Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

Rok założenia: 2001 | Rektor: dr hab. prof. Marian Kowalewski.

Pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce
specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych

z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi


Misją Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianym przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej jak i poprzez Internet.

Misją Internetowej Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem zwanej e-WSZP, jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menedżerskich i personelu firm.

CEL DZIAŁANIA SZKOŁY

Celem działania Szkoły jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na wybranych-określonych  kierunkach studiów.

Szkoła realizuje ten cel poprzez:

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego,
 • prowadzenie wydzielonej działalności gospodarczej.

FUNKCJE SZKOŁY

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem pełni następujące funkcje:

DYDAKTYCZNE

 • kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,
 • kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych.

BADAWCZE

 • prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom dydaktycznym szkoły,
 • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,
 • Opracowanie programów i metod szkolenia kadr menedżerskich,
 • działalność popularyzatorską i wydawnicza, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

GOSPODARCZE

 • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowej działalności dydaktycznej szkoły,
 • Prowadzenie ekspertyz i doradztwa,

INTEGRACYJNE

 • Współpraca z innymi szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,
 • Wspieranie inicjatyw dotyczących powiększania rynku pracy, walki z bezrobociem, rozwoju kulturalnego i gospodarczego regionów,
 • Wspieranie inicjatyw związanych z procesami integracyjnymi Polski z UE.

KULTUROTWÓRCZE

Szkoła jest miejscem, w którym powstają nie tylko idee, koncepcje i teorie naukowe oraz propozycje zastosowań praktycznych, ale także wzorce zachowań, modele awansu zawodowego i społecznego, godne upowszechnienia i popularyzacji poza murami Szkoły.

STUDIA

Zarządzanie

Studia licencjackie
stacjonarne / niestacjonarne
Okres nauki: 3 lata (6 semestrów)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny 

Studia magisterskie
stacjonarne / niestacjonarne
Okres nauki: 2 lata (4 semestry)
Tryb: stacjonarny lub niestacjonarny 

Uwaga: Przyjmujemy również studentów na I, II, III i IV semestr w ciągu całego roku akademickiego.

DLACZEGO ZARZĄDZANIE ?

W potocznym znaczeniu - zarządzać - to znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

 • umiejętność wytyczania celów i ich realizacji;
 • umiejętność realizacji celów poprzez pracę innych;
 • umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji;

Niezależnie, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj - lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Dlatego zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

 • rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje,
 • uczy pracy w zespole i pracy zespołowej,
 • umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji,
 • poszerza horyzonty myślenia,
 • daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu - zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych,
 • uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji,
 • uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

DLACZEGO ZARZĄDZANIE W WSZP ?

 • oryginalne połączenie nauki o zarządzaniu z innymi dziedzinami wiedzy społecznej i humanistycznej,
 • prowadzenie działalności naukowo - badawczej sponsorowanej i komercyjnej,
 • udział w procesie kształcenia wybitnych dydaktyków i naukowców łączących wiedzę teoretyczną z praktyką życia społeczno-gospodarczego,

SYLWETKA ABSOLWENTA

Być skutecznym - oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności. Peter F. Drucker

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

Kim więc jest menadżer?
Jest osobą, która:

 • posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania;
 • umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów;
 • umie i nie boi się podejmować decyzje;
 • posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu;
 • obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą;
 • nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi;
 • zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień;
 • potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności;
 • jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy;
 • jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy.

GDZIE MOŻE PRACOWAĆ MENADŻER?
Absolwent kierunku zarządzanie:

 • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa,
 • posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i  informacjami,
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego,
 • zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 • posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2,
 • posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Dlatego, absolwent kierunku zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/ kierownika:

 • w administracji rządowej, organach samorządowych,
 • służbach państwowych,
 • partiach politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • w strukturach bezpieczeństwa państwa.

oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kadra dydaktyczna na kierunku ZARZĄDZANIE obejmuje grono wybitnych praktyków i teoretyków z dziedzin zarządzania, socjologii, prawa, ekonomii, informatyki, nowych mediów. Bardzo często są to ludzie, którzy uczestniczyli w opracowywaniu i wdrażaniu prawa w  tych dziedzinach.

PROGRAM STUDIÓW

I ROK - SEMESTR I-II

Studia na pierwszym roku mają charakter unitarny- tzn, że są wspólne dla obu kierunków studiów.

Z kierunku zarządzania zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • podstawy zarządzania
 • podstawy statystyki
 • podstawy przedsiębiorczości
 • zarządzanie projektami
 • metody badań społecznych i rynkowych
 • zachowania organizacyjne
 • procesy informacyjne w zarządzaniu
 • wspólczesne teorie ekonomiczne

Z  pozostałych kierunków (w tym i z socjologii) zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • podstawy socjologii
 • podstawy ekonomii
 • podstawy informatyki
 • wspólczesne społeczeństwo polskie
 • podstawy prawa 
 • psychologia społeczna
 • filozofia i logika
 • rynek pracy i polityka społeczna

II ROK - SEMESTR III-IV

Studia na drugim roku roku mają charakter kierunkowy. i obejmują takie treści kształcenia jak:

 • wspólczesne teorie zarządzania
 • finanse (publiczne)
 • finanse przedsiębiorstwa
 • rachunkowość finansowa
 • statystyka
 • mikroekonomia
 • nauka o organizacji
 • bezpieczeństwo publiczne
 • marketing
 • zarządzanie jakością
 • przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Jednym za podstawowych przedmiotów, jest Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, które po pierwsze jest zmodyfikowana wersją pisania pracy dyplomowej a po drugie, łaczy poznawaną wiedzę z praktyką.

Z  pozostałych kierunków zajęcia obejmują takie zagadnienia jak związane z oferowanymi specjalnościami:

 • zarzadzania kapitałem ludzkim
 • media i komunikacja społeczna

III ROK - SEMESTR V-VI

Trzeci rok studiów, to studia specjalnościowe  na dwoch specjalnościach:

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Media i Komunikacja Społeczna

Fakultatywnie, w przypadku zebrania grupy minimum 20 osób, można wybrać jako specjalność - specjalnośc kierunkową tj. Zarządzanie strategiczne

W ramach tej specjalności zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:

 • informatyka w zarządzaniu
 • badania operacyjne
 • warsztat menedżera
 • kryzys i zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie procesami
 • zarzadzanie strategiczne
 • marketing usług
 • zarzadzanie zmianą i czasem
 • zachowania konsumenckie
 • badania rynkowe i marketingowe
 • przedsiębiorczość i podejmowanie ryzyka
 • psychologia kierowania ludźmi
 • psychologia podejmowania decyzji
 • zarzadzanie kompetencjami i wiedzą

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty wymagane w pierwszym etapie rekrutacji:

 • świadectwo dojrzałości,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Dokumenty wymagane w drugim etapie rekrutacji:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania w szkole wyższej - skierowanie do pobrania w Rektoracie,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego - do pobrania w Rektoracie,
 • podpisane zdjęcia legitymacyjne - 4 sztuki.


Studia licencjackie

 • Zarządzanie
  stacjonarne / niestacjonarne

Studia magisterskie

 • Zarządzanie
  stacjonarne / niestacjonarne

Studia Podyplomowe

 • Compliance Officer
 • Bezpieczeństwo Biznesu
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych
 • Rachunkowość
 • Bezpieczeństwo Higieny Pracy
 • Inspektor ochrony danych osobowych
 • Kadry i prawo pracy
 • Mediacje rodzinne i sądowe
 • Mediator sądowy
 • NLP – Neurolingwistyczne Programowanie
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Organizacja i Zarządzanie w administracji publicznej
 • Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Księgowość Praktyczna I Rozliczenia Kadrowo-płacowe
 • Księgowość Praktyczna I Rozliczenia
 • Kadrowo-płacowe Z Programem Płatnik
 • Księgowość, Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa
 • Księgowość, rachunkowość i podatki

Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


BIURO REKRUTACJI
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel:  601 295 555 

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Jagiellońska 4, Bydgoszcz

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Szosa Chełmińska 17, Toruń

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Jaracza 74 budynek E pok. 3, Łódź

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. 27 Grudnia 17, Poznań

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIA NA PRÓBĘ - BEZ ŻADNYCH OPŁAT

TYLKO W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA PERSONELEM

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane