Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Rektor: prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz

przejdź do spisu treści

Usytuowana jest w zabytkowym budynku u podnóża wzgórza gołonoskiego w najstarszej dzielnicy Dąbrowy Górniczej – Gołonogu.

Swoją działalność rozpoczęła 11 października 2004 r. Na przestrzeni lat nabyła uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów I stopnia na kierunkach: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo, kosmetologia, zdrowie publiczne oraz I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a także na studiach inżynierskich - logistyka.

STUDIA I STOPNIA

RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia wyższe zawodowe stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania - 6 semestrów
Tytuł zawodowy - licencjat

PIELĘGNIARSTWO
Studia wyższe zawodowe stacjonarne
Czas trwania - 6 semestrów
Tytuł zawodowy - licencjat

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE
Studia uzupełniające
Czas trwania - 7 semestrów
Tytuł zawodowy - licencjat


STUDIA II STOPNIA

ZDROWIE PUBLICZNE
Studia wyższe niestacjonarne
Czas trwania - 4 semestry
Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego

PIELĘGNIARSTWO MAGISTERSKIE
Studia wyższe niestacjonarne
Czas trwania - 4 semestry
Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa


przejdź do spisu treści

Ratownictwo Medyczne

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,
Tytuł zawodowy - licencjat, 
Czas trwania studiów - 6 semestrów, 
Tryb studiów - stacjonarne i niestacjonarne.

Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.

Niezbędne umiejętności są doskonalone w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywanych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych jednostkach ratownictwa.

Od ratownika oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzkiego w wielu różnych sytuacjach, na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych w szczególności wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Będzie przygotowany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym m.in.: oceny stanu pacjenta w celu postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych itd.

CSM - CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ - KLIKNIJ !

Będzie przygotowany do pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

więcej...


przejdź do spisu treści

Pielęgniarstwo studia I stopnia

Rodzaj studiów - studia wyższe zawodowe,
Tytuł zawodowy - licencjat, 
Czas trwania studiów - 6 semestrów, 
Tryb studiów - stacjonarny

STUDIA TE KIEROWANE SĄ DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ SWĄ PRZYSZŁOŚĆ ZWIĄZAĆ Z ZAWODEM PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA.

 • Studenci kierunku Pielęgniarstwo nabędą wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
 • Praktyki i zajęcia praktyczne będą odbywane na oddziałach: położnictwa, ginekologii, pediatrii, interny, chirurgii, geriatrii, neurologii, psychiatrii, anestezjologii, opieki paliatywnej a także z następujących przedmiotów kierunkowych: podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.
 • W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
 • Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

więcej...


Pielęgniarstwo studia II stopnia

Rodzaj studiów - studia magisterskie
Tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie tytułu zawodowego licencjat Pielęgniarstwa.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, pozwalające realizować najtrudniejsze zadania pielęgniarskie, jak również prowadzić działalność profilaktyczną, organizować i zarządzać jednostkami ochrony zdrowia,  zajmować się promocją zdrowia, prowadzić i nadzorować działalność edukacyjną i leczniczą pracowników służby zdrowia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz innych jednostkach związanych z ochroną zdrowia. Absolwent zdobędzie umiejętność rozpoznawania podstawowych problemów zdrowotnych, pozna systemy opieki zdrowotnej, podstawy nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, reguły dotyczące stosowania odpowiednich metod badawczych.

Studia II stopnia przygotują do samodzielnego pełnienia szeregu zadań pielęgniarskich, w tym świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią. W tym zakresie absolwent posiądzie i pogłębi umiejętności oceny stanu zdrowia pacjenta i rozpoznawania czynników szkodliwych, rozpoznawania potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa, wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oceny wydolności psychofizycznej chorego i możliwości jego rodziny w zakresie samoopieki, organizacji czasu wolnego i odpoczynku w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, podejmowania działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych, dokumentowania procesu pielęgnowania i wykorzystywania informacji do oceny świadczonej opieki, przestrzegania zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia działań w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej takich jak: prowadzenie poradnictwa, propagowanie zdrowego stylu życia, nauczanie promocji zdrowia w instytucjach oświatowych, przyuczenie chorego do życia z chorobą i niepełnosprawnością, organizowanie zdrowotnych kampanii edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym, ocena programów edukacyjnych i skuteczności działań edukacyjnych.

Studia pozwolą na nabycie umiejętności pracy w ramach zespołu opieki zdrowotnej, w tym zdolności do współpracy z innymi uczestnikami zespołu w opiece nad człowiekiem zdrowym lub chorym, prowadzenia edukacji zdrowotnej w zespołach interdyscyplinarnych, organizowania bezpiecznego środowiska opieki i pracy zespołowej, współpracy z uczestnikami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki.

Studia II stopnia przygotują absolwentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażanie zasad medycyny opartej na faktach (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej, podejmowania trudu rozwoju zawodowego własnego.

więcej...


Pielęgniarstwo pomostowe

Rodzaj studiów - studia uzupełniające,
Tytuł zawodowy - licencjat,
Tryb studiów - niestacjonarne.

Studia uzupełniające na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są dla osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki bądź pielęgniarza, ale posiadających tylko wykształcenie średnie. Studia pomostowe stwarzają możliwość podniesienia kwalifikacji przez pielęgniarki i pielęgniarzy na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią one propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa.

Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Studia przeznaczone są dla absolwentów (w nawiasie podano ilość semestrów studiów po odpowiedniej szkole):

poziom A – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 5 letnich liceów medycznych

poziom B – 1,5 roku/3 semestry - dla absolwentów 2 letnich medycznych szkół zawodowych

poziom C – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 2,5 letnich medycznych szkół zawodowych

poziom D – 1 rok/2 semestry - dla absolwentów 3 letnich medycznych szkół zawodowych

Studia trwają w zależności od typu ukończonej szkoły średniej od 2 do 3 semestrów. Łączna liczba godzin w toku studiów jest zróżnicowana ze względu na poziom i tak:

 • poziom A - 1150 godzin,
 • poziom C - 2410 godzin,
 • poziom D - 1984 godzin.

Studenci studiów pomostowych uzyskają zaliczenie części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych po dostarczeniu udokumentowania okresów zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej oraz poświadczeniu ukończenia doskonalenia zawodowego (specjalizacja i kursy kwalifikacyjne). Limit zwolnienia z odbywania praktyk nie może przekraczać 50 procent ogółu praktyk.

ABSOLWENCI WSPS OTRZYMUJĄ TYTUŁ LICENCJATA I DYPLOM PIELĘGNIARSKI UZNAWANY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

 • W wyniku kształcenia absolwent będzie przygotowany do realizacji zadań zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz zadań z zakresu promocji zdrowia w stosunku do zdrowych, chorych i niepełnosprawnych, organizacji procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i standardy zawodowe, rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych, komunikowania się z pacjentami i współpracownikami, udziału w prowadzeniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa.
 • Zajęcia odbywają się w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.
 • Wiadomości i umiejętności zdobyte w czasie studiów umożliwiają podjęcie pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego.

więcej...


przejdź do spisu treści

Zdrowie publiczne

Rodzaj studiów - studia magisterskie
Tytuł zawodowy - magister zdrowia publicznego
Czas trwania studiów - 4 semestry
Tryb studiów - niestacjonarny

Studia II stopnia zdrowia publicznego przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci posiadają wielokierunkową wiedzę oraz posiadają umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów kształcenia w obszarze nauk o zdrowiu w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku: usług medycznych i jednostek administracji ochrony zdrowia.

Absolwent zdrowia publicznego studiów II stopnia jest przygotowany do kontynuowania studiów III stopnia.

ABSOLWENCI DRUGIEGO STOPNIA SĄ PRZYGOTOWANI DO PRACY W:

 • Podmiotach leczniczych tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, zakłady pomocy i opieki społecznej, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
 • Administracji rządowej (na poziomie centralnym oraz wojewódzkim) oraz samorządowej – Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego;
 • Sektorze edukacyjnym – szkoły promujące zdrowie, szkoły medyczne, szkolnictwo specjalne, świetlice socjoterapeutyczne; niezbędne są tutaj uprawnienia pedagogiczne;
 • Nadzorze sanitarno-epidemiologicznym – Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej;
 • Instytucjach akademickich i badawczych jako wykonawca programów ochrony zdrowia / wykładowca w ramach programów edukacji zdrowotnej;• instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych;
 • Instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • Systemie Ratownictwa Medycznego jako organizatorzy i osoby kierujące;
 • organizacjach pozarządowych: stowarzyszeniach i fundacjach;
 • Branży farmaceutycznej w działach promocji zdrowia przy tworzeniu programów edukacyjnych i profilaktycznych, na stanowiskach przedstawicieli medycznych;
 • Mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna);
 • Zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE, szczególnie dla osób znających języki obce oraz zagadnienia polityki zdrowotnej Unii Europejskiej;
 • Sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania ryzykiem;
 • zarządzaniu zmianą w procesie przekształceń istniejących podmiotów leczniczych;
 • Doradztwie podmiotom prywatnym, organizacjom i samorządom przy procesach inwestowania w usługi zdrowotne;
 • Działach metodyczno-organizacyjnych placówek i jednostek opieki zdrowotnej;
 • We własnych prywatnych ośrodkach medycznych (salony SPA lub odnowy biologicznej).

SPECJALNOŚCI

 • Manager w ochronie zdrowia.
 • Edukator zdrowia.
 • Medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.
 • Dietetyka i zdrowie 

więcej...


Kierunki wykładane na uczelni:

pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
zdrowie publiczne II stopnia Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
  ul. Kościelna 2, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 •  
 • Telefon: 32 264 74 75
 • Email: kancelaria@wsps.pl
 • Strona: http://www.wsps.pl

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
WYDZIAŁ SPOŁECZNO MEDYCZNY

ADRES WYDZIAŁU
ul. Kościelna 6
41-303 Dąbrowa Górnicza

TELEFON STACJONARNY
tel.: 32 264 74 75
tel.: 32 260 50 74
fax.: 32 264 74 75 wew. 11
TELEFON GSM
tel.: +48 664 129 029
ADRES E-MAIL
kancelaria@wsps.pl

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK SPOŁECZNYCH
ADRES WYDZIAŁU
ul. Słowackiego 20
97- 300 Piotrków Trybunalski
KONTAKT TELEFONICZNY
tel.: +48 784 042 969
ADRES E-MAIL
piotrkow@wsps.pl

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W JAROCINIE
WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNY
ADRES WYDZIAŁU
ul. Wrocławska 79B
63-200 Jarocin
KONTAKT TELEFONICZNY
tel.: +48 574 127 463

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ WSPS

Od roku 2015/2016 Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej otworzyła nowoczesne Centrum Symulacji Medycznej, w ramach którego prowadzone są zajęcia w systemie modułowym dla studentów WSZYSTKICH KIERUNKÓW.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane