Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

HISTORIA Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

PJATK powstała w 1994 roku (do 2014 roku nosiła nazwę Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych). Od samego początku funkcjonowania zwracała uwagę na wysoką jakość kształcenia specjalistów potrafiących pracować w ważnych dla rozwoju Polski obszarach zastosowań technik komputerowych.


Historia Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych:


 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych, realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993. W 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki. Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.
 • Od 1997 r. PJWSTK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB).
 • W 1998 roku PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki.
 • W 2000 roku pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej – Third Country Trainning Program.
 • W październiku 2000 roku rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO.
 • W 2001 roku został zawarty kontrakt z firmą SONY w ramach Europejskiego Projektu SPEECON na opracowanie bazy nagrania języka polskiego (600 mówców w różnych środowiskach akustycznych). PJWSTK uczestniczy w projekcie SPEECON jako podwykonawca firmy Sony International (Europe), odpowiedzialnej za realizację bazy danych dla języka polskiego.
 • W 2002 roku PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych.
 • W roku akademickim 2002/2003 w PJWSTK rozpoczęły działalność studia zaoczne przez Internet. Ich program stanowi zmodyfikowaną wersję programu studiów stacjonarnych. Studia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki.

PJWSTK, jako jedną z niewielu uczelni niepaństwowych została członkiem KRASP – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

 • Uczelnia w roku 2003 otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. Studenci po ukończeniu studiów inżynierskich w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym otrzymują tytuł inżyniera informatyki.
 • W roku akademickim 2003/2004 PJWSTK wraz z renomowanymi światowymi ośrodkami akademickimi zorganizowała cykl wykładów (kurs akademicki) z dziedziny Sztucznej Inteligencji. Wykłady prowadzone były w formie telekonferencji w Uniwersytecie Tokijskim.
 • W 2004 roku PJWSTK podpisała umowę o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, na mocy której w PJWSTK utworzony został nowy wydział – Sztuka Nowych Mediów.
 • Od 2004 roku PWSTK uczestniczy w 3-letnim projekcie UNDP (United Nations Development Programme), w którym odpowiada za zorganizowanie na Ukrainie ośrodków kształcenia przez Internet. Uczelnia otrzymała też dofinansowanie KBN na rozwój Centrum Doskonałości Nauczania na Odległość (e-learning). W 2004 roku w PJWSTK odbył się po raz pierwszy w Polsce egzamin z języka japońskiego N-RYOKU-SHIKEN. Uczelnia stała się oficjalnym centrum egzaminacyjnym, jedynym w Europie środkowo-Wschodniej, umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego. W tym samym roku uruchomiono Prometric Testing Center – jedyne w Polsce centrum umożliwiające zdawanie egzaminów TOEFL, GRE GMAT oraz PMI poprzez Internet.
 • W 2006 roku Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie “Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne”.
 • W 2007 roku utworzony został Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku, kształcący studentów na kierunku Informatyka.
 • W 2008 roku Rektor PJWSTK, dr Jerzy Paweł Nowacki, został odznaczony przez Rząd Japonii Orderem Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą. Jest to drugie najważniejsze odznaczenie państwowe przyznawane przez Japonię. Rektor otrzymał order za wybitne zasługi na rzecz współpracy polsko-japońskiej.
 • W 2009 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJWSTK uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku grafika.
 • W 2010 roku Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Gdańsku został przekształcony w samodzielny Wydział Informatyki. Jego dziekanem został dr hab. Marek Bednarczyk. W tym samym roku utworzono Wydział Sztuki Nowych Mediów (aktualnie dziekanem jest dr Mariusz Sładczyk). Wydział SNM realizuje program studiów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wizualnych. Obydwa wydziały mieszczą się w tym samym budynku, co pozwala na niezwykle interesującą wymianę idei pomiędzy Studentami kierunku technicznego i artystycznego.
 • W 2011 uruchomiona zostały interdyscyplinarne studia doktoranckie z bioinformatyki, realizowane przez PJWSTK, we współpracy z instytucjami partnerskimi: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz “Genomed” S.A. prowadzone są w ramach projektu “Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W październiku 2011 JM Rektor PJWSTK, dr. Jerzy Paweł Nowacki otrzymał z rąk Prezydenta RP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, za popularyzowanie nauki w Polsce.

 • W 2013 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych uruchomiła nowe studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej.
 • W 2014 PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. 24 października uczelnia zmieniła nazwę na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych. Zmiana ta wiąże się uzyskaniem uprawnień przez uczelnię do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dwóch dyscyplinach naukowych.

W 2017 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi Sztuki Nowych Mediów PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Tym samym Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stała się pierwszą uczelnią niepubliczną posiadającą takie uprawnienia.


UCZELNIA W RANKINGACH


2021

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych według najnowszego rankingu "Perspektywy" 2021 jest najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną.

Ranking przygotowywany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już od 20 lat jest głównym, niezależnym źródłem informacji o uczelniach w Polsce. Uwzględnia kilkanaście wskaźników zgrupowanych w kilka kryteriów oceny. Głównymi są "Siła naukowa", "Absolwenci na rynku pracy" oraz "Warunki kształcenia". Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną w rankingu.

2020

PJATK po raz kolejny w czołówce rankingu „Perspektywy”

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych po raz kolejny zajęła 4. miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni w Polsce, co stawia ją w pozycji krajowego lidera technicznych uczelni niepublicznych. W województwie pomorskim PJATK stoi na czele wraz z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, ze znaczną przewagą punktową nad pozostałymi uczelniami.

Ranking uczelni tworzony przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już od lat uważany jest za jedno z najbardziej miarodajnych źródeł informacji o uczelniach wyższych w Polsce. Uwzględnia on 20 wskaźników zgrupowanych w kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie studiów.

2019

PJATK w czołówce rankingu „Perspektywy”

W rankingu uczelni niepublicznych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” PJATK zajęła 4. miejsce. Uczelnia uplasowała się wysoko także w zestawieniu kierunków w informatyce oraz rankingu pracodawców.

Ranking uczelni niepublicznych „Perspektywy” uwzględnia 20 wskaźników zgrupowanych w kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie studiów. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych jest najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną. W zestawieniu krajowych uczelni niepublicznych zajęła miejsce w pierwszej piątce. Pierwsza pozycja należała do Akademii Leona Koźmińskiego, druga – SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, trzecia – Uczelni Łazarskiego. Najlepszą piątkę zamknęła Akademia Finansów i Biznesu Vistula. To stawia Wydział Zamiejscowy w Gdańsku na drugim miejscu wśród uczelni niepublicznych na Pomorzu, zaraz za SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Sopocie.

Organizatorzy rankingu „Perspektywy” przygotowali także klasyfikacje według 68 kierunków. Wydział Informatyki PJATK poprawił wynik o pięć miejsc w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia, zajmując 20 lokatę. Biorąc pod uwagę uczelnie, nie wydziały, PJATK w nauczaniu informatyki zajmuje 10 miejsce w Polsce.

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych są wysoko cenieni wśród pracodawców. W ich klasyfikacji PJATK zajęła miejsce w najlepszej trójce, obok ALK i SWPS.

W ogólnopolskim rankingu uczelni akademickich (posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora) PJATK uplasowała się w przedziale miejsc 61-70.

Rezultaty badania „Perspektyw” poznaliśmy 12 czerwca.

Pełne wyniki rankingu szkół wyższych oraz rankingu kierunków studiów „Perspektywy” 2019 są dostępne pod tym linkiem

2017

PJATK na czele Rankingu Szkół Wyższych

Znamy wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zajęła I miejsce wśród niepublicznych uczelni technicznych w kraju. Wysoką pozycję zdobyła także w zestawieniu ogólnym uczelni technicznych.

W Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich PJATK zajęła III miejsce. Uczelnia od wielu lat plasuje się w trójce najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w kraju w kategorii „Kierunki IT”. Wysoką pozycję zdobyła także w kategorii „Preferencje pracodawców”.

2016

Według prestiżowego rankingu “Perspektywy PJATK jest najlepszą niepubliczną, techniczną uczelnią w Polsce.

2015

W rankingu “Perspektywy 2015″ PJATK została po raz kolejny wyróżniona doskonałym miejscem. Wśród niepublicznych uczelni magisterskich uzyskaliśmy trzecie miejsce w Polsce, ustępujące jedynie Akademii im. Leona Koźmińskiego i SWPS. Warto podkreślić, że obie te uczelnie działają w innych obszarach kształcenia (ekonomii i naukach społecznych), a więc PJATK pozostaje najlepszą w kraju niepubliczną uczelnią kształcącą w zakresie Informatyki i Sztuk Plastycznych.
 

Powiązane artykuły

PJATK najlepszą niepubliczą uczelnią techniczną

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych według najnowszego rankingu Perspektywy 2021 jest najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną.

czytaj dalej

Portfolio Bootcamp - Wiosenny Sprint

Zapraszamy na zupełnie nowy kurs dla kandydatów na kierunek Grafika

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku

ZAPRASZA 25.01.2019 roku na Dzień Japoński

czytaj dalej

Projektowanie Graficzne – studia podyplomowe

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku ZAPRASZA. Planowana data rozpoczęcia zajęć: marzec 2019

czytaj dalej

Kurs Języka Japońskiego

w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane