Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Animacja kulturalna

Celem nowoczesnych i zorientowanych praktycznie studiów podyplomowych w zakresie animacji kulturalnej jest wyposażenie absolwentów w umiejętności i wiedzę, które umożliwią działalność związaną z promowaniem, upowszechnianiem oraz aranżowaniem działań o charakterze kulturalnym w środowisku lokalnym. Solidną podstawę zawodu animatora kultury stanową przedmioty stricte teoretyczne obecne w planie nauczania, zaś praktyczne umiejętności i warsztat animatora studenci zdobędą uczestnicząc w zajęciach praktycznych w wielu instytucjach kulturalnych (m. in. MOK w Jarosławiu). Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści, praktycy w zakresie animacji kulturalnej i zarządzania kulturą. Nowością i wielkim atutem programu nauczania, jest włączenie do niego zagadnień związanych z nowymi formami wypowiedzi artystycznej oraz technikami multimedialnymi oraz ich potencjalnym zastosowaniem w pracy animatora kultury. Jest to odpowiedź na wyzwania współczesności, w której umiejętność posługiwania się programami tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, jak też cyfrowego montażu filmu jest codziennością, w której szeroko rozumiane sztuki wizualne korzystają z nowoczesnych technologii. Opanowania tego typu narzędzi ma znaczenie zwłaszcza w pracy z młodymi ludźmi, dla których multimedia to oczywisty element życia.

Ponadto celem studiów jest zapoznanie studentów ze społecznymi uwarunkowaniami animacji kulturalnej, w związku z powyższym studenci poznają podstawy zarządzania i finansowania kultury, zapoznają się z problematyką kierowania instytucją upowszechniania kultury oraz posiądą wiedzę w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na tęże działalność. Słuchacze zdobędą kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystania kultury i sztuki w organizowaniu społeczności lokalnej oraz aktywizowania potencjału małych grup i środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego, a także w zakresie rozwijania działalności kulturotwórczej i aktywizacji amatorskiej twórczości artystycznej w środowisku lokalnym.

więcej...

Nauczanie informatyki w szkołach

Absolwent studiów podyplomowych jest odpowiednio przygotowany merytorycznie, zarówno w ujęciu informatycznym jak i dydaktycznym co sprawia, iż posiada formalne kwalifikacje i uprawnienia do nauczania informatyki jako kolejnego przedmiotu w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. Posiada rozległą wiedzę oraz umiejętności obejmujące: sprzęt informatyczny, oprogramowanie systemowe i użytkowe stosowane w szkołach, elementy programowania w różnych środowiskach programistycznych - w tym także programowania wizualnego, szczególnie atrakcyjnego dla uczniów klas najmłodszych I-III. Absolwent zna treści programowe oraz nowoczesne metody nauczania informatyki, posiada odpowiednie doświadczenie dydaktyczne, zdobyte podczas realizacji praktyki zawodowej.

Oferta skierowana jest do nauczycieli, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) lub studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty informatyczne: podstawy budowy i użytkowania komputerów, algorytmy i struktury danych, elementy programowania strukturalnego, rozwiązywanie wybranych zadań metodami informatycznymi, programowanie wizualne, podstawy programowania robotów, administrowanie szkolną siecią komputerową, elementy programowania obiektowego, oprogramowanie użytkowe w szkole, grafika komputerowa i technologie multimedialne. Ponadto w programie przewidziano takie przedmioty jak: dydaktyka informatyki, elementy prawa oświatowego, bezpieczeństwo i organizacja pracy w pracowni komputerowej. W ramach studiów uwzględniono praktykę zawodową, realizowaną przez słuchaczy w szkołach.

więcej...

Zarządzanie w jednostkach publicznych i samorządowych

Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego (JST), zarządzania w sektorze administracji publicznej. Jest wyposażony w umiejętności analizy i interpretacji zjawisk społecznych (kulturowych, prawnych, ekonomicznych), zarządzania podstawowymi obszarami jednostek publicznych i samorządowych, budowania relacji wewnątrz jednostki oraz z otoczeniem.

Studia skierowane są do pracowników administracji publicznej (szczebla centralnego i samorządowego), do osób chcących podjąć zatrudnienie w tego typu jednostkach, do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla, a także do osób współpracujących z administracją publiczną (członków stowarzyszeń, fundacji, właścicieli prywatnych firm).

więcej...

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie BHP w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego oraz w zakładach pracy stosujących unijne standardy związane z BHP.

Studia są adresowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących lub zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z służbą BHP.

więcej...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii, prawa oraz terapeutyczną w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc a także doznającymi przemocy w rodzinie. Posiada umiejętności i wiedzę w zakresie identyfikacji zjawiska, udzielanie porad i pomocy osobom dotkniętym przemocą. Studia obejmują również pracę warsztatową z osobami stosującymi przemoc oraz diagnozowanie oraz pomoc dziecku krzywdzonemu.

Studia przeznaczone są dla osób chcących zdobyć a także poszerzyć wiedze i kompetencje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Są skierowanie między innymi do osób pracujących w ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, pracowników policji, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pedagogów, psychologów oraz członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych i innych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają specjalistyczną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z przysposobienia obronnego jak również z zakresu obronności kraju, obrony cywilnej, ratownictwa medycznego oraz regulacji prawnych w zakresie obronności państwa i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli, żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji z zakresu pedagogiki obronnej, którzy w przyszłości mogliby prowadzić w szkołach zajęcia dydaktyczne z przedmiotu przysposobienia obronnego. W trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych, słuchacze poszerzyliby wiedzę z zakresu obronny państwa oraz obrony cywilnej kraju, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, skali zagrożenia terroryzmem a także wiedzę o podmiotach państwowych odpowiedzialnych za sferę bezpieczeństwa państwa.

więcej...

Systemy informacji geograficznej

Adresatami oferty studiów podyplomowych są osoby chcące poznać Systemy Informacji Geograficznej. Osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej oraz pracownicy sektora prywatnego będący przedstawicielami takich branż jak: Sprzedaż nieruchomości, marketing, budownictwo, architektura, geodezja i kartografia, planowanie przestrzenne, ochrona ludności przez zagrożeniami, rolnictwo, klimatologia, zarządzanie środowiskiem, leśnictwo, górnictwo, zarządzanie zasobami wodnymi, ochrona przyrody, transport, logistyka, gazociągi, sieci przesyłu energii, telekomunikacja, kanalizacja, edukacja.

Podstawy formalno-prawne, dane geograficzne, źródła danych,oprogramowanie, metody prezentacji kartograficznej, infrastruktury informacji przestrzennej, wprowadzanie danych do systemu, wprowadzenie do analiz geograficznych, zaawansowane/złożone analizy geograficzne.

więcej...
 

Powiązane artykuły

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ZAPRASZA!

DLACZEGO WARTO TU STUDIOWAĆ?

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane