Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

Rok zalozenia: 1994 | Rektor: prof. dr hab. Janusz Zdebski
Wśród szerokiej rzeszy studentów i absolwentów Wszechnica Świętokrzyska zyskała sobie miano uczelni przyjaznej, choć stawiającej wysokie wymagania w procesie zdobywania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności.

Wszechnica Świętokrzyska została powołana decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dniu 15 czerwca 1994 roku i wpisana do Rejestru Szkół Niepaństwowych pod numerem 44. Pomysłodawcą, twórcą i pierwszym rektorem Uczelni, a obecnie jej prezydentem jest prof. dr hab. Mieczysław Adamczyk.

Aktualnie na dwóch wydziałach: Humanistyczno-Pedagogicznym oraz Wychowania Fizycznego i Turystyki oferujemy kształcenie na poziomie licencjackim na kierunkach: pedagogika, filologia angielska, wychowanie fizy­czne oraz fizjoterapia. Proponujemy też studia II stopnia (magisterskie) na pedagogice oraz wychowaniu fizycznym.

Oferta edukacyjna Wszechnicy uzupełniona jest o propozycję studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, związanych merytorycznie z kierunkami studiów I i II stopnia.

Od 1998 roku Wszechnica posiada własne, nowoczesne obiekty dydaktyczne przy ulicy E. Orzeszkowej w Kielcach. Obejmują one powierzchnię ok. 7,5 tys. m. kw. Uczelnia jest wyposażona w specjalistyczne pra­co­wnie (np. laboratorium do nauki języków obcych, sale do zajęć z kinezyterapii i fizykoterapii, po­mie­szcze­nia sportowo-rekreacyjne, bibliotekę z czytelnią oraz aulę amfiteatralną na 300 miejsc). Budynki w pełni do­sto­so­wa­ne są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Studenci mogą rozwijać swe zainteresowania w kołach naukowych, jak również w Klubie Turystycznym „Piąta Strona Świata”. W uczelni funkcjonuje wolontariat studencki i Biuro Karier.

Ważne miejsce w uczelni zajmuje kultura fizyczna i sport. Galeria naszych olimpijczyków liczy już ponad 20 osób. Spektakularny sukces odniosła w 2010 roku reprezentacja Wszechnicy w piłce nożnej, zdobywając tytuł akademickiego wicemistrza Europy.KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 
2016/2017

Studia I stopnia 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY 
 • Kierunek PEDAGOGIKA ze specjalnościami:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  studia niestacjonarne

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
  studia niestacjonarne

- pedagogika resocjalizacyjna i sądowa
  studia stacjonarne i niestacjonarne

- doradztwo zawodowe i coaching rozwojowy
  studia niestacjonarne

 • Kierunek FILOLOGIA ze specjalnościami:
- filologia angielska - tłumaczeniowa
  studia stacjonarne i niestacjonarne

- filologia angielska – nauczycielska
  studia niestacjonarne


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
 • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE
- specjalność nauczycielska
  studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Kierunek FIZJOTERAPIA 
   studia stacjonarne i niestacjonarne


Studia II stopnia 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY 
 • Kierunek PEDAGOGIKA ze specjalnościami:
- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  studia niestacjonarne

- edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
  studia niestacjonarne

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna
  studia niestacjonarne

- interwencja kryzysowa
  studia niestacjonarne

 - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  studia niestacjonarne


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI
 • Kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE
- specjalność nauczycielska
  studia stacjonarne i niestacjonarne

- rekreacja ruchowa i turystyka kwalifikowana
  studia stacjonarne i niestacjonarne

Rektorat
tel. 41 331 12 44 wewn. 101
fax. 41 331 92 92
e-mail: ws@ws.edu.pl

Dziekanat Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego
tel. 41 331 73 75,
e-mail: hp@ws.edu.pl

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego i Turystyki
tel. 41 331 72 38
e-mail: wf@ws.edu.plZAPRASZAMY !
www.ws.edu.pl

Kierunki wykładane na uczelni:

filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
praca socjalna Licencjat Niestacjonarny
turystyka i rekreacja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
  ul. Elizy Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce
 •  
 • Telefon: 41 331 12 44, +48 796 680 578
 • Fax: 41 331 92 92
 • Email: ws@ws.edu.pl
 • Strona: http://www.ws.edu.pl

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie