Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki


przejdź do spisu treści

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest akademicką uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 124 w rej.). Uczelnia prowadzi studia I stopnia licencjackie i II stopnia  magisterskie na kierunku Politologia.

Kadra WSSMiA to wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni warszawskich oraz ośrodków akademickich w kraju.

W Uczelni prowadzona jest działalność naukowa – działają zespoły badawcze zajmujące się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, najnowszą historią polski czy tematyką polonijną. Organizowane są też konferencje naukowe oraz wykłady znanych postaci życia społeczno-politycznego, także międzynarodowego. Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia. Studenci osiągający wysoką średnią ocen w semestrze mogą otrzymać stypendium rektorskie. Studenci Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki mogą uzyskać także stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych.Studenci odbywają praktyki w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Dla najlepszych studentów – staże w Stanach Zjednoczonych.

WSSMiA jest również Międzynarodową Agencją Pośrednictwa Pracy i jako pierwsza polska Uczelnia zapewnia absolwentom pomoc w zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach merytorycznych. Organizujemy również wakacyjne wyjazdy do pracy.

Uczelnia jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment – największej instytucji organizującej egzaminy w UK, Edexcel, Pearson Company. – organizującej egzaminy języka angielskiego LTE – London Tests of English.

Kierunki:

Administracja rządowa i samorządowa

studia I i II stopnia

Specjalność ta adresowana jest w szczególności do osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w administracji rządowej lub samorządowej.

Celem nauczania jest przekazanie szerokiej wiedzy o prawie administracyjnym oraz wyrobienie umiejętności poznawania, interpretowania i stosowania prawa. Nacisk położony jest na znajomość instytucji prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, zasad interpretacji tego prawa, praktyki prawa administracyjnego (prezentacja orzecznictwa sądów administracyjnych), a także przedstawienie teorii organizacji i zarządzania.

Absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. W toku studiów uczelnia przygotowuje do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych.

Amerykanistyka

studia I stopnia

Od początku istnienia Uczelni specjalność amerykanistyczna cieszy się niesłabnącą popularnością. Program koncentruje się na roli Stanów Zjednoczonych w stosunkach międzynarodowych, uwzględnia ich dominującą pozycję w światowej gospodarce i kulturze. Obejmuje zagadnienia z historii USA (od. XVIII w. do czasów współczesnych), „ideologii Americana”, systemu politycznego i systemu władzy lokalnej, polityki zagranicznej przed i po II wojnie światowej. Atrakcyjność tej specjalności podnoszą planowane staże w Stanach Zjednoczonych i program wymiany studentów organizowany we współpracy ze Związkiem Klubów Polskich w USA.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

studia I i II stopnia

Specjalność ta została przygotowana z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. W toku studiów student zdobywa wiedzę na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu międzynarodowego, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa, zasad funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, roli NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji. Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają wstąpienie i kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego. Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy m. in.:

  • w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej;
  • jednostkach i służbach porządku publicznego
  • w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

studia I i II stopnia

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów i kierowników służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach rosnącego znaczenia kapitału ludzkiego w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej firmy. Studia są realizowane przez dostarczenie wiedzy w zakresie: tendencji i sytuacji na polskim i europejskim rynku pracy oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowań prawnych procesu kadrowego i działalności gospodarczej poprzez dostarczenie wiedzy w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego, prawa administracyjnego, praktyki nowoczesnego zarządzania potencjałem ludzkim w ujęciu związanych z zarządzaniem kadrami w firmie, identyfikowanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem kadrami w firmach, zastosowań wybranych metod zarządzania zasobami ludzkimi w warunkach firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu menadżera personalnego i doradcy zawodowego oraz przygotowują do samodzielnego doskonalenia zawodowego.

Podstawowa problematyka studiów: rynek pracy i polityka rynku pracy, prawo pracy i aspekty prawne polityki kadrowej, prawo cywilne i gospodarcze, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe, zarządzanie firmą, zabezpieczenie społeczne, zawodoznawstwo, strategia rozwoju firmy a strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, budowa, wdrażanie i monitorowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie wiedzą i kompetencjami, zarządzanie personelem, nowoczesny system wynagradzania, komunikacja w organizacji, nowe zadania i kompetencje służb personalnych, prawo i rynek pracy na tle doświadczeń europejskich. Zapewniamy. Specjalnie przygotowane materiały, dostęp do nowoczesnej literatury, spotkania z wybitnymi praktykami, indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa personalnego, dobrą organizację i miłą atmosferę studiów, najlepszych wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

studia I stopnia

Program studiów tej specjalności ma charakter wszechstronny. Składa się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy tworzą przedmioty ogólne, wprowadzające, takie jak socjologia, psychologia, geografia polityczna i gospodarcza świata, ekonomia. Drugi, obszerniejszy to przedmioty politologiczne i historyczne – nauka o polityce, systemy polityczne państw, system polityczny RP, historia stosunków międzynarodowych, historia Polski XX w. czy historia doktryn politycznych. Trzeci, główny element programu stanowią przedmioty z zakresu stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Obejmują one wszystkie dziedziny i formy życia międzynarodowego tzn., międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze, kulturalne, politykę zagraniczną mocarstw, organizacje międzynarodowe, problematykę integracji europejskiej oraz problemy międzynarodowego prawa, publicznego, dyplomatycznego, konsularnego i handlowego. Wykłady są uzupełniane ćwiczeniami, których celem jest rozwinięcie u studentów praktycznych umiejętności potrzebnych do czynnego uczestnictwa w życiu międzynarodowym. Są wśród nich warsztaty public relations, technik negocjacyjnych, marketingu politycznego i protokołu dyplomatycznego.

Biznes i przywództwo

studia I i II stopnia

Specjalność dedykowana osobom, które w przyszłości chcą pełnić role menedżerskie lub zarządzać własnym biznesem:

  • absolwenci liceum, którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów
  • absolwenci studium policealnych, którzy aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich po ukończeniu studiów
  • specjaliści różnych branż, którzy pragną awansować na stanowiska menedżerskie
  • menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywództwa i zarządzania zespołami
  • osoby, które marzą w własnym biznesie lub już zaczęły go prowadzić
  • osoby, które prowadzą lub współprowadzą własny biznes

 Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą lub jej ważnymi jednostkami organizacyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki biznesu oraz przygotowanie do modelowania rozwiązań biznesu i strategii firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Edukacja publiczna

studia II stopnia

Rozwój i profesjonalizacja edukacji wymagają przygotowanych do tego kadr, zarządzających różnego rodzaju placówkami edukacyjnymi, promujących postawy rozwoju oparte na wiedzy, planujących i organizaujących rozmaitego rodzaju przedsięwzięcia edukacyjne oraz umiejących efektywnie wykorzystać środki budżetowe oraz funduszy unijnych na rozwój i modernizację sektora edukacji publicznej.

Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w zakresie planowania, projektowania, rozwoju edukacji oraz oceny efektywności rozmaitych przedsięwzięć edukacyjnych. Absolwent przygotowany będzie do pracy w szeroko rozumianej sferze edukacji publicznej, zarówno w szkołach, instytucjach oświatowych, urzędach samorządowych jak i do prowadzeniu własnej działalności szkoleniowej.

Tylko u nas, dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie  studenci moga podjąć jednocześnie studia podyplomowe w zakresie:

1. przygotowania pedagogicznego (kwalifikacje nauczycielskie)
2. zarządzania w oświacie (kwalifikacje do zarządzania placówkami oswiatowymi)

Wybierając tą specjalność i jednocześnie studia podyplomowe studenci uzyskują rabat 50% w czesnym za studia podyplomowe. Dzieki naszej ofercie absolwenci staną się bardziej konkurencyjni na trudnym rynku pracy.

Polityka zdrowotna w Polsce i UE

studia II stopnia

W programie specjalności Polityka zdrowotna w Polsce i UE, obok treści przewidzianych w standardach nauczania na kierunku politologia oraz przedmiotów poszerzających wiedzę z zakresu kierunku studiów, znajdą się takie przedmioty specjalistyczne jak:

1. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności w Polsce. Promocja zdrowia na poziomie krajowym i lokalnym – zdrowe miasto, zdrowa gmina. Role zawodowe w promocji zdrowia. Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia. Czynniki ryzyka a edukacja zdrowotna. Modele edukacji zdrowotnej. Etapy działania i ośrodki dydaktyczne w procesie edukacji zdrowotnej. Ocena efektów edukacji zdrowotnej. Kształcenie kadr dla promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Aspekty prawne dotyczące promocji zdrowia. Priorytety w zakresie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej – znaczenie dla polityki ochrony i promocji zdrowia w Polsce.

2. Kształcenie w zakresie ekonomiki i finansowania w ochronie zdrowia

Rynek usług zdrowotnych. Popyt na zdrowie. Model Grosmana. Hipoteza Romora a podaż w ochronie zdrowia. Planowanie finansowe. Rachunek kosztów. Rachunek zysków. Próg rentowności. Farmakoekonomika. Mierniki efektów w ochronie zdrowia. Analiza ekonomiczna w ochronie zdrowia. Pacjent jako konsument. Pomiar i ocena potrzeb zdrowotnych pacjenta. Kadry medyczne a systemy wynagradzania. Kontraktowanie w ochronie zdrowia. Podstawy prawne kontraktów. Typy i rodzaje kontraktów. Procedura przetargowa w opiece zdrowotnej. Formy organizacyjno-prawne w opiece zdrowotnej. Finansowanie promocji zdrowia i profilaktyki.

3. Kształcenie w zakresie organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

Formy własności w ochronie zdrowia. Planowanie w ochronie zdrowia a planowanie w zakładach opieki zdrowotnej. Budżetowanie – zasady konstrukcji, cele i zadania. Finansowanie zakładu opieki zdrowotnej – źródła, zasady. Elementy rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) jako instrument zarządzania. Zarządzanie operacyjne szpitalem. Kadry w opiece zdrowotnej. Biznesplan – rola i funkcje w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej. Zarządzanie przez jakość.

4. Kształcenie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Ustawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego. Ryzyka ubezpieczeniowe. świadczenie emerytalne – I, II i III filar systemu emerytalnego. Powszechne Towarzystwa Emerytalne. świadczenia rentowe – zasady ustalenia uprawnień, rodzaje niezdolności do pracy, zasady orzekania o niezdolności do pracy. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego – zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – zakres ubezpieczenia wypadkowego, rodzaje świadczeń. Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – system ubezpieczeniowy, narodowy system ochrony zdrowia. Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia.

5. Kształcenie w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej

Zabezpieczenie społeczne – cele i funkcje zabezpieczenia społecznego, instrumenty realizacji polityki społecznej w tym obszarze. Pomoc społeczna – cele i funkcje pomocy społecznej, zasady przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Zatrudnienie i bezrobocie – definicje rynku pracy, istota bezrobocia, zasady przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia. Niepełnosprawność – pojęcia i definicje, zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. Działalność organizacji pozarządowych – organizacje pożytku publicznego i wolontariat. Strategiczne kierunki działania Ministra Zdrowia w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej. Polityka lekowa państwa. Narodowy Program Zdrowia – założenia, cele, zadania, oczekiwania. Programy polityki zdrowotnej państwa. Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne w Polsce. Patologia rodziny. Bezdomność, system pomocy bezdomnym w Polsce i na świecie.

6. Kształcenie w zakresie międzynarodowej problematyki zdrowotnej

Rozwój międzynarodowej polityki zdrowotnej. Europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz zdrowia publicznego. Problematyka zdrowia w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

7. Kształcenie w zakresie form opieki zdrowotnej

Poziomy i piony opieki zdrowotnej. Założenia organizacyjne systemów opieki zdrowotnej na świecie. Systemy opieki zdrowotnej w Polsce, krajach Unii

8. Kształcenie w zakresie marketingu usług zdrowotnych

Istota marketingu i jego ewolucja. Analiza otoczenia marketingowego. Elementy mieszanki marketingowej. Marketing usług. Specyfika marketingu w usługach. Marketing-mix usług medycznych. Kształtowanie produktu/usługi medycznej. Kształtowanie cen i warunków ekonomicznych transakcji w instytucjach medycznych. Systemy dystrybucji usług medycznych. Promocja marketingowa usług medycznych. Strategie marketingowe – rodzaje i formowanie. Zarządzanie marketingowe w usługach medycznych. Marketing a jakość usług zdrowotnych.

Zarządzanie farmacją

studia II stopnia

Specjalność jest przeznaczona dla techników farmaceutycznych i osób pracujacych w przemyśle farmaceutycznym, firmach dydtrybucji leków oraz w charakterze przedstawicieli farmaceutycznych.

Zarządzanie w administracji

studia II stopnia

Celem specjalności jest przedstawienie problematyki administracji i podporządkowanych jej jednostek gospodarczych realizujących zadania publiczne. Szczególny nacisk zwrócony jest na zarządzanie w na różnych poziomach administracji. Na tej specjalności przekazujemy widzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, umiejętności pozwalające na zrozumienie procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników Po uzyskaniu dyplomu można podjąć pracę jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w sektorze prywatnym realizującym zadania publiczne, jako pracownik administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach samorządowych.


przejdź do spisu treści

Instytutu Studiów Podyplomowych


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni   i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 


Ściągnij aktualny informator

Oferta

Kierunki pedagogiczne
Kierunki administracyjne
Samorząd terytorialny

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Niestacjonarny
amerykanistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo narodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dyplomacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie