Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gliwicach

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gliwicach


przejdź do spisu treści

Wybierz studia w Gliwicach

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach to jedna z ośmiu jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

 Kształcimy na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. WSB oferuje również liczne kursy i szkolenia online i stacjonarnie.

Bezpieczeństwo jest komponentem łączącym wszystkie kierunki studiów oferowane przez WSB, znajduje to swoje odzwierciedlenie w projektowaniu programów studiów dedykowanym specjalnościom.

Bezpieczeństwo jest rozumiane przez nas nie tylko jako element twardy związany z pracą w służbach mundurowych i strukturach administracji rządowej, ale również jako pojęcie nierozerwalnie związane z obszarem zdrowia psychicznego i fizycznego.

Na jakich kierunkach studiów licencjackich kształcimy w WSB Gliwice?

W Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach kształcimy na kierunkach studiów takich jak:

Bezpieczeństwo Narodowe

Studia I stopnia

Studia licencjackie w Gliwicach na tym kierunku to duży krok w stronę kariery zawodowej w służbach mundurowych lub jednostkach zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Wybieraj spośród wielu specjalności i zdobywaj nowe kompetencje w obszarze nauk o bezpieczeństwie

więcej...

Pedagogika

Studia I stopnia

Wybierz ten kierunek studiów, jeśli chciałbyś pracować np. w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach logopedycznych, instytucjach poprawczych i karnych, fundacjach lub centrach pomocy rodzinie. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej, ale również z psychologii, socjologii oraz filozofii.

więcej...

Studia II stopnia

Wybierz ten kierunek studiów, jeśli marzysz o pracy w placówkach wychowawczych, instytucjach poprawczych i karnych, fundacjach lub centrach pomocy rodzinie. Ten program studiów pozwoli Ci zdobyć wszechstronną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii oraz filozofii

więcej...

Psychologia

Studia I stopnia

Studia dla osób z dużą dozą empatii. Jeśli chcesz poznać przyczyny i źródła zachowania oraz w jaki sposób pomagać słowem to kierunek idealny dla Ciebie. W ofercie znajduje się wiele unikatowych specjalności np. psychologia kryminalistyczno-śledcza, neuropsychologia, psychologia kliniczna i inne.
więcej...

Atuty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach:

  • Kształcenie w naszej Uczelni to dobra decyzja dla osób, które chcą połączyć naukę wraz z pracą zawodową lub innymi obowiązkami życia prywatnego

W funkcjonowaniu WSB kładziemy nacisk na zindywidualizowane podejście do Studenta w kwestiach organizacyjnych i finansowych.

  • Zatrudniamy kadrę dydaktyczną, która posiada szeroki dorobek dydaktyczny.

Są to osoby, które na co dzień zajmują się obszarem bezpieczeństwa człowieka w branży związanej z pracą w służbach mundurowych i nie tylko.

  • Zespół WSB cały czas działa w zakresie projektów europejskich zapewniając w ten sposób darmowe warsztaty i szkolenia adresowane specjalnie dla Studentów i Absolwentów.

Poza studiami możesz rozwijać swoje umiejętności potwierdzając je certyfikatem.


KONTAKT- WSB Gliwice

Rekrutacja na studia I i II stopnia oraz podyplomowe:
tel. 664 700 933
email: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl

Dziekanat Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach:
e-mail: kierownik.dziekanatu.gliwice@wsb.net.pl

Zobacz informator

przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe – WSB Gliwice


Agent Celny

Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu  wyposażenie uczestnika w poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym…
więcej...

Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej

Studia podyplomowe przygotowują pracowników do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej  opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy…
więcej...

Autokreacja i budowanie wizerunku

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne)  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu transgresji i zarzadzania zmianą, podstaw komunikacji interpersonalnej…
więcej...

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju…
więcej...

Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzyskanie wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego i jego implementacji w kosmetologii…
więcej...

Coaching i doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe uzupełnią dotychczasową wiedzę i umiejętności oraz przygotują do pracy w charakterze specjalisty w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy preorientacji zawodowej…
więcej...

Cyberbezpieczeństwo

Dwusemestralne studia podyplomowe mają na celu poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu technologii, procesów i praktyk w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem…
więcej...

Doskonalenie kompetencji wychowawczych

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) ma służyć podniesieniu kwalifikacji nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku dojrzewania, kiedy narastają problemy wychowawcze wynikające zarówno z uwarunkowań obiektywnych jak i subiektywnych…
więcej...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) dają dydaktyczno – pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa…
więcej...

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej, czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, w szczególności ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera…
więcej...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie…
więcej...

Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe przygotowują kompetentną kadrę ds. zarządzania kryzysowego i obronności państwa, a także specjalistów ds. edukacji w zakresie bezpieczeństwa…
więcej...

Hortiterapia

Dwusemestralne studia podyplomowe  mają na celu wykształcenie profesjonalnych hortiterapeutów do prowadzenia zajęć terapeutycznych służących poprawie dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, dla osób niepełnosprawnych, osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu oraz wykluczonych społecznie…
więcej...

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w bibliotekach naukowych, szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich, mediatekach i centrach informacji różnego stopnia, nabycie umiejętności szukania, przetwarzania i interpretacji zdobytej wiedzy…
więcej...

Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką

Studia podyplomowe stwarzają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych…
więcej...

Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe przygotowują kompetentnych nauczycieli do nauki języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej…
więcej...

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Studia podyplomowe  pozwalają uzupełnić wiedzę dotyczącą aktualnych metod i technik zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości w ujęciu kryminalno–prawnym…
więcej...

Logopedia z komunikacją alternatywną

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne)  przygotowują specjalistów w zakresie terapii zaburzeń mowy do pracy w placówkach szkolno – wychowawczych i terapeutycznych…
więcej...

Mediacje i Negocjacje

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć kwalifikacje do pracy w charakterze negocjatora i mediatora w instytucjach i organizacjach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, negocjacji, rozwiązywaniem konfliktów i interwencją kryzysową…
więcej...

Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) w przedsiębiorstwie mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu tworzenie efektywnych systemów zarządzania i ich standaryzacji, kształtowania polityki compliance w organizacji oraz jej wdrażania…
więcej...

Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką

Studia podyplomowe przygotowują specjalistów do pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w firmach i instytucjach…
więcej...

Menadżer bezpieczeństwa w biznesie

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) to innowacyjny kierunek studiów. Jeśli chciałbyś/chciałabyś nabyć specjalistyczne umiejętności, wiedzę i kompetencje z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym, to studia dla Ciebie…
więcej...

Menadżer BHP z metodyką

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, zarządzania bezpieczeństwem firmy, oceny ryzyka różnych działań, organizacji pracy służb z branży BHP…
więcej...

Menadżer czasu wolnego i kultury

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, socjologii, zarządzania, a także kulturoznawstwa, a w szczególności animowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych…
więcej...

Menadżer turystyki zdrowotnej

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotują Cię do pracy w branży rekreacyjnej i turystycznej. Studia mają na celu zdobycie i uzupełnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności  umożliwiających skuteczne promowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem z branży turystycznej w kraju i za granicą…
więcej...

Migracje i uchodźctwo

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotowują do rozpoznawania, prognozowania tendencji i procesów mających wpływ na sytuację społeczną, polityczną czy gospodarczą Unii Europejskiej, świata.  Pogłębiona wiedza  umożliwi realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych w obszarze wschodniego przygranicza…
więcej...

Naturoterapia z profilaktyką zdrowia

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu stosowania naturalnych metod terapii dotyczących prowadzenia zdrowego trybu życia, a w tym jego higieny, właściwego odżywiania i utrzymywania aktywności fizycznej…
więcej...

Neuropsychologia kliniczna

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu metod badania mózgu, neurobiologii z neuroanatomią, neuropsychologii klinicznej i rozwojowej, podstaw psychosomatyki i neuropsychologii. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem…
więcej...

Obrona terytorialna

Studia podyplomowe przygotowują wysoko wyspecjalizowanych ekspertów wykwalifikowanych w obronie państwa i zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa zewnętrznego…
więcej...

Pedagogika korekcyjna z socjoterapią

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności kompetencji z zakresu pedagogiki korekcyjnej i socjoterapii, przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania…
więcej...

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotowują nauczycieli, pedagogów, wychowawców i opiekunów do profesjonalnego udzielania pomocy, koordynowania i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej w placówkach oświatowych…
więcej...

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, terapii uzależnień oraz diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych…
więcej...

Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi

Studia podyplomowe  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu prawa człowieka, regulacji prawnych dotyczących handlu ludźmi, form handlu ludźmi, powiązań między handlem ludźmi a takimi zjawiskami jako konflikty zbrojne, migracje, ubóstwo, przyczyn i mechanizmów handlu ludźmi, metod działania sprawców handlu ludźmi, syndromów ofiar handlu ludźmi, metod i środków przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi…
więcej...

Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) uzupełniają wiedzę osób już pracujących w obszarze pracy socjalnej, profilaktyki, pracy z osobami uzależnionymi, stosującymi i doświadczającymi przemocy i przygotowują specjalistów do profesjonalnego działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz doradztwa zawodowego jako integralnego elementu profilaktyki…
więcej...

Psychologia dochodzeniowo-śledcza

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) umożliwiają uaktualnienie i poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych pracy psychologa policyjnego, zaburzeń funkcjonowania osobowości, przyczyn przestępczości, patologii społecznych, a także mediacji sądowych i  prawa karnego…
więcej...

Psychologia przywództwa w praktyce

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w obszarze efektywnego zarządzania…
więcej...

Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych, znajomości zasad bezpiecznego zachowania i procedur postępowania w sytuacji zagrożenia, wykorzystywanych w szczególności w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych…
więcej...

Psychopatologie

Psychopatologia zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania oraz rozwoju dzieci i młodzieży i ich rodzin. Jest stosowana w stosunku do osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi…
więcej...

Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) przygotowują w zakresie doskonalenia umiejętności prowadzenia diagnozy i interwencji psychopedagogicznej z jednostkami i grupami, znajdującymi się w sytuacjach stresowych, trudnych i kryzysowych (w tym z ofiarami przemocy i sekt); z uczniami/podopiecznymi wykazującymi zaburzenia w zachowaniu i funkcjonowaniu psychospołecznym…
więcej...

Terapia zajęciowa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym możesz podejmować działania wspierające i terapeutyczne na rzecz poprawy dobrostanu zdrowotnego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu…
więcej...

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne)  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu promocji i organizacji turystyki zdrowotnej, a także organizacji, zarządzania, obsługi ruchu turystycznego i rynku usług turystyki medycznej…
więcej...

Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu realizacji zadań w instytucjach zajmujących się obronnością państwa, w tym koordynacją działań służb mundurowych w czasie narastania zagrożenia bezpieczeństwa państwa…
więcej...

Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji i zarządzania firmą transportową. Studia pozwolą zdobyć wiedzę, dzięki której będziesz mógł podejmować działania związane z planowaniem i nadzorowaniem transportu krajowego i międzynarodowego…
więcej...

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu przekazanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarzadzania bezpieczeństwa państwem w sytuacjach kryzysowych o różnorodnej genezie, oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i sposobów reagowania…
więcej...

Zarządzanie BHP

Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania…
więcej...

Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie…
więcej...

Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie

Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.  Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowaniu do podejmowania kontroli nad sytuacjami trudnymi w oparciu o zaplanowane wcześniej działań. Zadaniem zarządzania kryzysowego jest też reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury…
więcej...

Zarządzanie oświatą

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Istotą kształcenia jest zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz uzmysłowienie uczestnikom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji…
więcej...

Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi i instytucjami kultury…
więcej...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi…
więcej...

Zoopsychologia

Dwusemestralne studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wszechstronnie wykształconych i efektywnych specjalistów w dziedzinie psychologii zwierząt. Studia pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie behawioryzmu psów, kotów i koni umożliwiające prowadzenie terapii we własnych praktykach behawioralnych na tym prężnie rozwijającym się segmencie rynku usług…
więcej...Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo narodowe Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

  • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa wydział w Gliwicach
    ul. Toszecka 17, 44-102 Gliwice
  •  
  • Telefon: 32 335 40 19, 664 700 933
  • Strona: http://www.wsb.net.pl/gliwice/

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Mediacje – droga do poszukiwania wzajemnego zrozumienia

SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO - 21.11.2023 r.

czytaj dalej

PEDAGOGIKA W GLIWICACH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

ZAPRASZAMY NA STUDIA I i II STOPNIA, STACJONARNE i NIESTACJONARNE!

czytaj dalej

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gliwicach!

Z nieskrywaną dumą informujemy, że otrzymaliśmy pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE na poziomie studiów licencjackich o profilu praktycznym na Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane