Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych

Rok zalozenia: 1957

przejdź do spisu treści

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie przy ul. Ogrodowej 16 to bezpłatna szkoła z tradycjami kształcąca młodzież i dorosłych w różnych, poszukiwanych zawodach. 

Historia szkoły sięga 1957 r.

W skład Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych wchodzą następujące placówki oświatowe:


Szkoła Policealna nr 26 


BEZPŁATNA   DWULETNIA   RENOMOWANA   SZKOŁA  POLICEALNA

Szkoła Policealna Nr 26 jest dwuletnią (czterosemestralną) szkołą zawodową dla absolwentów szkół średnich. Po ukończeniu nauki Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten odbywa się na terenie Szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu technika w wybranym zawodzie.

Kształcenie odbywa się w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników w tych dziedzinach i jest prowadzone w ścisłym porozumieniu z zakładami pracy, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych, co pozwala na stałe utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia.

Kierunki kształcenia w systemie dziennym:

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • specjalizacja: sekretarka/asystentka dyrektora
 • specjalizacja: handel zagraniczny
 • specjalizacja: administracja w Unii Europejski

W szkole dziennej - 28 godzin tygodniowo, pięć dni w tygodniu w godz. 8.00 - 16.00.
Zajęcia z języków obcych, informatyki i WF prowadzone są w małych grupach.

W Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi
 • języków obcych,
 • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
 • techniki biurowej,
 • bezwzrokowego pisania na komputerze.

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

 • LCCI (angielski)
 • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie)

Szkoła Policealna nr 28 dla dorosłych


BEZPŁATNA DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

Szkoła Policealna Nr 28 dla Dorosłych jest dwuletnią (czterosemestralną) szkołą zawodową dla absolwentów szkół średnich. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – dwa razy w miesiącu sobota i niedziela. Po ukończeniu nauki Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten odbywa się na terenie Szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu technika w wybranym zawodzie.

Kształcenie odbywa się w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników w tych dziedzinach i jest prowadzone w ścisłym porozumieniu z zakładami pracy, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych, co pozwala na stałe utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia.

Kierunki kształcenia:


Technikum Nr 29


Technikum jest czteroletnią dzienną szkołą zawodową dla absolwentów gimnazjum. Po zakończeniu nauki uczeń uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły średniej i może podejść do egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te zdaje na terenie szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kierunki kształcenia:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Kierunek, który pomoże wyspecjalizować się w obsłudze pasażerów w portach lotniczych i morskich. W trakcie kształcenia poznasz podstawowe zasady gospodarki rynkowej, nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej.

Po zakończeniu nauki możesz pracować w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, biurach podróży, punktach informacji turystycznej. Możesz zostać rezydentem biur podróży w ciekawym zakątku świata lub przewodnikiem wycieczek krajowych i zagranicznych albo otworzyć własną działalność gospodarczą.

TECHNIK HOTELARSTWA

Nauczysz się organizacji pracy w hotelarstwie, marketingu usług hotelarskich, poznasz sposoby i zasady kierowania instytucjami związanymi z hotelarstwem, a także dowiesz się jak organizować rożnego rodzaju spotkania i imprezy firmowe.

Po skończeniu tego kierunku możesz pracować nie tylko w hotelach, ale również w ośrodkach wypoczynkowych i konferencyjnych, pensjonatach, ośrodkach SPA lub gospodarstwach agroturystycznych.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Jeżeli jesteś kreatywny, aktywny, a w przyszłości chcesz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne przy tworzeniu kampanii reklamowych oraz sprzedaży produktów i usług reklamowych w filmie, handlu i turystyce – proponujemy Ci ten kierunek.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej oraz projektowania i wykonywania produktów reklamowych.

Po skończeniu tego kierunku możesz być zatrudniony w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych lub w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.


CXLV Liceum dla Dorosłych


Jeżeli z różnych względów po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, albo zasadniczej szkoły zawodowej nie mieli Państwo możliwości kontynuwania nauki, teraz można to nadrobić korzystając z oferty naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

Nasze Liceum jest szkołą zaoczną bezpłatną, o trzylenim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podadgimnazjalnej i kończą się egzaminem maturalnym.


przejdź do spisu treści

Rekrutacja Szkoła Policealna Nr 26


BEZPŁATNA DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

Prawo do ubiegania się o przyjęcie do Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych mają absolwenci szkół ogólnokształcących i zawodowych, legitymujący się świadectwem ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagane świadectwo dojrzałości).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w systemie dziennym przyjmowani będą według kolejności złożenia kompletu dokumentów.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy zapisie do studium dziennego:

 1. Podanie i Karta ewidencyjna (druki można otrzymać w sekretariacie szkoły, lub pobrać ze strony www - patrz niżej - pliki do pobrania)
 2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej (oryginał).
 3. 3 fotografie (z wypisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 4. Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kształcenia w zawodzie (skierowanie na bezpłatne badania dostaniesz w szkole). Tu znajdziesz wykaz palcówek medycznych, gdzie załatwisz zaświadczenie bezpłatnie.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Kandydaci składają dokumenty we własnych, wiązanych teczkach kartonowych.
 7. Wypełniony test z jednego z języków obcych (język angielski, język niemiecki, język francuski)

Uwaga! Skierowanie na bezpłatne badania w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do kształcenia w zawodzie dostaniesz w szkole.

By zapisać się przyjdź do nas osobiście w godzinach 9.00 - 15.00, do Sekretariatu szkoły (ul. Ogrodowa 16), I piętro, pok. nr 12, wraz z podpisanymi dokumentami wymienionymi w regulaminie rekruracji.

Liczy się termin, kiedy dokumenty wpłyną do sekretariatu szkoły, a nie data stempla pocztowego, czy innej formy kontaktu !!!

Terminy rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 25 czerwca 2018 roku od godziny 10:00 do 28 czerwca 2018 roku do godziny 16:00

Rekrutacja uzupełniająca od 1 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 8 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00

przejdź do spisu treści

Rekrutacja Szkoła Policealna Nr 28 dla Dorosłych


BEZPŁATNA DWULETNIA SZKOŁA POLICEALNA

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w systemie zaocznym przyjmowani będą według kolejności złożenia kompletu dokumentów.

Wykaz dokumentów niezbędnych przy zapisie do szkoły zaocznej:

 1. Podanie do szkoły zaocznej i Karta ewidencyjna dla szkoły zaocznej (druki można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony www)
 2. Świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej (oryginał).
 3. 3 fotografie (z wypisanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
 4. Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do kształcenia w zawodzie (skierowanie na bezpłatne badania dostaniesz w szkole). Tu znajdziesz wykaz palcówek medycznych, gdzie załatwisz zaświadczenie bezpłatnie.
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Kandydaci składają dokumenty we własnych, wiązanych teczkach kartonowych.
 7. Wypełniony test z jednego z języków obcych (język angielski, język niemiecki,język francuski)

Uwaga! Skierowanie na bezpłatne badania w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego do kształcenia w zawodzie dostaniesz w szkole.

Terminy rekrutacji

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 25 czerwca 2018 roku od godziny 10:00 do 28 czerwca 2018 roku do godziny 16:00

Rekrutacja uzupełniająca od 1 sierpnia 2018 roku od godziny 10:00 do 8 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00

przejdź do spisu treści

O naszej Szkole często w skrócie mówiło się „Szkoła Sekretarek”, gdyż od momentu powstania,  byla słynną kuźnią kadr dla tego właśnie zawodu, lub po prostu „Ogrodowa” – od nazwy ulicy, przy której od roku 1971 mieści się nasza siedziba.

Niektórzy słuchacze mówią pieszczotliwie „Ogródek”.

Historia szkoły zaczęła się w 1957 roku, gdy zarządzeniem Ministerstwa Oświaty powołano Studium Stenotypii i Biurowości w Warszawie. Dyrektorem Szkoły został wtedy Ryszard Łazarski. To dzięki jego staraniom i dyscyplinie jaką wprowadził, Studium uzyskało wysoką i stabilną pozycję w rankingach szkół pomaturalnych i stało się znane i cenione na rynku pracy.

Szkoła zmieniała swoje nazwy:

 • Studium Stenotypii i Biurowości - lata 1957 - 1961
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - lata 1961 - 1969
 • Pomaturalne Studium Ekonomiczne nr 1 - lata 1969 - 1972
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych - lata 1972 - 1995
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych – Zespół Szkół Policealnych - lata 1995 - 2011.
 • Od września 2011 roku pełna nazwa naszej Szkoły brzmi: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych.

W skład Szkoły wchodzą:

 • Szkoła Policealna nr 26
 • Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych - powstała 1 września 2005 roku.
 • Technikum Nr 29 – powstało 1 września 2011 roku.

Zanim trafiliśmy na ulicę Ogrodową, kilkakrotnie przenosiliśmy siedzibę:

 • Wawelska 56 - lata 1957 - 1960,
 • Nowowiejska 5 - lata 1961 - 1966,
 • Obozowa 60 - lata 1967 - 1970,
 • Ogrodowa 16 - od 1971 r. do chwili obecnej.

Na przestrzeni minionych lat, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, zmienialiśmy specjalności kształcenia:

 • handel wewnętrzny,
 • ogólnoekonomiczna,
 • gospodarka mieszkaniowa,
 • obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego,
 • hotelarstwo,
 • finanse i rozliczenia międzynarodowe,
 • korespondencja w językach obcych.

We wrześniu 1996 r. przy pomocy firmy Philips uruchomiliśmy pierwsze w Polsce i pierwsze w Europie Środkowej laboratorium transkrypcyjne, które wykorzystywane było do nauki stenotypii i nauki języków obcych.

Od 1997 r. Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych jest również Centrum Egzaminacyjnym Londyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej (LCCI).

Od 2010 roku jesteśmy certyfikowanym centrum szkoleniowym i egzaminacyjnym Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (European Business Competence* Licence – EBC*L).

W latach 1957 - 2010 wykształciliśmy 16 333 absolwentów różnych specjalności, poszukiwanych i cenionych przez pracodawców, o czym świadczy liczba ofert pracy, kierowana rokrocznie do Szkoły. 

Zawody na uczelni:

technik administracji
technik hotelarstwa
technik obsługi turystycznej
technik organizacji reklamy
technik rachunkowości

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie