Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Rektor: O. dr Zdzisław Klafka CSsR

przejdź do spisu treści

Misją
 
   jest służba człowiekowi

Została utworzona 14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001 jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 215.

Założycielem Uczelni jest o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji "TRWAM". Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach "polityka społeczna" i "kultura medialna". 

Misją Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest służba człowiekowi

Uczelnia stwarza studentom możliwość pełnego osobowego rozwoju. Dzięki umiejętnemu połączeniu moc wiary [FIDES] katolickiej (powszechnej) potęguje siłę rozumu [RATIO], nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy (także Prawdy Absolutnej), dążeniu do dobra (także Dobra Najwyższego).

W proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany w naszym środowisku są zaangażowani uznani w Polsce i świecie nauczyciele. Aksjologiczną bazę stanowi szeroki wachlarz wartości chrześcijańskich z zaakcentowaniem wysokiej godności osoby ludzkiej. Student ma możliwość odnalezienia się i określenia swego miejsca w szerszych wspólnotach: od tej podstawowej – rodziny, poprzez społeczność akademicką, społeczności terenowo-zawodowe oraz narodową, państwową i wielką rodzinę ludzkości.

Wspólnotowy charakter życia jest właściwy naturze ludzkiej. Służba wspólnocie okazuje się najlepszym sposobem osobowego rozwoju i doskonałości. Dlatego uczelnia przywiązuje wielką uwagę do wprowadzania studentów w dziedzictwo tworzone przez pokolenia Polaków, w obszar kultury narodowej, środowisko kształtowania naszej tożsamości.

Świadomość dóbr otrzymanych we wspólnocie narodowej wzbudza postawę miłości do Ojczyzny [PATRIA] – Polski. Dotyczy to przygotowania studenta do zawodu dziennikarza, który nie tylko pozna technologię dziennikarską, ale też potrafi poprzez proces komunikowania sam zbliżać się i ludzi zbliżać do siebie, jednoczyć wokół aktualnych spraw. Z kolei wykorzystana wiedza zdobyta na kierunku „politologia” pozwala na odnalezienie się w dziedzinie polityki społecznej: zdrowotnej, edukacyjnej, mieszkaniowej, itp. i wypracowywaniu takich rozwiązań systemowych, które widzą człowieka jako podmiot społeczny i zagwarantują mu pełne uczestnictwo we wspólnym dobru. W duchu pełnego humanizmu odbywa się również kształcenie techniczne na kierunku informatyka.Kierunki nauczania 2022


Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe


przejdź do spisu treści

Dziennikarstwo


studia 1 stopnia (licencjackie)
stacjonarne, niestacjonarne
3 lata (6 semestrów)

SPECJALNOŚCI

 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • kultura medialna

Studia dziennikarskie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ogólną wiedzę humanistyczną z naukami społecznymi. Rozwijają zdolność analizy i rozumienia mediów oraz ich oddziaływania na społeczeństwo i współczesną kulturę masową. Ponieważ kształcenie w WSKSiM opiera się na wartościach chrześcijańskich, studia te dają również szansę przyszłym dziennikarzom na pełen rozwój osobowy. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza. Otwierają one drogę do najlepszych w Polsce praktyk dziennikarskich.

Adresaci studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z prężnie rozwijającym się dziś dziennikarstwem oraz rozumieją, jak ważne jest, aby rozwijać swoje talenty pod okiem najlepszych specjalistów. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów z zakresu media relations, public relations, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dają też przygotowanie do pracy na stanowisku rzecznika prasowego czy doradcy ds. kontaktów z mediami. Naszą ofertę kierujemy również do osób pragnących podjąć pracę w redakcjach medialnych (prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych) w charakterze redaktora, operatora dźwięku i obrazu lub producenta programów telewizyjnych.

Program studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jedyne studia w Polsce zapewniające wyjątkowe praktyki w ogólnopolskich i światowych środkach społecznego przekazu: w mediach drukowanych, na portalach internetowych, w studiach radiowych, telewizyjnych i filmowych. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego i obejmuje praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe, bardzo dobrze przygotowujące absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Student może skorzystać również z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW

Studenci zapoznają się z podstawami filozofii, socjologii, nauki o państwie i prawie oraz z pedagogiką mass mediów. Poznają funkcjonowanie społeczeństwa, organów państwa i środków społecznego komunikowania. Dzięki zajęciom, na których omawiane są zagadnienia dotyczące stylistyki i kultury języka, gatunków dziennikarskich i retoryki dziennikarskiej Studenci mają możliwość wdrożenia się w warsztat dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

2. ROK STUDIÓW

Studenci dokonują wyboru specjalności: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne lub kultura medialna. Stosownie do podjętej decyzji poznają praktyczne aspekty związane z analizą przekazów audiowizualnych, interpretacją zjawisk kulturowych oraz animacją kultury. Podczas ćwiczeń zgłębiają warsztat radiowy i telewizyjny; nadto mają też możliwość odbycia praktyk asystenckich, towarzysząc zawodowym dziennikarzom w ich codziennej pracy. Na tym etapie wybierają promotora, temat pracy dyplomowej i rozpoczynają zbieranie materiałów potrzebnych do jej napisania.

3. ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów to w dalszym ciągu praktyczna nauka zawodu. Program obejmuje m.in. poznawanie dostępnych źródeł informacji dla dziennikarzy i naukę tworzenia reportażu radiowego i telewizyjnego; zaznajamia także z działalnością rzecznika prasowego, public relations oraz funkcjonowaniem reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Zdobyte w poprzednich semestrach umiejętności praktyczne umożliwiają Studentom odbywanie praktyki zadaniowej, podczas której samodzielnie realizują własne audycje radiowe i telewizyjne. Studenci, pod kierunkiem wybranych promotorów, przygotowują prace dyplomowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku politologia na specjalnościach: komunikacja i dziennikarstwo polityczne oraz polityka społeczno-ekonomiczna, lub na studiach podyplomowych na takich specjalnościach, jak: grafika komputerowa i techniki multimedialne, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna czy rzecznik prasowy.


Specjalności


Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

Na tej specjalności przygotujesz się do pracy w mediach audiowizualnych. Nauczysz się montażu dźwięku, poznasz podstawy montażu filmowego, scenografii i realizacji telewizyjnej oraz realizacji światła. Będziesz potrafił przygotowywać reportaże radiowe i telewizyjne. Podczas warsztatów dziennikarskich i filmowych będziesz mógł poznać charakter pracy operatora kamery. Większość zajęć specjalnościowych odbywa się w profesjonalnych studiach radiowych i telewizyjnych oraz bardzo dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach komputerowych, radiowych i telewizyjnych. Pod okiem doświadczonych pracowników mediów poznasz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Ponadto nauczysz się prezentować przed kamerą i pracować z mikrofonem.

Kultura medialna

Wybierając tę specjalność, będziesz mógł nie tylko pracować w różnych środkach społecznego przekazu (prasie, radiu, telewizji), ale też wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy w zawodach okołomedialnych oraz na polu kultury (w domach kultury i innych ośrodkach animacji kultury). Przygotują Cię do tego przedmioty specjalnościowe, m.in. animacja kultury, fotografia w prasie i wydawnictwie, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, media lokalne i środowiskowe. Niezbędne umiejętności dziennikarskie zdobędziesz podczas warsztatów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podstaw produkcji telewizyjnej. Nauczysz się tworzyć przekazy medialne oraz właściwie przygotować się do ich krytycznego odbioru. Zdobędziesz także wiedzę o znaczeniu środków społecznego komunikowania i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, co pozwoli Ci krytycznie analizować procesy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiu, telewizji, portalach internetowych, social media, biurach rzeczników prasowych, domach medialnych, działach kreowania wizerunku wielorakich podmiotów, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, agencjach reklamowych i public relations, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach trzeciego sektora czy sztabach wyborczych. Ponadto studia dają szeroką wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, ekonomii i politologii, dzięki czemu nasi Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z mediami.


Dziennikarstwo – magister


studia 2 stopnia (magisterskie)
stacjonarne i niestacjonarne
2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI

 • dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska
 • dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy

Opis kierunku

Studia dziennikarskie drugiego stopnia o profilu praktycznym to interesujące wykłady i pasjonujące zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem szerokiego spectrum sprzętu audiowizualnego, połączone z wyjątkowymi w skali kraju możliwościami praktyk zawodowych.

Elastyczna ścieżka kształcenia umożliwia wybór jednej z dwóch nowoczesnych, atrakcyjnych i unikatowych specjalności kształcenia – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska lub dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy. Doskonale wpisują się one w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość świata mediów oraz odpowiadają na zapotrzebowanie nie tylko sektora mediów audiowizualnych, ale też sektora nowych mediów.

Adresaci studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to inspirujące studia adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z prężnie rozwijającym się dziś dziennikarstwem oraz rozumieją jak ważne jest, aby rozwijać swoje talenty pod okiem najlepszych specjalistów i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu audiowizualnego. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów z zakresu media relations, public relations, specjalistów do spraw komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, rzecznika prasowego, czy doradcy ds. kontaktów z mediami. Naszą ofertę kierujemy także do osób pragnących podjąć pracę w redakcjach (prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych).

Program studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jedyne studia w Polsce zapewniające wyjątkowe praktyki w ogólnopolskich i światowych środkach społecznego przekazu: w mediach drukowanych, na portalach internetowych, w studiach radiowych oraz studiach telewizyjnych i filmowych. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego i obejmuje praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe, bardzo dobrze przygotowujące absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Studenci mogą skorzystać również z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW

Program kształcenia na pierwszym roku umożliwia zdobycie najnowszej wiedzy o mediach. Studenci poznają zagadnienia z zakresu społecznego i kulturowego oddziaływania mediów, informacji dziennikarskiej, metod badań medioznawczych, prawa autorskiego. Obejmuje też zajęcia i praktyki budujące kompetencje zawodowe Studentów w ramach wybranych specjalności.

2. ROK STUDIÓW

Na drugim roku studenci zaznajamiają się z ekonomiką mediów, wykorzystaniem działań marketingowych w różnych typach mediów. Uczą się sztuki autoprezentacji i badania opinii publicznej. Uczestniczą w wykładach i zajęciach z wybranej specjalności. Mają możliwość wyjazdu na zagraniczną uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus Plus oraz uczestniczenia w różnorodnych praktykach zawodowych. Bogata oferta zajęć dodatkowych pozwala studentom aktywnie rozwijać możliwości intelektualne i doskonalić kompetencje zawodowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą kontynuować naukę, podejmując studia doktoranckie z dziedziny nauk społecznych lub studia podyplomowe rozszerzające dotychczas zdobytą wiedzę. W WSKSiM proponujemy m.in. studia podyplomowe z zakresu retoryki i komunikacji społecznej, relacji międzynarodowych i dyplomacji.


Specjalności


Dziennikarstwo Informacyjne i Sztuka Prezenterska 

Dzięki studiom na tej specjalności gruntownie przygotujesz się do pracy z mikrofonem i przed kamerą, a także w newsroomach, informacyjnych agencjach radiowych, telewizyjnych i internetowych. Będziesz mógł doskonalić umiejętności komunikacyjne, retoryczne, nauczysz się przygotowania wystąpień publicznych i budowania wizerunku medialnego.

Dziennikarstwo On-Line i Marketing Sieciowy

Ta specjalność (przygotowana we współpracy z Instytutem Informatyki WSKSiM) doskonale wpisuje się w powstający nowy model dziennikarstwa, w którym rola dziennikarza wykracza poza klasyczne pole tworzenia treści przekazu i który w większym stopniu wykorzystuje Internet. Poznasz tu nie tylko nowe narzędzia przekazu informacji, ale też zasady funkcjonowania sieci internetowej, z naciskiem na właściwe zastosowanie elementów multimedialnych. Będziesz mógł znaleźć pracę jako specjalista do spraw reklamy internetowej oraz zarządzania portalami i sklepami internetowymi, dziennikarz on-line lub osoba odpowiedzialna za kreowanie marki w sieci.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach czasopism, w radiu, telewizji, w portalach internetowych i social media, w biurach rzeczników prasowych, domach medialnych, działach kreowania wizerunku wielorakich podmiotów, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, agencjach reklamowych i public relations, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach trzeciego sektora, czy sztabach wyborczych. Ponadto mogą samodzielnie założyć i kierować redakcją internetową, oferującą zarówno przekaz tekstowy, jak i multimedialny oraz pracować jako osoby odpowiedzialne za kreowanie marki w sieci.


przejdź do spisu treści

Politologia 


Przedmioty wykładane na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są nie tylko pomocne, ale wręcz konieczne do zrozumienia współczesnego świata polityki. I niewątpliwie WSKSiM kształci na najwyższym poziomie ponieważ daje ugruntowane spojrzenie na świat poprzez głębsze spojrzenie filozoficzne, wykłady z historii i nauk politycznych, ale i kompetentną wiedzę fachową oraz profesjonalne umiejętności np. z zakresu dziennikarstwa politycznego. Wysoko oceniam również znajomość języków obcych studentów WSKSiM, która umożliwia im m.in. systematyczne wyjazdy na staże do Parlamentu Europejskiego
Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, wykładowca WSKSiM, poseł do Parlamentu Europejskiego

studia 1 stopnia (licencjackie)
stacjonarne i niestacjonarne
3 lata (6 semestrów)

SPECJALNOŚCI

 • polityka międzynarodowa
 • marketing polityczny
 • polityka społeczna i ludnościowa

Studia politologiczne to studia praktyczne, umożliwiające nabycie klasycznej wiedzy politologicznej oraz umiejętności pozwalających na jej wykorzystanie w życiu społecznym i zawodowym. Studia obejmują elementy historii, prawa, filozofii, socjologii i ekonomii. Pomagają rozumieć zachodzące procesy polityczne i społeczne oraz zdobyć kompetencje do pełnienia funkcji publicznych i administracyjnych. Ważnymi cechami studiów politologicznych są: nacisk kładziony na rozumienie polityki jako dobra wspólnego, wyjątkowe możliwości kształcenia praktycznego, kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, a także umiędzynarodowienie studiów.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do Osób, które chcą w przyszłości zaangażować się w działalność obywatelską, społeczną i polityczną, działać na rzecz dobra wspólnego i współkształtować otaczającą rzeczywistość, gotowych rozwijać się intelektualnie i zawodowo, ambitnie dążących do celu, chcących aktywnie kształtować swoją drogę zawodową.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej. Studenci poznają pracę w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta.

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW

W trakcie pierwszego roku Studenci poznają zagadnienia z zakresu prawa, filozofii, historii najnowszej, mające znaczenie w życiu politycznym. Uczą się podstaw funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Dowiadują się, jaki jest związek pomiędzy religią, etyką a polityką, co oznacza dobro wspólne w kontekście filozoficznym i politycznym. Zapoznają się też z różnymi poglądami dotyczącymi sensu polityki i władzy oraz z podstawami oddziaływania mediów na społeczeństwo. Już na pierwszym roku odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe.

2. ROK STUDIÓW

Na drugim roku kontynuowana jest ogólna edukacja politologiczna. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu zarówno różnorodnych idei politycznych, jak i rzeczywistych systemów politycznych funkcjonujących na całym świecie. Przyswajają podstawy komunikacji społecznej, organizacji i zarządzania. Dowiadują się, jaki wpływ na współczesne życie polityczne wywierają ekonomia i marketing. Poznają katolicką naukę społeczną, czyli wizję społeczeństwa i polityki prezentowaną przez Kościół, a także dowiadują się, jaką rolę w kształtowaniu naszej kultury odgrywało i odgrywa chrześcijaństwo. W zależności od wybranej specjalności rozpoczynają kształcenie specjalnościowe w zakresie marketingu politycznego, polityki społecznej i ludnościowej lub polityki międzynarodowej. W drugim semestrze rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Proponowane są także dalsze praktyki zgodne z profilem wybranej specjalności.

3. ROK STUDIÓW

Podczas trzeciego roku studiów Studenci zgłębiają sposoby funkcjonowania partii politycznych, a także szczegóły organizacji polskiego systemu politycznego oraz samorządu lokalnego. Zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej. Nabywają dalszych umiejętności z zakresu komunikacji i produkcji medialnej. Uczą się języka angielskiego stosowanego w politologii. W pierwszym semestrze pogłębiają wiedzę w ramach przedmiotów specjalnościowych, a w ciągu całego roku przygotowują pracę dyplomową.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku są w pełni przygotowani, by kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Mogą podjąć naukę w ramach magisterskich studiów politologicznych w WSKSiM lub kontynuować edukację na większości kierunków z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a zwłaszcza politologii, socjologii, dziennikarstwa, polityki społecznej, ekonomii czy marketingu. Są również gotowi do podjęcia studiów za granicą.


Specjalności


Polityka międzynarodowa

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, współczesnej polityki zagranicznej RP i funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Znajomość bieżących problemów społeczno-ekonomicznych w skali międzynarodowej wspierają narzędzia do ich analizy i interpretacji. Specjalność polityka międzynarodowa umożliwia praktyczne poznanie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej czy organizacji polonijnych podczas zagranicznych praktyk studenckich.

Marketing polityczny

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia i umiejętności praktyczne z zakresu technik wywierania wpływu społecznego, kreowania wizerunku politycznego, badania opinii publicznej, stosowania marketingowych środków perswazji i technik negocjacyjnych czy analizowania preferencji wyborczych. Proponowane praktyki pozwalają dostrzec wpływ mediów na rynek wyborczy, a także poznać organizację i styl prowadzenia kampanii wyborczych. Zdobyte umiejętności mogą także znaleźć zastosowanie w marketingu komercyjnym i społecznym.

Polityka społeczna i ludnościowa

Specjalność daje wiedzę z zakresu m.in. polityki społecznej, katolickiej nauki społecznej, psychologii społecznej, animacji życia społecznego, patologii społecznych, pracy socjalnej oraz organizacji rynku pracy. Pozwala diagnozować aktualną sytuację społeczną, analizować różnice społeczno-ekonomiczne, dostrzegać świadomość znaczenia ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Praktyki w rządowych i pozarządowych instytucjach użyteczności publicznej pozwalają nabyć doświadczenie w rozwiązywaniu problemów praktycznych i organizacyjnych w pracy społecznej i kulturalno-oświatowej.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreacji wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.


Politologia – magister


studia 2 stopnia (magisterskie)
stacjonarne i niestacjonarne
2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI

 • komunikacja i dziennikarstwo polityczne
 • polityka społeczno-ekonomiczna
 • bezpieczeństwo państa i dyplomacja

Studia magisterskie uzupełniające obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zajęć Student poznaje tematykę kampanii politycznych, zasady komunikowania politycznego, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, prawodawstwa Unii Europejskiej. Program kształcenia przewiduje zajęcia z etyki życia publicznego oraz metodologii badań politologicznych. W kształceniu politologów kładziemy nacisk na rozumienie polityki jako dobra wspólnego.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami społeczno-politycznymi, chcących poszerzać wiedzę o współczesnym świecie oraz zdobywać umiejętności praktyczne, zwłaszcza w zakresie polityki społeczno-ekonomicznej i mediów. Studia pomagają przygotować się do podjęcia pracy w instytucjach publicznych, w tym w jednostkach samorządowych, rządowych lub organach unijnych.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia wspiera zdobywanie umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej poprzez zapewnienie praktyk zgodnych z kierunkiem studiów, m.in. w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta, oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej, domach opieki społecznej, stowarzyszeniach katolickich i organizacjach Polaków za granicą, a także w środkach społecznego przekazu w kraju i za granicą.

1. ROK STUDIÓW

Program kształcenia na pierwszym roku umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Obejmuje też zajęcia i praktyki budujące kompetencje zawodowe Studentów w ramach wybranych specjalności. Studenci poznają zagadnienia z zakresu filozofii polityki, historię instytucji politycznych, podstawy etyki życia publicznego, socjologię i psychologię polityki oraz elementy prawodawstwa Unii Europejskiej.

2. ROK STUDIÓW

Na drugim roku Studenci zaznajamiają się z zasadami prowadzenia mediacji i negocjacji oraz podejmowania decyzji politycznych. Uczestniczą w wykładach i zajęciach z wybranej specjalności. Mają możliwość wyjazdu na zagraniczną uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus Plus oraz uczestniczenia w różnorodnych praktykach zawodowych. Bogata oferta zajęć dodatkowych, najwyżej oceniona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich, pozwala Studentom aktywnie rozwijać możliwości intelektualne i doskonalić kompetencje zawodowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci politologii mogą kontynuować naukę, podejmując studia doktoranckie z dziedziny nauk polityczno-społecznych lub studia podyplomowe, rozszerzające dotychczas zdobytą wiedzę. W WSKSiM proponujemy m.in. studia podyplomowe z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, retoryki i komunikacji społecznej, polityki ochrony środowiska oraz pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.


Specjalności


Komunikacja i dziennikarstwo polityczne 

Media a polityka, komentarz polityczny, decydowanie polityczne, media w marketingu politycznym, psychologia polityki, podstawy dyplomacji – to tylko kilka z przedmiotów przygotowujących do pracy dziennikarza. Wiedzę teoretyczną uzupełniają ćwiczenia z dziennikarstwa on-line oraz zajęcia warsztatowe wprowadzające w pracę redaktora radiowego i telewizyjnego. Dodatkowym atutem studiów stacjonarnych są dwa języki obce: angielski i hiszpański.

Polityka społeczno-ekonomiczna

Organizacja i zarządzanie, etyka życia publicznego, ubezpieczenia społeczne, elementy prawa administracyjnego, polityka zdrowotna i zarządzanie ochroną zdrowia, bezpieczeństwo państwa oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze do ważniejszych zagadnień ujętych w programie studiów. Zajęciom towarzyszą wizytacje m.in. ośrodków pomocy społecznej, domów opieki społecznej i innych instytucji pożytku publicznego. Ich celem jest zapoznanie Studenta z pracą w instytucjach zaangażowanych w opiekę społeczną. Dużym atutem studiów stacjonarnych są dwa języki obce: angielski i hiszpański.

Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja 

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności kraju, systemu bezpieczeństwa na świecie, bezpieczeństwa w administracji rządowej, samorządowej i mediach, bezpieczeństwa energetycznego i kulturowego, dyplomacji, zagadnień terroryzmu i cyberterroryzmu. Pozwala to im poznać strukturę i działanie instytucji działających na rzecz obronności w kraju i na świecie oraz analizować współczesne formy obrony i ochrony ludności. Nabyte umiejętności pozwolą także oceniać sytuacje kryzysowe i systemy zarządzania kryzysowego.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreowania wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.


przejdź do spisu treści

Kulturoznawstwo


studia 1 stopnia (licencjackie)
stacjonarne niestacjonarne
3 lata (6 semestrów)

SPECJALNOŚCI

 • turystyka kulturowa
 • techniki aktorskie i reżyseria
 • kultura audiowizualna
 • krytyka artystyczna,
 • teatrologia – teoria i praktyka

Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, etyką, filozofią i religią w odniesieniu do kultury. Zwracamy uwagę na kulturę języka, przekazujemy wiedzę z zakresu analizy utworów literackich, animacji kultury i kultury audiowizualnej. Prezentujemy różne koncepcje kultury, odwołując się do historii, i zapoznajemy z tradycją kultury polskiej. Dokonujemy interpretacji dzieł sztuki i literatury europejskiej, w tym dzieł sztuki najnowszej, literatury awangardowej, awangardowych widowisk teatralnych lub parateatralnych. Przekazujemy wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w sferze kultury.


Adresaci studiów

Studia adresowane są do Osób, które chcą rozumieć zjawiska kulturowe oraz związać swą przyszłość z szeroko rozumianą kulturą, jej promocją, animacją, zainteresowane są planowaniem i realizacją zadań lub projektów dotyczących wybranej sfery działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, turystycznej, aktorskiej lub teatralnej.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji kultury i jej promocji. Zachęcamy Studentów do angażowania się w działalność kulturalną, stwarzając przy tym warunki do odbycia praktyk kierunkowych, m.in. w ośrodkach kultury, biurach podróży, katolickich stowarzyszeniach, teatrach, muzeach – w tym również za granicą.

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW

W celu pełniejszego rozumienia zachodzących zjawisk kulturowych Studenci zapoznają się z podstawami wiedzy o kulturze. Wiadomości te uzupełniane są elementami filozofii, historii, wiedzy o teatrze i literaturze, kultury języka, komunikacji społecznej, podstawami wiedzy na temat zasad produkcji programów telewizyjnych.

2. ROK STUDIÓW

Studenci zgłębiają praktyczne aspekty związane z interpretacją zjawisk kulturowych, animacją kultury, podstawami gry aktorskiej, dziejami literatury oraz sztuki europejskiej i światowej; poznają i analizują arcydzieła kultury. W ramach wyjazdów kulturoznawczych Studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Polski i Europy.

3. ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów stanowi kontynuację praktycznego podejścia do kultury. Program obejmuje m.in. organizację i zarządzanie w sferze kultury, kulturę obcowania z przyrodą, kulturowe aspekty turystyki, obsługę ruchu turystycznego, warsztaty aktorskie i metodykę pracy z aktorem. Praktyczne umiejętności Studenci rozwijają także w ramach prac teatru studenckiego Dobry Wieczór i Laboratorium Słowa.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mają możliwość kontynuowania studiów kulturoznawczych na innych wiodących uczelniach w Polsce, które oferują studia magisterskie. Mogą również zdecydować się na dalsze kształcenie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wybierając kierunek z oferty studiów magisterskich lub podyplomowych. WSKSiM oferuje także niestacjonarne studia kulturoznawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Specjalności


Turystyka kulturowa

Student poznaje zagadnienia związane z kulturowymi aspektami turystyki, obsługą ruchu turystycznego, uczestniczy w wyjazdowych warsztatach kulturoznawczych i poznaje na nich specyfikę pracy w różnych ośrodkach kultury. Dzięki zajęciom teoretycznym z zakresu historii i sztuki regionu oraz dziedzictwa kulturowego Europy poszerza wiedzę potrzebną do pracy w turystyce kulturowej oraz pielgrzymkowej.

Techniki aktorskie i reżyserskie

Podstawy gry aktorskiej, ruch sceniczny, emisja głosu wraz z elementami dykcji, metodyka pracy z aktorem oraz praca nad rolą to niektóre z zajęć warsztatowych dla pasjonatów teatru. Swoje umiejętności aktorskie Studenci prezentują m.in. w ogólnopolskich konkursach oratorskich oraz uczelnianym teatrze Dobry Wieczór. Studenci rozwijają swoje umiejętności aktorskie pod okiem znanych aktorów, reżyserów i scenarzystów.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci podejmują pracę w takich dziedzinach, jak: organizacja i animacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna i popularyzacja kultury, zarządzanie instytucjami kulturalnymi, organizacja wycieczek, teatr, film, reżyseria.


przejdź do spisu treści

Informatyka medialna


studia 1 stopnia (licencjackie)
stacjonarne
3 lata (6 semestrów)


Studia na kierunku informatyka medialna to nowatorskie podejście do metod kształcenia. Odpowiada ono aktualnemu zapotrzebowaniu rynku medialnego. Kierunek oferuje duży komponent zajęć praktycznych, które umożliwiają nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w systemach przekazu medialnego. Umiejętne połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz technologii informatycznych pomoże uzyskać umiejętności konieczne w pracy w dużych centrach medialnych, tj. takich, które wykorzystują zarówno tradycyjne środki przekazu (prasa, radio, telewizja) jak i technologie informatyczne w przekazie sieciowym (portale informacyjne, serwisy społecznościowe, multimedialne aplikacje mobilne).

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych wykorzystywaniem technologii komputerowych w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nowych mediów. W ramach studiów prowadzone są zajęcia zarówno z zakresu klasycznego warsztatu dziennikarskiego, jak i z wykorzystania komputerowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Podstawowym modułem procesu kształcenia są zajęcia praktyczne prowadzone przez przedstawicieli firm medialnych. Zakres teoretyczny nauczanych treści skondensowany jest w specjalistyczne moduły i zredukowany do niezbędnego minimum. Kierunek wyróżnia duża liczba zajęć laboratoryjnych, podczas których Studenci wykonują konkretne projekty praktyczne. Od kandydatów nie są wymagane specjalne kompetencje informatyczne, a jedynie umiejętność stosowania i wykorzystywania podstawowych narzędzi komputerowych. Mile widziana umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym, kamerą internetową i mikrofonem. Kształcenie obejmuje tworzenie treści przekazu multimedialnego i wykorzystywanie współczesnego warsztatu komunikacyjno-informacyjnego.

Mutlidyscyplinarność niezbędna na rynku pracy

Wyniki raportu Future Work Skills 2020

Według raportu opracowanego przez amerykański Institute for the Future (IFTF) – Raport Future Work Skills 2020, www.iftf.org/futureworkskills/ w najbliższych latach wzrośnie zapotrzebowanie na nowe umiejętności pracowników, także mediów. Konieczna będzie tzw. multidyscyplinarność (łączenie wiedzy z kilku zawodów), w tym biegła obsługa zaawansowanych aplikacji komputerowych i umiejętności radzenia sobie w dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. „Rynek pracy będzie potrzebował pracowników społecznie inteligentnych, którzy potrafią szybko wyczuć emocje i dopasowywać wypowiadane słowa, ton głosu i gesty do sytuacji. Pracownicy będą mogli także nabyć biegłość porozumiewaniu się za pomocą animacji, ruchomego obrazu i grafiki, a także będą musieli krytycznie oceniać informacje płynące z mediów”.


Program nowego kierunku informatyki medialnej został przygotowany w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem interesujących praktyk zawodowych, aby wykształcić absolwentów posiadających umiejętności cenione na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Program studiów

Informatyka medialna to jedyne w Polsce studia łączące zakres nauk społecznych, klasycznego dziennikarstwa oraz zastosowania technologii komputerowych. Komponent przedmiotów teoretycznych zredukowano do niezbędnego minimum, a największą uwagę skoncentrowano wokół kształcenia praktycznego. Studenci poznają zarówno klasyczny warsztat pracownika firm medialnych (stosowany w prasie, radiu i telewizji), jak i najnowsze technologie komputerowe stosowane w przekazie medialnym: portale społecznościowe, aplikacje mobilne, radio i telewizję internetową. Ważnym komponentem studiów jest kształcenie w zakresie grafiki komputerowej oraz technologii sieciowych. Studenci odbywają liczne praktyki wynikające z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego. Obejmują one praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe. Studenci mogą skorzystać z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW

Studenci zapoznają się z blokiem przedmiotów podstawowych, które obejmują klasyczny zestaw komponentów dydaktycznych, tj. wdrażanych na wszystkich kierunkach studiów wyższych. Najważniejszy blok stanowią tu przedmioty dotyczące wstępu do nauk o mediach: komunikacja społeczna, kultura języka, pedagogika mass mediów oraz zestaw praktycznych przedmiotów praktycznych: laboratorium audiowizualne, wstęp do informatyki oraz dziennikarstwo danych. Drugi semestr to rozszerzenie kierunkowe bloku podstawowego. Obejmuje ono: gatunki dziennikarskie, etykę i historię Polski oraz moduł zajęć informatycznych dotyczących grafiki komputerowej. Studenci uczą się praktycznych technologii grafiki komputerowej, projektowania graficznego oraz profesjonalnej fotografii cyfrowej.

2. ROK STUDIÓW

Studenci realizują zajęcia z zakresu polskiego systemu medialnego, współczesnych systemów politycznych oraz analizy przekazów audiowizualnych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci poznają podstawy działania i projektowania sieci komputerowych oraz metody i techniki przesyłania danych multimedialnych. Zajęcia z grafiki komputerowej pomagają zdobyć zaawansowane umiejętności cyfrowego przetwarzania zasobów multimedialnych, zarządzania treścią na portalach internetowych oraz wykorzystania grafiki wizualizacyjnej w przekazie medialnym. W trakcie zajęć Studenci tworzą własne projekty portali multimedialnych oraz aplikacji. Umożliwiają one przygotowanie prezentacji, rozpowszechnianie grafiki cyfrowej i materiałów wideo. W trakcie zajęć praktycznych studenci poznają podstawy programowania i ich zastosowanie w konkretnych projektach medialnych, sieciowych. Ważnym komponentem nauki są praktyki zawodowe odbywane w firmach medialnych.

3. ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów to nadal nauka praktyczna. Studenci zdobywają kompetencje społeczne –  poznają techniki public relations oraz psychologiczne aspekty przekazu wizualnego. Rozwijają również nabyte wcześniej umiejętności projektowania i obsługi systemów multimedialnych, zaawansowanych metod grafiki komputerowej, także w środowiskach 3D. Ważnym elementem kształcenia są zajęcia laboratoryjne w ramach projektu grupowego. Ten wyjątkowy przedmiot uczy nie tylko praktycznego wykorzystywania zdobytych umiejętności, ale również – m.in. poprzez symulację realnych warunków pracy w firmach medialnych – współpracy interpersonalnej Ważnym komponentem zajęć praktycznych jest nauka na temat bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz zagadnień dotyczących ochrony danych. Na trzecim roku Studenci przygotowują prace dyplomowe i korzystają z bogatej oferty wykładów monograficznych, bardzo pomocnych w gromadzeniu i opracowaniu materiału.

Kontynuacja nauki

Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna bądź podjąć kształcenie na studiach podyplomowych, których oferta jest wciąż poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w licznych instytucjach wykorzystujących technologie medialne. Są to zarówno tradycyjne redakcje (prasowe, radiowe i telewizyjne), jak i firmy internetowe, firmy obsługujące wizualny przekaz sieciowy, medialny, agencje graficzne i projektowe zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych, marketingiem, agencje informacyjne. Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach, które nie są bezpośrednio związane z mediami.


przejdź do spisu treści

Informatyka


studia 1 stopnia (inżynierskie)
stacjonarne i niestacjonarne
3,5 roku (7 semestrów)

SPECJALNOŚCI

 • techniki multimedialne
 • grafika komputerowa

Studia inżynierskie na kierunku informatyka uczą stosowania technologii informatycznych na różnych platformach przekazu cyfrowego: poczynając od radia internetowego, poprzez animacje, grafikę trójwymiarową, a na technologiach stosowanych w telewizji kończąc. Projekty informatyczne odpowiadają zainteresowaniom i umiejętnościom Studentów. W ramach prac semestralnych i dyplomowych Studenci przygotowują projekty multimedialne, programy komputerowe, aplikacje i innowacyjne projekty informatyczne.

Adresaci studiów

Studia na kierunku informatyka skierowane są do Osób, które interesują się nowoczesnymi technologiami, oprogramowaniem, sztuką komputerową, technikami multimedialnymi oraz zastosowaniem technologii informacyjnych w sieci. To właściwy wybór dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z twórczą pracą przy wykorzystaniu komputerów i szeroko pojętych technologii informatycznych zarówno w zespołach informatycznych, jak też indywidualnie, przy realizowaniu projektów informatycznych łączących elementy grafiki i wizualizacji, inżynierii oprogramowania, baz danych i sieci komputerowych.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, gromadzenia i przetwarzania danych, modelowania i analizy procesów, cyfrowej syntezy i przetwarzania grafiki komputerowej, wykorzystania technik multimedialnych w komunikacji i informatyzacji. Stwarza przy tym wyjątkowe warunki do odbycia praktyk kierunkowych m.in. w mediach oraz potwierdzenia nabytych umiejętności w sferze użytkowej.

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW

W trakcie pierwszego roku Studenci zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną, która będzie praktycznie wykorzystywana na kolejnych latach studiów. Oprócz podstaw algorytmiki, matematyki, czy też fizyki studenci poznają profesjonalne podejście do technologii sieciowych oraz do wykorzystywania technologii informatycznych w różnych zagadnieniach praktycznych.

2. ROK STUDIÓW

Na drugim roku Studenci zaczynają stosować technologie informatyczne w konkretnych aplikacjach użytkowych. Rozszerzają swoją wiedzę z zakresu stosowania rozwiązań algorytmicznych i numerycznych w różnych systemach operacyjnych. Poznają też podstawowe zagadnienia z zakresu architektury komputerów, wchodząc w świat problematyki projektowania rozwiązań typu hardware.

3. ROK STUDIÓW

Trzeci rok studiów to okres intensywnej pracy nad konkretnymi projektami informatycznymi. Studenci realizują część projektów jako prace indywidualne, ale największy nacisk kładziemy na realizacje dużych projektów informatycznych w systemie współpracy grupowej. W ramach praktyk studenci samodzielnie zarządzają uczelnianymi strukturami informatycznymi, administrując m.in. serwerami www, czy też zarządzając treścią w serwisach informacyjnych i multimedialnych.

4. ROK STUDIÓW

Czwarty rok studiów (jeden semestr) skupia się przede wszystkim wokół praktycznej implementacji pracy inżynierskiej. To również nabywanie umiejętności tworzenia i prezentowania profesjonalnych sprawozdań i raportów technicznych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku informatyka z łatwością przechodzą rekrutację w innych wiodących uczelniach, jak np. Politechnika Łódzka czy Politechnika Poznańska. Absolwenci naszego kierunku poszerzają swoje kwalifikacje, podejmując również studia podyplomowe.


Specjalności


Techniki multimedialne

Studenci poznają w praktyce systemy komputerowe stosowane w radiu i studiu telewizyjnym oraz zdobywają doświadczenie przy tworzeniu portali internetowych prowadzonych i zarządzanych przy udziale licznych organizacji współpracujących z Uczelnią.

Grafika komputerowa

Studenci specjalności grafika komputerowa wykorzystują w swoich projektach otwarte środowisko programistyczne, tworząc m.in. projekty w technologiach 3D, animacje oraz grafiki prezentacyjne. Są to umiejętności poszukiwane na rynku pracy, m.in. w studiach filmowych.


Perspektywy zawodowe

Absolwenci informatyki opuszczają Uczelnię jako specjaliści przygotowani zarówno do podjęcia zatrudnienia w przemyśle, jak też prowadzenia własnej działalności branżowej. Bez trudu znajdują pracę w firmach informatycznych i wszelkich innych posiadających własne działy IT na stanowiskach o różnych profilach działalności, m.in. jako programiści aplikacji biznesowych, graficy komputerowi, specjaliści DTP, analitycy czy pracownicy reklamy.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Mediacje pojednawcze w rodzinie

studia podyplomowe
niestacjonarne
1 rok (2 semestry)
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 godz.( w tym 180 godz. w czasie zjazdów i 60 godz. przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej)

Opis kierunku

Studia podyplomowe Mediacje pojednawcze w rodzinie to jedyne w Polsce studia w zakresie mediacji skoncentrowanych na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i małżeńskich.

Celem studiów jest:

 • dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, psychologii emocji i kryzysu psychologicznego; z zakresu prawnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów (ADR), niezbędnej osobom zawodowo zaangażowanym w ich rozwiązywanie;
 • ukształtowanie praktycznych umiejętności stosowanie pozasądowych instrumentów rozwiązywania sporów, głównie mediacji i koncyliacji;
 • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami anatomii i dynamiki konfliktu w relacjach interpersonalnych (między osobami, wewnątrz organizacji, pomiędzy społecznościami); sposobami pracy z emocjami oraz z osobami przeżywającymi kryzys psychologiczny;

Studia przygotowują absolwentów do:

 • samodzielnego prowadzenia mediacji zlecanych przez sąd, w szczególności mediacji małżeńskich i rodzinnych,
 • diagnozowania sytuacji emocjonalnej osoby oraz udzielania pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, w jakiej osoba się znalazła w związku z konfliktem interpersonalnym;
 • prowadzenia mediacji na podstawie umowy zawieranej ze stronami konfliktu.

Adresaci Studiów

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.

Osoba zainteresowana musi mieć ukończone 25 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Praktyczny program studiów

Program studiów został przygotowany w sposób dostarczający wiedzy z zakresu psychologii oraz prawa w zakresie konfliktów małżeńskich i rodzinnych, etiologii takich konfliktów oraz ich dynamiki. Słuchacze poznają i poszerzą wiedzę w zakresie sposobów komunikacji interpersonalnej, przeszkód w komunikacji, wpływu emocji na prawidłowość komunikacji oraz radzenia sobie z rozwiązywaniem trudności doświadczanych przez osobę przeżywającą kryzys psychologiczny.

Studia zapewniają jednocześnie możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności komunikacyjnych, wyćwiczenia umiejętności rozpoznawania technik wywierania wpływu (w tym psychomanipulacji i szantażu emocjonalnego) oraz skutecznej obrony przed stosowaniem tego rodzaju technik.

Dzięki wykładom i warsztatom z doświadczonymi trenerami słuchacze nabędą praktycznej umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach z różnych dziedzin prawa, w szczególności w sprawach rodzinnych i małżeńskich

Zasady naboru

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.

Osoba zainteresowana musi mieć ukończone 25 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przyjęcie przez komisję rekrutacyjną na podstawie rozmowy rekrutacyjnej. Liczba miejsc ograniczona. Termin rozmowy 23 lutego 2019 roku.

Sylwetka absolwenta

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii konfliktu i psychologii emocji, poznając przyczyny powodujące zakłócenie dialogu w relacjach interpersonalnych. Ugruntowuje posiadaną wiedzę na temat konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwent nabywa umiejętności towarzyszenia stronom konfliktów, w szczególności powstających w relacjach małżeńskich i rodzinnych, na drodze odbudowania otwartej i szczerej komunikacji poprzez ich udział w postępowaniu mediacyjnym, które prowadzi w roli mediatora.

Poznaje style komunikowania się skonfliktowanych stron, bariery napotkane w komunikacji. Doskonali umiejętność moderowania negocjacji prowadzonych przez strony wolnych od szantażu emocjonalnego czy psychomanipulacji.

Zaznajamia się z regułami prawnymi rządzącymi postępowaniem mediacyjnym oraz przyswaja sobie normy etyczne wiążące mediatora.

Absolwent studiów podyplomowych samodzielnie prowadzi mediacje, w szczególności mediacje małżeńskie i rodzinne.


Rzecznik – podyplomowe

studia podyplomowe
niestacjonarne (z wykorzystaniem e-learningu)

CZAS TRWANIA
1 rok (2 semestry)

Opis kierunku

Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez rzeczników prasowych, dziennikarzy, dyplomatów oraz specjalistów w zakresie komunikacji i profesjonalnego wizerunku. Studenci poznają m.in. podstawy prawa mediów, prawa autorskiego, etykę zawodu rzecznika prasowego, podstawy retoryki klasycznej oraz tajemnice chronione ustawowo.

Adresaci Studiów

Studia kierowane są do osób z wykształceniem wyższym reprezentujących różne instytucje w mediach, działy PR bądź też planujących podjąć pracę na stanowisku rzecznika prasowego.

Praktyczny program studiów

W ramach warsztatów studenci uczą się sztuki argumentacji, mediacji oraz negocjacji. Oswajają się z kamerą i mikrofonem, mają dostęp do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, a zajęcia z emisji głosu z elementami dykcji oraz warsztaty z autoprezentacji przygotowują ich do wystąpień publicznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada pełne przygotowanie do pracy rzecznika prasowego. Jest w stanie reprezentować instytucję bądź organizację, odpowiadając za całość informacji, które przedostają się do środków masowego przekazu. Jako przedstawiciel public relations, zna i potrafi wybrać strategie kontaktu z mediami poprzez konferencje prasowe, wydarzenia medialne, stały kontakt z dziennikarzami, czy też redagowanie artykułów sponsorowanych. Absolwent jest obyty z kamerą, a komunikacja z mediami oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych nie stanowią dla niego problemu.


Master of Business Administration (MBA) – w języku polskim

niestacjonarne
1 rok (2 semestry)
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 godz.

MBA to prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska.

Celem studiów jest:

 • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: zarządzania, finansów oraz prawa dla właścicieli/członków zarządów oraz kluczowych kadr menedżerskich zatrudnionych w sektorach przedsiębiorstw oraz w administracji publicznej.
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy osoby zarządzającej dużymi zespołami ludzkimi.
 • zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami – zarządzania, marketingu, sprzedaży, finansów – niezbędnymi do skutecznego kierowania dużymi instytucjami prywatnymi i publicznymi.

Studia przygotowują absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w sektorze przedsiębiorstw oraz w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, zarówno w zarządach tych instytucji, jak i w kolegialnych ciałach nadzorczych.

Adresaci Studiów

 • absolwenci uczelni wyższych (ukończone co najmniej studia I stopnia), zainteresowani problematyką zarządzania, finansów i prawa gospodarczego, posiadający 5-letnie doświadczenie zawodowe lub 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze przedsiębiorstw lub administracji publicznej*  
 • menedżerowie przedsiębiorstw prywatnych, państwowych, kierownicy jednostek organizacyjnych administracji publicznej, dążący do podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania i uzyskania uprawnień do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.

* Osoby o innym doświadczeniu zawodowym mogą być przyjęte na studia MBA w trybie indywidualnej decyzji komisji rekrutacyjnej na podstawie informacji zawartych w liście motywacyjnym

Praktyczny program studiów

Program studiów przygotowany w taki sposób, aby dostarczyć rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi i kierowania przedsiębiorstwami w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej. Wyróżnikiem studiów jest wzbogacenie kultury organizacyjnej o istotne aspekty etyki biznesu oraz podkreślenie roli patriotyzmu gospodarczego w podejmowaniu kluczowych decyzji menedżerskich.  Problematyka studiów obejmuje m.in. podstawy finansów, finansowanie przedsiębiorstw, strategie zarządzania przedsiębiorstwem, strategie zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, analizę bilansu przedsiębiorstw, analizę bilansu sektora finansów publicznych, innowacje technologiczne wspomagające proces zarządzania, strategie marketingowe, strategie zarządzania personelem, mediacje i negocjacje w praktyce, fundusze strukturalne UE, podstawy prawa gospodarczego, prawo spółek handlowych,  podstawy prawa podatkowego, ryzyko w działalności gospodarczej, etykę biznesu, patriotyzm gospodarczy.

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani ekonomiści, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji menedżerskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu: zarządzania, finansów i prawa, co pozwala mu lepiej rozumieć  mechanizmy funkcjonowania dużych instytucji prywatnych i publicznych. W szczególności poznaje strategie: zarządzania zespołami pracowników, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie strategicznych projektów rozwojowych. Zdobywa również wiedzę o instrumentach i instytucjach rynku finansowego. Wykazuje także znajomość poszczególnych segmentów polityki gospodarczej oraz procesów zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Ma ponadto świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski.


Kierunki wykładane na uczelni:

dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Wieczorowy
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Adres
ul. św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

Kontakt
telefon: (+48) 56 610 72 00
e-mail: dziekanat@aksim.edu.pl

Dziekanat
telefon: (+48) 56 610 72 00
e-mail: dziekanat@aksim.edu.pl

Rektorat
telefon: (+48) 56 610 71 31
e-mail: rektorat@aksim.edu.pl

Sekretariat studiów podyplomowych
telefon: (+48) 56 650 40 12
e-mail: podyplomowe@aksim.edu.pl

Biblioteka
telefon: (+48) 56 650 40 10
e-mail: biblioteka@aksim.edu.pl

Biuro karier
telefon: (+48) 56 610 71 20
e-mail: marcin.lubnau@aksim.edu.pl

Biuro osób z niepełnosprawnością
telefon: (+48) 56 610 72 13
e-mail: bon@aksim.edu.pl

Biuro projektów europejskich
telefon: (+48) 56 610 72 21
e-mail: biuroprojektow@aksim.edu.pl

Biuro współpracy międzynarodowej
telefon: (+48) 56 610 72 64
e-mail: erasmusplus@aksim.edu.pl

Hotel akademicki
telefon: (+48) 56 650 40 00
e-mail: recepcja@hotel-akademicki.pl

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
telefon: (+48) 56 610 71 34
e-mail: rodm@rodm-torun.pl

Wydawnictwo
telefon: (+48) 56 610 71 34
e-mail: wydawnictwo@aksim.edu.pl


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Administracja i zarządzanie w sektorze publicznym

Nowość na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie