Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WSIIZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WSIIZ

Rok założenia: 1990 | Rektor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk

WIEDZA PRAKTYKA WSPÓŁCZESNOŚĆ


WSIiZ to najstarsza na Warmii i Mazurach uczelnia niepubliczna. 


ATUTY


Inżynierowie poszukiwani

nie jest tajemnicą, iż są obecnie jednąz najbardziej poszukiwanych na rynku grup zawodowych. Absolwenci kierunków inżynierskich mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie tam, gdzie liczy się gruntowana, specjalistyczna wiedza techniczna z danej dyscypliny oraz myślenie kreatywne.

Współpraca z przedsiębiorcami 

wspólne projekty badawczo-rozwojowe, praktyki i staże, a niekiedy tworzenie prac dyplomowych zgodnie z tematyką zaproponowaną przez przedsiębiorców, to niektóre z założeń, na których opiera się współpraca uczelni z przedsiębiorstwami z regionu. 

Praktyczne profile kształcenia

nowością w ofercie są praktyczne profile kształcenia, wprowadzone na kierunkach mechatronika oraz informatyka.  Dajemy możliwość realizowania projektów w oparciuo najnowocześniejsze technologie, którymi dysponuje uczelnia, jak też firmy, banki, instytucje z regionu.

 Praktyki

Umożliwiamy odbycie kilkumiesięcznych praktyk i stażyw firmach na Cyprze. Gwarantujemy nabycie cennego doświadczeniaw ramach specjalnie przygotowanych programów stażowych i praktyk.

Akredytacje

Według ocen jakości kształcenia, przeprowadzonych z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach studiów prowadzonych we WSIiZ, spełniamy wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne odpowiadające wysokim kryteriom jakościowym. 

Certyfikaty

Umożliwiamy studentom uzyskiwanie uznanych międzynarodowych certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności. Są to certyfikaty: CISCO, Microsoft, ECDL.

Zajęcia wyrównawcze

Zakładamy, że dla kogoś, kto chce zostać inżynierem, matematyka nie musiała być umiłowanym przedmiotemw szkole średniej. Poza tym, pamiętamy, że nawet ci, którzy radzili sobiez nią, mogli wiele z tego, co wiedzieli, zapomnieć. Dlatego studenci mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzonyw zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktykaw bardzo miłej atmosferze. Po takich zajęciach można polubić nawet matematykę.

Czesne jest stałe przez cały okres studiów 

Rozumiemy, że cena czesnego jest ważna dla każdego, kto zamierza studiować. Dzięki gospodarnemu zarządzaniu finansami, uczelnia proponuje studiaw atrakcyjnej cenie i daje gwarancję, że cena czesnego nie zmieni się od momentu rozpoczęcia studiów do ich zakończenia.

Specjalności opracowywane we współpracy z otoczeniem biznesu

badanie lokalnego rynku pracy oraz stała współpracaz przedsiębiorcami z województwa warmińsko-mazurskiego pozwalają na dostosowanie efektów kształcenia do otoczenia biznesowego, zwiększając w ten sposób szanse na zatrudnianie przyszłych absolwentów. W programie kształcenia oraz założonych efektach uwzględniamy wymagania organizacji zawodowych, wskazania przedstawicieli pracodawców oraz absolwentów.


REKRUTACJA 2019/2020


STUDIA I STOPNIA  - LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE

ZARZĄDZANIE

STUDIA 3 – LETNIE (LICENCJACKIE)
Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących działania, w tym planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, skierowane na zasoby organizacji rozumiane  jako zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, wykorzystywanych dla realizacji celów organizacji.

specjalności:

Kadry i płace
Absolwent posiada wiedzę w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków związanych z zatrudnieniem. Zna ewidencję i dokumentację kadrową. Ma wiedzę z zakresu rozliczania płac oraz budżetowania i controllingu personalnego.
Absolwent potrafi wykorzystać w praktyce przepisy prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, naliczać wynagrodzenie pracowników oraz posługiwać się narzędziami informatycznymi wspomagającymi procesy kadrowe w organizacji. Potrafi dokonywać doboru pracowników. Posiada umiejętność budżetowania i controllingu personalnego.

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Absolwent posiada umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i weryfikacji poprawności księgowania dokumentów księgowych, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe i podatkowe, posiada praktyczne umiejętności w zakresie analizy struktury kosztów i opracowania kalkulacji kosztów, opracowuje raporty zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów w obszarze rachunkowości i finansów.

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
Absolwent potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne w zakresie zarządzania szeroko pojętą logistyką. Potrafi analizować, optymalizować i modelować procesy zarządzania logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, procesy transportowo-spedycyjne oraz systemy magazynowe. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do usprawniania procesów w zarządzaniu logistyką.

Zarządzanie sprzedażą
Absolwent potrafi opracować strategię sprzedaży, w tym sformułować cele i zadania sprzedażowe oraz opracować plan sprzedaży. Potrafi dokonać rekrutacji i selekcji personelu sprzedaży oraz motywować zespół handlowców. Organizuje proces sprzedaży poprzez stosowanie właściwych metod i technik sprzedaży. Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie, w tym rozwiązywania konfliktów w zespołach sprzedażowych, wykorzystuje techniki komunikacyjne i negocjacyjne oraz wywierania wpływu i perswazji. Wykorzystuje w praktyce systemy informatyczne do obsługi procesów zarządzania sprzedażą.

Marketing i nowe media
Absolwent potrafi zastosować w praktyce wiedzę z zakresu zachowań rynkowych konsumentów w celu podjęcia decyzji dotyczących wyboru rynku docelowego i segmentacji klientów. Potrafi posługiwać się narzędziami marketingu internetowego oraz właściwie i efektywnie wykorzystywać instrumenty marketingowe dostępne w portalach społecznościowych. Posiada umiejętność poprawnego redagowania tekstów i sloganów reklamowych oraz treści na stronach internetowych, w tym lokowania elementów interaktywnych wykorzystując systemy zarządzania treścią (CMS). Potrafi zaplanować, zorganizować i ocenić efektywność kampanii promocyjnej.

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, informacji turystycznej, biurach podróży, organizacjach branżowych oraz w jednostkach gospodarczych i administracji samorządowej, w których wymagana jest wiedza, umiejętności i kompetencje z obszaru zarządzania turystyką i rekreacją. Studia umożliwiają pracę m.in. na stanowiskach: specjalista ds. turystyki, organizator obsługi turystycznej, kierownik/menedżer obiektu hotelarskiego, specjalista do spraw rezerwacji. Pozwalają na założenie własnej działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich.

INFORMATYKA

STUDIA 3,5 – LETNIE (INŻYNIERSKIE)
Spośród bardzo wielu specjalności, które funkcjonują w branży IT oferujemy te, które są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. Staramy się tym samym zapewnić naszym absolwentom możliwie najlepsze perspektywy zawodowe.
Każdy student w ramach specjalności może wybrać jeden z kilku oferowanych profili dyplomowania. Pozwala to na dostosowanie zakresu rozwijanych kompetencji do konkretnych oczekiwań naszych studentów.

specjalności:

Administrowanie sieciami komputerowymi
Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: administratora sieci komputerowej (szczególnie CISCO), administratora systemu Windows, administratora systemu Linux, administratora systemów bezpieczeństwa, analityka IT ds. ryzyka i bezpieczeństwa, audytora IT, itp.
Absolwent tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, utrzymania i zarządzania sieciową infrastrukturą z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Opanuje umiejętność projektowania i konfigurowania sieci lokalnej w przedsiębiorstwie oraz przyłączania jej do sieci globalnej. Będzie przygotowany do: administrowania lokalnymi i metropolitalnymi sieciami komputerowymi, projektowania i rozbudowy sieci komputerowych, instalowania serwerów, administrowania serwerami sieciowymi, itp.

Programowanie aplikacji internetowych
Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowiskach: programisty aplikacji internetowych, programisty .NET, programisty C++, JAVA, C#, programisty i administratora baz danych (SQLServer, mySQL), programisty aplikacji mobilnych, grafika komputerowego, front developera, webmastera, projektanta interfejsów użytkownika inżyniera wsparcia aplikacji, administratora serwerów i aplikacji internetowych, administratora bazy danych, itp.
Absolwent, na podstawie znajomości zagadnień związanych programowaniem aplikacji współpracujących z bazami danych oraz przetwarzaniem obrazu i dźwięku jak również nowoczesnych przewodowych i bezprzewodowych technologii sieciowych, jest przygotowany do: projektowania i programowania aplikacji internetowych, administrowania serwerami stron WWW, budowy i administrowania bazami danych oraz wdrażania i administrowania usługami internetowymi. W swojej pracy potrafi wykorzystać najnowsze, wysoko zaawansowane technologie informatyczne służące tworzeniu projektów dla różnych mediów, posiadając wiedzę i umiejętności nie tylko techniczne, ale również znając pod-stawy kompozycji obrazu.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

3,5-LETNIE STUDIA INŻYNIERSKIE

specjalności:

Inżynieria Llogistyczna
Transport, spedycja i logistyka (w skr. TSL) stanowią krwiobieg współczesnej gospodarki. Absolwent specjalności Inżynieria logistyczna jest przygotowany do rozwiązywania szeroko rozumianych problemów logistycznych. Poza opisaną wcześniej wiedzą z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz umiejętności menedżerskie.

Inżynieria BHP
Studia w ramach specjalności zapewniają uzyskanie przez studentów wiedzy specjalistycznej niezbędnej do wykonywania  zawodu w służbach bhp. Absolwent ma wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadkom przy pracy, a także  awariom mogącym w konsekwencji spowodować utratę życia lub zdrowia. Specjalność pozwala także zgłębić wiedzę z zakresu prawa pracy i innych aspektów prawnych bhp, organizacji pracy służb BHP, fizjologii pracy i ergonomii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych
Absolwent specjalności Organizacja systemów i procesów produkcyjnych będzie posiadał wiedzę dotyczącą projektowania produktów, doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego. Pozna zaawansowane metody zarządzania projektami – kompetencje w tym zakresie są bardzo poszukiwane przez pracodawców. W czasie studiów będzie miał możliwość opanowania praktycznych umiejętności posługiwania się wieloma metodami i narzędziami umożliwiającymi poprawę efektywności procesów produkcyjnych, w tym również specjalistycznym oprogramowaniem. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych. Dzięki temu absolwent posiada nie tylko wiedzę, ale dzięki nabytym umiejętnościom, potrafi ją zastosować w praktyce.

Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne
W wyniku przeprowadzonych zajęć student praktycznie stosuje w zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemach produkcyjnych poznane komponenty mechatroniki. Projektuje, uruchamia, testuje i weryfikuje urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, napędy elektryczne, czujniki i elementy wykonawcze stosowane w automatyce i robotyce. Posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do projektowania systemów mechatronicznych o średniej złożoności. Programuje proste roboty przemysłowe, sterowniki PLC oraz obrabiarki CNC.


STUDIA MAGISTERSKIE 

Proponowany program studiów dla kierunku Zarządzanie, studia II stopnia, profil praktyczny jest efektem ukierunkowania procesu kształcenia na zdobywanie wiedzy teoretycznej powiązanej z praktyczną nauką zawodu na poziomie akademickim. Program bazuje na wiedzy i umiejętnościach i kompetencjach społecznych w zakresie zarządzania, uzyskanych w ramach pierwszego poziomu kształcenia. W ramach studiów magisterskich  treści  te zostały pogłębione i poszerzone o wysoce specjalistyczną, praktyczną, nowoczesną wiedzę menedżerską oraz ekonomiczną.

specjalności:

Rachunkowość zarządcza i controlling
Zarządzanie jakością
Zarządzanie kadrami i coaching menedżerski
Transport i logistyka
Zarządzanie w ochronie zdrowia


Kierunki wykładane na uczelni:

informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WSIIZ
    ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
  •  
  • Telefon: 89 651 06 55
  • Fax: 89 534 33 20
  • Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl
  • Strona: http://www.owsiiz.edu.pl


Rektorat/Sekretariat Uczelni  -  89 534 32 03

Dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych  -  89 651 06 47,  89 651 06 49

Instytut Inżynierii Systemów -  89 651 06 43

Instytut Zarządzania i ekonomii -  89 651 06 37

Sekretarz Uczelni  -  89 651 06 33

Dział Studiów (Informatyka, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)  -  89 651 06 47

Dział Studiów (Ekonomia, Zarządzanie)  -  89 651 06 49

Kierownik Działu Studiów  -  89 651 06 48

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń  -  89 651 06 40, 89 651 06 55

Biuro Rekrutacji  -  89 651 06 55

Biuro Karier  -  89 651 06 37

Biblioteka  -  89 651 06 60 

Księgowość -   89 651 06 52

Dział Administracji  -  89 651 06 31, 89 651 06 35

Dział Windykacji  -  89 651 06 33

Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji  -  89 651 06 66

Uczelniane Centrum Informatyczne  -  89 651 06 61

Samorząd Studencki  -  89 651 06 55

Portiernia  -  89 651 06 77


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie