Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT

Rok założenia: 2004 | Rektor: prof. dr inż. Marian Czerwiński

przejdź do spisu treści

Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców.

Oferujemy studia informatyczne I stopnia (inżynierskie, licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym i zaocznym.

Studiuj informatykę na najlepszej niepublicznej uczelni informatycznej we Wrocławiu.
 • Jesteśmy jedną z najlepszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Prowadzimy studia I stopnia na kierunkach Informatyka, Automatyka i Robotyka, Bioinformatyka, Bioinformatics i Computer Science oraz studia II stopnia na kierunku Informatyka.
 • Oferujemy studia podyplomowe z zakresu informatyki.
 • Kształcimy studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, zwłaszcza lokalnego.
 • Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach.
 • Nauka języków jest u nas na najwyższym poziomie.
 • Nasi studenci mogą odbyć części studiów albo praktyk w krajach UE w ramach programu Erasmus+.
 • Organizujemy zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych.
 • Oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów.
 • Na terenie uczelni jest dostęp do WiFi.
 • Prowadzimy prestiżowe kursy w ramach Akademii Cisco – dla naszych studentów są przewidziane w programie studiów.
 • Jako jedna z nielicznych uczelni w Europie prowadzimy kursy Fluke Networks.
 • Mamy doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, które ciągle unowocześniamy.
 • Uczelnia jest przyjazna studentom.

Wydział Informatyki


został powołany w 2004 roku i stał się pierwszą jednostką organizacyjną Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Obecnie jest to największy wydział Uczelni, w ramach którego działają cztery Katedry: Katedra Informatyki, Katedra Matematyki, Katedra Fizycznych Podstaw Informatyki oraz Katedra Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Kadrę dydaktyczną tworzą profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, wybitni specjaliści o uznanym dorobku zawodowym i naukowym. Dziekanem Wydziału jest dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS, natomiast funkcję pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia na kierunku Informatyka pełni dr Ryszarda Getko.

Na kierunku Informatyka prowadzone są aktualnie studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie) oraz studia II stopnia (uzupełniające magisterskie). Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne).

Wydział Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2012r. otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) o profilu praktycznym na kierunku Informatyka.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Uchwałą Nr 894/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu na poziomie studiów pierwszego stopnia otrzymała ocenę pozytywną na maksymalny okres przewidziany przepisami oceniającej jednostki.

Wydział Informatyki WWSIS oferuje również studia podyplomowe z zakresu:

Baz Danych, Inżynierii Oprogramowania, Programowania, Systemów i Sieci Komputerowych, Grafiki Komputerowej oraz Aplikacji Internetowych.

Wydział Informatyki WWSIS przewiduje także szereg szkoleń m.in.: Kurs sieciowy Cisco.

Uczelnia oferuje studentom oraz absolwentom WWSIS możliwość atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą specjalności na Wydziale Informatyki:

Informatyka studia I stopnia we Wrocławiu

Obecnie studenci WWSIS mogą wybrać na studiach I stopnia jedną z poniższych specjalności:

 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Programowanie
 • Bazy Danych
 • Informatyka w logistyce
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • Tester oprogramowania
 • Programowanie gier komputerowych
 • Zarządzanie projektami IT
 • Programowanie urządzeń mobilnych

Czas trwania studiów

Studia licencjackie na kierunku Informatyka trwają:
6 semestrów na studiach stacjonarnych,
7 semestrów na studiach niestacjonarnych.

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka trwają:
7 semestrów na studiach stacjonarnych,
8 semestrów na studiach stacjonarnych,

Informatyka studia II stopnia we Wrocławiu

Na studiach magisterskich z Informatyki studenci WWSIS mogą wybrać jedną z poniższych specjalności:

 • Grafika Komputerowa
 • Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
 • Programowanie

Wydział Automatyki i Robotyki


Studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka będą trwać łącznie: 7 semestrów studia stacjonarne i 8 semestrów studia niestacjonarne. Kończyć się będą złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej umożliwi studentom kształcenie na pierwszym stopniu studiów Automatyki i robotyki w zakresie specjalności, tj.:

Roboty mobilne

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do analizowania kinematyki i dynamiki robotów, obsługi, programowania i eksploatacji robotów mobilnych i usługowych oraz wykorzystania wizualizacji danych sensorycznych. Absolwent ponadto posiada wiedzę m.in. z zakresu elektroniki, mechaniki, sterowania i informatyki. Absolwent potrafi stosować algorytmy planowania ruchu i sterowania robotów zdolnych do samodzielnego przemieszczania się.

Technologie informacyjne w automatyce

Specjalność ta przygotowuje absolwenta do stosowania technologii informatycznych dla akwizycji pomiarów, sterowania procesami technologicznymi, projektowania, uruchamiania, utrzymania systemów autonomicznych, wizualizacji danych sensorycznych, programowania stacji operatorskich, sterowników, zastosowania pomiarowych i wykonawczych urządzeń automatyki, budowy sieci przemysłowych z zastosowaniem urządzeń PLC, PAC i DCS. Przygotowuje również do realizacji projektów z zakresu systemów automatyki przemysłowej z wykorzystaniem mikrokontrolerów i sieci komputerowych.

Sterowanie procesami technologicznymi

Absolwent specjalności uzyskuje wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie metodyki projektowania, tworzenia i oprogramowania komputerowych systemów automatyki. Są to systemy przeznaczone głównie do wizualizacji, pomiarów oraz sterowania procesami technologicznymi. Specjalność pozwoli studentom zapoznać się z matematycznym modelowaniem procesów, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów pomiarowych, analizą systemową oraz metodami syntezy sterowania optymalnego. Specjalność bazuje na nowoczesnych rozwiązaniach realizowanych na komputerach oraz przy wykorzystaniu specjalizowanych sterowników mikroprocesorowych.

Absolwent będzie twórczym projektantem rozwiązań i systemów w obszarze automatyki, robotyki oraz informatyki przemysłowej. Studia inżynierskie dadzą absolwentowi wiedzę dotyczącą zagadnień z automatyki i robotyki: analizy sygnałów, sterowania i regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, technologii sieciowych w automatyce. Absolwent będzie posiadał znajomość systemów dynamicznych, kinematyki robotów, elementów i urządzeń automatyki przemysłowej, projektowania i programowania systemów mikroprocesorowych, sterowników przemysłowych oraz kompetencje niezbędne do realizacji własnych projektów o średnim stopniu trudności w zakresie pomiarów i sterowania. Będzie potrafił rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące zastosowań automatyki przemysłowej oraz prostych systemów zrobotyzowanych. W trakcie studiów nabędzie umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i językiem specjalistycznym z obszaru automatyki i robotyki.

Nasz Absolwent będzie przygotowany do pracy w przemyśle, w tym: elektrotechnicznym i elektronicznym, budowy maszyn, przetwórstwa materiałów, ochrony środowiska oraz innych przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki.

Absolwent otrzyma tytuł inżyniera Automatyki i Robotyki oraz będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na przedmiotowym kierunku.

Uczelnia posiada kilkanaście specjalistycznych pracowni, które wzbogacą i uatrakcyjnią zajęcia na kierunku Automatyka i Robotyka.


Wydział Bioinformatyki


został powołany w 2017 roku i tym samym stał się trzecia jednostką organizacyjną Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej.

Wydział bioinformatyki oferuje studia I-go stopnia (inżynierskie) na kierunku bioinformatyka.

Studia I-go stopnia trwają łącznie 7 semestrów na studiach stacjonarnych i 8 semestrów na studiach niestacjonarnych, kończą się złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności:

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce 

- specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych

 - specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


WWSIS Horyzont we Wrocławiu oferuje studia podyplomowe z zakresu informatyki:

Java Web Developer to jedna z najczęściej poszukiwanych specjalizacji na rynku pracy w ciągu ostatnich 10 lat. Specjalizacja wysoko ceniona jest nie tylko w branży IT na całym świecie ale również w różnego rodzaju instytucjach, m.in. finansowych takich jak banki, zakłady ubezpieczeń czy domy maklerskie. Firmy te bardzo często posiadają swoje wewnętrzne działy IT które zazwyczaj wykorzystują technologie oparte na języku Java co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na programistów tego języka i opartych na nim technologii.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy postanowiła otworzyć nowy, specjalistyczny kierunek Inżynierii oprogramowania o specjalności Java Web Developer na studiach podyplomowych. Głównym celem studiów jest praktyczne przygotowanie studentów do wykorzystania języka Java i opartych na nim technologii.

Program studiów przewiduje nie tylko naukę samego języka Java ale przede wszystkim najpopularniejszych i najczęściej stosowanych technologii webowych opartych na tym języku. Poza podstawową technologią JEE (Java Enterprise Edition) studenci poznają takie rozwiązania jak Struts, Spring, JPA czy Hibernate oraz relacyjne bazy danych. Na kierunku przewidziane zostały również zajęcia uczące wykorzystania najnowszych technik wytwarzania aplikacji frontendowych typu SPA (Single Page Application) z wykorzystaniem najpopularniejszych frameworków tj. Angular2 czy Angular4. Program studiów został opracowany w oparciu o najnowsze i najpopularniejsze trendy oraz technologie stosowane w dzisiejszych czasach przez wszystkie firmy korzystające z powyższych technologii.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych programistów na co dzień pracujących w firmach rozwijających i tworzących oprogramowanie właśnie w technologiach webowych opartych o język Java. Jako programiści z 10 letnim stażem posiadają oni nie tylko niezbędną wiedzę z omawianego zakresu ale również doświadczenie, które poza standardowymi sytuacjami może wskazać nietypowe przypadki spotykane podczas wytwarzania oprogramowania.

Studia przygotowują studentów do tworzenia aplikacji komputerowych oraz ich wdrażania. Student ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.

Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Program studiów

 • Podstawy informatyki (wykład, 8 godzin)
 • Podstawy programowania (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 20 godzin)
 • Algorytmy i struktury danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)
 • Bazy danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Bazy danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C++ (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C# (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Zarządzanie projektami programistycznymi (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)

Seminarium dyplomowe (20 godzin).W sumie 224 godziny

Studia przygotowują studentów do tworzenia aplikacji komputerowych oraz ich wdrażania. Student ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych. Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Program studiów

 • Podstawy informatyki (wykład, 8 godzin)
 • Podstawy programowania (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 20 godzin)
 • Algorytmy i struktury danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)
 • Bazy danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C++ (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C# (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne Java (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Zarządzanie projektami programistycznymi (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)

Konsultacje dotyczące prac dyplomowych i obrony prac dyplomowych. W sumie 224 godziny

Studia przygotowują studentów do pracy w charakterze grafika komputerowego w agencjach reklamowych, studiach komputerowych przygotowujących publikacje do druku, pracowniach architektonicznych. Początkowy etap studiów dotyczy kreacji obrazu zgodnie z zasadami kompozycji oraz wprowadzenia do pracy z programami do tworzenia obrazu płaskiego. W drugim etapie studiów nabyte przez studenta umiejętności są rozwijane w kierunku wzornictwa przemysłowego, składu komputerowego i projektowania stron WWW. Ważnym elementem studiów jest też grafika 3D.

Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

1. Pracownia Media Naturalne (ćwiczenia 20 godzin)

 • rysunek z martwej natury, rysowanie układów geometrycznych w perspektywie, rysunek pod kątem animacji, szkice w ruchu zwierząt, ludzi
 • malarstwo: uczy kompozycji koloru, uwrażliwia na cechy materiałów (zastosowanie w 3D), uczy też wyczucia atmosfery i stylu
 • kompozycja: podstawy komponowania płaszczyzny

Ćwiczenia przygotowują studenta do projektowania interfejsu aplikacji, bądź strony internetowej, obejmują komponowanie strony dokumentu drukowanego i ćwiczenia układów typograficznych.

2. Pracownia Ilustracji Komputerowej (laboratorium 36 godzin)

 • praca z programami do tworzenia obrazu płaskiego
 • kreacja obrazu komputerowego na płaszczyźnie na potrzeby reklamy
 • publikacji drukowanej, strony internetowej
 • kreacja artystyczna

3. Projektowanie wzorów przemysłowych (laboratorium 28 godzin)

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów tworzenia wzorów wykorzystywanych w przemyśle. Omawiane są współczesne trendy i kierunki projektowania. Przedmiot umożliwia naukę projektowania potrzeby druku na materiałach innych niż papier. Studenci uczą się również sposobów dekorowania produktów zwiększających ich wartość rynkową. Dowiadują się jak uszlachetnianie graficzne projektu wpływa na wzrost sprzedaży produktu. Zdobywają wiedzę na temat technicznych aspektów druku. Tworzą serię własnych projektów i weryfikują pod względem ich wartości rynkowej.

4. Projektowanie opakowań (laboratorium 28 godzin)

Celem przedmiotu jest opanowanie sztuki projektowania opakowań. Studenci poznają zasady tworzenia spójnych (kompletów) linii opakowań i tworzenie ich serii. Poznają prawa, zgodnie z którymi projektowane są opakowania w różnych branżach przemysłowych. Uczą się umieszczania koniecznych symboli. Poznają pracę z wykrojnikami.

5. Strony internetowe (wykład/laboratorium 32 godziny)

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie wiedzy na temat projektowania i tworzenia stron internetowych. Przedmiot podzielony jest na trzy części. W części pierwszej studenci uczą się graficznego projektowania stron internetowych. Druga część prezentuje wiedzę na temat technicznych aspektów tworzenia witryn www. W części tej studenci uczą się języka HTML wraz z CSS. Dowiadują się jak łączyć grafikę komputerową z kodem HTML. Zdobywają wiedzę na temat podstaw wykorzystania java-script oraz podstaw języka PHP. Część trzecia obejmuję wiedzę na temat podstaw obsługi systemów zarządzania treścią – CMS.

6. Przygotowanie do druku (laboratorium 20 godzin)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy przy przygotowaniu plików do druku oraz na potrzeby multimediów. Studenci uczą się jakie są zasady przygotowania plików cyfrowych do współpracy z urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle drukarskim. Uczą się jak – z wcześniej przygotowanych projektów graficznych – przygotować pliki zgodnie ze sztuką drukarską. Uczą się również przygotowywania plików do druku na materiałach innych niż papier. Dowiadują się o najczęściej popełnianych błędach drukarskich. Przedmiot ten ma również za zadanie wprowadzenie studentów w zagadnienia związane ze składem tekstu. Studenci uczą się zasad typografii i pracy z powierzonym tekstem. Ćwiczenia obejmują również tworzenie składu czasopism, książek i magazynów rozpowszechnianych jako pliki cyfrowe.

7. Infografika (laboratorium 20 godzin)

Projektowanie komunikacji wizualnej, narzędzia promujące produkt. Celem przedmiotu jest nauka przygotowywania infografik na potrzeby przemysłu. Studenci poznają rodzaje infografik, sposoby ich wykorzystania oraz o podstawy związane z ich tworzeniem i kompozycją. Uczą się jak dzięki infografikom promować produkty. Dowiadują się jak infografika wpływa na skuteczność odbioru prezentowanej informacji.

Na ćwiczeniach studenci projektują własne infografiki z powierzonych danych. Zdobywają wiedzę na temat pozyskiwania i organizacji informacji prezentowanej następnie w formie infografik.

8. Multimedialne wsparcie wizerunku firmy (wykład 18 godzin)

Celem przedmiotu jest prezentacja materiału na temat narzędzi wykorzystywanych do wsparcia działań marketingowych. Studenci dowiadują się jak działają mechanizmy związane z dostępnością stron internetowych, call to action, użytecznością interfejsu oraz tworzeniem interakcji. Dowiadują się jak działają podstawowe mechanizmy związane z zapamiętywaniem. Uczą się jak projektować rozwiązania związane z architekturą informacji. Głównym zagadnieniem jest nauka projektowania UCD skoncentrowanego na użytkowniku. Studenci uczą się rozpoznawać i przewidywać potrzeby przyszłego odbiorcy i tworzyć projekty na bazie zdobytej wiedzy o wyżej wspominanych potrzebach.

9. Wizualizacje 3D (laboratorium 40 godzin)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wizualizacji obiektów przestrzennych. Główny nacisk kładziony jest na projektowanie przemysłowe a zwłaszcza na wizualizację produktów, stoisk targowych, witryn sklepowych, biur etc.

W sumie 242 godziny

Studia skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę fotograficzną, jednocześnie zdobywając wiarygodny dyplom. Nasza kadra to praktycy z poważnym i uznanym dorobkiem artystycznym.Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów:zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

Semestr I i II

1. Pracownia Media Naturalne (20 godz.)

 • Rysunek z martwej natury, rysowanie układów geometrycznych w perspektywie, rysunek pod kątem animacji, szkice w ruchu zwierząt, ludzi
 • Kompozycja: podstawy komponowania płaszczyzny

2. Pracownia Ilustracji Komputerowej (20 godz.)

 • Praca z programami do tworzenia obrazu płaskiego
 • Kreacja obrazu komputerowego na płaszczyźnie na potrzeby reklamy, publikacji drukowanej, strony internetowej
 • Kreacja artystyczna

3. Historia sztuki fotograficznej (30 godz.)

 • Historia sztuki
 • Historia architektury
 • Historia fotografii

4. Wstęp do fotografii cyfrowej (15 godz.)

 • Nauka obsługi aparatu
 • Preselekcja czasu i przesłony
 • Tryb manualny
 • Pliki RAW
 • Kompozycja

5. Wybrane problemy reklamy i marketingu (5 godz.)

 • Podstawowe pojęcia reklamy
 • Taktyki marketingu i ich odzwierciedlenie w obrazach
 • Specyfika różnorodnych mediów w reklamie
 • Wybrane kompanie reklamowe
 • Przygotowanie prezentacji przygotowanych materiałów dla klienta

6. Fotografia studyjna (10 godz.)

 • Światłocień
 • Fotografia produktu
 • Praca z modelami
 • Wywoływanie cyfrowe, obróbka

7. Fotografia plenerowa (30 godz.)

 • Światło zastane
 • Plener fotograficzny

8. Obróbka fotografii (30 godz.)

 • Od RAW do obrazka
 • Lightroom
 • CSx

9. Warsztaty teatralne (40 godz.)

 • Teoria pracy z modelem
 • Założenia inscenizacyjne
 • Świadomość emocji
 • Techniki uzyskiwania prawdy emocjonalnej
 • Praca z rekwizytem
 • Metody improwizacji

10. Podstawy wizażu (14 godz.)

 • Techniki makijażu
 • Kreowanie stylu

12. Warsztaty mistrzowskie (20 godz.)

 • Praca w studiu z zaproszonym gościem

13. Organizacja wystawy (10 godz.)


W XXI wieku wykształcenie ludzi liczy się coraz bardziej, rynek pracy we Wrocławiu zmienia się bardzo dynamicznie. Zmiany na rynku pracy w Polsce dotyczą wszystkich absolwentów uczelni wyższych. Studia podyplomowe we Wrocławiu na WWSIS stanowią uzupełnienie wiedzy nabytej podczas studiów licencjackich i magisterskich. Wyższe kwalifikacje dzięki studiom podyplomowym wpływają korzystnie na wysokość zarobków absolwentów.

Studia podyplomowe można traktować jako kolejny szczebel w drabinie kształcenia. Sukces w życiu wymaga pokonania wielu szczebli, jednak daje satysfakcję z życia. Zapis na studia podyplomowe we Wrocławiu to decyzja która może zmienić Twój los na lepsze, zapraszamy.


Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych
Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
Techniki multimedialne – fotografia cyfrowa

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia informatyczne i co potem?

Pierwsza praca w IT

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie