Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

Rektor: O. dr Zdzisław Klafka CSsRZostała utworzona 14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001 jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 215.

Założycielem Uczelni jest o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji "TRWAM". Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach "polityka społeczna" i "kultura medialna". Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-JP-4003-400/05 z dnia 25.03.2005r. specjalność "polityka społeczna" została przygotowana do kierunku "politologia", natomiast specjalność "kultura medialna" do kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Są to studia na poziomie licencjackim (I stopnia).

W roku akademickim 2005/2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku "politologia" i "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na poziomie studiów pierwszego stopnia i wydała ocenę pozytywną.

W związku z tym WSKSiM podjęła starania o prowadzenie studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku "politologia". Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 26 września 2006 r. nadał Wydziałowi Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "politologia". Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2006 r.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku "informatyka". Uczelnia będzie ubiegać się o prowadzenie studiów na kolejnych nowych kierunkach.  WSKSiM rozwija także swoją bazę dydaktyczną. Początkowo zajęcia prowadzone były w budynkach przy ul. św. Józefa.

W 2005 roku został oddany do użytku studentów nowoczesny, komfortowo wyposażony Hotel Akademicki, a w 2006 roku nowe budynki dydaktyczne i bibioteka przy ul. Starotoruńskiej 3. Planowana jest dalsza budowa obiektów dydaktycznych i rekreacyjnych.


Rekrutacja

STUDIA I STOPNIA

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej dla osób, które pragną zdobyć konkretny zawód proponuje 3-letnie studia licencjackie oraz 3,5-letnie studia inżynierskie na następujących kierunkach:
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  specjalność: kultura medialna
Studia na tym kierunku mają na celu wszechstronne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, np. w reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.
 • politologia
  specjalność: polityka społeczna, polityka międzynarodowa, marketing polityczny
Studia na politologii przygotowują studenta do pracy w administracji państwowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach zabezpieczających życie człowieka oraz instytucjach i organizacjach międzynarodowych.
 • informatyka
  specjalność: techniki multimedialne, grafika komputerowa
Absolwent tego kierunku to specjalista przygotowany do sprostania wyzwaniom informatycznym stawianym przez współczesne media elektroniczne, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej; przygotowany do pracy na stanowisku: webmaster, grafik komputerowy, montażysta danych audio-wizualnych, programista systemów informatycznych, administrator systemów informatycznych i sieci komputerowych.
 • kulturoznawstwo
  specjalność: kultura audiowizualna, turystyka kulturowa
Studia na kierunku kulturoznawstwo mają na celu przekazanie studentom ogólnej wiedzy dotyczącej zagadnień społecznych, niezbędnych dla teoretycznej refleksji o kulturze, ogólnego wykształcenia humanistycznego, w szczególności z zakresu historii i filozofii kultury, wiedzy o sztuce i literaturze.
 
Absolwenci studiów licencjackich i inzynierskich w WSKSiM mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich na WSKSiM (po licencjacie) lub w innych wyższych uczelniach w Polsce.

Opłaty za naukę:

1700 zł - czesne za semestr nauki
80 zł - oplata rekrutacyjna

Termin składania podań: 15 VII 2014 r., 30 IX 2014 r. (niestacjonarne).


STUDIA II STOPNIA

 • Studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku POLITOLOGIA
Studia II stopnia na kierunku Politologia mają na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych objętych programem nauczania m. in. teorii polityki, współczesnych systemów politycznych, socjologii polityki, międzynarodowych stosunków politycznych, psychologii polityki, współczesnych ruchów społecznych, etyki życia publicznego, filozofii polityki, europejskiego prawa wspólnotowego, komunikowania politycznego, przedmiotów na wybranej specjalności oraz zdobycie umiejętności praktycznych, które są niezbędne do sprawowania różnych funkcji w życiu polityczno-społecznym kraju.

Studia trwają 4 semestry.

Proponujemy specjalności:

Polityka społeczno-ekonomiczna
Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą zrozumienie dynamiki zmian społeczno-ekonomicznych i strategii decyzyjnych. Absolwent specjalności polityka społeczno-ekonomiczna posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych oraz pogłębionych analiz i syntez procesów społeczno-ekonomicznych. Potrafi podejmować decyzje polityczne i kompetentnie kierować zespołami ludzkimi, zgodnie z zasadami etyki. Posiada także wiedze dotyczącą rozwiązań z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej w innych krajach europejskich i na świecie, co pomaga mu w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla naszego kraju. Absolwent jest również świadom możliwości wykorzystania i procedur pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Przedmioty specjalnościowe: historia myśli społeczno-ekonomicznej, katolicka nauka społeczna, polityka społeczno-ekonomiczna w Polsce, polityka społeczno- ekonomiczna w UE, międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacja i zarządzanie, elementy prawa administracyjnego, ubezpieczenia społeczne, fundusze strukturalne UE, demograficzne uwarunkowania polityki społeczno-ekonomicznej, społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, polityka zdrowotna i zarządzanie ochroną zdrowia.

Komunikacja i dziennikarstwo polityczne
Po ukończeniu kształcenia absolwent specjalności komunikacja i dziennikarstwo polityczne będzie dysponował kwalifikacjami zawodowymi do podjęcia pracy w administracji rządowej, samorządowej, we wszelkiego rodzaju instytucjach kulturalno-oświatowych o także w mediach - szczególnie w dziedzinie dziennikarstwa politycznego. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności i wiedza umożliwiają również pracę w agencjach public relations, agencjach reklamowych i innych podmiotach zajmujących się kształtowaniem wizerunku publicznego np. rzecznicy prasowi. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością diagnozowania aktualnej sytuacji społecznej, postrzegania i analizowania występujących w społeczeństwie różnic społeczno-ekonomicznych, świadomością ważności ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Absolwent jest przygotowany do świadomego odbioru i rozumienia komunikatów multimedialnych, właściwej selekcji informacji, by móc rozumnie wykorzystywać media jako przekaźniki informacji. Absolwent potrafi również projektować, realizować i krytycznie oceniać przekazy multimedialne, dysponuje praktycznymi umiejętnościami posługiwania się mediami i technologiami informacyjnymi.

Absolwent studiów II stopnia dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą funkcjonowania sfery polityki i mediów oraz związków, jakie między nimi zachodzą, a to umożliwia mu zrozumienie dynamiki zmian społeczno-ekonomicznych i strategii decyzyjnych. Absolwent jest świadomy i przekonany o konieczności ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych, co pozwala mu dostosować się do szybko zmieniających się potrzeb rynku pracy. Znane mu są etyczne aspekty życia społecznego, w szczególności pracy w mediach oraz odpowiedzialności za przekaz medialny.

Przedmioty specjalnościowe: media a polityka, komentarz polityczny, media w marketingu politycznym, informacja dziennikarska, style i gatunki dziennikarskie, rynek mediów w Polsce i na świecie, media a polityka informacyjna samorządu terytorialnego, organizacja pracy w redakcji, dziennikarstwo on-line, współczesne dziennikarstwo prasowe wraz z lektoratem prasy, warsztat redaktora radiowego i TV.

Termin składania podań: 15 VII 2014 r., 30 IX 2014 r. (niestacjonarne).

Opłaty za naukę:

1700 zł - czesne za semestr nauki
80 zł - oplata rekrutacyjna

Przyjęcie na studia
O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku politologia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku politologia lub kierunkach pokrewnych.

Na studia II stopnia brany jest pod uwagę wynik ukończenia studiów I stopnia.


Zapraszamy!Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie