Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

NOWOŚĆ! Zarządzanie procesami produkcyjnymi - studia magisterskie w PUZ Włocławek

Program studiów Zarządzanie procesami produkcyjnymi stanowi odpowiedź na zapotrzebowania rekrutacyjne przedsiębiorstw z regionu, jak również środowiska akademickiego uczelni.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
DYSCYPLINA: NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI
DZIEDZINA: NAUKI SPOŁECZNE
PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY
POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
FORMA STUDIÓW: STACJONARNE
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 LATA, 4 SEMESTRY

Program został zaprojektowany w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami w taki sposób., aby uwzględnić ich aktualne potrzeby i wymagania, przede wszystkim w zakresie umiejętności związanych z nowoczesnymi metodami zarządzania i narzędziami wspomagającymi optymalizacje procesów.

Kształcenie ma charakter praktyczny, dlatego program studiów opiera się przed wszystkim na realizacji zajęć w formach aktywnych (laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, projekty), prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą tytuły zawodowe i praktyczne doświadczenie.

Absolwent kierunku posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania produkcją, modeli zarządzania jakością, a także wykorzystania narzędzi analitycznych, diagnostycznych i optymalizujących procesy. Szeroki zakres modułu kompetencji menedżerskich, pozwala m.in. na sprawne budowanie i zarządzanie grupami pracowników, podejmowanie decyzji technicznych, finansowych i zarządczych oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Oferta studiów jest skierowana nie tylko dla osób posiadających tytuł inżyniera, ale do szerokiego grona absolwentów studiów pierwszego stopnia, zainteresowanych rozszerzeniem posiadanej bądź zdobyciem nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających przygotowanie do samodzielnego podejmowania decyzji, pełnienia funkcji kierowniczych średniego i wyższego szczebla w obszarach związanych z zarządzaniem procesami produkcyjnymi. 

STUDIA DLA PRACUJĄCYCH W PUZ WE WŁOCŁAWKU

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowe kwalifikacje, ale ze względu na pracę nie mogą podjąć nauki w trybie całodziennych zajęć.

Na studiach stacjonarnych dla pracujących zajęcia odbywają się po południu w wybrane dni tygodnia łącznie z sobotą. Taki tryb studiów umożliwia łączenie nauki z pracą. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnej organizacji studiów, która oznacza, że student może indywidualnie ustalić terminy zaliczeń i egzaminów, nie musi też uczestniczyć w zajęciach, które kolidują z jego pracą (regulamin studiów dopuszcza 50 % nieobecności). Ponadto część zajęć studenci odbywają w formie e-learningu. Nie przyjeżdżając na uczelnię, oszczędzają czas, wysiłek i fundusze. Zajęcia są bezpłatne. 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi może realizować jedną z dwóch specjalności:

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, gdzie zdobywa gruntowną wiedzę w zakresie przeprowadzania diagnozy i poprawy procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystywania metod i narzędzi optymalizacji produkcji, definiowania i wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych, planowania i optymalizacji kosztów produkcyjnych, podejmowania decyzji

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, w ramach której zdobywa szeroką wiedzę w zakresie analizowania i diagnozowania procesów pod kątem identyfikacji nieprawidłowości funkcjonowania procesów, projektowania propozycji usprawnień i działań zapobiegawczych, wykorzystania metod, technik i narzędzi zarządzania jakością, planowania kosztów, podejmowania decyzji

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi  otrzymuje dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł zawodowy magistra. 

Absolwenci obydwu specjalności są wyposażeni w umiejętności identyfikacji oraz eliminacji problemów związanych z wytwarzaniem. Są równocześnie przygotowani do wykonywania zadań związanych z zarządzaniem procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych o dowolnej branży, na stanowiskach należących do kadry kierowniczej w obszarach produkcji oraz kontroli i zapewniania jakości.

Absolwent kierunku Zarządzanie procesami produkcyjnymi uzyskuje poziom biegłości językowej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 

Powiązane artykuły

Studia dla pracujących w PWSZ we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku oferuje studia bezpłatne dla osób aktywnych zawodowo.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane