Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

REKRUTACJA na STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku oferuje możliwość kształcenia na następującym kierunku studiów podyplomowych: Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem studiów jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Absolwenci  zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie planowania i koordynowania gimnastyki korekcyjnej oraz działań związanych z profilaktyką wad postawy wśród dzieci i młodzieży.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry, program studiów obejmuje 350 godz.; integralną częścią programu studiów jest 60-cio godzinna praktyka w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Odpłatność:
3000 zł + 200 zł wpisowego.

Uzyskane kwalifikacje:
Studia umożliwiają nauczycielom uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131). Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Bloki tematyczne:

 • Anatomia – 20W
 • Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka – 6W + 16Ćw
 • Edukacja zdrowotna – 4W + 10Ćw
 • Elementy teorii, dydaktyki i metodyki wychowania fizycznego – 20Ćw
 • Metodyka ćwiczeń korekcyjnych – 38Ćw
 • Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych – 6W + 20Ćw
 • Patofizjologia wad postawy – 16Ćw
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 10Ćw
 • Pływanie korekcyjne – 20Ćw
 • Podstawy psychologii klinicznej – 16W
 • Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży szkolnej – 4W + 16Ćw
 • Wady postawy – zabawy, gry ruchowe  w gimnastyce korekcyjnej i rehabilitacji – 30Ćw
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej – 16Ćw
 • Praktyka korekcyjna – 60 godz.
 • Seminarium dyplomowe –20Ćw 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie