Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

STUDIA PODYPLOMOWE w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Czas trwania studiów
Program obejmuje 120 godzin. Studia będą trwać  dwa semestry i będą prowadzone w systemie zaocznym, w sesjach sobotnio-niedzielnych.
Liczba godzin w I semestrze: 60
Liczba godzin w II semestrze: 60

Studia są przeznaczone dla osób chcących poznać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Celem jest przygotowanie członków zespołów projektowych i kierowników projektów. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prestiżowy, międzynarodowy certyfikat PMI® Global R.E.P. potwierdzający zdobycie 48 contact hours. Certyfikacja obejmuje zarządzanie zespołem, przywództwo i komunikację, zarządzanie zasobami i kosztami, harmonogramowanie oraz zarządzanie ryzykiem. Zajęcia prowadzone są za pomocą warsztatu projektowego przez specjalistów, którzy zarządzają projektami w największych firmach w Polsce.

Partnerem merytorycznym studiów jest Management Training and Development Center (MT&DC), firma szkoleniowa wyspecjalizowana w doradztwie i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami. MT& DC jako pierwsza w Polsce firma szkoleniowa otrzymała status PMI® Global Registered Education Provider i od lat jest uznawana w Polsce za dostawcę najwyższej jakości usług szkoleniowych.

 • Światowe standardy zarządzania projektami
 • Prestiżowy certyfikat PMI Global R.E.P. (48 contact  hours/PDUs)
 • Międzynarodowi wykładowcy z tytułem PMP, CBAP

Program studiów podyplomowych: 120 godz. (40 pkt. ECTS)


Podstawy Zarządzania Projektami

 • Czym się różni Projekt od Procesu, a czym Program od Portfela Projektów?
 • Jak właściwie określamy Cele, Wymagania, Ograniczenia i Założenia projektu?
 • Cykl życia projektu – od Rozpoczęcia przez Planowanie do Realizacji i Zakończenia Projektu
 • Czy wiemy, po co realizujemy ten projekt?
 • Czy jesteśmy w stanie zrealizować ten projekt?
 • Karta projektu – jak stworzyć dokument opisujący zamierzone rezultaty projektu?
 • Interesariusze – kto jest odbiorcą, kto sojusznikiem, a kto jest wrogiem naszego projektu i jak się z nimi komunikować?
 • Jak stworzyć przyjazne otoczenie dla projektu – zasady pozytywnego  kick-off meetingu

Zarządzanie zakresem, czasem i kosztami w projekcie

 • Określamy Zakres, czyli oczekiwany efekt naszego  projektu
 • Co mamy zrobić, jakimi zasobami i w jakim czasie – czyli Potrójne Ograniczenie
 • Zapotrzebowanie na informacje – musimy wiedzieć, aby skutecznie działać
 • Struktura podziału pracy (WBS) – jak podzielić 100% pracy na wykonalne pakiety zadań
 • Szacowanie czasu trwania poszczególnych działań i całego projektu – ile to będzie trwało?
 • Harmonogram jako ilustracja planu pracy – co jesteśmy w stanie przewidzieć?
 • Planowanie kosztów

Motywacja zespołu

 • wyznaczanie celów i budowanie planów skutecznych działań
 • Rodzaje motywacji i ich znaczenie
 • Co motywuje i co demotywuje w drodze do celu
 • Określanie poziomu zmotywowania zespołu oraz poziomu zaangażowania w realizację celów
 • Przeciwdziałanie wypaleniu

Komunikacja w zespole

 • Jak z grupy jednostek stworzyć efektywny zespół?
 • Budowanie porozumienia i przełamywanie barier w komunikacji
 • Odpowiedzialność w projekcie – jak się upewnić, że wszyscy rozumieją swoją rolę?
 • Feedback – jak ważne jest udzielanie informacji zwrotnej?
 • Planowanie spotkań – prezentacja aktualnego stanu realizacji zadań
 • Jak efektywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

Przywództwo w zespole projektowym

 • Style przywództwa i znaczenie charyzmy w zarządzaniu projektem
 • Cechy skutecznego lidera – wrodzone czy wyuczone?
 • Jak stać się liderem osiągającym ponadprzeciętne rezultaty?
 • Wyznaczanie ambitnych celów, które zespół zapragnie osiągnąć
 • Jak skuteczniej przekonywać do naszych pomysłów?
 • Ja Lider – jak zadbać o swój własny rozwój?

Efektywność osobista Project Managera

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Rozwijanie w sobie myślenia perspektywą ryzyk projektowych – podejście proaktywne
 • Określanie listy ryzyk i podejmowanie działań zaradczych – ograniczanie, unikanie i przeniesienie ryzyka
 • Prawdopodobieństwo i wpływ ryzyka na przebieg projektu
 • Komunikacja ryzyka w zespole
 • Komunikacja ryzyka dla otoczenia projektu

Zwinne zarządzanie projektami + SCRUM

 • Zarządzania wymaganiami
 • Zarządzanie backlogiem
 • Organizacja i zarządzanie sprintem
 • Rola SCRUM mastera
 • Skuteczna komunikacja z interesariuszami

 Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie dokumentów, w tym odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich albo magisterskich oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.

Warunki ukończenia

Zaliczenie studiów następuje na podstawie zaliczeń poszczególnych modułów oraz końcowej rozmowy zaliczeniowej podczas ostatniego zjazdu. Słuchacz powinien się wykazać wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi  nabytymi podczas trwania studiów i w ramach pracy własnej. Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje rozpoznawalny przez pracodawców certyfikat Praktyczne Aspekty Zarządzania Projektami sygnowany przez MT&DC PMI R.E.P. (Project Management - A Practical Approach) jak również Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

3.00-3.49 dostateczny
3.50-3.70 dostateczny plus
3.71-4.20 dobry
4.21-4.49 dobry plus
4.50-5.00 bardzo dobry

Poznaj Wykładowców
Opłaty
Pobierz dokumenty rekrutacyjne
 

Powiązane artykuły

WSZIP Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie, prawo i psychologię.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

Naszą misją edukacyjną od 1992 roku jest zapewnienie naszym Studentom praktycznej i profesjonalnej wiedzy, łączącej zarządzanie i prawo oraz kluczowe kompetencje komunikacyjne.

czytaj dalej

WSZIB Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu WSZIB

ZAPRASZA na DRZWI OTWARTE, które odbędą się w sobotę 21 maja 2022 r. w budynku Uczelni na ul. Roboczej 4.

czytaj dalej

Zaplanuj ścieżkę edukacji z WSZiB w Poznaniu

Wybierając studia podejmujesz decyzję, która będzie rzutować na całe Twoje życie. Właśnie dlatego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu tak dużą uwagę poświęcamy przygotowaniu programów studiów zgodnych z aktualnymi wymaganiami rynku pracy.

czytaj dalej

Przedłużamy rekrutację 2020/2021 do końca października!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZAPRASZA

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Naszą misją jest budowanie kultury nowoczesnego zarządzania i wspieranie indywidualnego rozwoju studentów w doskonaleniu kompetencji menedżerskich oraz wiedzy prawno-administracyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane