Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Rektor: dr Aleksander Prokopiuk

LUDZIE Z NATURY DOBRZY PRAGNA WIEDZY
Leonardo da Vinci

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku powstała w 1996 r. na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 77. Jej misją jest przekazanie Studentom najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w kraju i na Świecie oraz rozwinięcie w nich umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi.

WSE dba także o to, by przedsiębiorczy Studenci mogli aktywnie działać w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych oraz Akademickim Związku Sportowym. W trosce o potrzeby Studentów i Absolwentów, którzy są rodzicami, 1 marca 2010 r. Uczelnia uruchomiła Elastyczne Przedszkole „Orzełek”, z opieki którego dzieci mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu.

WSE jest nowoczesną jednostką edukacyjną, badawczą i doradczą, działającą zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na potrzeby swojego otoczenia.

Priorytetem naszej Uczelni jest kształcenie liderów biznesu:

L - lojalność wobec firmy
I - innowacyjność w działaniu
D - dokładność w realizacji zadań
E - elastyczność w podejmowaniu decyzji
R - rzetelność w wykonywaniu obowiązków

Misja Uczelni realizowana jest poprzez:

 • kształcenie kadr i prowadzenie badań w zakresie ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • działanie pracowników w poczuciu wspólnoty na rzecz wysokiej pozycji konkurencyjnej Uczelni,
 • przestrzeganie wartości akademickich,
 • profesjonalizm w nauczaniu i organizacji toku studiów,
 • kształtowanie kreatywnej osobowości studenta zdolnego uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

WSE realizuje następujące cele strategiczne:

 • osiągnięcie wysokich standardów w nauce i dydaktyce,
 • stała troska władz Uczelni o zapewnienie odpowiedniej jakości procesu nauczania poprzez system ankietyzacji studentów i monitoring losów absolwentów,
 • zapewnienie absolwentom Uczelni możliwości ustawicznego kształcenia przez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
 • rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
 • podniesienie sprawności organizacyjnej Uczelni.

OFERTA EDUKACYJNA:

EKONOMIA

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

STUDIA TRWAJĄ 6 SEMESTRÓW. KOŃCZĄ SIĘ OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ I UZYSKANIEM TYTUŁU LICENCJATA. WYBÓR SPECJALNOŚCI DOKONYWANY JEST POD KONIEC III SEMESTRU STUDIÓW. OSOBY POSIADAJĄCE DOBRE WYNIKI W NAUCE MOGĄ UKOŃCZYĆ DODATKOWĄ SPECJALNOŚĆ. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE).

Ekonomia jest nauką społeczną, która łączy wiedzę humanistyczną z naukami ścisłymi. Celem studiów na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do skutecznego analizowania polskiej i światowej gospodarki, poznania mechanizmów rządzących pieniądzem i rynkiem oraz wykształcenia w nich umiejętności inwestowania i pomnażania zasobów finansowych. Absolwenci, poznając podczas studiów od podszewki etapy zakładania oraz funkcjonowanie firm, przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nastawionej na zysk i rozwój.

Po studiach na kierunku Ekonomia, można zarządzać firmami i pracownikami na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz w instytucjach publicznych, a także wykonywać zawody związane z szeroko pojętymi finansami i sprzedażą. Program studiów I stopnia zawiera wiele przedmiotów ogólnych, takich jak: informatyka, socjologia, psychologia, historia gospodarcza, gospodarka a środowisko, prawo czy zarządzanie.

Specjalności:

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 • EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
 • RYNKI I USŁUGI FINANSOWE
 • EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI
 • INWESTYCJE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

STUDIA TRWAJĄ 4 SEMESTRY. KOŃCZĄ SIĘ OBRONĄ PRACY MAGISTERSKIEJ I UZYSKANIEM TYTUŁU MAGISTRA. WYBÓR SPECJALNOŚCI DOKONYWANY JEST W MOMENCIE SKŁADANIA DOKUMENTÓW. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE).

Specjalności:

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
 • EKONOMIA DLA MENEDŻERÓW
 • RYNKI I USŁUGI FINANSOWE
 • EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKI
 • INWESTYCJE I RYNEK NIERUCHOMOŚCI
 • EKONOMIA SEKTORA PUBLICZNEGO
 • INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT 

Możliwość zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach
 • w bankach
 • w towarzystwach ubezpieczeniowych
 • w funduszach inwestycyjnych
 • w samorządach lokalnych
 • w komórkach finansowych przedsiębiorstw
 • w biurach rachunkowych i doradztwa podatkowego
 • w firmach audytorskich
 • własna działalność gospodarcza

więcej... 

BHP - STUDIA INŻYNIERSKIE

TRWAJĄCE 7 SEMESTRÓW STUDIA, KTÓRE KOŃCZĄ SIĘ OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ I UZYSKANIEM TYTUŁU INŻYNIERA. STUDIA PROWADZONE SĄ NA PROFILU PRAKTYCZNYM. STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE).

Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest przygotowanie studentów do wykonywania obowiązków związanych z szeroko pojętą ochroną pracy. Po zakończeniu edukacji, absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu inspektora, specjalisty i szkoleniowca służb BHP, a także do zajmowania stanowisk wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Program studiów I stopnia pozwala na wypracowanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem w firmach, a także z aspektami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej. Firma, w której zostanie zatrudniony absolwent tego kierunku, będzie zorientowana na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa publicznego i społecznego. Studia prowadzone są na profilu praktycznym.

Możliwość zatrudnienia

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • w urzędach administracji publicznej
 • w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka
 • w służbie BHP u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu BHP oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy
 • własna działalność gospodarcza

Wiedza i umiejętności

 • ocena przebieg procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów BHP, formułowanie wniosków w zakresie poprawy warunków pracy
 • badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • ocena rozwiązań techniczno – organizacyjnych pod względem spełniania wymagań BHP i ergonomii
 • zagadnienie materiałów niebezpiecznych i ich transportu w ruchu przygranicznym
 • bezpieczeństwo procesów spalania
 • ochrona przeciwpożarowa
 • wiedza z zakresu ratownictwa
 • ocena ryzyka zawodowego
 • korzystanie z nowoczesnych technik informacyjnych

więcej... 

ROLNICTWO I AGROBIZNES - STUDIA INŻYNIERSKIE

Studia inżynierskie na kierunku Rolnictwo i agrobiznes są skierowane do osób zainteresowanych rolnictwem oraz wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.

Studia mają charakter dwuobszarowy – efekty kształcenia odnoszą się zarówno do obszaru nauk rolniczych jak i społecznych, w tym głównie dziedziny nauk ekonomicznych. Biznesowe ukierunkowanie programu wynika z faktu, iż prowadzenie gospodarstwa rolnego, zarówno wysokotowarowego, jak i ekologicznego staje się dziedziną wymagającą coraz szerszej wiedzy, nie tylko przyrodniczej i technologicznej związanej z produkcją rolniczą, ale też ekonomicznej. 

Studia trwają 7 semestrów. Studenci mają do wyboru dwie specjalności:

 • Rolnictwo ekologiczne i agroturystyka
 • Zarządzanie agroprzedsiębiorstwem

Absolwenci będą przygotowani do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze agrobiznesu  w formie: indywidualnego gospodarstwa rolnego lub agroturystyki. Będą mogli również podejmować pracę w  jednostkach otoczenia rolnictwa, w tym administracji publicznej, przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, obsługi rolnictwa oraz jednostkach doradztwa rolniczego.

więcej... 

INFORMATYKA STOSOWANA - STUDIA INŻYNIERSKIE 

Program studiów obejmuje wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne w zakresie programowania. Wykładowcami będą aktywni zawodowo programiści i doświadczeni pracownicy firm informatycznych. Studenci zdobędą wiedzę w zakresie budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Opanują metody programowania w powszechnie stosowanych językach w stopniu zaawansowanym. Umiejętności te umożliwią efektywną pracę w zespołach programistycznych. Zdobędą także wiedzę w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości.

Studia trwają 7 semestrów.

Do wyboru studenci mają dwie specjalności:

 • Programowanie JAVA
 • Programowanie C#

Absolwenci będą przygotowani do pracy w zawodach, w których istnieje potrzeba zastosowania konkretnych rozwiązań informatycznych (niezależnie od branży i zakresu tematycznego) m.in. jako:

 • programista aplikacji
 • programista baz danych
 • projektant systemów komputerowych
 • administrator sieci informatycznej
 • konsultant systemów IT w zakresie przetwarzania i analizy danych
 • specjalista informatyk

więcej... 

STUDIA PODYPLOMOWE


 • EKONOMIA I stopnia
  EKONOMIA II stopnia
  BHP - STUDIA INŻYNIERSKIE
  ROLNICTWO I AGROBIZNES - STUDIA INŻYNIERSKIE
  INFORMATYKA STOSOWANA - STUDIA INŻYNIERSKIE 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIONWIĘCEJ O TYM KIERUNKU >
 • NEW! - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PARTNER KEY WEST UNIVERSITY) - NEW!
 • HR BUSINESS PARTNER
 •  MANAGER ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • IT PROJECT MANAGEMENT
 • FINANSE LOKALNE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W ORGANIZACJI

 


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo i higiena pracy Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka stosowana Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  ul. Zwycięstwa 14/3, 15-732 Białystok
 •  
 • Telefon: (85) 652 09 97, 652 09 25
 • Strona: http://www.wse.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie