Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Rok założenia: 2001

Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego jest najbardziej nowoczesną uczelnią niepubliczną w regionie, cechującą się rozwiniętą infrastrukturą techniczną.

Misją WSH jest kształcenie studentów w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i medycznych na wysokim poziomie, uwzględniające potrzeby pracodawców i społeczności lokalnych oraz rozwój technologii, jednocześnie dbając o wartości humanistyczne i ponadczasowe, dopasowując się do indywidualnych potrzeb swoich studentów i pracowników.

WSH ma swą siedzibę w centrum miasta przy ul. Krótkiej 5 / ul. Królowej Jadwigi 10 w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS. Dogodna lokalizacja uczelni jest niewątpliwie jej największym atutem. Bliskość urokliwego leszczyńskiego rynku i okalających go uliczek sprzyja utrzymaniu miłej atmosfery na uczelni.

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową, posiada własne budynki, w których znajdują się przestronne sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, sale konferencyjno – seminaryjne oraz specjalistyczne pracownie, np. komputerowa, językowa, kosmetyczna. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne środki audiowizualne i doskonale dopasowane do potrzeb danego kierunku studiów. Uczelnia posiada własną aulę amfiteatralną, jedną z największych w Lesznie, może ona pomieścić około 500 osób. W większości budynków studenci mogą korzystać z dostępu do internetu bezprzewodowego (sieć Wi-Fi) i kiosków internetowych.

WSH posiada przestronną czytelnię i nowoczesną bibliotekę, umożliwiającą studentom swobodny dostęp do literatury i internetu.  Zbiory są skomputeryzowane (liczą około 17 tysięcy pozycji), na bieżąco aktualizowane i poszerzane. Tematyka księgozbioru odzwierciedla piśmiennictwo ze wszystkich kierunków i specjalności, w których kształcimy studentów.

Uczelnia dba o to, aby w jej murach komfortowo czuli się wszyscy studenci, w tym również studenci niepełnosprawni. Większość budynków  przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażona we właściwy sposób (podjazdy, windy, toalety, specjalne stanowiska), aby zapewnić takim studentom dobre warunki do uczestniczenia w procesie kształcenia. Wszystkie obiekty uczelni przystosowane są i wyposażone we właściwy sposób (podjazdy, windy, toalety), aby przyjąć studentów niepełnosprawnych ruchowo.


STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego  – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Absolwent studiów na kierunku Administracja uzyska wiedzę z zakresu administrowania różnymi instytucjami.

Wybrane przedmioty:

Wstęp do prawoznawstwa, Mikro i makroekonomia, Postępowanie administracyjne, Podstawy prawa pracy, Ustrój administracji rządowej i samorządowej, Postępowanie egzekucyjne w administracji, Zamówienia publiczne, Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Umowy w administracji, Podstawy rachunkowości, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Podstawy marketingu, Zdrowie publiczne z elementami demografii, Jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjenta,  Podstawy prawa podatkowego, Publiczne prawo gospodarcze.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Sądy
 • urzędy skarbowe
 • administracja rządowa i samorządowa
 • urzędy pracy
 • punkty doradztwa i poradnictwa prawnego
 •  firmy marketingowe
 •  Więziennictwo
 • uczelnie, szkoły

Specjalności na kierunku Administracja:

- Administracja Publiczna

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz w działach administracyjnych różnego rodzaju przedsiębiorstw. Potrafi wykorzystywać najnowsze metody wspomagające procesy decyzyjne, w tym nowoczesne technologie informatyczne. Zna psychologiczne zasady rządzące relacjami międzyludzkimi oraz sposoby komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy. Jest przygotowany do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej z poszanowaniem zasad etycznych.

- Administracja Społeczna

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Jest  przygotowany do pracy zawodowej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne rządowe, samorządowe, społeczne i inne realizujące zadania z zakresu administrowania. Ma świadomość skutków działania pracownika  naruszającego normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne. Specjalność ta przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych szeroko rozumianą polityką społeczną prowadzoną przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje rządowe i pozarządowe.

- Administracja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Absolwent nabywa i posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu niezbędne do wykonywania zadań zawodowych w obszarze administrowania oraz zarządzania podmiotami rynku usług zdrowotnych. Jest także przygotowany do podejmowania pracy w instytucjach publicznych (państwowych, samorządowych), pełniących funkcje organów tworzących i nadzorujących podmioty lecznicze lub finansujących ich działanie. Specjalność ta adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką zdrowia publicznego, medycyny społecznej oraz prawa regulującego działalność systemu ochrony zdrowia, które chciałyby w toku studiów uzyskać kompetencje „menedżera służby zdrowia”.

DIETETYKA

Dietetyka to dziedzina nauki mająca charakter interdyscyplinarny, zajmująca się zasadami i sposobem żywienia człowieka oraz szeroko rozumianą  żywnością w kontekście wpływu tych czynników na stan zdrowia człowieka.

Dynamiczny rozwój wiedzy o wzajemnych korelacjach między żywnością i sposobem żywienia a zdrowiem człowieka, a także wspomaganie procesu terapeutycznego poprzez odpowiednio modyfikowane diety, specjalistyczne i ukierunkowane metody żywienia, jak również powszechna obecność i dostępność coraz to nowszych postaci i form żywności wymaga wykształcenia odpowiednio przygotowanych specjalistów na poziomie studiów wyższych. Trzeba też zaznaczyć, że w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o wygląd i troską o swoją sylwetkę. Również ten obszar działań wymaga wszechstronnego poradnictwa ze strony kompetentnych fachowców.

Na trzecim roku studiów studenci będą mieli możliwość realizacji zajęć w zakresie trzech specjalności, tj. dietetyka kliniczna, poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe oraz  psychodietetyka. Zaproponowany program nauczania charakteryzujący się dużą ilością ćwiczeń pozwoli absolwentom wszystkich specjalności zdobytą wiedzę teoretyczną przełożyć na działania praktyczne.

Wybrane przedmioty:

Żywienie w chorobach nowotworowych, Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych, Nadwaga i otyłość - skutki psychologiczne i społeczne, Psychoterapia osób    z zaburzeniami odżywiania, Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, Diety niekonwencjonalne, Anatomia człowieka, Wprowadzenie do psychologii, Mikrobiologia ogólna i żywności, Dietetyka pediatryczna, Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, Zdrowie publiczne i promocja zdrowia, Suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego, Dietoterapia i dietoprofilaktyka w chorobach metabolicznych   i cywilizacyjnych, Komunikacja interpersonalna, Zaburzenia odżywiania, Organizacja żywienia zbiorowego i cateringu, System HACCP w żywieniu zbiorowym, Surowce i leki pochodzenia naturalnego w dietetyce, Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących.

Specjalności na kierunku Dietetyka

- Dietetyka Kliniczna

Przyswojenie specjalistycznej wiedzy, popartej również zajęciami praktycznymi przyczyni się do tego, że absolwent specjalności dietetyka kliniczna będzie mógł oprócz ogólnych zadań z zakresu dietetyki realizować  zadania szczegółowe takie jak:

 • Ocenianie stanu odżywienia i rozpoznawanie potrzeb żywieniowych pacjentów w zależności od ich wieku i stanu zdrowia
 • Opracowywanie i przygotowanie  specjalistycznych diet żywieniowych, również leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych.
 • Prowadzenie dokumentacji żywieniowej pacjentów.
 • Identyfikowanie różnego rodzaju zaburzeń w odżywianiu i kreowanie postępowania dietetycznego w celu ich eliminacji
 • Proponowanie właściwej dietoterapii, w tym również farmakoterapii żywieniowej, a także ocenianie jej wpływu na efekty leczenia różnych chorób
 • Prowadzenie  racjonalnej dietoprofilaktyki w celu zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym.

Absolwent specjalności dietetyka kliniczna będzie mógł podjąć pracę w:

 • Placówkach lecznictwa zamkniętego (oddziały szpitalne, działy żywienia w szpitalach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, kuchnie szpitalne oraz kuchnie przygotowujące posiłki dla niemowląt).
 • Placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne przychodni ogólnych i specjalistycznych).
 • Placówkach pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady wychowawcze).
 • Zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego: żłobki, przedszkola, szkoły,    internaty, bursy, stołówki studenckie i pracownicze.
 • Zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (produkcja żywności wzbogaconej, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego).
 • Instytucjach nadzoru żywnościowo-żywieniowego np. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • Organizacjach konsumenckich, kluby sportowe, placówki odnowy biologicznej itp.
 • Własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (gabinet   dietetyczny).
 • Placówkach oświatowych.

- Psychodietetyka

Absolwent specjalności psychodietetyka będzie przygotowany do realizacji następujących zadań szczegółowych:

 • Rozpoznawanie i ocena wpływu stresu i stanów emocjonalnych na zachowania żywieniowe
 • Rozpoznawanie i analizowanie różnych czynników psychologicznych prowadzących do zaburzeń odżywiania
 • Diagnozowanie wzajemnych zależności między nadwagą i otyłością a obszarem  zachowań i emocji, a także wpływanie na  poprawę własnej samooceny pacjentów
 • Pozytywne motywowanie pacjenta do  wprowadzenia zmian w sposobie odżywiania, tak aby dieta nie była źródłem jego frustracji
 • Współudział w podejmowaniu terapii psychologicznej mającej na celu niwelowanie różnych zaburzeń odżywiania o podłożu psychicznym

Absolwent specjalności dietetyka kliniczna będzie mógł podjąć pracę w:

 • Placówkach lecznictwa zamkniętego (oddziały szpitalne, działy żywienia w szpitalach, sanatoriach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, kuchnie szpitalne oraz kuchnie przygotowujące posiłki dla niemowląt).
 • Placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne przychodni ogólnych i specjalistycznych).
 • Placówkach pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady wychowawcze).
 • Zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego: żłobki, przedszkola, szkoły,    internaty, bursy, stołówki studenckie i pracownicze.
 • Zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (produkcja żywności wzbogaconej, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i medycznego).
 • Instytucjach nadzoru żywnościowo-żywieniowego np. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • Organizacjach konsumenckich, kluby sportowe, placówki odnowy biologicznej itp.
 • Własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (gabinet   dietetyczny).
 • Placówkach oświatowych.

- Poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe

Absolwent specjalności poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe będzie mógł podjąć się rozwiązywania szczegółowych problemów obejmujących:

 • Udzielanie porad żywieniowych, w tym również w obszarze chorób żywieniowo zależnych.
 • Kontrolowanie jakości produktów żywnościowych oraz potraw, warunków ich wytwarzania  oraz dystrybucji zgodnie z zasadami systemu HACCP.
 • Ocenę i zastosowanie różnych technologii przetwarzania żywności, w tym technologii gastronomicznych.
 • Zarządzanie personelem zakładów żywienia zbiorowego, prowadzenie działań marketingowych i menadżerskich w tym obszarze.
 • Ocenę funkcjonowania rynku żywnościowo-żywieniowego w Polsce

Absolwenci specjalności poradnictwo dietetyczne i żywienie zbiorowe będą mogli podjąć pracę w:

 • Własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa żywieniowego (gabinet dietetyczny), a także w zakresie żywienia zbiorowego.
 • Placówki pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, domy dziecka, zakłady wychowawcze).
 • Zakłady żywienia zbiorowego: żłobki, przedszkola, szkoły internaty, bursy,  stołówki studenckie i pracownicze).
 • Zakłady żywienia zbiorowego otwartego: restauracje, w tym restauracje i jadłodajnie dietetyczne, hotele, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, firmy cateringowe.
 • Zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego (produkcja żywności wzbogaconej, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego   i medycznego).
 • Instytucje nadzoru żywnościowo-żywieniowego np. Państwowa  Inspekcja Sanitarna.
 • Organizacje konsumenckie, kluby sportowe, placówki odnowy biologicznej  itp.
 • Placówki oświatowe.

PEDAGOGIKA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku pedagogika będzie dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Będzie posiadał umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Będzie posiadał umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyska podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Będzie przygotowany do pracy w: szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej   – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, instytucjach rynku pracy, zakładach pracy, służbie zdrowia, a także w instytucjach profilaktyki społecznej i w wymiarze sprawiedliwości.

Wraz z dyplomem ukończenia studiów I stopnia absolwent zdobędzie przygotowanie pedagogiczne.

Oferta dodatkowa:
- uzyskanie drugiej specjalności terapia pedagogiczna - sprawdź

Specjalności na kierunku Pedagogika:

- Logopedia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności logopedia będzie przygotowany do wykonywania zadań logopedy takich jak:

 • przeprowadzanie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości mówienia w obszarze zaburzeń artykulacyjnych;
 • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi inne rodzaje oddziaływań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • projektowanie indywidualnych programów pracy terapeutycznej;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej i specyficznych trudności w uczeniu się.

Absolwent posiada podstawowe umiejętności praktyczne, takie jak:

 • odróżnianie zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy od normy językowej;
 • określanie etiologii wybranych zaburzeń mowy;
 • diagnozowanie i klasyfikowanie różnych zaburzeń mowy;
 • ocenianie poziomu rozwoju mowy;
 • prognozowanie rozwoju zaburzenia mowy;
 • organizowanie działań profilaktycznych;
 • stymulowanie rozwoju mowy, który jest opóźniony lub został zahamowany;
 • opanowanie różnych programów, metod i technik terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które odnoszą się do dyslalii;
 • opanowanie zasad emisji i higieny głosu;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie komunikacji językowej dla rodziców/opiekunów/nauczycieli dzieci z zaburzeniami mowy;
 • programowanie jednostki metodycznej zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
 • stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka;
 • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych;
 • wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych w zakresie czytania, pisania oraz rozwiązywania problemów matematycznych na poziomie elementarnym;
 • organizowanie działań mających na celu eliminowanie emocjonalnych i społecznych ujemnych skutków niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie doradztwa dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju psychoruchowego oraz metod pracy wspierających nabywanie umiejętności czytania, pisania i rozwiązywania problemów matematycznych na poziomie elementarnym;
 • wczesne rozpoznawanie możliwości wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.

Wybrane przedmioty:

Podstawy pedagogiki, Psychologia rozwojowa i osobowości, Podstawy komunikacji interpersonalnej, Teoretyczne podstawy wychowania, Współczesne problemy socjalne, Dydaktyka ogólna, Emisja głosu, Język obcy, Komunikacja z człowiekiem starszym, Animacja społeczno-kulturalna seniora w środowisku lokalnym, Podstawy gerontologii społecznej, Pomoc psychologiczna dla opiekuna osoby starszej, Psychologia człowieka starszego, Diagnostyka w doradztwie zawodowym i personalnym, Rynek pracy-określanie ścieżki kariery, Elementy prawa pracy, Poradnictwo zawodowe, Aktywizacja społeczności lokalnych dla zadań opiekuńczo-wychowawczych, Diagnoza pedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Podstawy prawne opieki i wychowania, Pedagogika opiekuńcza, Psychoterapia i socjoterapia w pracy opiekuńczo-wychowawczej, Diagnoza pedagogiczna w resocjalizacji, Pedagogika resocjalizacyjna, Psychologia penitencjarna, Wybrane problemy kurateli sądowej, Wybrane problemy prawa karnego i penitencjarnego, Anatomia, fizjologia i patologia narządu mowy, Ortodoncja, Wczesna interwencja logopedyczna, Neurologopedia, Surdologopedia z audiologią, Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy, Komputerowe wspomaganie diagnozy i terapii logopedycznej, Rozwijanie myślenia i języka dzieci w przedszkolu, Drama i edukacja teatralna w pracy z dzieckiem, Pedagogika wychowania przedszkolnego, Pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, Elementy terapii pedagogicznej w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, Projektowanie i organizowanie zajęć edukacyjnych w przedszkolu i szkole, Praca z dzieckiem zdolnym.

Absolwent specjalności logopedia może być zatrudniony jako:

 • logopeda w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zasadniczych szkołach zawodowych;
 • nauczyciel-specjalista do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, oraz zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju.

- Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza będzie przygotowany do:

 • pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych;
 •  świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego;
 • stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych;
 • prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza będzie mógł być zatrudniony jako:

 • pedagog w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zasadniczych szkołach zawodowych;
 • wychowawca w świetlicach szkolnych i wychowawca w internatach;
 • wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

- Pedagogika Resocjalizacyjna

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika resocjalizacyjna będzie posiadał kompetencje do:

 • diagnozowania problemów i podejmowania działań resocjalizacyjnych;

Absolwent będzie wyposażony w:

 • znajomość problematyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowiskach społecznie zagrożonych.

Jego kompetencje zawodowe obejmować będą:

 • umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych bezrobociem bądź sytuacjami losowymi.

Absolwent specjalności pedagogika resocjalizacyjna znajdzie zatrudnienie w:

 • placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych, placówkach wsparcia dziennego, placówkach interwencyjnych, ośrodkach kuratorskich, placówkach dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich), zakładach karnych, aresztach śledczych, służbach sądowych i więziennych, a ponadto będzie posiadał kompetencje do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych;
 • jako wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • wychowawca w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 • wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;
 • pedagog w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zasadniczych szkołach zawodowych.

- Doradztwo Zawodowe i Personalne

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności doradztwo zawodowe i personalne:

 • pozna teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego, ich aktualną pozycję w Polsce i za granicą;
 • zgłębi psychologiczne aspekty procesów kadrowych oraz diagnozy w doradztwie zawodowym;
 • nauczy się, jak planować rozwój i sukces zawodowy oraz zarządzać karierą.

Przygotowany będzie do:

 • udzielania pomocy młodzieży, nauczycielom i rodzicom, bezrobotnym i innym osobom poszukującym lub zmieniającym pracę;
 • wykonywania diagnostycznych badań przydatności do określonego zawodu, wykorzystując w tym celu metody i techniki pomiaru pedagogicznego;
 • opracowywania diagnoz przydatności zawodowej na podstawie zebranego materiału badawczego;
 • udzielania pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychologicznych, a także łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia poprzez pomoc pracownikom w określeniu dalszej drogi zawodowej;
 • kontroli skuteczności wykonania usług doradczych poprzez analizę informacji zwrotnych od klienta;
 • utrzymywania ścisłej współpracy z osobami i instytucjami rynku pracy oraz wspomagającymi doradztwo zawodowe i personalne;
 • gromadzenia, opracowywania i aktualizowania informacji o zawodach, stanowiskach pracy, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy;
 • efektywnego projektowania doskonalenia zawodowego kadr.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach  szkoleniowych  (publicznych  oraz  konsultingowych),  instytucjach  dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego;
 • w biurach i ośrodkach karier;
 • Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości;
 • Centrach Pomocy Rodzinie;
 • w działach zarządzania personelem (HR), działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych;
 • w placówkach oświatowych.

- Opieka nad Osobami Starszymi

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności opieka nad osobami starszymi będzie przygotowany do:

 • pracy z seniorami;
 • będzie potrafił organizować pracę edukacyjną i opiekuńczą adresowaną do osób starszych w różnych środowiskach życia i aktywności seniora;
 •  będzie przygotowany do diagnozowania zróżnicowanych potrzeb ludzi starszych i budowania strategii działań dostosowanych do konkretnych osób czy instytucji.

Absolwent będzie posiadał kompetencje do:

 • pracy na stanowisku opiekuna w domach pomocy społecznej;
 •  prywatnych pensjonatach i hospicjach oraz opiekuna-animatora aktywności seniorów w klubach seniora;
 • uniwersytetach trzeciego wieku oraz domach dziennego i całodziennego pobytu seniora.

Absolwent specjalności opieka nad osobami starszymi będzie mógł znaleźć zatrudnienie:

 • jako indywidualny opiekun nad chorymi i samotnymi;
 • jako organizator wolontariatu na rzecz seniorów;
 • w miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej,
 • centrach pomocy rodzinie jako pracownik pomocy instytucjonalnej, a także będzie mógł podjąć własną działalność gospodarczą;
 • absolwent będzie mógł podjąć pracę w kraju bądź za granicą.

STUDIA II STOPNIA

ADMINISTRACJA

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
Forma studiów: niestacjonarne
Liczba semestrów: 4 
Rekrutacja na rzecz Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister, kierunku Administracja, w specjalności:

 • Administracja publiczna
 • Administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem wewnętrznym

CELE

 • zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o administracji, prawie, bezpieczeństwie, polityce, socjologii, finansach, zarządzaniu;
 •  przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych sferach funkcjonowania administracji publicznej i innych podmiotów administrujących;
 • nabycie umiejętności stosowania prawa przez organy administracji publicznej i podmioty niepubliczne;
 • przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespołami ludzkimi, rozwiązywania problemów zawodowych poprzez zdobycie umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;
 • przygotowanie do samodzielnego podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dzięki znajomości prawa i umiejętności jego stosowania w praktyce;
 • dobra znajomość języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego);
 • posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu administracji i prawa w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu;
 • wypracowanie postawy zrozumienia potrzeby samodzielnego uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Administracja, po zrealizowaniu specjalności: Administracja publiczna lub Administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem wewnętrznym, dzięki osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia jest przygotowany do pracy na stanowiskach samodzielnych i niższych stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej (rządowej  i samorządowej), a także wszelkich innych instytucjach związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym organizacjach pozarządowych, współpracujących z administracją publiczną oraz organizacjach międzynarodowych i instytucjach Unii Europejskiej. Potrafi samodzielnie wyznaczać swoje zadania w kontekście celów organizacji i charakterystyki zajmowanego stanowiska. Jest w stanie przyjmować funkcję lidera w zespołach pracowniczych.  Umiejętności nabyte w czasie studiów pozwalają mu przede wszystkim na realizację przedsięwzięć służących społecznościom lokalnym i regionalnym. Absolwent potrafi odnaleźć się na rynku pracy, czemu służy praktyka w czasie studiów (łącznie trzymiesięczna). Rozumie przy tym konieczność przekwalifikowania się, posiadając świadomość nieustannej potrzeby uzupełniania i pogłębiania swoich umiejętności zawodowych. Absolwent posiada ponadto odpowiednią wiedzę na wypadek podjęcia działalności badawczej lub naukowej oraz dalszego kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Absolwent po zakończeniu II etapu edukacji na poziomie wyższym posiada wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania pracy w administracji. Oprócz tego potrafi działać w zmieniającej się rzeczywistości prawno-ekonomicznej, organizacyjnej i społecznej. Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym ulokowane są w trzech powiązanych ze sobą sferach, mianowicie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. W zakresie posiadanej wiedzy obszarem szczególnie pogłębionym są nauki o administracji i prawo. Istotne uzupełnienie stanowi, niezbędna w aktualnych warunkach działania administracji, wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent wie nie tylko jak funkcjonuje administracja, ale też zna jej otoczenie i uwarunkowania prawno-organizacyjne, ekonomiczne czy kulturowe. Posiada wiedzę niezbędną dla praktycznego funkcjonowania w życiu zawodowym. Efektem kształcenia jest nie tylko zdobycie szerokiej i uporządkowanej wiedzy, ale także umiejętności, które są niezbędne w życiu zawodowym. Jest to zdolność rozwiązywania pojawiających się problemów, które dotyczą sfery prawnej, organizacyjnej czy społecznej funkcjonowania administracji, z zachowaniem zasad etycznych. 

Absolwent potrafi wykorzystywać umiejętność samodzielnej analizy zgromadzonych informacji i danych. Potrafi także, w celu osiągnięcia efektywnej organizacji pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej. Zna język obcy na poziomie B2. posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania pracy zawodowej. Absolwent ma świadomość i potrzebę kontynuowania procesu kształcenia w życiu zawodowym. Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizowaniu i kierowaniu zespołami ludzkimi. Identyfikuje się ze służbą publiczną i utożsamia się z zasadą służebności administracji wobec państwa i obywatela. Uznaje, że w pracy zawodowej równie istotne jak wiedza i umiejętności jest postępowanie zgodne z normami etycznymi. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 

PEDAGOGIKA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika będzie dysponował poszerzonym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Będzie posiadał umiejętności prowadzenia badań, diagnozowania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Przygotowany będzie do działalności prospołecznej  (np. w instytucjach dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego), samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Absolwent przygotowany będzie do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie  (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej; przedszkolach i placówkach oświatowych; poradniach specjalistycznych; zakładach pracy; administracji państwowej i samorządowej; służbie zdrowia; instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości oraz w instytucjach rynku pracy.

Specjalności na kierunku pedagogika II stopnia:

 • Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna – ostatnia szansa na podjęcie uzupełnienia kształcenia na tej specjalności jedynie w roku akademickim 2021/22
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika Resocjalizacyjna
 • Doradztwo Zawodowe i Personalne
 • Edukacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Socjoterapia
 • Gerontologia
 • Edukacja Żywieniowa i Psychodietetyka

Wybrane przedmioty:

Antropologia kulturowa, Współczesne problemy socjologii, Współczesne problemy psychologii, Pedagogika porównawcza, Pedeutologia, Współczesne determinanty socjalizacji, Globalizacyjne konteksty społeczno-kulturowe i edukacyjne, Młodzież jako przedmiot badań pedagogicznych, Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego i personalnego, Projektowanie karier, Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z bezrobotnymi, Techniki negocjacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej z rodziną, Rodzina z osobami niepełnosprawnymi, Wychowanie w małej grupie, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Prawne podstawy resocjalizacji dorosłych, Psychologia przestępczości, Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne, Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej, Podstawy gerontologii, Aktywizacja społeczna i kulturalna ludzi starszych, Problemy zdrowotne ludzi starszych, Psychologia starzenia się i starości, Praca opiekuńcza z ludźmi starszymi, Warsztaty umiejętności wychowawczych, Pedagogiczne i psychologiczne koncepcje integracji wiedzy, Organizacja i kierowanie placówkami przedszkolnymi i edukacji wczesnoszkolnej, Kluczowe kompetencje nauczyciela, Planowanie i organizacja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym, Zaburzenia i różnice w rozwoju dziecka, Psychologia żywienia, Epidemiologia żywieniowa, Edukacja zdrowotna w rodzinie, Żywienie kobiet w określonych stanach fizjologicznych, Problemy żywieniowe wieku rozwojowego.

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i personalne będzie mógł być zatrudniony w:

 • instytucjach szkoleniowych (publicznych oraz konsultingowych), instytucjach dialogu społecznego, instytucjach partnerstwa lokalnego;
 • w biurach i ośrodkach karier;
 • Ośrodkach Wspierania Przedsiębiorczości;
 • Centrach Pomocy Rodzinie;
 • w działach zarządzania personelem (HR), działach marketingu, reklamy, badania rynku różnych firm oraz instytucji publicznych i prywatnych;
 • w placówkach oświatowych

Kwalifikacje zdobyte na specjalności edukacja żywieniowa i psychodietetyka umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia w:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Gabinetach dietetycznych, Placówkach lecznictwa zamkniętego (szpitale, sanatoria);
 • wydziałach ochrony i promocji zdrowia jednostek samorządu terytorialnego;
 • klubach sportowych, placówkach odnowy biologicznej itp.                                   

Absolwent specjalności gerontologia uzyska kompetencje niezbędne do wspierania ludzi starszych. Będzie mógł podjąć pracę w następujących placówkach:

 • opiekuńczych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodki opieki domowej);
 • opieki medycznej (dla osób starszych, przewlekle chorych, niesprawnych) w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitalne, hospicja);
 • organizacji czasu wolnego seniorów (kluby seniora) w zakresie edukacji gerontologicznej, terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych,  Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach itp.;
 • pomocy społecznej i polityki społecznej (ROPS, MOPR, PCPR, OPS), w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych.

Absolwent specjalności socjoterapia będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach interwencji kryzysowej i pogotowiach opiekuńczych;
 • na stanowisku terapeuty zajęciowego w domach pomocy społecznej i ośrodkach pomocy społecznej.

Absolwent specjalności resocjalizacyjna będziemógł znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach interwencyjnych,
 • ośrodkach kuratorskich,
 • placówkach dla nieletnich (np. ośrodki szkolno-wychowawcze, policyjne izby dziecka, schroniska dla nieletnich),
 • zakładach karnych,
 • aresztach śledczych,
 • służbach sądowych i więziennych,
 • a ponadto będzie posiadał kompetencje do aktywnego i efektywnego uczestniczenia w różnych środowiskowych programach profilaktyczno-interwencyjnych.

Absolwent, będzie mógł być zatrudniony także jako:

 • wychowawca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
 • wychowawca w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 •  wychowawca w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 •  wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych;
 • pedagog w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zasadniczych szkołach zawodowych.

Absolwent specjalności opiekuńczo-wychowawcza będziemógł znaleźć zatrudnienie w:

pedagog w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zasadniczych szkołach zawodowych;

 • wychowawca w świetlicach szkolnych i wychowawca w internatach;
 • wychowawca w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Absolwent specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy będziemógł znaleźć zatrudnienie w:

 • specjalisty ds. szkoleń z zakresu BHP;
 • specjalisty w organach nadzoru nad warunkami pracy lub wdrażania systemów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kierownika nadzorującego  zespoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pracy;
 • właściciela firmy świadczącego usługi BHP;

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
  ul. Królowej Jadwigi 10, 64-100 Leszno
 •  
 • Telefon: 65 529 47 77, 65 529 35 20
 • Fax: 65 529 35 20
 • Email: rekrutacja@wsh-leszno.pl
 • Strona: http://wshleszno.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia Podyplomowe

w Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie