Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA PODYPLOMOWE W WSB-NLU?

Wiele osób, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia, decyduje się podjąć naukę na studiach podyplomowych. Sprawdź, dlaczego te studia są tak popularne i co daje ich ukończenie.

CZYM SĄ STUDIA PODYPLOMOWE? 

Studia podyplomowe to nic innego jak kolejny etap edukacji, na którym możemy pogłębić posiadaną wiedzę lub uzupełnić ją o dodatkowe moduły. W przeciwieństwie do studiów pierwszego czy drugiego stopnia są one ukierunkowane na dany problem, a student zdobywa tutaj przede wszystkim umiejętności praktyczne. 

Wiedza teoretyczna również jest przekazywana, jednak w stosunkowo mniejszym zakresie. Studia podyplomowe pozwalają zdobyć specjalizację, co jest dzisiaj szczególnie istotne w kontekście poszukiwania zatrudnienia. Absolwenci studiów podyplomowych mają o wiele większe szanse na rynku pracy niż ich koledzy bez specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

DLA KOGO SĄ PRZEZNACZONE?

Ze względu na to, że studia podyplomowe są uzupełnieniem wiedzy, aby zostać ich słuchaczem konieczne jest ukończenie studiów przynajmniej pierwszego stopnia. Najlepiej, jeżeli studia podyplomowe realizowane są w podobnej dziedzinie, co kierunek macierzysty. Oczywiście mogą one służyć także nabyciu dodatkowych umiejętności, niezupełnie związanych z pierwotnym kierunkiem. Studia podyplomowe są na tyle wąską ścieżką nauki, dającą bardzo głęboką specjalizację, że student sam wybiera, w jakim kierunku chciałby się dalej kształcić.

PRZEBIEG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH?

Studia podyplomowe w WSB-NLU trwają dwa lub trzy semestry, w zależności od wybranego kierunku. Studenci uczestniczą w interaktywnych wykładach, dzięki platformie Cloud Academy. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów może odbywać się w formie egzaminu, także przez platformę internetową, jednak możliwe są także inne formy zaliczeń, takie jak na przykład prace pisemne. Studia podyplomowe kończą się obroną pracy dyplomowej, którą student przygotowuje we własnym zakresie. 

REKRUTACJA NA STUDIA

W przypadku studiów podyplomowych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania miejsc. Przyszły student, jak wspomniano wyżej, musi być absolwentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia (posiadać dyplom ukończenia studiów). Dodatkowo konieczne jest wypełnienie podania o przyjęcie na studia oraz załączenie kolorowego zdjęcia. Student będzie musiał również podpisać oświadczenie i uiścić opłatę wstępną.

OPŁATY I CZESNE

Studia podyplomowe są odpłatne, choć w niektórych przypadkach można postarać się o dofinansowanie. Generalnie student musi uiścić opłatę rekrutacyjną oraz opłatę za dyplom. Czesne jest zależne od danego kierunku, jednak mieści się w przedziale od 2900 zł do 5500 zł. Forma płatności zależy od studenta – istnieje możliwość płatności zarówno ratalnych, jak i uiszczenia opłaty za cały semestr bądź całe studia z góry. Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych z europejskiego funduszu społecznego, dzięki czemu student zapłaci za nie jeszcze mniej. Pełną ofertę znajdziesz na stronie WSB-NLU

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 - 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 - 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS; kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne; ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Chcąc uzyskać dofinansowanie, pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z środków KFS można uzyskać w Urzędzie Pracy właściwym do siedziby firmy ubiegającej się o dofinansowanie.
WSB-NLU pomaga wypełnić wniosek w zakresie dotyczącym informacji na temat realizowanego kursu/studiów.

ORGANIZACJA I FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia na studiach podyplomowych w WBS-NLU odbywają się w formie interaktywnej, na platformie Cloud Academy. Dzięki temu każdy student ma dostęp do wykładów w dowolnym miejscu na świecie, co jest znacznym ułatwieniem nie tylko dla osób mocno zaangażowanych zawodowo ale również dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi czy wychowujących małe dzieci. Jako, że zajęcia ukierunkowane są na praktykę, zatem studenci mogą spodziewać się wielu ciekawych przykładów z życia zawodowego. Dodatkowo mogą oni zostać zaangażowani w zajęcia poprzez dyskusję czy przygotowanie opinii, referatu. 

FORMA ZALICZENIA STUDIÓW

Wykładowcy wymagają od studentów zaangażowania, jednak sami wyciągają do nich pomocną dłoń. Dlatego też zaliczenie semestru może odbywać się w formie egzaminów lub innych, dostosowanych do możliwości grupy i prowadzącego zajęcia. Wszystkie formy zaliczenia odbywają się poprzez platformę Cloud Academy, dzięki czemu studenci nie muszą osobiście stawiać się na uczelni w celu zaliczenia semestru. 

TYTUŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Ukończenie studiów podyplomowych, według polskiego prawa, nie nadaje absolwentowi nowego tytułu naukowego. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, który może być znaczącym atutem na rynku pracy. Absolwent może jedynie posiłkować się tytułami ogólnie przyjętymi – przykładowo po ukończeniu studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela może mianować się nauczycielem. 

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA PODYPLOMÓWKĘ?

Absolwenci studiów pierwszego czy drugiego stopnia często posiadają wiedzę ogólną w zakresie studiowanego kierunku, jednak dopiero absolwent, który posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych, jest rzeczywiście konkurencyjny na rynku pracy.

Świadectwo ukończenia tego typu studiów daje możliwość aplikowania na stanowiska, które wymagają specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, lecz z drugiej strony pracodawcy wymagają także umiejętności praktycznych, które dają takie studia. Przyjazna studentom forma prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych sprawia, że połączenie ich z obecną pracą czy nauką nie stanowi najmniejszego problemu. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych może być natomiast nieodzowny w sytuacji, w której nie tylko chcemy zmienić pracę, ale również starać się o podwyżkę w obecnym zakładzie.

 Zapoznaj się z szeroką ofertą studiów podyplomowych
 

Powiązane artykuły

W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU - NATIONAL LOUIS UNIVERSITY

Dzień otwarty? Kiedy chcesz!

czytaj dalej

POTĘGA INFORMATYKI 9 - CZAS START!

Jeśli jesteś pasjonatem informatyki i nowoczesnych technologii to zapraszamy do uczestnictwa w wyjątkowym, multimedialnym widowisku.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie