Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Czy można pomóc młodym ludziom w dobrym starcie na rynku pracy?

Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia wśród osób młodych między 20. a 29 rokiem życia w 2013 roku wyniosła aż 17,6% (dane dla krajów UE) W Polsce wartości te kształtują się nawet gorzej. Wśród osób w wieku 20 - 29 lat wskaźnik ten osiągnął już 18,2 %. Takie wyniki przekładają się na realne problemy młodych osób na starcie ich samodzielnego życia. Komisja Europejska oraz rządy poszczególnych państw proponują szereg rozwiązań ustawodawczych tego problemu. Czy jednak sama młodzież może podjąć działania w celu poprawy swojej sytuacji i lepszego startu w zawodową przyszłość?

Wszystko zaczyna się jeszcze na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. To właśnie wtedy uczniowie muszą zdecydować, czym chcą się zajmować po skończeniu obowiązkowego etapu edukacji. Mają do wyboru dwie ścieżki: rozpoczęcie pracy lub podjęcie studiów wyższych.

Niestety, z powodu niskiej świadomości swoich predyspozycji oraz braku znajomości realiów rynku pracy, ich wybory często odbiegają od optymalnych. Młodzież kieruje się stereotypowymi wyobrażeniami na temat rynku pracy czy zapotrzebowania na absolwentów danych specjalizacji.

Badania pokazują, iż mimo, że 75% uczniów zakłada pracę w wyuczonym zawodzie, ich faktyczny odsetek jest znacznie niższy. Ponadto, wśród pięciu najczęściej wybieranych przez nich kierunków studiów, aż trzy ma najwyższy poziom bezrobocia wśród absolwentów. Równocześnie, zdecydowana większość twierdzi też, że zna swoje mocne i słabe strony, podczas gdy pracodawcy postrzegają brak adekwatnej samooceny za jeden z największych mankamentów w przygotowaniu kandydatów do pracy.

A gdyby tak uczniowie już na etapie nauki w szkole mieli możliwość zdefiniowania swoich predyspozycji podczas zajęć z doświadczonymi psychologami i doradcami zawodowymi? Gdyby oprócz tego, byli również świadomi korzyści i zagrożeń płynących z konkretnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, nauczyli się skutecznie definiować cele i efektywnie zarządzać czasem? A do tego, gdyby zmieniające się realia rynku pracy stanowiły przedmiot zajęć i żywych debat w szkołach?

To wszystko umożliwia nowatorski projekt Kurs na Przyszłość. Jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez grupę studentów i absolwentów wiodących uczelni oraz doświadczonych psychologów. Wyszli oni naprzeciw potrzebom uczniów i postanowili stworzyć cykl warsztatów, przygotowujących młodzież do efektywnego startu na rynku pracy.

Warsztaty odbywać się będą w szkołach ponadgimnazjalnych zainteresowanych udziałem w projekcie. Pomogą one uczniom odkryć własne predyspozycje, a także dadzą im szanse na wykorzystanie ich podczas studiów i w pracy zawodowej. Umożliwią również podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających sytuację na rynku pracy. Uczestnicy Kursu na Przyszłość będą mieli okazję poznać oczekiwania pracodawców co do kompetencji kandydatów i realnie spojrzą na sytuację zawodową, zamiast kierować się obiegowymi opiniami czy stereotypami. Warsztaty skupią się również na nauce planowania i wyznaczania sobie celów, konsekwentnej ich realizacji oraz rozwijaniu uniwersalnych umiejętności miękkich.

Projekt będzie udoskonalany w oparciu o opinie uczniów i nauczycieli, a chęć udziału może zgłosić każda szkoła ponadgimnazjalna. Jak dotąd został on objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Rektora Szkoły Głównej Handlowej, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Parlamentu Studentów RP, Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi oraz magazynu Perspektywy. Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.kursnaprzyszlosc.pl .

Oby dzięki tej inicjatywie jak najwięcej młodych ludzi obrało właściwy Kurs na Przyszłość!

Kontakt:
Dagna Frydrych
dagna.frydrych@kursnaprzyszlosc.pl 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane