Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Rok założenia: 1997

przejdź do spisu treści

największa niepubliczna uczelnia na Podbeskidziu


Uczelnia prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunkach:

 • administracja
 • pedagogika

Studia prowadzone są w trybach dziennym i zaocznym. Na wszystkich prowadzonych kierunkach uczelnia posiada także bogatą ofertę studiów podyplomowych.

WSA zapewnia wysoki poziom kształcenia. Naszą najlepszą wizytówką są absolwenci, których spotkać można w wielu instytucjach i firmach regionu. Uczelnia dobrze oceniana jest także w różnego rodzaju rankingach.

Według oceny prestiżowego magazynu Perspektywy z roku 2015 Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku- Białej jest najlepszą niepubliczną uczelnią na Podbeskidziu i trzecią w województwie śląskim.

Siedziba uczelni, w której odbywają się wszystkie zajęcia, znajduje się w centrum miasta - w pobliżu Rynku i w niedalekiej odległości od dworców PKP i PKS.

Zarazem jest to miejsce ciche i spokojne, idealnie nadające się do nauki.

Studenci Wyższej Szkoły Administracji nie tylko się uczą, ale także aktywnie działają w organizacjach, takich jak samorząd studencki, biuro karier czy koła naukowe. Na najlepszych czekają atrakcyjne wyjazdy, staże i praktyki, zarówno w kraju jak i za granicą.


 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020


Administracja

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Administracja publiczna

Program kształcenia ukierunkowany jest na merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do podejmowania pracy m. in. w:

 • urzędach i instytucjach terenowej administracji rządowej,
 • urzędach i jednostkach samorządu lokalnego i regionalnego (gminy, powiatu, województwa),
 • inspekcjach państwowych i społecznych,
 • jednostkach i działach administracyjnych funkcjonujących w strukturach państwowego oraz prywatnego sektora działalności gospodarczej, usługowej i handlowej.

Administracja bezpieczeństwa

Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych i formacjach samorządowych oraz innych instytucjach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego, między innymi:

 • służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego,
 • firmach świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczania imprez masowych,
 • innych organizacjach i instytucjach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
DWULETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Administracja

Kierunek Administracja na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony jest przez Wydział Administracji.

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków należących do dziedziny nauk społecznych obejmujących między innymi dyscyplinę nauk prawnych, ekonomii, finansów, zarządzania, bezpieczeństwa, nauki o polityce, gospodarce przestrzennej, komunikacji społecznej i mediach oraz innych dyscyplinach pokrewnych.

Program studiów zawiera treści kształcenia ukierunkowane na:

 • Pogłębianie wiedzy teoretycznej obejmującej instytucjonalne, prawne i społeczne aspekty „administrowania” prezentowane z punktu widzenia nauk prawnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauki administracji, zarządzania publicznego, ekonomii, polityk publicznych i prawa publicznego oraz standardów ich funkcjonowania w europejskiej przestrzeni administracyjnej.

 • Kształtowanie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania prawa w działalności administracyjnej oraz wykorzystania metod badawczych do przeprowadzenia analizy i wykonania ekspertyz dotyczących poprawy efektywności, sprawności i jakości ustrojowo-organizacyjnej, funkcjonowania administracji publicznej relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym.

 • Poszerzone kompetencje społeczne i umiejętności ich stosowania w praktyce podmiotów administrujących.

Program kształcenia obejmuje:

 • moduły zajęć do wyboru o specjalizacyjnym profilu zawodowym charakterystyczne dla administracji publicznej, administracji gospodarczej i administracji bezpieczeństwa, wybierane są  przez samego studenta zgodnie z jego zainteresowaniami i planowanym rozwojem zawodowym,

 • praktyki zawodowe o łącznym wymiarze 3 miesięcy..

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w szczególności na samodzielnych stanowiskach urzędniczych, eksperckich, doradczych i menadżerskich oraz kierowniczych stanowiskach średniego szczebla administrowania w:

 • instytucjach i urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • działach administracji gospodarczej przedsiębiorstw państwowych oraz innych  podmiotach prowadzących działalność gospodarczą,
 • służbach, inspekcjach i służbach administracji ochrony bezpieczeństwa publicznego,
 • organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach administrujących.
 • instytucjach, jednostkach i agendach kontroli państwowej i audytu.. 

Pedagogika

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną

W toku kształcenia absolwent nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu metodyki pracy pedagoga szkolnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia dziecka i rodziny oraz terapii pedagogicznej. Posiada wiedzę na temat problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży, działań pomocowych i wspierających oraz terapii na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wykorzystuje zdobytą wiedzę dla diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, diagnozowania sytuacji wychowawczych, udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dotyczących dzieci i młodzieży, minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania i prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspierania nauczycieli, wychowawców.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Program specjalności  obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych i stymulujących w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

DWULETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 

Program specjalności  obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela pedagoga w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach, nauczyciela terapeuty pedagogicznego. Są przygotowani do pracy w ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i profilaktyczno-terapeutycznych, w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność opiekuńczo-wychowawczą, profilaktyczno-terapeutyczną oraz interwencyjną w sytuacjach kryzysowych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Pedagogika resocjalizacyjna ze wsparciem rodziny

W trakcie studiów absolwent nabywa umiejętności między innymi w zakresie diagnozowania resocjalizacyjnego i stosowania metod resocjalizacji w praktyce pedagogicznej. Studia przygotowują do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych i socjalizacyjnych. Absolwenci studiów uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej oraz patologii społecznych, profilaktyki społecznej i terapii. Zdobędą również praktyczne umiejętności diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwenci mają również możliwość pracy w szkołach, internatach, poradniach specjalistycznych, sądach, policji i straży miejskiej, w administracji samorządowej oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. Moduły  mające na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  uzupełnione zostały o moduły z zakresu elementów logopedii mające na celu uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań  diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 

Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. Moduły  mające na celu poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  uzupełnione zostały modułami z zakresu terapii pedagogicznej mającymi na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do  integrowania oddziaływań natury terapeutycznej z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu i szkole (w klasach I-III) oraz placówkach prowadzących terapię pedagogiczną (np. w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych).

Terapia zajęciowa z arteterapią  

Celem studiów z jest poszerzenie kompetencji z zakresu diagnozy, projektowania, prowadzenia oraz ewaluowania procesu terapeutycznego przy zastosowaniu różnych, odpowiednio dobranych narzędzi z zakresu pedagogiki oraz terapii zajęciowej oraz dostarczenie studentom konkretnych narzędzi i technik, umożliwiających podnoszenie jakości i efektywności ich warsztatu pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

Program studiów Terapia zajęciowa z arteterapią obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne oraz bezpośrednio związane z terapią zajęciową. Treści programu obejmują specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu metod diagnozy i interwencji, metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem różnych, odpowiednio dobranych metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych.

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 


przejdź do spisu treści

 Oferta studiów podyplomowychw roku akademickim 2019/2020


 Administracja publiczna

Celem studiów jest podwyższanie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności wykonywania zadań administracyjnych z uwzględnieniem dobrych praktyk i standardów UE. W programie studiów obok treści teoretycznych, realizowane są zagadnienia związane z praktycznymi kompetencjami społecznymi mającymi formę zajęć warsztatowych i treningowych, które umożliwiają pogłębianie umiejętności społecznych, twórczego myślenia i kreatywnego zarządzania projektami.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry

Aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej

Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach systemu oświaty oraz pomocy społecznej, szczególnie promujących aktywność proinnowacyjną. Wspomaga rozwój aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stosuje metody pracy twórczej oraz wdraża projekty innowacyjnych rozwiązań w praktyce.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Studia  przygotowują wieloaspektowo do podjęcia pracy, jako asystent osób niepełnosprawnych i starszych, poprzez wprowadzenie psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne do zrozumienia sytuacji tychże osób. Praktyczne wskazówki i ćwiczenia pozwalają absolwentom znaleźć odpowiednie zastosowanie umiejętności tworzenia planów i projektów pomocy, a w konsekwencji reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i starszych.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie aktualnej wiedzy na temat osób z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie kryteriów i metod diagnostycznych , najnowszych tendencji w terapii, metod i form pracy, zdobędzie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych we wszystkich typach szkół i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry / 1 rok

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Absolwent uzyskuje wiedzę niezbędną w pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, szczególnie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach branż: produkcyjnej, handlowej i usługowej. Studia przygotowują i dają uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora do spraw bhp. Absolwentom posiadającym co najmniej roczny staż pracy w służbach bhp dają możliwość zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp, a także prowadzenia działalności bhp-owskiej jako firma zewnętrzna.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pracy

Program studiów obejmuje podstawowej wiedzy dotyczącej pedagogicznych, psychologicznych i społecznych aspektów procesu pracy,   Zajęcia praktyczne i ćwiczenia pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług z zakresu orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz pobudzania aktywności zawodowej młodzieży i osób dorosłych.Absolwent może podjąć pracę  do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień zgodnych z wymogami MEN), instytucjach rynku pracy (urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery pracy, w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy).

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Etyka w nauczaniu przedszkolnym i szkolnym

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu etyki  do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania „Etyki”.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Gerontologia z elementami geriatrii

Studia pozwalają słuchaczom  na nabycie podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania psychospołecznego osób w okresie późnej dorosłości, chorób przewlekłych oraz leczenia i form pomocy oraz  z zakresu: podstaw geriatrii oraz chorób wymagających przewlekłego postępowania opiekuńczego. Będzie posiadał wiedzę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług w podległej mu instytucji, w odniesieniu do personelu zajmującego się pielęgnowaniem, rehabilitacją oraz sprawami socjalnymi pensjonariuszy. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnianie absolwenta w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry

Matematycznie uzdolnione dzieci, diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

Celem studiów jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycielskiej w zakresie diagnozy możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych dzieci, wspomagania rozwoju umysłowego dzieci uzdolnionych matematycznie wraz z edukacją matematyczną prowadzoną stosownie do ich potrzeb umysłowych. Takie rozszerzenie kompetencji będzie w najbliższym czasie wymagane przez władze oświatowe i rodziców uzdolnionych dzieci.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry

Organizacja i zarządzanie w oświacie

Studia kierowane są do osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie, nauczycieli oraz do osób zajmujących się problematyką oświatową w JST. Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę z zakresu zarządzania oświatą, głównie w zakresie prawa oświatowego, prawa pracy, finansów publicznych, administrowania mieniem. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku organizacja i zarządzanie w oświacie umożliwia uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze w każdego typu placówkach oświatowych.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry

Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna i logopedia szkolna

W trakcie studiów słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie zostaje  w warsztat diagnostyczny. Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające mu prowadzenie zajęć w szkole ogólnodostępnej z zakresu terapii pedagogicznej (reedukacji) i logopedii szkolnej (zaburzeń artykulacji). Może prowadzić zajęcia logopedyczne od przedszkola do szkół ponadpodstawowych (bez diagnozowania), oraz korektywę reedukacyjną (dla dzieci mających trudności w nauce). 

Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - pedagog szkolny

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach, takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych.

Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy jako nauczyciel w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych w klasach I-III. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów: 1.09.2019 -30.06.2020

Po 1 października 2019 r. kwalifikacje będą nadawały tylko studia jednolite magisterskie, trwające co najmniej 9 semestrów.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych na wszystkich poziomach kształcenia.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub z innych powodów wymagają resocjalizacji. Ich celem jest przede wszystkim wyposażenie słuchaczy w wiedzę merytoryczną  i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem oraz  nabycie  przez  uczestników studiów wiedzy  o prawidłowościach rozwoju społecznego i interpersonalnego dzieci i młodzieży oraz mogących wystąpić w tym procesie zaburzeń. Adresatami studiów są osoby , które ukończyły co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia. Osoby chcące uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych powinny posiadać kwalifikacje pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Samorząd terytorialny i administracja samorządowa

Celem studiów jest połączenie wiedzy teoretycznej i doskonalenie umiejętności praktycznych ściśle powiązanych z zakresem działania i charakterem zadań publicznych wykonywanych przez administrację samorządową na rzecz i przy udziale społeczności lokalnej. Program studiów ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych stanowiących istotę współczesnej administracji samorządowej oraz jej dobrych relacji z otoczeniem środowiska lokalnego. Program uwzględnia w tym zakresie prawne, ustrojowe, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania administracji samorządowej. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zajęć wykładowych i warsztatowych z udziałem doświadczonych praktyków jednostek samorządu terytorialnego.

forma: studia doskonalące
czas trwania: 2 semestry

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu, i ze szczególnymi uzdolnieniami. Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.). Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Terapia zajęciowa i arteterapia

Studia mają na celu wyposażenie słuchacza w  wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej oraz arteterapii, a także z zakresu planowania i realizowania indywidualnego i grupowego programu pracy z zastosowaniem  metod terapii zajęciowej oraz projektowania i modyfikowania zajęć w zależności od potrzeb i możliwości funkcjonalnych uczestników. Słuchacz nabędzie umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą czy osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, słuchu, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i placówkach resocjalizacyjnych. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rok

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w: ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami studiów są absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne

forma: studia kwalifikacyjne
czas trwania: 3 semestry/ 1 rokKierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie