Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

29 lat działalności edukacyjnej

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zapoczątkowana została 15 maja 1991 roku, kiedy to przez jej przyszłego Założyciela ECONOMICUS UHP Spółkę z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej (nr decyzji: DNS 3-0145/TBS/173/94) z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i materialnej Collegeu utworzona została formalnie Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 36. W tym samym czasie GWSH na Wydziale Zarządzania uruchomiła, na podstawie wspomnianej decyzji MEN, studia I stopnia (licencjackie) na dwóch kierunkach: Zarządzanie i Marketing oraz Turystyka i Rekreacja.     

W dniu 4 grudnia 1997 roku GWSH otrzymała, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej, uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). Natomiast 27 listopada 2001 r., na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, GWSH otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Turystyka i Rekreacja.


W latach 2001 - 2017 na podstawie kolejnych decyzji Ministra, GWSH uruchomiła jedenaście nowych kierunków studiów prowadzonych na poziomie I i II stopnia oraz jako jednolite 5-letnie studia magisterskie. Są to:

 • w 2001 roku - Administracja, studia I stopnia (nr decyzji: DWS-2-0143-19/TBM/01);
 • w 2002 roku - Socjologia, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-3-4003/1020/Rej.36/02), a w 2006 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW-3-4004/314/06);
 • w 2004 roku - Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-34003/21/3/EK/04),  a w 2008 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW2-02-6022-35/08);
 • w 2005 roku - Fizjoterapia, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-3-4003-788/EK/05), a w 2017 roku jednolite 5-letnie studia magisterskie (nr decyzji: DSW.WNN.6022.105.5.2017.AN) ;
 • w 2006 roku - Kosmetologia, studia I stopnia (nr decyzji DSW-34003/195/EK/Rej.36/06), a w 2015 roku studia II stopnia (nr decyzji: DSW.ZNU.6022.158.4.2015.AN);
 • w 2007 roku - Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-2-054003/87/07);
 • w 2007 roku - Pedagogika, studia I stopnia (nr decyzji: DSW-2-05-4003/95/07);
 • w 2009 roku - Informatyka, studia inżynierskie I stopnia (nr decyzji: DNS-WUN-6022-8367/AM/09);
 • w 2009 roku - Gospodarka Przestrzenna, studia inżynierskie I stopnia (nr decyzji: DNS-WUN6022-821-7/AM/09);
 • w 2010 roku - Psychologia, jednolite  5-letnie studia magisterskie (nr decyzji: DNS-WUN6022-2282-5/IŻ/10);
 • w 2013 roku - Prawo, jednolite 5-letnie studia magisterskie (nr decyzji: DKN.ZNU.6022.98.4.2013.AN);
 • w 2016 roku – Logistyka, studia inżynierskie I stopnia (w następstwie fuzji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego z Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka)
 • w 2017 roku – Pielęgniarstwo, studia I stopnia (nr decyzji: DSW.ZNU.6014.34.2017.2.MB).

Również w tych latach GWSH utworzyła, działające poza jej siedzibą macierzystą w Katowicach, cztery wydziały (dwa zamiejscowe i dwa zagraniczne), a mianowicie:

 • w 2002 roku GWSH, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (nr decyzji: DWS-3-4120/407/Rej.36/JW/02), utworzyła Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach. Aktualnie, w ramach tego Wydziału prowadzone są studia na trzech kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie;  
 • w 2009 roku na podstawie zgody władz austriackich (Bundesministerium fur Wissenschaft und Forschung), a także na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz na decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: DSW-2-05-4003-195/08) utworzony został Zagraniczny Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Wiedniu w Republice Austrii, prowadzący studia na kierunkach: Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz Zarządzanie. W 2013 roku wspomniany ZOD GWSH w Wiedniu na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji:  MNiSW-DKN.ZNU.6022.120.4.2013.AN) przekształcony został w Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu, prowadzący studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe; 
 • w 2013 roku na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr decyzji: MNiSW-DKN.ZNU.6022.135.5.2013.AN) utworzony został Wydział Zagraniczny GWSH w Ostrawie w Republice Czeskiej, prowadzący studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.
 • 25 sierpnia 2005 roku, na podstawie uchwały Rady Uczelni, niezależnie od istniejącego już od 1994 roku w siedzibie głównej Uczelni w Katowicach Wydziału Zarządzania GWSH, powołany został tutaj kolejny wydział, a mianowicie Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH, w ramach którego prowadzone były trzy kierunki studiów: Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia oraz Kosmetologia. 25 lutego 2016 r. po przeniesieniu decyzją Rektora GWSH kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydział Zarządzania GWSH, Wydział Turystyki i Promocji Zdrowia GWSH zmienił nazwę na Wydział Medyczny GWSH, prowadzący obecnie trzy kierunki studiów: Fizjoterapię, Kosmetologię oraz Pielęgniarstwo.

Na mocy zarządzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku, Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach dokonał podziału Wydziału Zarządzania na dwie podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni o nazwie kolejno Wydział Zarządzania oraz Wydział Nauk Stosowanych.

24 października 2005 roku Wydział Zarządzania GWSH otrzymał na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (nr decyzji: BCK-II-V-1417/2005), uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Tym samym Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa uzyskała status Uczelni Akademickiej.

Na początku października 2016 roku dwie najstarsze Uczelnie niepubliczne na Śląsku: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka - w wyniku fuzji - połączyły się (pod wspólną marką: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach) tworząc jeden z najbardziej prężnych niepublicznych ośrodków akademickich nie tylko w woj. śląskim ale również i w Polsce. W efekcie wspomnianej fuzji oferta edukacyjna GWSH poszerzyła się o dwa nowe kierunki studiów: Logistykę oraz Pielęgniarstwo.

28 listopada 2016 roku – jako pierwszej uczelni niepublicznej w województwie śląskim - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała decyzją  nr BCK-II-U/dr hab.-400/16 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Aktualnie więc Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, już jako Uczelnia Akademicka, w ramach pięciu wydziałów prowadzi, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, studia I i II stopnia oraz jednolite 5-letnie studia magisterskie na ogółem trzynastu kierunkach studiów. Są to:

Wydział Zarządzania GWSH w Katowicach 

 • Zarządzanie 
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Informatyka
 • Prawo 
 • Administracja 
 • Psychologia 
 • Turystyka i Rekreacja

Wydział Nauk Stosowanych GWSH w Katowicach

 • Pedagogika

Wydział Medyczny GWSH w Katowicach

 • Fizjoterapia
 • Kosmetologia 
 • Pielęgniarstwo

Wydział Zamiejscowy GWSH w Żorach

 • Zarządzanie 
 • Finanse i Rachunkowość 
 • Administracja

Wydział Zagraniczny GWSH w Wiedniu

Niezależnie od prowadzenia przez Uczelnię studiów I i II stopnia, a także jednolitych5-letnich studiów magisterskich w obszarze różnych dyscyplin naukowych oraz w różnej ,,projekcji terytorialnej” tak w kraju, jak też za granicą, prowadzi Ona również inne formy studiów, takie jak: realizowane w formie studiów doktoranckich studia trzeciego stopnia, studia typu MBA, studia podyplomowe oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia. Warto w tym miejscu zauważyć, iż liczba oferowanych przez GWSH studiów podyplomowych, kursów i szkoleń systematycznie wrasta. Uczelnia ma obecnie w swojej ofercie dydaktycznej przeszło 50 ich rodzajów.

W następstwie tych wszystkich opisanych powyżej działań, które GWSH podejmowała ciągu minionego ćwierćwiecza w sferze dydaktyki, może się Ona poszczycić się obecnie liczną rzesza wypromowanych absolwentów. Dotychczas Jej dyplomy  otrzymało ogółem przeszło 50 tyś.  absolwentów, w tym: ponad 25 tyś. absolwentów studiów pierwszego stopnia, prawie 15 tyś. absolwentów studiów drugiego stopnia oraz 5 tyś. absolwentów jednolitych 5-letnich studiów magisterskich, a także ponad 5 tyś. absolwentów studiów podyplomowych, kursów i szkoleń. Dyplomy doktorskie GWSH otrzymało dotychczas 16 osób (vide: Galeria Doktorów GWSH), a obecnie prowadzone są na Wydziale Zarządzania GWSH trzy kolejne postępowania doktorskie oraz dwa przewody habilitacyjne.

Oczywiście dotychczasowego rozwoju GWSH nie można postrzegać jedynie w kategoriach ilościowych, ale również w kategoriach jakościowych.

Przede wszystkim więc, patrząc na rozwój GWSH w kategoriach jakościowych, należałoby spojrzeć na dotychczasowy rozwój GWSH poprzez pryzmat wzrostu poziomu Jej statusu akademickiego. W tym kontekście niewątpliwie szczególnego znaczenia nabiera fakt, iż zalicza się Ona, przy ogólnej liczbie przeszło 250 działających obecnie w Polsce uczelni niepublicznych, do wąskiego grona jedynie 18 z nich, które posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, uzyskały status uczelni akademickiej. Warto przy tym zauważyć, że GWSH otrzymując te uprawnienia w 2005 roku stała się pierwszą posiadającą status akademicki uczelnią niepubliczną w woj. śląskim i trzecią z rzędu w skali ogólnopolskiej, co pozwoliło Jej na uzyskanie członkostwa KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich) oraz działającej w jej ramach KRAUN (Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych).

Mówiąc o rozwoju GWSH w kategoriach jakościowych, nie można również nie wspomnieć tutaj o wzrastającym stale poziomie Jej oferty edukacyjnej, czego najbardziej miarodajnym wyrazem są nie tylko oferowane przez Nią studia trójstopniowe (licencjackie i inżynierskie, magisterskie oraz studia doktoranckie), ale przede wszystkim  liczne akredytacje instytucji polskich i zagranicznych, którym poddała się Uczelnia, i których wyniki w pełni potwierdzają systematyczny wzrost, na przestrzeni kolejnych lat, jakości prowadzone przez Nią studiów. Do chwili obecnej GWSH uzyskała 18 akredytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na nieomal wszystkich (poza kilkoma niedawno uruchomionymi) prowadzonych przez Nią kierunkach studiów, a także akredytację  Stowarzyszenia Fundacji Menadżerskiej FORUM.

GWSH jest także akredytowanym członkiem m.in. takich organizacji międzynarodowych jak:

 • UN WTO (United Nations World Tourism Organization)
 • ECBE (European Council for Business Education)
 • EURHODIP

Niewątpliwie wysoki, potwierdzony licznymi krajowymi i zagranicznymi akredytacjami, poziom jakości studiów prowadzonych przez GWSH nie byłby możliwy bez udziału licznej, wysoko kwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej liczącej obecnie 207 pracowników akademickich (94 profesorów i doktorów habilitowanych, 81 adiunktów, 21 asystentów oraz 11 trenerów), a także 62 osobowego zespołu profesjonalnej kadry administracyjnej Uczelni. Niepoślednią rolę odgrywa również tutaj współpraca GWSH z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, a także z ponad 100 różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami będącymi tzw. interesariuszami zewnętrznymi mającymi istotny wpływ na ,,upraktycznienie” prowadzonych na Uczelni studiów i tym samym przybliżenie studentom realiów, z którymi mogą się spotkać w ich przyszłej pracy zawodowej.

Dotychczasowy rozwój GWSH, postrzegany zarówno w kategoriach ilościowych, jak też w kategoriach jakościowych znalazł swoje odzwierciedlenia w wysokich pozycjach zajmowanych przez Uczelnię w dorocznych, ogólnopolskich rankingach uczelni wyższych opracowywanych i publikowanych przez takie czołowe dzienniki jak: RZECZPOSPOLITA oraz GAZETA WYBORCZA, tygodniki: POLITYKA i WPROST, a także przez, najbardziej miarodajny w tym względzie, miesięcznik edukacyjny PERSPEKTYWY. Warto nadmienić, iż począwszy od 2000-go roku pozycja zajmowana w tych rankingach przez GWSH oscylowała zawsze w okolicach pierwszej piątki lub dziesiątki, spośród ogółu ponad dwustu klasyfikowanych w poszczególnych rankingach polskich uczelni niepublicznych (vide: Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2017).

Dotychczasowy swój rozwój Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zawdzięcza konsekwentnie realizowanej przez Nią swojej misji i strategii oraz przede wszystkim ludziom, którzy na przestrzeni 26 lat, mimo różnych barier i przeciwieństw, podjęli się z poświęceniem realizacji tego zadania.
 

Powiązane artykuły

Wydział Zamiejscowy GWSH w Wiedniu zaprasza na studia!

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane