Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego


Powołanie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego (dawniej Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości) jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na polskim rynku pracy.

Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów w wielu branżach rozmija się z możliwościami kształcenia na uczelniach w naszym regionie. Dlatego założyciele Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości postanowili powołać pierwszą inowrocławską niepubliczną uczelnię zawodową.

Powołanie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości wynika więc z potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców i młodzieży planującej przyszły rozwój kariery zawodowej

Misją uczelni jest kształcenie na najwyższym poziomie, przekazywanie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy zawodowej oraz poprzez praktyki umożliwienie swoim absolwentom nabycia umiejętności niezbędnych do rzetelnego wykonywania zadań związanych z ich przyszłym zawodem.

Od 1 października 2016r. zmieniła się nazwa uczelni na Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego.


STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE MIASTEM I REGIONEM  NOWY KIERUNEK STUDIÓW I STOPNIA

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z budowaniem kariery w oparciu o zarządzanie na szczeblu regionalnym jest odpowiednio szybka i precyzyjna identyfikacja pojawiających się: trendów, zjawisk, technologii oraz wzmacnianie obszarów gospodarki i edukacji, które w perspektywie najbliższych lat i dekad niosą duży potencjał korzyści ekonomicznych i społecznych. To proces kreowania kultury myślenia społeczeństwa o przyszłości, w którym przedstawiciele przemysłu i nauki, pracownicy administracji publicznej, media, organizacje pozarządowe biorą udział w wyznaczeniu strategicznych kierunków rozwoju.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu otwiera nowy kierunek – Zarządzanie miastem i regionem.

Oferujemy możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających efektywnie wykorzystać potencjał ekonomiczny, społeczny, przyrodniczy obszarów miejskich i regionalnych oraz wprowadzać innowacyjnych metod w zakresie zarządzania. Harmonogram studiów przygotowano pod kątem przekazania aktualnej wiedzy w zakresie funkcjonowania sfery publicznej, administracji miejskiej, budżetu miasta, tworzenia strategii rozwoju, wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Inowrocławia do 2020 r. przyjętą Uchwałą Nr XXIV/252/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia w dniu 28 listopada 2016 r., w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-pomorskiego do 2020 r.

Profil studiów na kierunku Zarządzanie miastem i regionem zakłada projektowanie programów nauczania i efektów kształcenia przede wszystkim na potrzeby pracy absolwentów w sektorach związanych z szeroko pojętą administracją samorządu miejskiego i regionalnego, administracji szczebla centralnego, szczególnie w obszarze polityki miejskiej i regionalnej, w organizacjach pozarządowych specjalizujących się w działaniach miejskich i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Zakłada także wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:

 • analizowania procesów i zjawisk społecznych, ekonomicznych i środowiskowych;
 • wyboru i stosowania metod i narzędzi pozwalających na kształtowanie zjawisk i procesów miejskich i regionalnych;
 • przygotowania koncepcji i zarządzania projektami miejskimi i regionalnymi;
 • przygotowywania strategicznych planów i programów rozwoju;
 • stosowania marketingowych narzędzi zarządzania projektami miejskimi i regionalnymi;
 • formułowania własnych opinii na podstawie analizy pozyskanych danych oraz krytycznej oceny skuteczności proponowanych rozwiązań;
 • podejmowania działań praktycznych na rzecz miasta i regionu oraz zastosowania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań na rzecz kształtowania środowiska miejskiego i regionalnego;
 • wykorzystania metod badań społecznych oraz metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do identyfikacji, oceny i prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
 • umiejętności stosowania fachowego słownictwa w języku obcym umożliwiającego korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych krajów.

SPECJALNOŚĆ TRANSPORT I SPEDYCJA  

 • Infrastruktura transportu
 • Budowa i eksploatacja pojazdów mechanicznych
 • Organizacja i zarządzanie procesem spedycji
 • Technologia prac ładunkowych
 • Inżynieria ruchu
 • Opakowania i jednostki ładunkowe w systemach transportowych
 • Ekologiczne aspekty transportu
 • Prawo celne i przewozowe
KRYMINOLOGIA

Termin kryminologia pochodzi od od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz wyrazu logos (naukę). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o przestępczości. Kryminologia jako kierunek studiów wyższych adresowany jest nie tylko w stosunku do osób chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie  zatrudnienia w służbach mundurowych, ale także kierowany dla  pasjonatów interesujących się wydarzeniami kryminalnymi, sprawstwem czynów karalnych oraz ofiarami przestępstw. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania wymienia się m. in.: prawo karne, proces karny, psychologiczne profilowanie sprawców zabójstw, wiktymologię ofiary przestępstw, socjologię patologii społecznych, naukę o państwie i prawie, medycynę sądową oraz techniki kryminalistyczne i śledcze.

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

 • patologie społeczne

W ramach tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zachowań społecznych człowieka ułatwiających inicjowanie czynów karalnych. Co więcej, wymieniona specjalizacja umożliwi poznanie defektów mózgu człowieka, jego uszkodzeń i następstw wypadków wpływających na podejmowanie czynów sankcjonowanych karnie. Penalizacja przestępstw jest związana z takimi czynnikami, jak: alkoholizm, narkomania, prostytucja, samobójstwa lub dewiacje seksualne.

 • penitencjarną

W obszarze tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat sprawców przestępstw osadzonych w zakładach karnych odbywających karę pozbawienia wolności. Istotnym elementem kształcenia we wskazanej specjalizacji jest nacisk na wieloaspektowość kultury więziennej oraz panujących reguł międzyludzkich w trakcie odbywania orzeczonej kary więziennej. Ważną kwestią pozostają zagadnienia dotyczące sposobu wykonywania pracy w służbie więziennej oraz radzenia się z towarzyszącymi jej trudnościami.

 • policyjną

Na gruncie tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zasad prowadzenia śledztw i dochodzeń, sposobów i metod prowadzenia przesłuchań podejrzanych o popełnienie przestępstw oraz psychologicznych zasad pracy z pokrzywdzonym. Ważnym czynnikiem w służbie policyjnej jest posiadanie właściwej i skutecznej umiejętności racjonalnego myślenia. Z tego też względu studia w sferze tej specjalności koncentrują się na tworzeniu warsztatu budowania efektywnego myślenia prowadzącego do uzyskiwania określonych efektów pracy w walce z przestępczością. Zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwającej akcji policyjnej będzie znamienną częścią kształcenia w toku tej specjalizacji.

 • resocjalizacyjną

U podstaw tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat metod i form resocjalizacji przestępców, którzy dopuścili się czynów karalnych o różnym stopniu społecznej szkodliwości. Podstawowym elementem cyklu edukacji w ramach tej specjalizacji jest nabycie umiejętności pracy ze skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym mającej na celu jego powrót na drogę zgodnego z prawem działania oraz wywarcie zmiany w sposobie myślenia sprawcy

 • wiktymologiczną

W trakcie procesu kształcenia na wymienionej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat umiejętności pracy z pokrzywdzonym dotkniętym działaniem przestępczym ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia przesłuchań o raz metod znoszenia trudności i barier w komunikowaniu się z ofiarami przestępstw. Taka wiedza umożliwi skuteczne dotarcie do sprawcy czynu.

ADMINISTRACJA

Termin administracja pochodzi od od łacińskiego słowa administrare (zarządzać) oraz wyrazu ministrare (służyć). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o służebnej roli władzy publicznej. Administracja jako kierunek studiów wyższych adresowany jest nie tylko w stosunku do osób chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie  zatrudnienia  w szeroko rozumianej administracji publicznej, ale także kierowany dla pracowników sektora prywatnego interesujących się aparatem władzy publicznej, prawoznawstwem, polityką oraz ekonomią. Wśród przedmiotów znajdujących się w programie nauczania wymienia się m. in.: wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo finansowe, prawo cywilne,prawo pracy, podstawy wiedzy o państwie lub mikro- i markoekonomię.

W ramach kierunku studiów I stopnia proponuje się kandydatom pięć specjalności:

 • administrację gospodarczą

W ramach tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zasad inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony konkurencji i konsumentów, handlu i obrotu towarowego, ceł i podatków. Niniejsza specjalizacja umożliwi nabycie umiejętności zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji wpływających na tworzenie się przestępczości gospodarczej.

 • administrację publiczną

W obszarze tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat struktury aparatu administracji rządowej, zadań i kompetencji centralnych i naczelnych organów władzy publicznej oraz przepisów prawa i postępowania administracyjnego z zakresu realizowania podstawowych uprawnień i obowiązków obywatelskich. Szczególnie istotnym elementem kształcenia we wskazanej specjalizacji  będzie nacisk na zagadnienia dotyczące działania i trybu pracy organów władzy wykonawczej w Polsce

 • administrację jednostek samorządu terytorialnego

 Na gruncie tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat struktury samorządowych organów administracji publicznej tj. administracji gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. Z tego względu do zakresu tej specjalizacji będą należały zagadnienia związane z poznaniem osobowego prawa administracyjnego (obywatelstwo polskie, cudzoziemcy, ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, obowiązek meldunkowy) oraz rzeczowego prawa administracyjnego (prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane. prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody, prawo leśne, prawo gospodarowania nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) a także tematyka dotycząca sposobów i form prowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień.

 • administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego

 U podstaw tej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat metod i form zagwarantowania mieszkańcom bezpieczeństwa i porządku publicznego w przypadku występowania stanów nadzwyczajnych, w szczególności klęsk żywiołowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi. Co ważne, tematyka tej specjalizacji będzie koncentrowała uwagę na aspektach dotyczących spraw obronności państwowej wobec zagrożeń militarnych i terrorystycznych. Omawiane będą również problemy związane z bezpieczeństwem imprez masowych, zgromadzeń publicznych oraz reguł organizowania publicznych zbiórek pieniędzy. 

 • administrację zdrowia publicznego

W trakcie procesu kształcenia na wymienionej specjalności student będzie zgłębiał wiedzę na temat zasad funkcjonowania publicznych oraz niepublicznych szpitali, placówek i zakładów opieki zdrowotnej. Szczególną uwagą zostaną objęte problemy wynikające z prawa medycznego, w tym błędów w sztuce lekarskiej, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, ochrony zdrowia publicznego oraz pomocy społecznej w zakresie podstawowej opieki medycznej pacjentów.


STUDIA PODYPLOMOWE

OBSZAR NAUK O ZDROWIU
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii
 • Higiena i Epidemiologia
OBSZAR NAUK SPOŁECZNO - PRAWNYCH
 • Transport i spedycja (nowość 2019/2020)
 • Administrację publiczna
 • Prawo podatkowe
 • Zarządzanie:
  1. Zarządzanie nieruchomościami
  2. Zarządzanie logistyką
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR management)
  4. Zarządzanie kryzysowe
 • Kryminologia
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Ochrona danych osobowych

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
  ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław
 •  
 • Telefon: 500 226 737, 52 52 00 144
 • Email: dziekanat@wsp-inow.pl
 • Strona: http://wsp-inow.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kryminologia

Termin kryminologia pochodzi od od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz wyrazu logos (naukę). Wymienione pojęcie oznacza zatem naukę o przestępczości

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane