementy dzieła muzycznego w komponowaniu ruchu;

 • posiada postawę twórczą, wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramachwspólnych projektów i działań.

EGZAMINY WSTĘPNE (studia stacjonarne i niestacjonarne)

BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
skomponowanie etiudy choreograficznej na żywo na zadany temat.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca:

 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów,
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata,
 • oczekiwań związanych przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

INFORMACJE DODATKOWE (dla studiów niestacjonarnych)

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie), zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 4 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2990 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII
studia stacjonarne
drugiego stopnia (2–letnie)

Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych terapeutycznym aspektem pracy z ciałem i ruchem takich, jak instruktorzy tańca, choreografowie, fizjoterapeuci czy psycholodzy, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie terapii tańcem. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy w zakresie animacji tanecznej ze szczególnym uwzględnieniem celów rehabilitacyjnych i profilaktycznych w działaniach przez sztukę,

 • pracy w zakresie: profilaktyki, wspomagania leczenia, wspomagania rehabilitacji, wykorzystując taniec w różnych formach w zależności od potrzeb.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • ma bogatą wiedzę z zakresu literatury tanecznej, charakteryzuje się znajomością skutecznych sposobów pomagania osobom i grupom, elementarną wiedzą dotyczącą efektywności oddziaływania tańca na odbiorcę, znajomością technik pracy z ciałem oraz warsztatu choreoterapeuty;

 • ma umiejętności dostrzegania w tańcu potencjalnych możliwości oddziaływania terapeutycznego, zdolności podejmowania samodzielnej decyzji posługiwania się, dostosowaną do celu działania metodą pracy z ciałem;

 • zna obowiązujące normy i standardy pomagania, ma zdolność samooceny, potrafi współpracować ze specjalistą prowadzącym proces leczenia

 • ma umiejętność empatycznego porozumiewania się z uczestnikami zajęć terapeutycznych.

EGZAMINY WSTĘPNE

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH I OBSERWACJI RUCHU
w formie lekcji grupowej prowadzonej z kandydatami na studia przez członka komisji egzaminacyjnej.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów, ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata, oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją oraz planów zawodowych kandydata.

kierunek: SZTUKI SCENICZNE
TANIEC NOWOCZESNY
studia niestacjonarne
pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia skierowane są do absolwentów szkół baletowych, osób, które ukończyły kursy kwalifikacyjne lub inne szkolenia w zakresie tańca, tancerzy działających w zespołach tanecznych, formacjach i teatrach tańca, wszystkich zainteresowanych sprawnych fizycznie, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pierwszego stopnia w zakresie tworzenia choreografii oraz doskonalenia techniki tańca nowoczesnego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie tańca nowoczesnego. Posiada kwalifikacje do:

 • pracy artystycznej i twórczej w zakresie wykonawstwa oraz kompozycji tańca, tworzenia spektakli tanecznych w placówkach kultury;
 • pracy dydaktycznej w zakresie prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach edukacyjnych, ośrodkach sportu i rekreacji;
 • pracy animatora kultury tanecznej w społeczeństwie.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • potrafi wypowiadać się ruchem w technikach tańców nowoczesnych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, posiada umiejętność pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, potrafi improwizować ruchem, potrafi posługiwać się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, posiada umiejętność operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, posiada wiedzę umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowej;

 • posiada umiejętność realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych, potrafi umieszczać w przestrzeni historycznej style i gatunki muzyczne, wykazuje zdolność nazywania i stosowania elementów dzieła muzycznego w kompozycji ruchu;

 • wykazuje postawę twórczą, posiada wrażliwość estetyczną, potrafi dokonać samooceny, formułuje konstruktywną krytykę, potrafi komunikować się i współpracować w ramach wspólnych projektów i działań.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMINY KIERUNKOWE

BADANIE PREDYSPOZYCJI CHOREOGRAFICZNYCH
prezentacja 60-sekundowej etiudy choreograficznej na bazie tańca nowoczesnego.

BADANIE PREDYSPOZYCJI RUCHOWYCH
lekcja tańca z elementami różnych technik wykonawczych.

EGZAMINY PODSTAWOWE

BADANIE MUZYKALNOŚCI
poprzez realizowanie ćwiczeń rytmicznych.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca ogólnej znajomości wybranego kierunku.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie),
 • zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów
 • Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
kierunek: SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia podyplomowe w zakresie teorii i krytyki tańca zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy chcą w przyszłości pisać o tańcu. Są skierowane do osób, dla których kategoria tańca jest istotna podczas różnego rodzaju badań naukowych oraz tych, które zamierzają w przyszłości zajmować się krytyką tańca. Przedmioty podzielone są na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny, przewidziane są również zajęcia z tańca.

Absolwent po zrealizowaniu całości programu studiów otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

EGZAMIN WSTĘPNY

Rozmowa kwalifikacyjna

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, trwają 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3800 zł + 180 zł wpisowe
kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
PRODUKCJA MUZYCZNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku organizacji produkcji muzycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie produkcji muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje do pracy w charakterze producenta:

 • spektakli operowych i operetkowych;
 • spektakli musicalowych;
 • widowisk muzycznych;
 • nagrań muzycznych;
 • nagrań audio, video, clipów muzycznych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada szeroką wiedzę muzyczną, wiedzę z zakresu prawa, finansów, zarządzania i psychologii;
 • wykorzystuje posiadaną wiedzę do przygotowania projektów artystycznych pod kątem ich produkcji;
 • potrafi organizować i zarządzać imprezami muzycznymi o różnej specyfice;
 • potrafi posługiwać się najnowszymi elementami współczesnej techniki;
 • zna nowe technologie i potrafi ich użyć w przygotowywanych realizacjach;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, posiada umiejętność planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne, mediacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMINY KIERUNKOWE

EGZAMIN Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ
wypowiedź pisemna na wybrany z podanych tematów

KSZTAŁCENIE SŁUCHU

EGZAMINY PODSTAWOWE

TEST PISEMNY SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE KANDYDATA DO WYKONYWANIA ZAWODU PRODUCENTA MUZYCZNEGO

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach.

kierunek: MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
REALIZACJA DŹWIĘKU
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia są skierowane do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wykazują zainteresowania w kierunku realizacji dźwięku w zakresie muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej. Osoby te muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Od kandydata wymagany jest pozytywny wynik badania audiometrycznego.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie realizacji dźwięku i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Posiada kwalifikacje:

 • do pracy w charakterze realizatora nagrań muzycznych;
 • do montażu i masteringu nagrań muzycznych;
 • do pracy w charakterze realizatora dźwięku scenicznego;
 • do pracy przy obsłudze wydarzeń multimedialnych.

Absolwent posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą świadome operowanie środkami technicznymi przy realizacji dźwięku w projektach artystycznych;
 • potrafi zrealizować nagranie w warunkach studyjnych oraz koncertowych;
 • potrafi zrealizować nagłośnienie koncertów muzyki klasycznej, rozrywkowej i elektroakustycznej;
 • posiada umiejętność konfiguracji i łączenia sprzętu elektroakustycznego;
 • posiada umiejętność obsługi programów do edycji dźwięku;
 • wykazuje się kreatywnością i niezależnością myślenia, umiejętnością planowania i konsekwentnego realizowania zadań, posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi dla realizacji wspólnych projektów.

EGZAMINY WSTĘPNE

EGZAMINY KIERUNKOWE

KSZTAŁCENIE SŁUCHU (pisemny i ustny)

TEST SPRAWDZAJĄCY PREDYSPOZYCJE KANDYDATA DO WYKONYWANIA ZAWODU REALIZATORA DŹWIĘKU

Test w części muzycznej sprawdza wiedzę w zakresie znajomości barw instrumentów, stylów i form muzycznych oraz umiejętności słyszenia selektywnego, pozwalającego na zaznaczanie w tekście nutowym błędów wykonawczych.

W części matematyczno-fizycznej należy rozwiązać zadania dotyczące figur przestrzennych, funkcji wykładniczych i logarytmicznych, przepływu prądu w układach liniowych, rozchodzenia się fal, ruchu jednostajnego.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

dotycząca zainteresowań muzycznych kandydata, jego wiedzy o roli muzyki w kulturze i mediach, połączona ze sprawdzeniem słyszenia barwowego kandydata.

EGZAMINY PODSTAWOWE

EGZAMIN Z GRY NA INSTRUMENCIE

Program 15-minutowy zawierający utwory w różnych stylach. Ocenie podlega wyobraźnia muzyczna, wrażliwość i intuicja.

EGZAMIN PISEMNY Z WIEDZY OGÓLNOMUZYCZNEJ

Krótka wypowiedź pisemna na wybrany z podanych tematów.


przejdź do spisu treści

Wydział Instrumentalny

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne pierwszego stopnia (3–letnie)

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia oferuje studia w zakresie: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, rogu, tuby, puzonu, trąbki, perkusji, harfy, gitary, akordeonu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;

 • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;

 • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

EGZAMIN KIERUNKOWY

INSTRUMENT GŁÓWNY

Wykonanie programu w zakresie dyplomu szkoły muzycznej II stopnia.

SKRZYPCE

1. J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo.
2. Jeden kaprys.
3. Koncert (część I lub II i III).

ALTÓWKA

1. J. S. Bach – dwie części z dowolnej suity wiolonczelowej (w transkrypcji na altówkę solo) lub J. S. Bach – dwie części dowolnej sonaty lub partity na skrzypce solo (w transkrypcji na altówkę solo).
2. Jeden kaprys.
3. Koncert (część I lub II i III).

Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności - gra na altówce ( przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

WIOLONCZELA

1. J. S. Bach – jedna część z suity na wiolonczelę solo.
2. Kaprys – A. Piatti lub etiuda dwudźwiękowa.
3. Dwie kontrastujące części z sonaty lub koncert (cz. I z kadencją lub II i III).

KONTRABAS

1. Dwie gamy jednoimienne (dur, moll), pasaże.
2. Utwór o charakterze wirtuozowskim (etiuda, kaprys, tarantella lub wariacje).
3. Dwie części sonaty.
4. Koncert (I i II część lub II i III część).
5. Utwór o charakterze kantylenowym.

INSTRUMENTY DĘTE

(flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba)

1. Gamy dur i moll w różnych wariantach.
2. Jeden-dwa utwory techniczne (etiuda, kaprys).
3. Koncert lub sonata (reprezentujące różne style).
4. Utwór dowolny.

GITARA

1. Jedna sonata.
2. Dwie etiudy o różnych problemach technicznych.
3. Utwór z okresu baroku (zalecany J. S. Bach).
4. Dwa utwory dowolne.

HARFA

1. Część I koncertu na harfę.
2. Etiuda koncertowa.
3. Utwór barokowy.
4. Sonata, suita lub fantazja do wyboru.

PERKUSJA

1. Dwa utwory na instrumenty melodyczne: jeden na wibrafon, drugi na marimbę lub ksylofon.
2. Jeden utwór melodyczny (w transkrypcji) z epoki baroku lub klasycyzmu.
3. Kotły – tremolo i utwór (solo lub z akompaniamentem).
4. Werbel – tremolo i utwór (solo lub z akompaniamentem).
5. Zestaw instrumentów – utwór dowolny.

AKORDEON

1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4-głosową.
2. D. Scarlatti – sonata.
3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim.

Jeden spośród utworów dowolnych musi być kompozycją oryginalną na akordeon (program musi być wykonany z pamięci).

EGZAMINY PODSTAWOWE

SAMODZIELNE PRZYGOTOWANIE UTWORU (w ciągu jednej godziny)

CZYTANIE A VISTA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU 

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne drugiego stopnia (2–letnie)

Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierą zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych.

W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w zakresie: skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fletu, oboju, klarnetu, fagotu, saksofonu, rogu, tuby, puzonu, trąbki, perkusji, harfy, gitary i akordeonu.

Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując w trakcie 2–letnich studiów drugiego stopnia, obok przedmiotów obowiązkowych, jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych.

W ramach wszystkich specjalności do wyboru są następujące moduły przedmiotów specjalistycznych:

 • wirtuozowski,
 • kameralny,
 • orkiestrowy (nie dotyczy akordeonu i gitary).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i może doskonalić swoje umiejętności na studiach podyplomowych lub studiach trzeciego stopnia. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową.

Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada następujące kompetencje:

 • w oparciu o pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności warsztatowe, związane ze swoją specjalnością, jest przygotowany do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka-instrumentalisty; potrafi samodzielnie interpretować i wykonywać utwory muzyczne w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje na wysokim poziomie profesjonalizmu, zgodnie z wymaganiami stylistycznymi;

 • wykazuje się umiejętnością budowania i pogłębiania obszernego repertuaru w zakresie swojej specjalności, z możliwością specjalizowania się w wybranym obszarze; posiada umiejętność samodzielnego inicjowania i realizowania projektów artystycznych wymagających elastyczności myślenia i kreatywności w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;

 • doskonale opanował umiejętność komunikowania się i współpracy przy realizacji zamierzonych celów; wykazuje zdolność do zintegrowania wiedzy i umiejętności trafnego interpretowania złożonych zjawisk i problemów, a także wykazuje zdolność do wydawania opinii i sądów oraz do łączenia tych sądów z refleksją dotyczącą artystycznej bądź społecznej i etycznej odpowiedzialności.

EGZAMINY WSTĘPNE

INSTRUMENT GŁÓWNY

SKRZYPCE, ALTÓWKA*, WIOLONCZELA

1. Kaprys lub etiuda solo na pamięć.
2. Dwie części utworu cyklicznego na instrument solo (sonaty, partity lub suity) na pamięć.
3. Pierwsza część koncertu, lub druga i trzecia, z towarzyszeniem fortepianu na pamięć lub pierwsza część sonaty z fortepianem (od klasycyzmu do współczesności) – dopuszcza się wykonanie z nut.

Utwory muszą prezentować trzy różne style muzyczne.

* Program wykonuje się na altówce. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyrazić zgodę na wykonanie programu na skrzypcach na wniosek kandydata deklarującego chęć podjęcia studiów w specjalności – gra na altówce (przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w regulaminie rekrutacyjnym).

KONTRABAS

1. Koncert z towarzyszeniem fortepianu w całości.
2. Utwór dowolny z fortepianem.

Program musi być wykonany z pamięci.

INSTRUMENTY DĘTE (flet, obój, fagot, klarnet, saksofon, puzon, trąbka, róg, tuba)

1. Trzy utwory w różnych stylach i formach, przy czym jeden utwór obowiązkowo wykonany z pamięci.

PERKUSJA

1. Pięć utworów w różnych stylach, w tym po jednym na marimbę, wibrafon, werbel, kotły, zestaw perkusyjny (w tym obowiązkowo jedna transkrypcja utworu J. S. Bacha).

GITARA KLASYCZNA

1. Wybrana większa forma powstała po 1800 r. (sonata, suita lub wariacje).
2. Dowolnie wybrana etiuda.
3. Utwór muzyki dawnej.
4. Utwór muzyki współczesnej (po 1900 r.).
5. Dowolnie wybrana miniatura muzyczna.

Program musi być wykonany z pamięci.

HARFA

1. Etiuda wirtuozowska.
2. Koncert lub sonata (XIX – XX wiek).
3. Kadencja z utworów symfonicznych lub operowych.
4. Utwór dowolny.

AKORDEON

1. Utwór kompozytora z okresu baroku zawierający fugę 3– lub 4–głosową.
2. D. Scarlatti – sonata.
3. Oryginalny utwór cykliczny lub wariacje (w całości).
4. Dwa utwory dowolne, w tym jeden o charakterze wirtuozowskim.

Jeden spośród utworów dowolnych musi być kompozycją oryginalną na akordeon.

Program musi być wykonany z pamięci.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • motywacji kandydata odnośnie kontynuacji studiów;
 • ukierunkowania zainteresowań specjalistycznych kandydata;
 • oczekiwań związanych z wybraną przez kandydata specjalizacją;
 • planów zawodowych kandydata.
kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy warsztatowej, poszerzenie repertuaru literatury instrumentalnej i wokalnej oraz przygotowywanie kandydatów do konkursów wykonawczych.

EGZAMIN WSTĘPNY

 • Wykonanie 3 utworów w różnych stylach.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie indywidualnym
 • Czas trwania nauki: 2 semestry (z możliwością rozszerzenia o kolejne)
  – Instrument – 2 godz. tygodniowo
  – Akompaniament – 0,5 godz. tygodniowo
  – Dwa humanistyczne przedmioty fakultatywne – każdy po 2 godz. tygodniowo
 • Opłaty: nie mniej niż 7200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł
kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
studia niestacjonarne (1–roczne)

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych szkół muzycznych posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w ramach kierunku, nauczycieli szkół muzycznych, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych na wszystkich poziomach kształcenia.

EGZAMIN WSTĘPNY

Wykonanie programu trwającego od 8 do 10 minut (utwory do wyboru) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne, 7-8 zjazdów weekendowych w semestrze
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 3200 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Dodatkowo istnieje możliwość realizacji przedmiotu fakultatywnego: edycja tekstu nutowego. Koszt realizacji w przypadku zgłoszenia tylko jednego uczestnika wynosi 900 zł, w przypadku większej ilości osób koszt fakultetu będzie niższy.

UWAGA Studia zostaną uruchomione przy przyjęciu minimum 6 osób.

kierunek: INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ
studia niestacjonarne (1-roczne)

Studia skierowane są do absolwentów uczelni muzycznych I i II stopnia, którzy zamierzają rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykonawstwa muzyki nowej i pragną pogłębiać swoją wiedzę i praktykę pod kierunkiem specjalistów.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie wykonawstwa muzyki nowej jest przygotowany do podjęcia pracy w zespołach kameralnych jak i podjęcia działalności solowej. Zna podstawy technik wykonania muzyki nowej oraz posiada niezbędne umiejętności techniczne w grze na wybranym instrumencie umożliwiające fachową interpretację muzyki współczesnej. Zna główne pozycje literatury muzycznej II połowy XX wieku oraz XXI wieku. Potrafi w sposób płynny wykonać improwizacje w muzyce nowej.

EGZAMIN Z INSTRUMENTU KIERUNKOWEGO

Dwie kompozycje z trzech różnych okresów muzycznych o łącznym czasie nieprzekraczającym 20 min.

1. Utwór napisany w latach 1950-1990.
2. Utwór napisany w latach 1991-2000.
3. Utwór napisany w latach 2001-2017.

Podczas egzaminu program może być wykonywany z nut. Dopuszcza się możliwość wykonania utworów z taśmą po wcześniejszym zadeklarowaniu.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA dotycząca:

 • wiedzy o muzyce współczesnej;
 • zainteresowań muzycznych kandydata;
 • motywacji podjęcia studiów.

INFORMACJE DODATKOWE

 • System nauki: studia niestacjonarne w systemie weekendowym (zjazdy co 2 tygodnie)
 • Czas trwania nauki: 2 semestry
 • Opłaty: nie mniej niż 2500 zł za jeden semestr + wpisowe 180 zł

Kierunki 

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Edukacji Muzycznej

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
MUZYKA W MEDIACH

studia stacjonarne pierwszego stopnia

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
MUZYKA W MEDIACH

studia stacjonarne drugiego stopnia

DYRYGENTURA
DYRYGENTURA CHÓRALNA     
 
studia stacjonarne pierwszego stopnia

DYRYGENTURA
DYRYGENTURA CHÓRALNA     
     
studia stacjonarne drugiego stopnia

DYRYGENTURA
DYRYGENTURA SYMFONICZNA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

DYRYGENTURA
DYRYGENTURA SYMFONICZNO-OPEROWA

studia stacjonarne drugiego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA 
   
studia stacjonarne pierwszego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA
       
studia stacjonarne drugiego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
KOMPOZYCJA MUZYKI FILMOWEJ   

studia stacjonarne drugiego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
TEORIA MUZYKI 
 
studia stacjonarne pierwszego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
TEORIA MUZYKI   

studia stacjonarne drugiego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI 
RYTMIKA 
         
studia stacjonarne pierwszego stopnia

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI
RYTMIKA       
       
studia stacjonarne drugiego stopnia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ 
studia stacjonarne pierwszego stopnia

EDUKACJA I ANIMACJA MUZYCZNA                               
studia stacjonarne drugiego stopnia

MUZYKOTERAPIA                 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne drugiego stopnia

INSTRUMENTALISTYKA
MUZYKA KOŚCIELNA     
studia stacjonarne pierwszego stopnia

INSTRUMENTALISTYKA
MUZYKA KOŚCIELNA         
studia stacjonarne drugiego stopnia

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 
INSTRUMENTY JAZZOWE   
studia stacjonarne pierwszego stopnia

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
INSTRUMENTY JAZZOWE   
studia stacjonarne drugiego stopnia

INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI         
studia niestacjonarne 

INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH   
studia niestacjonarne

Wydział Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

INSTRUMENTALISTYKA
studia stacjonarne drugiego stopnia

INSTRUMENTALISTYKA     
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI         
studia niestacjonarne 

INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH   
studia niestacjonarne

INSTRUMENTALISTYKA
STUDIA PODYPLOMOWE WYKONAWSTWA MUZYKI NOWEJ   
studia niestacjonarne

Wydział Wokalno-Aktorski

SZTUKI SCENICZNE
ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI
studia stacjonarne pierwszego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
ZAKRES WOKALNO-AKTORSKI
studia stacjonarne drugiego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WOKALISTYKI
studia niestacjonarne

SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PROWADZENIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
studia niestacjonarne

SZTUKI SCENICZNE
STUDIA W RAMACH EUROPEJSKIEJ AKADEMII OPEROWEJ
studia niestacjonarne

SZTUKI SCENICZNE
MUSICAL
studia stacjonarne pierwszego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
MUSICAL
studia stacjonarne drugiego stopnia

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
WOKALISTYKA ESTRADOWA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
WOKALISTYKA ESTRADOWA
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
CHOREOGRAFIA I TECHNIKI TAŃCA
studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
CHOREOGRAFIA
studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
SOMATYKA W TAŃCU I TERAPII
studia stacjonarne drugiego stopnia

SZTUKI SCENICZNE
TANIEC NOWOCZESNY
studia niestacjonarne pierwszego stopnia     

SZTUKI SCENICZNE
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE TEORII I KRYTYKI TAŃCA
studia niestacjonarne

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
PRODUKCJA MUZYCZNA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

MUZYKA W MEDIACH I PRODUKCJA MUZYCZNA
REALIZACJA DŹWIĘKU
studia stacjonarne pierwszego stopnia


Wydziały na uczelni:

fortepianu, organów, klawesynu i instrumentów dawnych
instrumentalny
kompozycji, teorii muzyki, dyrygentury, rytmiki i edukacji muzycznej
wokalno-aktorski

Kierunki wykładane na uczelni:

dyrygentura I stopnia Stacjonarny
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
instrumentalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kompozycja I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
musical i choreografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
muzykoterapia I stopnia Stacjonarny
rytmika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
teoria muzyki I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
wokalistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


CENTRALA
tel. 42 662 16 00

REKRUTACJA
DZIAŁ NAUCZANIA, STUDIÓW I SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW
tel. 42 662 16 65
e-mail: rekrutacja@amuz.lodz.pl

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, DYRYGENTURY, RYTMIKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ
tel. 42 662 16 11
wydzial1@amuz.lodz.pl

WYDZIAŁ FORTEPIANU, ORGANÓW, KLAWESYNU, MUZYKI DAWNEJ I JAZZU
tel. 42 662 16 12
wydzial2@amuz.lodz.pl

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
tel. 42 662 16 13
wydzial3@amuz.lodz.pl

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI
tel. 42 662 16 14
wydzial4@amuz.lodz.pl

STUDIA NIESTACJONARNE
muzykoterapia, choreografia i techniki tańca, choreografia, wokalistyka estradowa
tel. kom. 664 041 001
niestacjonarne@amuz.lodz.pl

STUDIA DOKTORANCKIE
tel. kom. 664 041 001
doktoranci@amuz.lodz.pl

STUDIA PODYPLOMOWE
tel. 42 662 16 11
wydzial1@amuz.lodz.pl

STUDIUM PEDAGOGICZNE
tel. 42 662 16 11
wydzial4@amuz.lodz.pl

STUDENCI ZAGRANICZNI
tel. 42 662 16 12
students@amuz.lodz.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Nowe instrumenty w Akademii Muzycznej w Łodzi

Za ponad 20 milionów złotych Akademia zakupiła 250 nowych instrumentów: od najmniejszych renesansowych fletów po nowe organy, 2 klawesyny i 38 fortepianów.

czytaj dalej

ORKIESTRA SYMFONICZNA

Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane