Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Rok założenia: 1998 | Rektor: prof. Jerzy Derkowski

przejdź do spisu treści

Oczekiwania młodego pokolenia zafascynowanego wysoką technologią produktów rynkowych, Internetem i uczestnictwem w kulturze świata bez granic, wymuszają zmianę procesów dydaktycznych w zapatrzonym w siebie akademizmie. WSSiP wpisała te oczekiwania w swoją ideę kształcenia. Zachowując szacunek dla tradycji, dokonała transformacji od tradycyjnie pojętej akademii sztuk pięknych – czy wąsko specjalizowanej uczelni zawodowej – do uczelni otwartej na zachodzące zmiany cywilizacyjne i kulturowe. WSSiP jest jedyną w Polsce uczelnią, w której rozdźwięk pomiędzy architekturą budowli, a architekturą wnętrz został przywrócony do istoty architektury jako spójnej całości. To jedyna uczelnia w Polsce o najszerszym zakresie specjalności w dziedzinie wzornictwa. To trzecia uczelnia w Polsce prowadząca jednolite studia magisterskie fotograficzne i filmowe.

WSSiP jest uczelnią niedużą, elitarną, kształcącą w oparciu o teorię i eksperyment twórczy pod indywidualną opieką zespołów dydaktycznych, w skład których wchodzą profesorowie najlepszych uczelni w Polsce i uznani praktycy zawodu. Praca nad ideą uczelni, doświadczenie i świadomość zmian ukształtowały uczelnię o bezprecedensowej w Polsce strukturze organizacyjnej i współczesnym rozumieniu kształcenia dla przyszłości. Otwierając szeroko drzwi do własnej siedziby w zabytkowym pałacu Scheiblera, w pełni wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, pracownie realizacyjne, sale wykładowe, bibliotekę i Galerię Wystawienniczą, uczelnia kształci studentów ambitnych, pracowitych,  mogących ponieść koszty wysoko cenionego wykształcenia w preferowanych społecznie zawodach twórczych. Początek nowego stulecia odsłonił formowanie się nowej rzeczywistości, w której studenci i absolwenci łódzkiej WSSiP swoimi osiągnięciami potwierdzają wartość przekazanej wiedzy i umiejętności.

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi uruchomiona decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 1998 roku posiada akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów. To uczelnia niepubliczna o niepowtarzalnej strukturze organizacyjnej, kształcąca w zakresie architektury, wzornictwa, fotografii i filmu o szerokim wachlarzu specjalności. Uczelnia mieści się w zabytkowym pałacu Scheiblera w równie zabytkowym kwartale miasta tzw. „Księżego Młyna” obok Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej , Telewizyjnej i Teatralnej tzw. „Filmówki”, muzeum kinematografii, filii Muzeum Sztuki, Muzeum książki oraz parku „Źródliska”.

WSSiP zapewnia kształcenie zarówno na poziomie zawodowym (Studia I Stopnia licencjackie i inżynierskie) jak i na poziomie magisterskim (Studia uzupełniające i jednolite II Stopnia) oraz Studia podyplomowe w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

WSSiP w Łodzi jako pierwsza w Polsce uczelnia niepubliczna otrzymała pozwolenie na prowadzenie kierunku studiów architektura wnętrz, wzornictwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Uczelnia jest jedną z trzech uczelni w Polsce, wydających dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra sztuki na kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia oraz prowadzi Policealne Studium Aktorskie przy Wydziale Filmu i Fotografii.

Uczelnia jest też trzecią uczelnią w kraju, prowadzącą autonomiczny Wydział Wzornictwa – Kierunek wpisany na Listę Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z dziesięciu kierunków studiów kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki.

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna realizuje bogaty program studiów w znakomicie wyposażonych pracowniach, warsztatach, atelier filmowym i fotograficznym, przygotowujący do przyszłej pracy zarówno projektowej oraz twórczej i naukowo-badawczej.


Kierunki

ARCHITEKTURA
 • Katedra Architektury
 • Zakład Budownictwa i Konstrukcji
 • Modelarnia
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
 • Katedra Architektury Wnętrz
WZORNICTWO
 • Katedra Projektowania Przemysłowego
 • Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Katedra Ubioru, Biżuterii i Obuwia
 • Zakład Konstrukcji i Technologii Przemysłowych
FILM I FOTOGRAFIA
 • Katedra Sztuki Operatorskiej
 • Katedra Reżyserii
 • Katedra Fotografii
 • Zakład Technologii Filmowej i Fotograficznej

przejdź do spisu treści

ARCHITEKTURA i ARCHITEKTURA WNĘTRZ


Wielotorowy charakter twórczości architektonicznej, od urbanistyki poprzez architekturę obiektów budowlanych, wnętrza, projektowanie wystaw i targów oraz projektowanie mebli i wyposażenia przestrzeni architektonicznej, stanowi o istocie architektury jaką jest organizacja i kształtowanie przestrzeni społecznie użytecznej. Jej strukturalna spójna całość pomiędzy wnętrzem, a jego postacią zewnętrzną – niczym negatyw i pozytyw – określają jej wartość jako dzieła złożonego, postrzeganego w kontekstach rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego.

WSSiP dostrzegając te zależności pierwsza w Polsce uformowała proces dydaktyczny, który wielotorowy charakter twórczości architektonicznej traktuje równorzędnie w przygotowaniu studentów do zawodu architekta. Obszerna wiedza z zakresu humanistyki, techniki i kultury przełożona na organizację i kształtowanie przestrzeni daje gwarancję rzetelnego wykształcenia interdyscyplinarnego, jak również specjalistycznego, realizowanego w poszczególnych katedrach i pracowniach. Techniki komputerowe i multimedialne zastosowane w realizacji ćwiczeń projektowych dają wykształcenie wychodzące naprzeciw obecnym standardom projektowania profesjonalnego. Czołowe miejsca w prestiżowych konkursach i osiągnięcia zawodowe studentów i absolwentów potwierdzają skuteczność przyjętego programu dydaktycznego.

Katedra Architektury

I stopnia inżynierskie - 4-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie budynków usługowych
 • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
 • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
 • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych

Studia na kierunku architektura kształcą w zakresie projektowania architektonicznego obiektów budowlanych i projektowania urbanistycznego. Program obejmuje wiedzę projektową, techniczną, przepisy prawa budowlanego, zagadnienia ekonomiki oraz organizacji i przebiegu procesu projektowego i inwestycyjnego rozszerzone o architektoniczne programy komputerowe i wiedzę kulturotwórczą.

Absolwent uzyskuje dyplom I stopnia z tytułem zawodowym inżynier architekt, uprawniającym do pracy w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane oraz projekty urbanistyczne, a po odbyciu tam praktyki zawodowej może ubiegać się o uprawnienia, regulowane odrębnymi przepisami.

Katedra Architektury Wnętrz

I stopnia - 3-letnie
II stopnia - 2-letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

 • Projektowanie wnętrz domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie wnętrz usługowych
 • Projektowanie wnętrz obiektów publicznych
 • Projektowanie rewitalizacji wnętrz zabytkowych
 • Projektowanie Wystaw, Targów i Scenografii
 • Projektowanie mebli

Absolwent uzyskuje dyplom licencjata lub magistra sztuki w zakresie architektury wnętrz.

Na obydwu kierunkach studiów występują również bloki przedmiotów humanistycznych, technicznych i uzupełniających, jak m.in. historia sztuki i architektury, anatomia i biomechanika, ergonomia, materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje budowlane, zagadnienia ekonomii i inwestycji, lektorat językowy i WF. 


Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Wydziału Architektury WSSiP


przejdź do spisu treści

WZORNICTWO


Wśród wielu zawodów twórczych wzornictwo przemysłowe jest najmłodszą dziedziną wiedzy i praktyki działania. W Polsce wzornictwo przemysłowe wyrastało z tradycji sztuki użytkowej, by na przełomie lat 60-tych 70-tych ubiegłego wieku ukonstytuować się jako odrębna dziedzina twórczości. A zatem, ujmując definicyjnie ten typ działalności, wzornictwo przemysłowe to projektowanie modeli (wzorów) produktów rynkowych przeznaczonych do produkcji przemysłowej. Niedostrzeganie różnic pomiędzy odrębnością jego istoty od pozostałych dziedzin twórczości, zbyt często prowadzi do nadawania mu nazw sztuki użytkowej, rzemiosła artystycznego czy sztuki przedmiotu, zaciemniając obraz jego identyfikacji społecznej.

Wzornictwo przemysłowe jako obszar oddziaływania pomiędzy produkcją, konsumpcją, a kulturą  w sposób jednoznaczny wpisuje się w strategię rozwoju gospodarczego. Jest zatem czynnikiem stymulującym rozwój gospodarczy oraz eksport produkcji przemysłowej. To jedna z najmłodszych dyscyplin projektowania zintegrowanego otwarta jest na młodzież ambitną, przychylną zmianom cywilizacyjnym, wyczuloną na potrzeby społeczne, mającą predyspozycje interdyscyplinarne z silnym wektorem kulturowym. Rosnąca ilość potrzeb z zakresu kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i jego zachowań, uwarunkowanych rozwojem cywilizacyjnym, otwiera dla przyszłych projektantów pole pracy i satysfakcji zawodowej.

I stopnia - 3 letnie
II stopnia - 2 letnie
studia stacjonarne i niestacjonarne

Katedra Projektowania Przemysłowego
 • Projektowanie zabawek, narzędzi, sprzętu powszechnego użytku, opakowań
 • Projektowanie mebli, sprzętu specjalistycznego, maszyn i urządzeń, środków transportu, typoszeregów i systemów wzorniczych
Katedra Komunikacji Wizualnej
 • Projektowanie wydawnictw (prasa, książki, foldery itp.)
 • Projektowanie reklamy
 • Projektowanie ilustracji i książki artystycznej
 • Graficzne projektowanie opakowań
 • Projektowanie systemów informacji i identyfikacji graficznej
 • Projektowanie stron internetowych i grafiki multimedialnej
Katedra Ubioru, Biżuterii i Obuwia
 • Projektowanie biżuterii
 • Projektowanie ubioru scenicznego i filmowego
 • Projektowanie ubioru kreacyjnego (moda)
 • Projektowanie ubioru konfekcyjnego
 • Projektowanie ubioru specjalnego przeznaczenia
 • Projektowanie obuwia i toreb

Absolwent po uzyskaniu dyplomu licencjackiego jest przygotowany do samodzielnej lub zespołowej pracy projektowej, a po ukończeniu studiów II stopnia i otrzymaniu dyplomu magistra sztuki również do pracy badawczej i naukowej.

Na wydziale występują bloki przedmiotów humanistycznych, technicznych i uzupełniających jak historia sztuki, wzornictwa i ubioru, anatomia i biomechanika, ergonomia, materiałoznawstwo, konstrukcja i technologie przemysłowe, zagadnienia ekonomii i wdrażanie nowego produktu.

Na wydziale można studiować drugi kierunek studiów bezpłatnie, np. komunikację wizualną lub fotografię.


Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Wydziału Wzornictwa WSSiP


przejdź do spisu treści

FILM I FOTOGRAFIA


Pierwsze próby fotografii wzorowały się na malarskim obrazowaniu rzeczywistości, a związek fotografii z techniką odróżniał ją od pozostałych dyscyplin procesem realizacji dzieła. Rejestracyjny i technologiczny charakter fotografii sprawił, że jest współczesnym medium komunikacji społecznej o wysokim stopniu autentyczności i wiarygodności. Poprzez szerokie możliwości przekształcania obrazu środkami technicznymi, fotografia stałą się podatna na uzyskiwanie wartości semantycznych w obszarze kreacji symboliczno metaforycznej. A zatem współczesna fotografia, emancypując się z tradycyjnego malarstwa w mariażu ze współczesną technologią przetwarzania obrazu, tworzy własną linię rozwoju w szerokim nurcie twórczości dokumentalnej, reklamowej i artystycznej. Odkrycie ruchomego obrazu fotograficznego oraz jego projekcji ekranowej, zapoczątkowało pojawienie się fenomenu nazwanego filmem. Szybkość rejestracji, montażu i przekazu w drodze rozwoju technicznego, uczyniła z filmu najskuteczniejszy środek komunikacji społecznej, skupiając wokół siebie najliczniejszą grupę odbiorców. Film spełniając oczekiwania odbiorców został nośnikiem wydarzeń społecznych i wartości artystycznych. Ten fenomen wyrosły z fotografii, stał się autonomiczną dziedziną twórczości, poszukującą swojego sensu kreacyjnego we wrażliwości na obserwowaną rzeczywistość przekształcaną we współczesne ikony.

WSSiP mając na uwadze społeczną rangę fotografii i filmu oraz potrzeby rynku w tym obszarze, a także konieczność rozszerzenia w Polsce skromnej bazy kształcenia twórców filmowych, włączyła ich kształcenie do programu uczelni, tworząc wydział z samodzielnymi katedrami i pracowniami.

Studia jednolite magisterskie
5 –cio letnie

Katedra Sztuki Operatorskiej
 • Film dokumentalny i reportażowy
 • Formy fabularne
 • Realizacja TV
Katedra Reżyserii
 • Reżyseria filmu reportażowego
 • Reżyseria filmu fabularnego
 • Reżyseria form telewizyjnych
 • Montaż filmowy
Katedra Fotografii
 • Fotografia dokumentalna i reportażowa
 • Fotografia reklamowa
 • Fotografia artystyczna

Studia jednolite magisterskie
Studia I i II stopnia

Na obydwu kierunkach występują bloki przedmiotów humanistycznych i uzupełniających jak historia sztuki, filmu, fotografii, organizacja i zarządzanie produkcją filmową, lektorat, WF.


Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Wydziału Filmu i Fotografii WSSiP


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
film i fotografia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotog Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie