Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Specjalności studiów Podyplomowych

Oferta na rok akademicki 2020/2021

Administracja i zarządzanie

Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania przeznaczone są dla pracowników organów władzy i administracji publicznej rządowej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych. Studia adresowane są także do osób pracujących w korporacjach międzynarodowych, administracji instytucji prywatnych, w tym organizacji pozarządowych, zainteresowanych standardami działania współczesnej administracji.  >> więcej...

Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 

Studia podyplomowe z zakresu Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia adresowane są do osób zainteresowanych problematyką nowoczesnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Umożliwiają nabycie oraz doskonalenie kwalifikacji menedżerskich niezbędnych do tworzenia, administrowania, przekształcania oraz restrukturyzowania jednostek ochrony zdrowia. W szczególności zapraszamy do podjęcia nauki osoby   >> więcej...

Asystent Osoby Niepełnosprawnej i Starszej

Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych. >> więcej...

Asystent Rodziny

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, reprezentujących profesje społeczne (np. psycholog, pedagog, socjolog, pracownik socjalny) chcących podwyższyć i rozszerzyć swoje kwalifikacje o specjalizację asystentury rodzinie. >> więcej...

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Adresatem studiów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są zarówno osoby już pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, >> więcej...

Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów z wykształceniem wyższym, do osób posiadających dyplomy ukończenia szkół o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w temacie żywienia człowieka. >> więcej...

Doradztwo Zawodowe

Studia skierowane są do:

• osób, które ukończyły studia I lub II stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne, a w szczególności do nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych pracowników systemu oświaty,

• osób, które ukończyły studia I lub II stopnia i są pracownikami publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy,     >> więcej...

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty - nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego.  >> więcej...

Higiena i Środowisko Człowieka

Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników związanych z problematyką środowiska człowieka oraz zdrowia publicznego, w szczególności zaś pracowników zajmujących się kontrolą w zakresie poszczególnych dziedzin higieny środowiska. Studia te mają charakter studiów doskonalących i dostarczają wiedzy i umiejętności w obszarze narażenia ludzi na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku bytowania i pracy.   >> więcej...

Logopedia

Logopedia to studia skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne. Przygotowanie pedagogiczne (dla osób chcących pracować w placówkach oświatowych) zaświadczenie od foniatry lub otolaryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, ukończone studia magisterskie, rozmowa kwalifikacyjna obejmująca badanie artykulacji.  >> więcej....

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Studia adresowane są do osób zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników jednostek samorządów terytorialnych i innych osób związanych z edukacją chcących poszerzyć i uaktualnić swoje kompetencje.  >> więcej...

Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Studia podyplomowe Terapia i edukacja osób z zaburzeniami spektrum autyzmu mają w założeniu przygotować teoretycznie jak i metodycznie do prowadzenia edukacji i rehabilitacji osób z zaburzeniami spektrum autyzmu. Zadaniem studiów jest zrozumienie specyfiki prowadzenia zajęć dla dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne potrzeby, które warunkują zapewnienie im optymalnych możliwości rozwojowych.

 >> więcej...

Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego na Etapie Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

Studia podyplomowe „Wczesne nauczanie języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym” adresowane są do osób, które posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, znają język angielski na poziomie co najmniej podstawowym oraz zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners).   >> więcej...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane