Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu


To największa na Podkarpaciu publiczna uczelnia zawodowa.

Studenci  zdobywają u nas wykształcenie w ramach 5 instytutów: Ekonomii i  Zarządzania, Humanistycznego, Ochrony Zdrowia, Inżynierii Technicznej i  Stosunków Międzynarodowych. Edukacja odbywa się w systemie stacjonarnym  oraz niestacjonarnym. Oferujemy  do wyboru 14 kierunków i 22  specjalności. Oprócz 3-letnich studiów licencjackich, 3,5-letnich  studiów inżynierskich, na PWSTE kształcimy także przyszłych magistrów,  których nauka trwa 2 lata lub 1,5 roku. 

W PWSTE stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm. To uczelnia  nowoczesna, w której dbamy o rozwój studentów i ich przyszłość. Dlatego  szczególną uwagę przywiązujemy do zajęć praktycznych, które mają na celu  wykształcenie umiejętności, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na  rynku pracy. Nauka w PWSTE to duża liczba zajęć ćwiczeniowych oraz wiele  godzin spędzonych w laboratoriach. Cała wiedza zdobyta podczas studiów  weryfikowana jest w trakcie praktyk zawodowych. Nasi studenci mają  okazję sprawdzić swoje umiejętności zarówno w kraju, jak i za granicą. O  międzynarodowym charakterze uczelni świadczy także możliwość  uczestnictwa w Programie Erasmus+. 

Studentów kształcimy na najwyższym poziomie. Tworząc program nauczania  kładziemy nacisk na łączenie teorii z umiejętnościami praktycznymi. O  przygotowanie studentów do pracy zawodowej dba wysoko wykwalifikowana  kadra. Nasi wykładowcy są związani z najlepszymi uczelniami w Polsce.  Swoje doświadczenie wykorzystują podczas pracy z naszymi studentami. 

Oprócz wykształcenia, oferujemy także szereg innych aktywności  rozwijających studentów. Na uczelni funkcjonują liczne koła naukowe, a  także Chór Akademicki „Apassionato” oraz Studencki Zespół Pieśni i Tańca  „Słowianie”. Dodatkowo do dyspozycji oddajemy bibliotekę oraz  laboratoria. Idąc z duchem czasu utworzyliśmy internetowy zbiór książek  i czasopism, a także zdalny dostęp do oprogramowania. 

STUDIA LICENCJACKIE

ADMINISTRACJA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Administracja należy do tych dziedzin wiedzy, które można zaliczyć do szczególnie ważnych dla wielu sfer życia publicznego, zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym. Ukończenie tego kierunku studiów umożliwia absolwentowi zarówno poszerzenie wiedzy, jak i zdobycie praktycznych umiejętności, które pomogą mu w podjęciu pracy na różnych stanowiskach, szczególnie administracji publicznej, wymagających znajomości przepisów prawa oraz wdrożenia ich praktycznych zastosowań.

Zdobyta podczas studiów wiedza oraz praktyczne umiejętności będą przydatne podczas pracy jako:

 • pracownik administracji publicznej, rządowej lub organizacji międzynarodowych,
 • doradca w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • specjalista ds. podatków oraz kadr,
 • pracownik administracji w małych firmach i korporacjach.
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Terroryzm, wojna hybrydowa, problem międzypaństwowej migracji kontra świat XXI wieku, czyli rzeczywistość otwartych granic, mieszania się kultur, swobodnego przepływu ludzi i kapitału. Czy jesteśmy gotowi stawić czoła tym wyzwaniom? Jak zabezpieczyć potrzebę bezpieczeństwa nie ograniczając praw i swobód? Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, w ramach którego odpowiadamy na te pytania. To znakomita baza dla każdego, kto planuje swą przyszłość w policji, straży granicznej, straży pożarnej, siłach zbrojnych.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w:

 • służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, takich jak: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Wojsko Polskie, służby zarządzania kryzysowego, Straż Miejska,
 • firmach zajmujących się ochroną osób, mienia, obiektów,
 • centrach operacji kryzysowych.
FILOLOGIA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Studia filologiczne w pełni zaspokajają potrzebę dobrej znajomości języka angielskiego. Jednak studiowanie filologii angielskiej to nie tylko dogłębne uczenie się języka obcego, ale również dobrowolne i aktywne obracanie się w szeroko rozumianym kręgu kultury anglosaskiej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno jako nauczyciel, czy tłumacz, ale również jako asystent językowej obsługi przedsiębiorstw i instytucji działających na rynkach międzynarodowych.

Będziesz mógł podjąć pracę:

 • jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych,
 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach, działających na rynkach międzynarodowych,
 • jako pracownik służb celnych, straży granicznej oraz w organizacjach pozarządowych,
 • jako pracownik branży turystycznej,
 • jako redaktor lub adiustator w wydawnictwach i instytucjach kulturalnych,
 • w sektorze usług – jako asystent językowej obsługi instytucji.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Finanse i Rachunkowość to świat pieniądza i racjonalnego gospodarowania nim. Studiując na tym kierunku poznajemy rzeczywistość gospodarczą przedsiębiorstw i instytucji publicznych, które chcąc realizować własne cele pozyskują, gromadzą i wydatkują środki pieniężne oraz podejmują związane z tym decyzje. Studia uczą racjonalnego myślenia w kategoriach finansowych, opartego na pragmatycznym dążeniu do maksymalizacji korzyści, co w realiach gospodarki rynkowej stanowi podstawę sukcesu każdego dysponenta kapitału.

Po studiach będziesz przygotowany do pracy jako:

 • specjalista do spraw księgowości i rachunkowości,
 • pracownik wydziału finansowego administracji rządowej i samorządowej,
 • audytor wewnętrzny,
 • pracownik działu finansowego,
 • analityk gospodarczy,
 • doradca finansowy,
 • samodzielny przedsiębiorca.
HOTELARSTWO I ANIMACJA CZASU WOLNEGO

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Liczba turystów stale rośnie, dlatego podobną tendencję ma zapotrzebowanie na specjalistów z dziedzin hotelarstwa, gastronomii, a także osób pracujących w sektorze animacji czasu wolnego. Co więcej, jak pokazują badania, na Podkarpaciu brakuje kandydatów posiadających odpowiednie kompetencje niezbędne do pracy w branży HoReCa. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, utworzony został kierunek Hotelarstwo i animacja czasu wolnego. Absolwent będzie posiadał wiedzę kluczową do pracy w obiektach bazy noclegowej, placówkach gastronomicznych, a także niezbędną do założenia własnej placówki wypoczynkowej.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza przygotuje Cię do pracy w hotelach jako specjalista z zakresu obsługi hotelarskiej, różnych pionów i stanowisk, jak i specjalista z zakresu szeroko pojętej animacji czasu wolnego pracujący w hotelach, placówkach kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych.

KOSMETOLOGIA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Poznacie sekrety zdrowia i urody. Znajdziecie doskonale wykształconych wykładowców, chętnych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz bazę dydaktyczną na europejskim poziomie. Uzyskacie rzetelną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Spotkacie ludzi, którzy mają takie same zainteresowania. Czas studiowania będzie z pewnością najlepszym okresem Waszego życia, czasem odkrywania nowych możliwości, czasem wielu wyzwań, czasem budowania fundamentów na przyszłość.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w:

 • salonach kosmetycznych i odnowy biologicznej,
 • gabinetach i poradniach kosmetyczno-higienicznych,
 • firmach produkujących oraz dystrybuujących kosmetyki, środki higieniczne,
 • laboratoriach, ośrodkach analizujących i oceniających jakość oraz wartość produktów kosmetycznych, fryzjerskich, a także higienicznych,
 • szkołach kosmetycznych i medyczno-farmaceutycznych o profilu kosmetyki lekarskiej.
PIELĘGNIARSTWO

TRYBY STACJONARNY

Nadszedł czas podejmowania życiowych decyzji dotyczących pracy zawodowej. Jedyny słuszny kierunek to zdobywanie najwyższych kwalifikacji, a pielęgniarstwo da wam satysfakcję i poczucie, że jesteście potrzebni. Doskonale wykształceni wykładowcy gwarantują wykształcenie na wysokim poziomie. Zostaniecie przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do wykonywania szlachetnego i potrzebnego zawodu. Zachęcam do studiowania w urokliwym, historycznym, starym polskim mieście Jarosławiu.

Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w:

 • szpitalach,
 • placówkach nauczania i wychowania,
 • ośrodkach medycyny pracy,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • jednostkach systemu ratownictwa medycznego,
 • sanatoriach.
PRACA SOCJALNA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Wobec zmian demograficznych oraz procesów społecznych, zachodzących na terytorium współczesnej Europy poważnym wyzwaniem będzie rosnąca liczba osób starszych i potrzebujących pomocy. Bez wątpienia praca socjalna odgrywa istotną rolę w bezpieczeństwie społecznym wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu. Specjalności na tym kierunku to zawody praktyczne, funkcjonujące od niedawna także w polskiej rzeczywistości. Dla absolwentów otwierają się duże możliwości pracy w wyuczonym zawodzie.

Będziesz mógł podjąć pracę w charakterze pracownika socjalnego w:

 • ośrodkach pomocy społecznej, opiekuńczo-adaptacyjnych i opiekuńczo-leczniczych,
 • schroniskach dla bezdomnych, ofiar przemocy, ciężarnych matek,
 • świetlicach środowiskowych oraz terapeutycznych,
 • ośrodkach wsparcia dla bezdomnych, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
 • placówkach poradnictwa rodzinnego,
 • szpitalach specjalistycznych oraz zakładach karnych.
ZARZĄDZANIE

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

To solidny, sprawdzony i popularny w praktyce gospodarczej produkt edukacyjny uczelni, przygotowujący kadry dla podstawowych szczebli zarządzania w firmach i instytucjach non profit. Proces dydaktyczny dostarcza niezbędnej wiedzy oraz umiejętności wymaganych w kierowaniu organizacjami. Przyjazne otoczenie społeczne, wyróżniające się infrastrukturą techniczną, oraz doświadczenie i zaangażowanie nauczycieli akademickich są gwarantem właściwego przygotowania do startu zawodowego na rynku pracy.

Po studiach będziesz przygotowany do pracy jako:

 • urzędnik administracji publicznej i samorządowej,
 • specjalista organizacji i zarządzania,
 • samodzielny przedsiębiorca,
 • menedżer średniego szczebla zarządzania,
 • analityk gospodarczy,
 • koordynator transportu,
 • logistyk,
 • ekspert ds. systemów zarządzania jakością,
 • audytor jakości.

STUDIA INŻYNIERSKIE

AUTOMATYKA I ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Jesteś ciekaw co to znaczy, że BUDYNEK JEST INTELIGENTNY?
Chciałbyś TWORZYĆ SYSTEMY sterowania i programować sterowniki PAC/PLC?
Chcesz mieć DOBRZE PŁATNĄ PRACĘ?
Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Sam wybierz, jakie przedmioty chcesz studiować, decydując, czy bliższa ci automatyka, czy może elektronika. Nowoczesne podejście w nauczaniu pozwoliło zredukować liczbę godzin wykładów na rzecz zajęć praktycznych. To kierunek przyszłości, który pomaga rozwijać umiejętności, a wiedzę przekuć w praktykę.

W ramach utworzonego laboratorium badawczo-rozwojowego studenci mają szansę brania udziału w realizacji zadań związanych z Inteligentnym Kampusem, budowaniem makiety inteligentnego mobilnego robota magazynowego itp.

Przedmioty na studiach

 • Automatyka i sterowanie
 • Układy elektroniczne i ich zastosowania
 • Programowalne urządzenia automatyki
 • Automatyka budynków inteligentnych
 • Systemy automatyki motoryzacyjnej
BUDOWNICTWO

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

W trakcie wieloletniej pracy przekonałem się, że budownictwo to dyscyplina z wiekowymi tradycjami, ale i nowoczesna. Jej burzliwy rozwój w ostatnich dziesięcioleciach pozwala na realizowanie innowacyjnych budynków czy mostów mierzonych w kilometrach. Budownictwo jest sztuką stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zagadnień praktycznych. Dziedziną wymagającą posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w:

 • biurach projektowych,
 • wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych,
 • przedsiębiorstwach inwestycyjnych,
 • zarządach dróg,
 • wydziałach gospodarki komunalnej,
 • wytwórniach materiałów dla drogownictwa,
 • firmach produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych,
 • służbach inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego i ogólnego.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Studia geodezyjne to nabywanie wiedzy od uznanych autorytetów z dorobkiem dydaktycznym i praktycznym. Bardzo ważne są także pomoce dydaktyczne. W trakcie zajęć terenowych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt: GPS, elektroniczne tachimetry czy lidar do pozyskiwania danych oraz oprogramowanie do ich automatycznego przetwarzania. Kandydatom życzę trafnego wyboru przyszłości zawodowej, która w geodezji i kartografii jest coraz łatwiejsza przez stały wzrost technologii automatycznej.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w:

 • być analitykiem Systemów Informacji Geograficznej,
 • pracować w firmach geodezyjnych w kraju i za granicą,
 • prowadzić własne przedsiębiorstwo geodezyjne,
 • samodzielnie wykonywać usługi geodezyjne (po uzyskaniu niezbędnych państwowych uprawnień geodezyjnych),
 • pracować w administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz w szkolnictwie zawodowym,
 • pracować w firmach zajmujących się budownictwem oraz poszukujących złóż surowców,
 • szukać zatrudnienia w wydawnictwach kartograficznych.
INFORMATYKA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Być na "ty" z informatyką to wyzwanie. Wszyscy uczestniczymy w procesie dynamicznych zmian zachodzących na świecie. Informatyka jest, a w przyszłości tym bardziej będzie, integralnym i wiodącym komponentem każdego systemu. Informatyka otwiera oczy na świat. Jeżeli chcesz studiować na kierunku po ukończeniu, którego znajdziesz pracę, zapraszamy na Informatykę. To jest wyzwanie i przyszłość.

Po studiach będziesz przygotowany do pracy:

 • jako grafik komputerowy, specjalista ds. multimediów i serwisów www,
 • jako programista, tester oprogramowania,
 • w pracowniach architektonicznych,
 • w firmach przygotowujących programy telewizyjne lub produkcje kinowe,
 • w zakładach poligraficznych,
 • jako projektant i administrator systemów sieciowych,
 • w firmach telekomunikacyjnych,
 • administrator baz danych.
INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

To kierunek przyszłości, zwłaszcza w obliczu potrzeb kadrowych w branży medycznej.

Przedmioty na studiach

 • Przetwarzanie sygnałów medycznych
 • Diagnostyka medyczna
 • Systemy informatyczne w placówkach medycznych
 • Komputerowe modelowanie struktur anatomicznych
 • Projektowanie urządzeń wspomagających rehabilitację

Do Ciebie będzie należała decyzja o wyborze ścieżki kształcenia - możesz wybrać inżynierię komputerową w medycynie lub komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych. Z kolei sześciomiesięczna praktyka zawodowa pozwoli Ci na ugruntowanie kompetencji inżynierskich i pełne przygotowanie do wykonywania zawodu.

LOGISTYKA I SPEDYCJA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Program został opracowany we współpracy z partnerami biznesowymi (Lear Corporation, O-I Produkcja Polska, OMEGA Pilzno) i odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu pracodawców na dane kompetencje i umiejętności techniczne. 

Dynamiczny rozwój sektora TSL wskazuje na duże zapotrzebowanie na specjalistów, pasjonatów tej branży. 

ROLNICTWO

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Kierunek zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko pojętej branży rolniczej. W trakcie nauki dowiesz się, jak pozyskiwać środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Nabyta wiedza ułatwi Ci planowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Rynek zdrowej żywności stale się rozwija, a wysokojakościowe produkty zyskują na popularności, dlatego już dziś zyskaj przewagę nad konkurencją.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Studiując Pedagogikę mogę nie tylko zadbać o samorozwój, ale spełniam się pomagając innym. Lubię być blisko ludzkich spraw, pomagać innym w uporaniu się z ich problemami, ale także interesuje mnie kwestia edukacji dzieci i młodzieży - dlatego tu jestem.

Pedagogika jest nauką, która daje możliwość wpływu na rozwój dziecka i pokazuje techniki rozwijania bazowych zdolności dzieci. Nowocześnie wykształceni nauczyciele oraz wychowawcy, posiadający oprócz wiedzy ogólnej bardzo specjalistyczną wiedzę w poszczególnych obszarach, będą zawsze poszukiwani. Nadal istnieje wielki deficyt wykształconych, zorganizowanych, a także silnie zmotywowanych nauczycieli oraz wychowawców.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • w przedszkolach; zespołach i punktach przedszkolnych i innych alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
 • w oddziałach przedszkolnych przy szkole (m.in. dawny oddział „0”)
 • w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • w szkołach i w przedszkolach integracyjnych,
 • w świetlicach dziecięcych,
 • w żłobkach (oddział przedszkolny),
 • w domach małego dziecka.

STUDIA MAGISTERSKIE

ADMINISTRACJA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Rozwijaj swoje umiejętności oraz kwalifikacje i przygotuj się do podjęcia pracy na stanowiskach urzędniczych oraz menedżerskich.

Umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą Ci podjąć pracę na różnych stanowiskach i w różnych jednostkach organizacyjnych w administracji centralnej oraz terenowej, a także m.in. w: organach partii politycznych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalnych, oświatowych. Możesz także ubiegać się o zatrudnienie w konsulatach, ambasadach czy instytucjach współpracujących z Unią Europejską.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Kontynuuj studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne i staw czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Ukończenie tego kierunku umożliwi Ci podjęcie pracy w służbach państwowych, sektorze prywatnym, a także pozwoli na podjęcie działalności gospodarczej m.in. w zakresie ochrony bezpieczeństwa osób, mienia, terenu czy imprez masowych. Dodatkowo będziesz posiadał umiejętności powoływania i kierowania zespołami reagowania kryzysowego w sytuacji zagrożenia politycznego, militarnego, ekonomicznego, społecznego, ekologicznego.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Studia magisterskie dają szansę na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji. GiK to stale rozwijająca się dziedzina, która, szczególnie przy wykorzystaniu nowych technologii, może dawać szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Dlatego w PWSTE postawiliśmy na to, co najważniejsze. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych laboratoriach, salach wykładowych oraz na kampusie w formie rozległego parku. Znajdziemy w nim między innymi sieć filarów obserwacyjnych z wy-muszonym centrowaniem będącą unikatową na tle innych uczelni kształcących w tym kierunku, przestrzenną sieć kątowo-liniową, dwie stacje referencyjne GNSS oraz osnowę wysokościową złożoną z kilkudziesięciu reperów.

Uczelnia posiada nowoczesny sprzęt pomiarowy, m.in. zrobotyzowane tachimetry elektroniczne, odbiorniki GPS, precyzyjne niwelatory kodowe i naziemny skaner laserowy. W trzech nowych laboratoriach, które wyposażone zostaną już w roku 2018, tj. metrologii geodezyjnej, skaningu lidarowego oraz geoinformatycznym pojawi się m.in. ośmiowirnikowy dron, pierwszy na świecie naziemny skaner laserowy z funkcją tachimetru elektronicznego, drukarka 3D do urzeczywistniania zeskanowanych obiektów oraz szereg profesjonalnego oprogramowania do opracowywania danych ze skaningu lidarowego oraz zdjęć z bezzałogowych statków latających.

PEDAGOGIKA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Kompleksowe przygotowanie nauczycieli jest tak ważne, ponieważ w swojej pracy mają do czynienia przede wszystkim z człowiekiem, który ma określone potrzeby i oczekiwania. Dlatego studenci – w toku studiów II-go stopnia na kierunku pedagogika powinni być przygotowywani nie tylko w obszarze wychowawczym czy dydaktycznym, lecz także badawczo-diagnostycznym, językowo-komunikacyjnym, informacyjno-medialnym czy też autorefleksyjnym i autoewoluacyjnym.

Po studiach będziesz przygotowany do pracy w:

 • placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • poradniach specjalistycznych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • zakładach pracy,
 • służbie zdrowia,
 • instytucjach profilaktyki społecznej,
 • wymiarze sprawiedliwości - w charakterze wychowawcy, doradcy lub nauczyciela.
PRACA SOCJALNA

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Praca dla drugiego człowieka daje Ci DUŻO SATYSFAKCJI?
Chcesz profesjonalnie pomagać OSOBOM POTRZEBUJĄCYM?
Wybierz Pracę socjalną na studiach II stopnia w PWSTE i poszerz swoje kwalifikacje zdobywając tytuł magistra.

PIELĘGNIARSTWO

TRYBY STACJONARNY

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie ogłasza nabór NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO, realizowane przy współpracy z PWSTE w Jarosławiu.

Absolwenci otrzymują DYPLOM MAGISTRA PIELĘGNIARSTWA wydawany przez Collegium Masoviense – Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

ZARZĄDZANIE

TRYBY STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Gospodarka w dobie globalizacji, rewolucji informacyjnej i wszechobecnej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie pozwalają na kształcenie specjalistów w zakresie zarządzania w biznesie oraz organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit, a także osób prowadzących albo zamierzających prowadzić własne lub rodzinne przedsiębiorstwa.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów predysponują do zajmowania stanowisk: menedżerskich, eksperckich oraz specjalistycznych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, jednostkach administracji publicznej, jak również instytucjach non profit.


Kliknij aby zobaczyć INFORMATOR 2020/2021:


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
hotelarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria mechaniczno-medyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
  ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
 •  
 • Telefon: 16 624 46 40
 • Fax: 16 624 46 50
 • Email: pwste@pwste.edu.pl
 • Strona: http://www.pwste.edu.pl

Sekretariat Rektora tel. 16 624 46 20

Fax 16 624 46 50

Sekretariat Prorektorów tel. 16 624 46 23

Sekretariat Kanclerza tel. 16 624 46 23

Biuro Rektora tel. 16 624 46 20

Kwestura tel. 16 624 46 30, 16 624 46 31

Instytut Ekonomii i Zarządzania tel. 16 624 46 48

Instytut Inżynierii Technicznej tel. 16 624 46 51, 16 624 46 57

Instytut Ochrony Zdrowia tel. 16 624 46 03

Instytut Stosunków Międzynarodowych tel. 16 624 96 22

Instytut Humanistyczny tel. 16 624 96 38

Biblioteka tel. 16 624 40 82, 16 624 40 84, 16 624 40 86

Dział Administracyjno-Gospodarczy tel. 16 624 40 77, 16 624 46 11

Dział Inwestycyjno-Techniczny tel. 16 624 46 12, 16 624 40 95

Dział Telekomunikacji i Automatyki tel. 16 624 46 07

Dział Kształcenia tel. 16 624 40 76, 16 624 46 43

Dział Spraw Pracowniczych tel. 16 624 46 28

Centrum Obsługi Studentów tel. 16 624 46 46, 16 624 40 93, 16 624 46 15

Dział Informatyki tel. 16 624 40 80, 16 624 46 39

Dział Współpracy Międzynarodowej tel. 16 624 46 12

Dział Pozyskiwania Funduszy tel. 16 624 46 42, 16 624 46 13

Dział Praktyk -Akademickie Biuro Karier tel. 16 624 40 67, 16 624 40 92

Archiwum tel. 16 624 96 41

Akademik Victoria tel. 16 624 40 91

Kasa tel. 16 624 40 93, 16 624 46 30

Centrala - Portiernia tel. 16 624 46 40

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Inżynieria mechaniczno-medyczna

Wiążesz swoją przyszłość z branżą medyczną? Wybierz inżynierię mechaniczno-medyczną i poświęć się pracy w sektorze medycznym.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna ZAPRASZA!

DLACZEGO WARTO TU STUDIOWAĆ?

czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE

realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane