Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie


przejdź do spisu treści

Misją szkoły jest:
nauka w trosce o zdrowie i życieW skład Zespołu wchodzą:

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3

funkcjonuje w ramach Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.  Oferta Edukacyjna szkoły policealnej to kształcenie w zawodach medycznych i społecznych. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. O przyjęcie do szkoły policealnej mogą się starać osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

Doskonale wyposażone pracownie umożliwiają zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach szkolenia praktycznego (szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach protetyki słuchu).

W szkole realizowany jest bezpłatny projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”. W ramach projektu szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe praktyki, staże–wizyty zawodoznawcze. Uczniowie mają również możliwość uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.  Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie kształci w zawodach:

• Opiekunka dziecięca
• Ortoptystka
• Terapeuta zajęciowy
• Technik optyk
• Protetyk słuchu
• Opiekun medyczny
• Technik sterylizacji medycznej

 Nauka w szkole kończy się zewnętrznym  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną  w Krakowie.  Dzięki temu, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, wszystkie egzaminy odbywają się w pracowniach w których słuchacz się kształci. Wyraźnym atutem Szkoły jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych jej uczniów. W niektórych przypadkach – Ortoptystka i Opiekun medyczny – sięga poziomu 100%, co jest wynikiem wybitnym na tle podobnych szkół w Małopolsce.Centrum Kształcenia Ustawicznego

Celem działalności Centrum jest wspieranie rozwoju zawodowego poprzez umożliwienie poszerzenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, które spełniły już obowiązek szkolny. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rynku pracy, umożliwiamy osobom  dorosłym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Kształcenie prowadzone jest w formach pozaszkolnych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej) oraz na kursach umożliwiających uzupełnienie kwalifikacji zawodowych:

• Kurs refrakcji I, II, III stopnia
• Opieka nad pacjentem ze stomią
• Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
• Opieka nad osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
• Rejestratorka medyczna  ‎
• Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą
• Podstawy terapii zajęciowej
• Obsługa komputera z Internetem
• Lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej
• Opiekun medyczny- kwalifikacyjny kurs zawodowy
• Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
• Zabawy twórcze i aktywizujące dla dzieci
• Kurs oftalmiki praktycznej

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką kursów. Po ukończeniu każdej formy kursowej uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od sierpnia CKU uzyskał Znak Jakości potwierdzający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (Znak Jakości MSUES nr 257/2018). Oznacza to, że organizując kursy i szkolenia, spełnia wymagania określone w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i realizuje usługi szkoleniowe zgodnie z tymi wymaganiami. Szkolenia są realizowane na odpowiednim poziomie, a jakość dostarczanych usług jest sprawdzana i monitorowana.


Szkoła  znajduje się w budynku na os. Teatralnym 4a od 1960 roku.


Zapraszamy

przejdź do spisu treści

Kierunki 2019/2020

OPIEKUN MEDYCZNY [532102]

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Jako opiekun medyczny możesz znaleźć zatrudnienie w: szpitalach, hospicjach, świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.

MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 • kształcenie w formie zaocznej
 • roczny cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 532102/ ZJEWM

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Możliwość zatrudnienia:

 • szpitale
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
ORTOPTYSTKA [325906]

ORTOPTYSTKA współpracuje z okulistą w procesach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego oraz w zakresie rehabilitacji wybranych funkcji wzrokowych, zwłaszcza zaburzeń widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych u dzieci. Zawód ten jest integralną częścią okulistyki i stabrologii obejmującej terapię zeza. Ortoptystka jako pracownik służby zdrowia może znaleźć zatrudnienie w poradniach leczenia zeza i niedowidzenia, gabinetach ortoptycznych, szpitalach lub klinicznych oddziałach okulistycznych

MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

 • kształcenie stacjonarne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu Nr 325906/ ZJEWM

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 •  korzystania z wiedzy z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych;
 •  charakteryzowania rozwoju psychomotorycznego pacjenta w różnych okresach życia;
 • objaśniania przyczyn powstawania zeza, rozróżniania rodzajów zeza i niedowidzenia, omawiania leczenia zachowawczego i operacyjnego zeza;
 • wyjaśniania przyczyn, przebiegu klinicznego i leczenia podstawowych chorób narządu wzroku;
 • różnicowania badań ortoptycznych i wybranych okulistycznych;
 • wykonywania badań ortoptycznych i okulistycznych niezbędnych w pracy ortoptystki;
 • stosowania ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu oraz w zaburzeniach funkcji obuocznego widzenia;
 • modyfikowania ćwiczeń w zależności od stanu i możliwości pacjenta;
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;
 • obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi;
 • edukowania dzieci i rodziców w zakresie wykonywania ćwiczeń ortoptycznych;
 • współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • stosowania profilaktyki okulistycznej i różnych form promocji zdrowia;
 • korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem dorosłym, dzieckiem i jego rodziną;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych;

Możliwości zatrudnienia:

 • przychodnie leczenia zeza
 • gabinety ortoptyczne
 • gabinety pleoptyczne
 • oddziały okulistyczne
 • sanatoria leczenia zeza i niedowidzenia
 • przedszkola dla dzieci zezujących i niedowidzących
 • specjalistyczne oddziały leczenia zeza
 • gabinety prywatne
OPIEKUNKA DZIECIĘCA [325905]

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi do lat 3. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi oraz jako niania zatrudniana przez rodziców.

Kwalifikacja: 

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. (2018-2020)

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (2019-2021)

 • kształcenie stacjonarne lub zaoczne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu Nr 325905/ ZJEWM.

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
 • kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków
 •  kształtowania aktywności i samodzielności dziecka
 • zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
 •  nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem
 • czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka
 •  obserwowania stanu zdrowia dziecka
 • stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza
 •  współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka
 • działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem

Możliwość zatrudnienia:

 • żłobki
 • domy dziecka
 • w najmłodszych grupach przedszkolnych
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • prywatne agencje opieki nad dzieckiem
PROTETYK SŁUCHU [321401]

Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. Protetycy słuchu pracują głównie w gabinetach zajmując się badaniem słuchu, doborem aparatów słuchowych na podstawie wykonanych badań słuchu oraz jako audiometryści.

Symbol cyfrowy zawodu 321401

Kwalifikacje:

MS.16. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu. (2018-2020)

MED.05. Świadczenie usług medycznych w zakresie badania i protezowania słuchu (2019-2021)

 • kształcenie w formie zaocznej
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 321401/ZJEWM.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;
 • analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;
 • dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;
 • sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;
 • wykonywania odlewu ucha;
 • produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;
 • prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

Możliwość zatrudnienia:

 • gabinety protetyki słuchu
 • gabinety audiologiczne
 • pracownie otoplastyczne
 • serwis techniczny sprzętu audioprotetycznego
 • zakłady badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych
TECHNIK OPTYK  [325302]

Technik optyk to zawód atrakcyjny i często poszukiwany na rynku pracy. Absolwent szkoły, jako dyplomowany technik optyk jest specjalistą posiadającym wiedzę z zakresu optyki, optometrii, anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku, nowoczesnych technologii produkcji soczewek i ich właściwości. Zdobyte umiejętności doboru, konserwacji i naprawy pomocy wzrokowych oraz przyrządów optycznych używanych w różnych branżach pozwoli mu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i efektywną obsługę klienta w salonie optycznym.

Cykl kształcenia trwa dwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w formie zaocznej i obejmują dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MG.14 – Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MG.30 – Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Od roku szkolnego 2019/2020:

MEP.02.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 • W trakcie nauki słuchacze szkoły zdają egzaminy z w/w kwalifikacji, organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.
 • Uzyskanie tytułu zawodowego oraz dyplomu w zawodzie technik optyk następuje po zdaniu egzaminów zewnętrznych w zakresie każdej z dwóch wyróżnionych kwalifikacji i ukończeniu szkoły.  Istnieje możliwość uzyskania suplementu do dyplomu w języku angielskim, który jest honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Nauka obejmuje m.in.:

 • dobór , wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji;
 • wykonywanie pomiarów oftalmicznych, naprawa i konserwacja wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych;
 • udzielanie porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
 • naprawianie, konserwowanie i justowanie przyrządów optycznych,
 • poznanie niezbędnego wyposażenia warsztatu optycznego, gabinetu optometryczno – kontaktologicznego;
 • obsługiwanie komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej;
 • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik optyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i dopasowywania pomocy wzrokowych;
 • udzielania porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych;
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ [321104]

Technik sterylizacji medycznej jest specjalistą w zakresie sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych. W swojej pracy zajmuje się kontrolą procesów mycia, dezynfekcji sterylizacji. Kwalifikuje wyroby medyczne do w/w procesów.

Kwalifikacja:

MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 • kształcenie w formie zaocznej
 • roczny cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
 • przeprowadzania kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Możliwości zatrudnienia:

 • publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia
 • punkty sterylizacyjne
 •  gabinety stomatologiczne i kosmetyczne
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY  [325907]

Terapeuta zajęciowy – wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Jeśli chcesz pomóc osobom chorym lub niepełnosprawnym w organizowaniu czasu wolnego poprzez m.in. zajęcia plastyczno- techniczne, rękodzielniczo-krawieckie, kinezyterapię, socjoterapię kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie.

Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 • kształcenie stacjonarne dla młodzieży
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Możliwość zatrudnienia:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-leczniczych,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • szpitale,
 • sanatoria,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Kursy na uczelni:

zabawy twórcze i aktywizujące dla dzieci
udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą
rejestratorka medyczna ‎
refrakcji
podstawy terapii zajęciowej
pierwszej pomocy przedmedycznej
opiekun medyczny
opieka nad pacjentem ze stomią
opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi
opieka nad osobą starszą z zaburzeniami psychicznymi
oftalmiki praktycznej
obsługa komputera z Internetem
lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej
asystent osoby niepełnosprawnej

Zawody na uczelni:

opiekun medyczny
opiekunka dziecięca
ortoptystka
protetyk słuchu
technik optyk
technik sterylizacji medycznej
terapeuta zajęciowy

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane