Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

KURSY INTERNETOWE

w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych oferuje możliwość uczestniczenia w kursach internetowych osobom, które chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych metod i technologii informatycznych. Uczestnicy kursów mogą brać udział w poszczególnych zajęciach prowadzonych na studiach internetowych inżynierskich bez konieczności zapisu na pełne studia. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin/zaliczenie, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Egzamin/zaliczenie odbywa się na koniec semestru w trakcie sesji. Każdy z egzaminów trwa około 2 godzin lekcyjnych. PJATK oferuje również kursy w języku angielskim (z zakresu studiów inżynierskich). 


Kursy z zakresu studiów inżynierskich (tryb internetowy):


Administrowanie bazami danych 

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z administracją baz danych, na przykładzie serwera SQL firmy Microsoft oraz innych popularnych serwerów baz danych. Program wykładu obejmuje naukę instalacji i konfiguracji baz danych, omawia fizyczną organizację danych na dysku serwera oraz problemy związane z bezpieczeństwem serwera; uczy zarządzania plikami, kopiami zapasowymi, kontami i uprawnieniami; porusza zagadnienia związane z importem i eksportem danych oraz optymalizacją wydajności, współbieżną pracą wielu użytkowników i replikacją.


Algebra liniowa i geometria  

Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi pojęciami algebry liniowej, a w szczególności nauczenie umiejętności stosowania liczb zespolonych, zrozumienie metody Eliminacji Gaussa, wykonywania działań na macierzach, obliczania wyznaczników, wyznaczania macierzy odwrotnej, wyznaczania rozwiązań układów równań liniowych oraz ich interpretacji w terminach macierzy, kombinacji wektorów i transformacji liniowej, rozpoznania przestrzeni liniowej, wyznaczenia współrzędnych w różnych bazach, znajdowania macierzy przekształceń liniowych w bazach, obliczania wartości własnych i wektorów własnych przekształcenia liniowego, diagonalizacji macierzy oraz stosowania iloczynu skalarnego do wyznaczania baz ortogonalnych. W trakcie kursu zostaną przedstawione związki z informatyką, w szczególności grafiką komputerową, bazami danych, algorytmami, szacowaniem liczb działań arytmetycznych.


Algorytmy i struktury danych  

Celem kursu jest zapoznanie kursantów z podstawowym zestawem algorytmów realizujących zadania wyszukiwania, sortowania, oraz z najczęściej wykorzystywanymi strukturami danych: stosami, kolejkami, słownikami, kolejkami priorytetowymi i drzewami. Treści merytoryczne dotykają problemów związanych z modelowaniem rzeczywistości przy użyciu grafów wraz z rozwiązywaniem zadań praktycznych zawartych w dziedzinie, np. przeszukiwanie przestrzeni, minimalne drzewa rozpinające, drzewa najkrótszych ścieżek. Przedstawiane zostają również zasadnicze zagadnienia algorytmiki związane z analizą poprawności, testowaniem poprawności jak i analizą kosztu algorytmów.


Analiza matematyczna 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami rachunku różniczkowego z zakresu funkcji rzeczywistych jednej i dwóch zmiennych takimi jak: granice ciągów, pochodne, pochodne cząstkowe, całki nieoznaczone i oznaczone. Przedstawiono podstawowe zastosowania pochodnych i całek m.in. do wyznaczania ekstremów, liczenia pola czy objętości. Wskazane są związki rachunku różniczkowego z informatyką, w szczególności z algorytmami, robotyką, sztuczna inteligencją, statystyczną analizą danych, numeryką czy grafiką.


Aplikacje baz danych (APBD)  

Kurs jest poświęcony zagadnieniom związanym z budową aplikacji baz danych. Omawia proces tworzenia aplikacji korzystającej z bazy danych działającej lokalnie oraz poprzez strony WWW na przykładzie technologii .NET.


Badanie użyteczności  

Badania User Experience stają się coraz bardziej popularne. Wyróżnić można badania makiet, layotów, stron www, formularzy i wiele innych. Najważniejszy jest jednak dobór odpowiedniej metody. Jest on bowiem pierwszym krokiem do sukcesu. W czasie trwania tego kursu jego uczestnicy dowiedzą się o wszystkich krokach projektowych związanych z prototypowaniem oraz badaniem użyteczności prototypów jakie należy podjąć przed właściwym wdrożeniem aplikacji. Poza wiedzą teoretyczną zdobędą także praktyczne umiejętności tworzenia manualnych oraz cyfrowych interaktywnych prototypów na bazie praktycznej aplikacji.


Bezpieczeństwo systemów informacyjncyh  


Budowa i integracja systemów informacyjnych  

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami inżynierii oprogramowania, w tym z fazami rozwoju oprogramowania oraz metodami podwyższenia jakości oprogramowania. Cykl dotyczy różnych aspektów inżynierii oprogramowania i jest zorganizowany według kolejnych faz cyklu życiowego oprogramowania. Omówione są fazy: strategiczna, gromadzenia wymagań, analizy, projektowania, konstrukcji, testowania, instalacji i konserwacji. Omówione są także zagadnienia wspólne dla wielu faz, takie jak: dokumentowanie wyników projektu i wytwarzanych produktów programistycznych, metryki oprogramowania, testowanie oprogramowania zarządzanie konfiguracją oprogramowania. Kurs przedstawia też zagadnienia związane z architekturą systemów informatycznych, wzorcami projektowymi.


Eksploracja danych w praktyce  

Kurs składa się z trzech części. W części pierwszej opisane są podstawowe zadania i metody eksploracji danych, w części drugiej omówione jest zastosowanie tych metod w firmach, w części trzeciej natomiast pokazane zostało praktyczne wykorzystanie algorytmów Data Mining dostępnych w Microsoft SQL Server Analysis Services. Celem przedmiotu jest zapoznanie z zadaniami i metodami eksploracji danych oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania.


Historia i kultura Japonii 

Zapoznanie z historią i kulturą Japonii oraz jej rozwojem technicznym i gospodarczym. Podstawowe informacje o języku.


Interaktywne ćwiczenia z grafiki komputerowej  

Uczestnicy kursu poznają najważniejsze algorytmy jakie używane są w grafice komputerowej od strony praktycznej. Za pomocą języka programowania JavaScript będą mieli okazję samodzielnie ich użyć w swoich projektach. Uczestnicy zostaną także wprowadzeniu do modelowania 3D oraz animacji 3D w programie Blender.


Inżynieria procesów biznesowych  

Celem kursu INŻYNIERIA PROCESÓW BIZNESOWYCH jest zapoznanie z problemami z pogranicza biznesu i informatyki, a w szczególności z identyfikacją, dokumentowaniem i modelowaniem procesów biznesowych oraz wykorzystaniem narzędzi informatycznych do wspomagania procesów przepływu pracy. W toku zajęć poznaje się zasady dokumentowania procesów biznesowych w notacjach BPMN, modelowania procesów z wykorzystaniem sieci Petriego. Uczestnik kursu powinien rozumieć problematykę systemów przepływu pracy (workflow) i umieć zaplanować systemy workflow w wybranych narzędziach, a także wykorzystać wiodące oprogramowanie do modelowania procesów biznesowych oraz wykonać symulację procesów.


Matematyka dyskretna  

Przedmiot „Matematyka Dyskretna” prezentuje podstawowe pojęcia matematyki takie jak zbiór, relacja, funkcja w takim ujęciu, które jest potrzebne w przedmiotach informatycznych (jak np. Programowanie, Algorytmy i struktury danych czy Bazy danych). Kursanci zapoznają się także z podstawami rachunku zdań i rachunku predykatów poznając aspekty składni, semantyki i wnioskowania w systemach formalnych, ponadto z pojęciami mocy i równoliczności zbiorów oraz pojęciem systemu algebraicznego, który w informatyce odpowiada pojęciu struktury danych.


Modelowanie i analiza systemów informacyjnych  

Głównym zadaniem, jakie wytyczono dla procesu nauczania przedmiotu Modelowanie i Analiza Systemów, jest wyposażenie kursantów w umiejętność osadzenia modelu pojęciowego dziedziny problemowej, efektu fazy analizy i 2 specyfikacji wymagań (omawianych na przedmiocie PRI), w konkretnym środowisku implementacyjnym (zarówno obiektowym jak i relacyjnym). Kursanci poznają sposoby realizacji konstrukcji, niezbędnych do osadzenia modelu, a nie istniejących w wybranym środowisku. Ważne są również elementy związane z użytecznością (w tym jej testowaniem) graficznych interfejsów użytkownika. Wiedza teoretyczna poparta jest praktyczną implementacją struktury danych, logiki biznesowej oraz prostych i zaawansowanych graficznych interfejsów użytkownika (m. in. przy wykorzystaniu dedykowanych edytorów). W trakcie prac, wykorzystywana jest jedna z fundamentalnych zasad współczesnej inżynierii oprogramowania, polegająca na wykorzystywaniu istniejących bibliotek (komponentów). Każdy jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy dynamicznej oraz wykonania prac projektowych i implementacyjnych, w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika. Specyfikacja wymagań i analiza statyczna powinny być przeprowadzone w trakcie nauczania przedmiotu Projektowanie Systemów Informacyjnych (PRI).


Narzędzia sztucznej inteligencji  

Kursanci poznają podstawowe metody i narzędzia wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych ze szczególnym naciskiem na ich zastosowania, własności i ograniczenia. Omawiane są sztuczne sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, systemy rozmyte, algorytmy genetyczne/ewolucyjne.


Planowanie, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem  

Kursant ma zdobyć wiedzę o klasycznych i nowoczesnych teoriach w organizacji i zarządzaniu. Wie, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą budować przewagi konkurencyjne na rynkach lokalnych i międzynarodowych, zna podstawowe problemy zarządzania przedsiębiorstwami w XXI wieku oraz potrafi wskazać, jakie metody są bardziej skuteczne w określonym otoczeniu, cyklu życia organizacji i sektora oraz jakie są warunki skutecznego wdrożenia poszczególnych metod zarządzania. Poznaje nowe obszary i zagadnienia w naukach o organizacji i zarządzaniu.


Podstawy programowania w języku Java  

Nauka podstaw programowania i języka Java. Kurs obejmuje podstawowe elementy języka Java: zmienne, literały, operatory, instrukcje, iteracje, tablice, wyrażenia, łańcuchy znakowe. Omawia również pojęcia typu, klasy i obiektu oraz podstawy programowania obiektowego. Wprowadza też w nieco bardziej zaawansowane zagadnienia praktyki programowania: obsługę błędów za pomocą wyjątków, operacje na plikach, a także analizę tekstu, sortowanie, wyszukiwanie i rekurencję.


Podstawy symulacji komputerowych  

Celem jest zapoznanie z podstawowymi metodami i problemami symulacji komputerowych pojawiającymi się w różnych obszarach działalności człowieka. Bardzo duża liczba zjawisk i działań w sferze materialnej i społecznej może i powinna zostać zbadana przed podjęciem konkretnych działań po przeanalizowaniu wyników osiągniętych z pomocą symulacji komputerowych. Osobny olbrzymi obszar zastosowań komputerowych technik symulacyjnych to multimedia i grafika komputerowa, gdzie pojawia się konieczność reprezentacji ruchu dowolnych obiektów zgodnie z prawami przyrody (chyba, że świadome decyzje autorów symulacji są inne). Sama symulacja komputerowa jest już zwieńczeniem poprzedzających ją działań, czyli opracowaniem modelu zjawiska lub procesu, przekształceniem go w model matematyczny lub, jak to ma miejsce w przypadku automatów komórkowych, w opis procesów w trakcie kolejnych iteracji, a następnie już w sam proces numeryczny. Ostateczna prezentacja otrzymanych wyników powinna pozwolić na pogłębioną analizę badanego zjawiska lub procesu. Kurs jest nastawiony na umiejętności praktyczne.


Prawne podstawy funkcjonowania biznesu 

W ramach przedmiotu prezentowany jest podstawowy zakres informacji o zasadach funkcjonowania działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego i polskiego obrotu gospodarczego. Przedstawiane są informacje o podstawowych pojęciach prawnych związanych z obrotem gospodarczym. Kursanci poznają szczegółowe zasady związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne. Omawiana jest problematyka form prawnych w jakich można prowadzić działalność gospodarczą (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe) oraz zasady zawierania i wykonywania umów w obrocie gospodarczym.


Programowanie obiektowe i GUI  

Przedmiot poświęcony jest pogłębieniu znajomości programowania obiektowego na przykładzie języka Java. Wprowadzone na początku zaawansowane koncepcje obiektowe, są następnie ilustrowane na przykładzie programowania graficznych interfejsów użytkownika. Kursanci zyskują umiejętności:

 • zaawansowanego programowania obiektowego z użyciem koncepcji polimorfizmu i interfejsów,
 • podstaw programowania współbieżnego,
 • programowania GUI ze szczególnym uwzględnieniem programowania zdarzeniowego,
 • stosowania architektury MVC.
 • Programowanie w językach C i C++  (rozwiń)
 • Celem kursu jest zapoznanie z podstawami języka C++ jako nowoczesnego narzędzia do tworzenia szybkich, efektywnych programów. Omówione zostaną prawie wszystkie aspekty języka, z podkreśleniem standardowych, niezależnych od platformy cech C++. Opisane zostanie zarówno podejście proceduralne jak i obiektowo zorientowane. Omówione zostaną też metody korzystania z biblioteki standardowej i elementy inżynierii programowania.

Projektowanie systemów informacyjnych  

Celem kursu jest wprowadzenie do obiektowości w kontekście wykorzystania jej w analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Skupia się on na prezentowaniu trzech podstawowych aspektów obiektowości. Po pierwsze, omawia najważniejsze pojęcia obiektowego modelu danych będącego jądrem języków i metodyk obiektowych wspomagających proces wytwarzania oprogramowania. Po drugie, przedstawia pewną liczbę pożytecznych technik, przydatnych w pracy zarówno analityka, jak i projektanta. Po trzecie, prezentuje język UML, będący przemysłowym standardem wykorzystywanym do specyfikowania, wizualizowania, konstruowania i dokumentowania artefaktów wytwarzanych w procesie rozwijania oprogramowania. Znajomość tych trzech rodzajów zagadnień pozwala w pełni przekonać się o zaletach podejścia obiektowego i możliwości jego wykorzystania w analizie i projektowaniu.


Python dla artystów 3D  

Niniejszy kurs przygotowuje słuchaczy, którzy pragną zajmować się modelowaniem 3D do automatyzacji swojej pracy za pomocą skryptów. Kurs wprowadza do programowania w języku Python w ogólnym zakresie a także uczy posługiwania się bibliotekami dedykowanymi środowisku Maya 3D. Poza tym środowiskiem daje on podwaliny pracy także w takich aplikacjach jak Blender, Cinema 4D oraz wielu innych. Kurs nadaje się zarówno dla artystów, którzy nie mają jeszcze podstaw informatyki jak i osób z wyksztalceniem technicznym.


Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów ze specyfiką procesów gospodarczych zachodzących w środowisku biznesowym. Elementy rachunkowości zarządczej mają za zadanie wykazać wpływ różnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na efekty osiągane przez przedsiębiorstwo. Przedmiot kładzie nacisk na ogólne zrozumienie i umiejętność oceny wpływu zdarzeń gospodarczych na majątek posiadany przez podmioty gospodarcze. Ponadto przedmiot ujmuje zagadnienia finansów przedsiębiorstwa i ich analizę oraz funkcjonowanie rynków pieniężnych i kapitałowych w Polsce. W ramach nauczania kursanci otrzymują wiedzę dotyczącą rachunkowości informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowo-księgowych oraz ich praktycznego wykorzystania.


Sieci komputerowe i programowanie sieciowe w języku Java  

Przedmiot poświęcony jest prezentacji zasad działania współczesnych sieci teleinformatycznych, szczególnie sieci IP, posługując się przykładem Internetu. Prezentowane są także podstawowe zasady komutacji (pakietów, kanałów i wirtualnych kanałów) i multipleksacji. Przedmiot wprowadza model warstwowy i posługując się tym modelem, omawia kolejne warstwy w kolejności od warstwy aplikacji do warstwy łącza. Kursanci poznają sposoby projektowania protokołów komunikacyjnych na przykładzie HTTP, SMTP, FTP, DNS; metody programowania aplikacji sieciowych przy pomocy mechanizmu gniazd; metody zapewniania niezawodności i kontroli przeciążenia w warstwie transportu na przykładzie protokołu TCP; zasady działania komutacji pakietów na przykładzie rutingu w sieciach IP; oraz mechanizmy multipleksacji na przykładzie protokołów warstwy łącza, (Aloha, CSMA/CD, 802.11); zasad projektowania sieci lokalnych oraz podstawowych mediów sieci telekomunikacyjnych. W ramach przedmiotu kursanci poznają także podstawowe mechanizmy ochrony informacji w sieciach komputerowych, w tym metod zapewniania poufności, uwierzytelnienia i integralności przy pomocy mechanizmów kryptografii.


Statystyczna analiza danych  

 • Metody graficzne prezentacji danych jakościowych i ilościowych. Statystyki próbkowe. Histogramy a gęstości prawdopodobieństwa, kwantyle.
 • Prawdopodobieństwo, niezależność zdarzeń, twierdzenie Bayes’a.
 • Zmienne losowe, rozkłady prawdopodobieństwa i ich parametry, wybrane rozkłady prawdopodobieństwa, ciągi zmiennych losowych, centralne twierdzenie graniczne.
 • Podstawowe statystyki i ich własności, przedziały ufności, testy parametryczne dla średnich i wariancji jednej i dwu populacji, regresja liniowa jednowymiarowa.

Systemy baz danych 

Przedmiot „Systemy baz danych”, będący kontynuacją „Relacyjnych baz danych”, ma na celu opanowanie przez kursanta wiedzy nt. zaawansowanych cech języka SQL i jego rozszerzeń dla konkretnych systemów, budowy i administrowania systemem zarządzania bazą danych oraz kwestii związanych z dostrajaniem. Drugim celem jest zdobycie umiejętności pracy z aplikacjami typu hurtownia danych z danymi wielowymiarowymi, obiektowo-relacyjnymi bazami danych, integracji danych oraz XML w bazach danych.


Systemy operacyjne  

Celem kursu jest przedstawienie ogólnych zasad budowy i funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Treści obejmują między innymi strukturę systemu operacyjnego, różnorodne aspekty gospodarki zasobami sprzętowymi komputera i procesami, problemy szeregowania zadań, zarządzanie pamięcią wirtualną oraz implementację systemu plików.


Techniki i architektura komputerów  

Wykład ma na celu zaznajomienie kursantów z podstawami informatyki. Chodzi zarówno o koncepcje programistyczne, jak i o zasady działania, architektury i organizacji logicznej komputerów i systemów komputerowych. Wykład jest pomyślany w ujęciu historycznym, pokazując rozwój pojęć informatycznych do postaci obecnie występującej.


Technologie internetu  

Przedmiot ma na celu zapoznanie z wybranymi technologiami wykorzystywanymi do tworzenia aplikacji internetowych, stosowanymi po stronie klienta i serwera. Omawiane technologie dobrane są tak, by pokazać różne podejścia do tworzenia aplikacji webowych.


Technologie programowania rozproszonego  

Na wykładach omawiane są nowoczesne techniki programowania w środowiskach rozproszonych m.in. tworzenie skalowalnych i efektywnych serwerów, budowa aplikacji Web, interakcja za pomocą zdalnego wywołania metod oraz za pomocą wymiany komunikatów, Enterprise Java Beans, Web Services, programowanie rozproszone z użyciem modelu aktorów (na przykładzie języka Scala).


Systemy zarządzania treścia  

Celem cyklu wykładów jest zapoznanie kursantów z podstawowymi zagadnieniami budowy internetowych portali biznesowych. Omówiona będzie architektura, klasyfikacja, własności i podstawowe funkcje systemów zarządzania treścią. Następnie opisane będą fazy tworzenia portalu biznesowego, z uwzględnieniem studium osiągalności, zarządzania ryzykiem, inżynierii wymagań i analizy. Poruszone będą również zagadnienia związane z planowaniem budowy i utrzymania portalu oraz organizacji zespołów ludzkich. Kolejne wykłady dotyczą zarządzania konfiguracja treści i oprogramowania oraz procesów pracy (workflows). W dalszej części omawiana jest problematyka związana z budową portali korporacyjnych, zagadnienia CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management). Ważnym elementem wykładu są też kwestie organizacji i planowania handlu elektronicznego oraz jego aspektów technicznych, organizacyjnych, prawnych i społecznych. Końcowe wykłady poświęcone są wyszukiwarkom internetowym oraz omówieniu dedykowanych metodyk projektowania aplikacji internetowych.


Uniwersalne techniki programowania  

W ramach przedmiotu prezentowane są współczesne metody programowania, m.in.typy sparametryzowane,

 • elementy programowania funkcyjnego i przetwarzanie strumieniowe,
 • zaawansowane działania na kolekcjach oraz operacje we-wy,
 • refleksja i programowanie komponentowe,
 • nowoczesne narzędzia programowania współbieżnego,
 • lokalizacja i internacjonalizacja aplikacji,
 • programowanie bazodanowe,

Koncepcje te są omawiane na przykładach ze środowiska Javy.


Wykład specjalizacyjny - hurtownie danych  

Celem przedmiotu jest przede wszystkim zapoznanie kursantów z pełnym cyklem tworzenia hurtowni danych, począwszy od zaprojektowania i stworzenia centralnej hurtowni, poprzez procesy ETL, budowę kostki, stworzenie środowiska analiz biznesowych, na przygotowaniu wymaganych raportów skończywszy.


Wykład specjalizacyjny - multimedia  

Celem wykładów jest zapoznanie z wiedzą teoretyczną niezbędną do przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają wiedzę z multimediów. Wykłady projektowe poszerzają wiadomości na temat dźwięku, jego nagrywania i nagłaśniania, a także rejestracji i cech sygnału wizyjnego. Ponadto kurs ten zawiera wiadomości na temat percepcji audiowizualnej, telewizji, prawa autorskiego, tworzenia storyboardów, oraz dodatkowo projektowania informacji i Flasha.


Wykład specjalizacyjny - multimedia 2  

Celem wykładów jest poszerzenie wiedzy pod kątem przygotowania pracy dyplomowej na specjalności Multimedia. Wiadomości prezentowane w ramach tego cyklu wykładów uzupełniają informacje podane w wykładach z Multimediów oraz Wykładu Specjalizacyjnego Multimedia 1. Niniejsze wykłady zawierają wiadomości na temat rejestracji dźwięku i obrazu statycznego oraz ruchomego, percepcji audiowizualnej, prawa autorskiego, oraz na temat telewizji. Wykłady dotyczące telewizji mają na celu zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami telewizji analogowej i cyfrowej oraz nowym spojrzeniem na cyfrowy sygnał telewizyjny w postaci danych informatycznych, oraz zapoznanie z podstawami i wykorzystaniem nowoczesnej telewizyjnej technologii IT w produkcji programów TV. Zagadnienia poruszane na wykładzie dotyczą formatowania i transferu takich sygnałów.


Zaawansowane sieci komputerowe  

Celem jest zaznajomienie ze współczesnymi metodami transmisji sygnałów między komputerami, z różnorodnością technologii sieciowych, metodami wyboru medium komunikacyjnego oraz metodami racjonalnego wyboru sieciowych standardów.


Zaawansowane Systemy Operacyjne 

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy studentów na temat systemów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z: zarządzaniem procesami i wątkami; obsługą komunikacji międzyprocesowej z wykorzystaniem mechanizmów systemowych (np.: kolejki komunikatów, pamięć dzielona); obsługą komunikacji międzyprocesowej z wykorzystaniem mechanizmów sieciowych (gniazdka, RPC, MPI); przetwarzaniem strumieniowym, rozproszonym oraz przetwarzaniem asynchronicznym w systemach wielordzeniowych i wieloprocesorowych; tworzeniem i analizą oprogramowania systemowego.


Zarządzanie projektem informatycznym

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami prowadzenia projektów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektem informatycznym, uzmysłowienie złożoności prowadzenia projektów informatycznych, zapoznanie z metodami ich prowadzenia i nadzorowania zarówno pod kątem wykorzystania praktycznych narzędzi kierowania projektem jak i osiągania biznesowych celów projektu stawianych przez sponsorów projektu. Zajęcia poruszają zagadnienia zarządzania ryzykiem, jakością, wersjami, zakresem, zespołem, czasem, kosztami oraz zapoznają studentów z nowoczesnymi metodykami prowadzenia projektów (m.in. PMBOK, Prince 2, MSF) oraz powszechnie stosowanymi normami IEEE z zakresu prowadzenia projektów informatycznych. Wykład ilustrowany jest licznymi przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistych projektów IT. Udział w zajęciach powinien przygotować studentów do efektywnego uczestnictwa w pracach zespołów projektowych oraz do samodzielnego kierowania projektami informatycznymi.


Kursy realizowane są wyłącznie w trybie stacjonarnym


Informujemy jednocześnie, że niezbędnym warunkiem ukończenia wymienionych niżej kursów jest udział w 5-dniowej sesji na terenie uczelni (6 godzin dziennie):


Grafika komputerowa (rozwiń)

Wykład omawia podstawy generowania grafiki komputerowej ze szczególnym naciskiem na generowanie grafiki trójwymiarowej w czasie rzeczywistym. Omówione zostaną podstawy mechanizmu widzenia, sposoby generowania grafiki dwu- oraz trójwymiarowej, metody optymalizacji algorytmów wyświetlania scen trójwymiarowych. Poruszone będą także zagadnienia związane z symulacją fizyki oraz podziałem przestrzeni w aplikacjach trójwymiarowych.


Multimedia 

Celem przedmiotu jest zapoznanie kursantów z podstawami komputerowych technik multimedialnych. Program przedmiotu obejmuje zaznajomienie się z najważniejszymi technikami inżynierii dźwięku i obrazu, poznanie algorytmów kompresji i przetwarzania danych multimedialnych z uwzględnieniem zagadnień percepcji słuchowej i wzrokowej, a także zasad obsługi i tworzenia aplikacji multimedialnych, w tym również edycji stron WWW. Ponadto, w trakcie kursu, uczestnicy zostaną zapoznani z różnorodnymi zastosowaniami technik multimedialnych.


Relacyjne bazy danych 

Przedmiot ma na celu zdobycie przez kursanta wiedzy na temat zagadnień baz danych, ze szczególnym nastawieniem na bazy tworzone według modelu relacyjnego danych, podstawowych pojęć bazy danych w modelu relacyjnym, zarówno na poziomie koncepcyjnym (encja, atrybut, dziedzina atrybutu, związek, klucz, klucz obcy), jak też na poziomie fizycznym (tabela, więzy integralności), Kolejnym celem jest zdobycie umiejętności korzystania z narzędzia CASE służącego do modelowania danych, jak też praktycznego tworzenia prawidłowych modeli, operowania podstawami języka SQL, w tym operacjami DML i DDL.


Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki 


Wprowadzenie do systemów informacyjnych  


Wymagane dokumenty:

Podanie - proszę je wydrukować i wypełnić

Procedura kwalifikacyjna: 

1. Złożenie podania: osobiście w Dziale Rekrutacji lub przesłanie na adres uczelni (z zaznaczeniem na kopercie Dział Rekrutacji) lub wysłanie skanu na adres: rekrutacja@pja.edu.pl . 
2. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu na kursy. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej kandydat otrzymuje e-mailem.
3. Po dostarczeniu dowodu wymaganej opłaty osoba zostaje zarejestrowana na wybrane przedmioty. 

Opłaty:
900 zł za każdy kurs w języku polskim 
1050 zł za każdy kurs w języku angielskim

Kontakt:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa 
Infolinia rekrutacja tel.: (+48 22) 58 44 590
e-mail: rekrutacja@pja.edu.pl 




 

Powiązane artykuły

Po informatyce II stopnia w PJATK zarobisz najwięcej!

Skończyłeś/łaś informatykę I stopnia i zastanawiasz się co dalej? Jesteśmy pewni, że przekonamy cię do podjęcia studiów II stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!

czytaj dalej

PJATK najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną według rankingu Perspektywy 2023

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych po raz kolejny najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023!

czytaj dalej

MBA dla branży IT – REKRUTACJA

Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom, koniecznie zdobądź dyplom MBA! W PJATK wesprzemy Cię w tym naszym programem studiów informatycznych MBA, stworzonym we współpracy z Microsoft.

czytaj dalej

Myślisz o studiowaniu na PJATK?

Dzień Otwarty online 05.08.2022

czytaj dalej

Zarobki absolwentów PJATK - raport ministerstwa

Absolwenci informatyki, grafiki i architektury wnętrz z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych są najlepiej opłacanymi pracownikami

czytaj dalej

Dzień Otwarty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 07.04.2022

Na Dzień Otwarty zapraszamy wszystkich chętnych!

czytaj dalej

Drzwi Otwarte ON-LINE w PJATK 29.06

Myślisz o studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ale chcesz sprawdzić, jak wyglądają od środka?

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów na studiana Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunkach: grafika oraz architektura wnętrz. Uczelnia prowadzi też kursy przygotowawcze do matury rozszerzonej z matematyki oraz informatyki.

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Zaprasza na dzień otwarty on-line - 8 września

czytaj dalej

NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW PJATK

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych należą do najlepiej zarabiających młodych specjalistów w Warszawie.

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną w rankingu „Perspektyw” 2019

czytaj dalej

MBA dla branży IT

to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane