Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT WWSIS

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT WWSIS

Rok założenia: 2004 | Rektor: prof. dr inż. Marian Czerwiński

przejdź do spisu treści

Jesteśmy jedną z najlepszych Uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku według opinii studentów, ich rodziców oraz wykładowców.

Oferujemy studia informatyczne I stopnia (inżynierskie, licencjackie) i II stopnia (magisterskie) w trybie dziennym i zaocznym.

Studiuj informatykę na najlepszej niepublicznej uczelni informatycznej we Wrocławiu.
 • Jesteśmy jedną z najlepszych uczelni niepublicznych na Dolnym Śląsku. Prowadzimy studia I stopnia na kierunkach Informatyka, Automatyka i Robotyka, Bioinformatyka, Bioinformatics i Computer Science oraz studia II stopnia na kierunku Informatyka.
 • Oferujemy studia podyplomowe z zakresu informatyki.
 • Kształcimy studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, zwłaszcza lokalnego.
 • Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach.
 • Nauka języków jest u nas na najwyższym poziomie.
 • Nasi studenci mogą odbyć części studiów albo praktyk w krajach UE w ramach programu Erasmus+.
 • Organizujemy zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych.
 • Oferujemy różnorodne formy pomocy finansowej dla naszych studentów.
 • Na terenie uczelni jest dostęp do WiFi.
 • Prowadzimy prestiżowe kursy w ramach Akademii Cisco – dla naszych studentów są przewidziane w programie studiów.
 • Jako jedna z nielicznych uczelni w Europie prowadzimy kursy Fluke Networks.
 • Mamy doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne, które ciągle unowocześniamy.
 • Uczelnia jest przyjazna studentom.

Wydział Informatyki


Wydział powołany w 2004 r. jako pierwsza jednostka organizacyjna uczelni. Jego dziekanem jest dr Tadeusz Mydlarz, prof. WWSIS, natomiast funkcję Pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia na kierunku Informatyka pełni dr Ryszarda Getko. Kadrę dydaktyczną tworzą specjaliści o uznanym dorobku zawodowym i naukowym. 

Na wydziale prowadzone są aktualnie studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie) oraz studia II stopnia (uzupełniające magisterskie). Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne).

Uchwałą Nr 672/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Informatyka prowadzonym na Wydziale Informatyki Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we Wrocławiu na poziomie studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia o profilu praktycznym otrzymaliśmy ocenę pozytywną na maksymalny okres przewidziany przepisami oceniającej jednostki. Wszystkie kryteria jakościowe uzyskały ocenę w „pełni”.

Wydział Informatyki oferuje również studia podyplomowe z zakresu inżynierii oprogramowania (Java Web Developer, Bazy danych, Programowanie), grafiki komputerowej oraz fotografii cyfrowej.

Przewidujemy także szereg szkoleń, m.in. kurs sieciowy Cisco.

Zapewniamy ponadto studentom oraz absolwentom WWSIS możliwość atrakcyjnej nauki za granicą w ramach programu Erasmus+.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą specjalności na Wydziale Informatyki.

Informatyka studia I stopnia we Wrocławiu

Obecnie studenci WWSIS mogą wybrać na studiach I stopnia jedną z poniższych specjalności:

 • Administrator Sieci Komputerowych
 • Grafika Komputerowa
 • Projektowanie Stron Internetowych
 • Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych
 • Programowanie
 • Bazy Danych
 • Informatyka w logistyce
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
 • Tester oprogramowania
 • Programowanie gier komputerowych
 • Zarządzanie projektami IT
 • Programowanie urządzeń mobilnych

Czas trwania studiów

Studia licencjackie na kierunku Informatyka trwają:
6 semestrów na studiach stacjonarnych,
7 semestrów na studiach niestacjonarnych.

Studia inżynierskie na kierunku Informatyka trwają:
7 semestrów na studiach stacjonarnych,
8 semestrów na studiach stacjonarnych,

Informatyka studia II stopnia we Wrocławiu

Na studiach magisterskich z Informatyki studenci WWSIS mogą wybrać jedną z poniższych specjalności:

 • Grafika Komputerowa
 • Sieci Komputerowe i Systemy Teleinformatyczne
 • Programowanie

Wydział Automatyki i Robotyki


Na wydziale prowadzone są aktualnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz studia II (magisterskie). Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (studia dzienne) oraz niestacjonarnym (studia zaoczne).

Automatyka i Robotyka jest drugim wiodącym profilem uczelni, stale unowocześnianym i dostosowywanym do potrzeb otoczenia zewnętrznego.

Cele ogólne kształcenia zorientowane są na przekazanie studentom wiedzy z automatyki i robotyki oraz rozwój i konsekwentne doskonalenie umiejętności praktycznych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalności. Priorytetowo potraktowano także rozwój kompetencji społecznych, które są niezbędne przy realizacji zadań związanych z pracą w sektorze automatyki i robotyki w zespołach projektowych, często o multidyscyplinarnym oraz multikulturowym charakterze. Cele te eksponują także konieczność pogłębiania świadomości samokształcenia i systematycznego podnoszenia kwalifikacji wynikającą z dynamicznego rozwoju całego szeroko definiowanego sektora automatyki i robotyki oraz jego specyfiki.

Postępujące upowszechnienie automatyki i robotyki na liniach produkcyjnych, w transporcie i innych gałęziach gospodarki generuje duże i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach, szczególnie na Dolnym Śląsku, gdzie wysoki popyt na kadry automatyków i robotyków wynika ze specyfiki biznesowej Wrocławia, który staje się coraz częściej ostateczną lokalizacją dla innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora przemysłowego (zakłady produkcyjne, centra magazynowe i logistyczne, centra badawczo-rozwojowe). Skala działania znanych globalnie firm branżowych oraz zainteresowanie wielu innych inwestorów zagranicznych pozwala przewidywać dalszy wzrost popytu na osoby posiadające odpowiednie kompetencje z branży automatyki i robotyki. Zawody takie jak specjalista elektroniki, automatyki i robotyki czy inżynier ds. przemysłu i produkcji wciąż pozostają deficytowe – oznacza to, że jeszcze długo dla absolwentów tego kierunku nie zabraknie pracy.

Kształcenie na I stopniu studiów Automatyki i Robotyki odbywa się w zakresie specjalności Roboty mobilne, Technologie informacyjne w automatyce oraz Sterowanie procesami technologicznymi.

Na II stopniu studiów oferujemy specjalności:

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych oraz
 • Przemysłowy internet rzeczy.

Studia magisterskie adresowane są do osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych inżynierskich lub równoważnych (studia I stopnia).


Wydział Bioinformatyki


Wydział Bioinformatyki został powołany w 2017 roku i tym samym stał się trzecią jednostką organizacyjną Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Wydział oferuje studia I stopnia (inżynierskie) na kierunku Bioinformatyka. Trwają one łącznie 7 semestrów na studiach stacjonarnych i 8 na niestacjonarnych, a kończą się złożeniem pracy dyplomowej, egzaminem dyplomowym oraz finalnie uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

W ramach kierunku oferowane są trzy specjalności:

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce

Metody wirtualnej rzeczywistości w bioinformatyce – specjalność ma na celu przekazanie niezbędnej wiedzy o nowoczesnych narzędziach wykorzystywanych w kreowaniu multimediów z użyciem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej oraz o rozwiązaniach stosowanych do integracji rzeczywistości wirtualnej z istniejącymi systemami informatycznymi na potrzeby szeroko rozumianej bioinformatyki.

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych

Analiza i przetwarzanie danych biologicznych – specjalność umożliwia studentom nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych z przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. Specjalność daje możliwość pozyskania kompetencji w nowoczesnej i gwałtownie rozwijającej się dziedzinie będącej na styku osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

Informatyka w medycynie

Informatyka w medycynie – specjalność powstała w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy na ekspertów potrafiących stosować technologie informatyczne w najprężniej rozwijających się gałęziach medycyny. Wykorzystywanie w nich najnowszych zdobyczy techniki umożliwia m.in. efektywniejsze rozwiązywanie problemów generowanych przez choroby społeczne i cywilizacyjne.  Absolwent specjalności zdobywa szeroką wiedzę na temat informatyki medycznej oraz systemów informatycznych i aplikacji w medycynie. Umie projektować leki oraz telemedyczne systemy internetowe i mobilne, a także korzystać z mobilnych systemów monitoringu medycznego i komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych. Absolwent posiada solidne podstawy w zakresie modelowania procesów i wzorców medycznych, inżynierii diagnostyki medycznej oraz inżynierii systemów zarządzania w medycynie, uczy się technik przetwarzania obrazów medycznych i metod symulacji komputerowych.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


WWSIS Horyzont we Wrocławiu oferuje studia podyplomowe z zakresu informatyki:

Java Web Developer to jedna z najczęściej poszukiwanych specjalizacji na rynku pracy w ciągu ostatnich 10 lat. Specjalizacja wysoko ceniona jest nie tylko w branży IT na całym świecie ale również w różnego rodzaju instytucjach, m.in. finansowych takich jak banki, zakłady ubezpieczeń czy domy maklerskie. Firmy te bardzo często posiadają swoje wewnętrzne działy IT które zazwyczaj wykorzystują technologie oparte na języku Java co dodatkowo zwiększa zapotrzebowanie na programistów tego języka i opartych na nim technologii.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku pracy postanowiła otworzyć nowy, specjalistyczny kierunek Inżynierii oprogramowania o specjalności Java Web Developer na studiach podyplomowych. Głównym celem studiów jest praktyczne przygotowanie studentów do wykorzystania języka Java i opartych na nim technologii.

Program studiów przewiduje nie tylko naukę samego języka Java ale przede wszystkim najpopularniejszych i najczęściej stosowanych technologii webowych opartych na tym języku. Poza podstawową technologią JEE (Java Enterprise Edition) studenci poznają takie rozwiązania jak Struts, Spring, JPA czy Hibernate oraz relacyjne bazy danych. Na kierunku przewidziane zostały również zajęcia uczące wykorzystania najnowszych technik wytwarzania aplikacji frontendowych typu SPA (Single Page Application) z wykorzystaniem najpopularniejszych frameworków tj. Angular2 czy Angular4. Program studiów został opracowany w oparciu o najnowsze i najpopularniejsze trendy oraz technologie stosowane w dzisiejszych czasach przez wszystkie firmy korzystające z powyższych technologii.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych programistów na co dzień pracujących w firmach rozwijających i tworzących oprogramowanie właśnie w technologiach webowych opartych o język Java. Jako programiści z 10 letnim stażem posiadają oni nie tylko niezbędną wiedzę z omawianego zakresu ale również doświadczenie, które poza standardowymi sytuacjami może wskazać nietypowe przypadki spotykane podczas wytwarzania oprogramowania.

Studia przygotowują studentów do tworzenia aplikacji komputerowych oraz ich wdrażania. Student ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych.

Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Program studiów

 • Podstawy informatyki (wykład, 8 godzin)
 • Podstawy programowania (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 20 godzin)
 • Algorytmy i struktury danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)
 • Bazy danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Bazy danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C++ (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C# (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Zarządzanie projektami programistycznymi (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)

Seminarium dyplomowe (20 godzin).W sumie 224 godziny

Studia przygotowują studentów do tworzenia aplikacji komputerowych oraz ich wdrażania. Student ma możliwość zapoznania się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych. Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Program studiów

 • Podstawy informatyki (wykład, 8 godzin)
 • Podstawy programowania (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 20 godzin)
 • Algorytmy i struktury danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)
 • Bazy danych (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C++ (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne C# (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Laboratorium programistyczne Java (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 32 godziny)
 • Zarządzanie projektami programistycznymi (laboratorium ze wstępem teoretycznym, 24 godziny)

Konsultacje dotyczące prac dyplomowych i obrony prac dyplomowych. W sumie 224 godziny

Studia przygotowują studentów do pracy w charakterze grafika komputerowego w agencjach reklamowych, studiach komputerowych przygotowujących publikacje do druku, pracowniach architektonicznych. Początkowy etap studiów dotyczy kreacji obrazu zgodnie z zasadami kompozycji oraz wprowadzenia do pracy z programami do tworzenia obrazu płaskiego. W drugim etapie studiów nabyte przez studenta umiejętności są rozwijane w kierunku wzornictwa przemysłowego, składu komputerowego i projektowania stron WWW. Ważnym elementem studiów jest też grafika 3D.

Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

1. Pracownia Media Naturalne (ćwiczenia 20 godzin)

 • rysunek z martwej natury, rysowanie układów geometrycznych w perspektywie, rysunek pod kątem animacji, szkice w ruchu zwierząt, ludzi
 • malarstwo: uczy kompozycji koloru, uwrażliwia na cechy materiałów (zastosowanie w 3D), uczy też wyczucia atmosfery i stylu
 • kompozycja: podstawy komponowania płaszczyzny

Ćwiczenia przygotowują studenta do projektowania interfejsu aplikacji, bądź strony internetowej, obejmują komponowanie strony dokumentu drukowanego i ćwiczenia układów typograficznych.

2. Pracownia Ilustracji Komputerowej (laboratorium 36 godzin)

 • praca z programami do tworzenia obrazu płaskiego
 • kreacja obrazu komputerowego na płaszczyźnie na potrzeby reklamy
 • publikacji drukowanej, strony internetowej
 • kreacja artystyczna

3. Projektowanie wzorów przemysłowych (laboratorium 28 godzin)

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów tworzenia wzorów wykorzystywanych w przemyśle. Omawiane są współczesne trendy i kierunki projektowania. Przedmiot umożliwia naukę projektowania potrzeby druku na materiałach innych niż papier. Studenci uczą się również sposobów dekorowania produktów zwiększających ich wartość rynkową. Dowiadują się jak uszlachetnianie graficzne projektu wpływa na wzrost sprzedaży produktu. Zdobywają wiedzę na temat technicznych aspektów druku. Tworzą serię własnych projektów i weryfikują pod względem ich wartości rynkowej.

4. Projektowanie opakowań (laboratorium 28 godzin)

Celem przedmiotu jest opanowanie sztuki projektowania opakowań. Studenci poznają zasady tworzenia spójnych (kompletów) linii opakowań i tworzenie ich serii. Poznają prawa, zgodnie z którymi projektowane są opakowania w różnych branżach przemysłowych. Uczą się umieszczania koniecznych symboli. Poznają pracę z wykrojnikami.

5. Strony internetowe (wykład/laboratorium 32 godziny)

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie wiedzy na temat projektowania i tworzenia stron internetowych. Przedmiot podzielony jest na trzy części. W części pierwszej studenci uczą się graficznego projektowania stron internetowych. Druga część prezentuje wiedzę na temat technicznych aspektów tworzenia witryn www. W części tej studenci uczą się języka HTML wraz z CSS. Dowiadują się jak łączyć grafikę komputerową z kodem HTML. Zdobywają wiedzę na temat podstaw wykorzystania java-script oraz podstaw języka PHP. Część trzecia obejmuję wiedzę na temat podstaw obsługi systemów zarządzania treścią – CMS.

6. Przygotowanie do druku (laboratorium 20 godzin)

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy przy przygotowaniu plików do druku oraz na potrzeby multimediów. Studenci uczą się jakie są zasady przygotowania plików cyfrowych do współpracy z urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle drukarskim. Uczą się jak – z wcześniej przygotowanych projektów graficznych – przygotować pliki zgodnie ze sztuką drukarską. Uczą się również przygotowywania plików do druku na materiałach innych niż papier. Dowiadują się o najczęściej popełnianych błędach drukarskich. Przedmiot ten ma również za zadanie wprowadzenie studentów w zagadnienia związane ze składem tekstu. Studenci uczą się zasad typografii i pracy z powierzonym tekstem. Ćwiczenia obejmują również tworzenie składu czasopism, książek i magazynów rozpowszechnianych jako pliki cyfrowe.

7. Infografika (laboratorium 20 godzin)

Projektowanie komunikacji wizualnej, narzędzia promujące produkt. Celem przedmiotu jest nauka przygotowywania infografik na potrzeby przemysłu. Studenci poznają rodzaje infografik, sposoby ich wykorzystania oraz o podstawy związane z ich tworzeniem i kompozycją. Uczą się jak dzięki infografikom promować produkty. Dowiadują się jak infografika wpływa na skuteczność odbioru prezentowanej informacji.

Na ćwiczeniach studenci projektują własne infografiki z powierzonych danych. Zdobywają wiedzę na temat pozyskiwania i organizacji informacji prezentowanej następnie w formie infografik.

8. Multimedialne wsparcie wizerunku firmy (wykład 18 godzin)

Celem przedmiotu jest prezentacja materiału na temat narzędzi wykorzystywanych do wsparcia działań marketingowych. Studenci dowiadują się jak działają mechanizmy związane z dostępnością stron internetowych, call to action, użytecznością interfejsu oraz tworzeniem interakcji. Dowiadują się jak działają podstawowe mechanizmy związane z zapamiętywaniem. Uczą się jak projektować rozwiązania związane z architekturą informacji. Głównym zagadnieniem jest nauka projektowania UCD skoncentrowanego na użytkowniku. Studenci uczą się rozpoznawać i przewidywać potrzeby przyszłego odbiorcy i tworzyć projekty na bazie zdobytej wiedzy o wyżej wspominanych potrzebach.

9. Wizualizacje 3D (laboratorium 40 godzin)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami wizualizacji obiektów przestrzennych. Główny nacisk kładziony jest na projektowanie przemysłowe a zwłaszcza na wizualizację produktów, stoisk targowych, witryn sklepowych, biur etc.

W sumie 242 godziny

Studenci zapoznają się ze środowiskami programistycznymi oraz przetwarzaniem danych w  systemach bazodanowych. Program studiów obejmuje najnowsze zagadnienia związane z  bazami danych, takimi jak: Big Data, bazy NoSQL. Absolwent nabędzie umiejętność tworzenia bazodanowej aplikacji webowej.

Czas trwania: 2 semestry (228 godz.)

Warunki ukończenia studiów: zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

1. Podstawy informatyki (8 godzin)

 • Pojęcia wstępne, teoria informacji
 • Kodowanie informacji, systemy liczbowe
 • Podstawy algorytmiki
 • Maszyna Turinga

2. Wstęp do programowania – Java (32 godziny)

 • Środowiska programistyczne
 • Pojęcie zmiennej
 • Instrukcje sterujące
 • Pętle
 • Klasy, obiekty, dziedziczenie
 • Pojęcia: static, final, private, public(…)
 • Interfejsy, metody defaultowe w interfejsach
 • Współpraca z bazami danych przez JDBC.

4. Bazy danych (32 godziny)

 • Zajęcia prowadzone są w środowisku MS SQL
 • Wprowadzenie do problematyki baz danych i relacyjnego modelu danych
 • Modelowanie i projektowanie systemów bazodanowych, model związków-encji modelu relacyjnego z uwzględnieniem encji i ich atrybutów, różnego typu związków pomiędzy encjami oraz hierarchii encji, techniki transformacji modelu związków-encji do modelu relacyjnego
 • Proces normalizacji schematu logicznego, zależności funkcyjne stanowiące punkt wyjścia procesu normalizacji, postaci normalne (I, II, III, III B-C)
 • Język SQL
 • Wprowadzenie do tworzenia aplikacji bazodanowych w systemie bazodanowym typu klient-serwer

5. Zaawansowane bazy danych (32 godziny)

 • Zaawansowany SQL
 • Wyzwalacze (Triggery)
 • Widoki
 • Indeksy
 • Zarządzanie użytkownikami i przywilejami
 • Przetwarzanie transakcyjne
 • Procedury składowane. Programowanie w TSQL
 • Internetowe bazy danych MySQL oraz MariaDB
 • Hurtownie danych

6. Bazy danych NoSQL (32 godziny)

 • Trendy w bazach danych.
 • Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych
 • Google, Amazon. Big Data i Hadoop Sharding.
 • Bazy danych klucz wartość oraz dokumentów
 • Bazy rodziny kolumn oraz grafowe bazy danych
 • Pamięciowe plikowe rozproszone bazy danych
 • Big Data
 • Data Lake
 • MongoDB
 • Firebase
 • Apache Cassandra
 • Business Intelligence Data Mining

7. ORM – Bazy relacyjno-obiektowe (32 godziny)

 • Wykorzystywanie dostępu do danych poprzez mapowanie relacyjno-obiektowe.
 • Model relacyjny vs model obiektowy.
 • Wprowadzenie do ORM
 • Wprowadzenie do biblioteki Hibernate. Hibernate vs JDBC
 • Odwzorowywanie kolekcji, asocjacji i dziedziczenia
 • Agregacja i grupowanie z wykorzystaniem biblioteki Hibernate
 • Zapytania SQL w bibliotece Hibernate. Wykorzystanie biblioteki Hibernate w  aplikacjach webowych
 • Integracja biblioteki Hibernate z serwletami. Optymalizacja użycia Hibernate i metody dostępu do danych
 • Integracja biblioteki Hibernate z Spring Framework

8. Tworzenie webowych aplikacji bazodanowych (32 godziny).

 • Spring – wiadomości wstępne.
 • Model, Widok, Kontroler.
 • Tworzenie szkieletu aplikacji w Spring boot.
 • Przetwarzanie danych z formularzy, i adresów URL, metody HTTP do obsługi REST, nagłówki HTTP.
 • Tworzenie bazodanowej aplikacji z zastosowaniem mapowania obiektowo-relacyjnego.
 • Spring Data – przykładowe metody.
 • Obsługa Szablonów Thymeleaf.
 • Tworzenie Wyszukiwarki.
 • Realizacja bazodanowej webowej aplikacji realizującej operacje CRUD. (tworzenie, odczyt, aktualizacja, kasowanie).
 • Integracja aplikacji z rozwiązaniami chmurowymi Google Cloud.

9. Zarządzanie projektami programistycznymi (24 godziny)

 • Projekt systemu: podsystemy, współbieżność
 • Projekt obiektów
 • Narzędzia do zarządzania projektem: reużywalność kodu
 • Projekt indywidualny lub zespołowy
 • Złożony projekt programistyczny

10. Seminarium dyplomowe (4 godziny)

 • Konsultacje dotyczące prac dyplomowych i obrony prac dyplomowych

Studia skierowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę fotograficzną, jednocześnie zdobywając wiarygodny dyplom. Nasza kadra to praktycy z poważnym i uznanym dorobkiem artystycznym.Czas trwania: 2 semestry;

Warunki ukończenia studiów:zaliczenie wszystkich kursów z programu studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Szczegółowy program studiów

Semestr I i II

1. Pracownia Media Naturalne (20 godz.)

 • Rysunek z martwej natury, rysowanie układów geometrycznych w perspektywie, rysunek pod kątem animacji, szkice w ruchu zwierząt, ludzi
 • Kompozycja: podstawy komponowania płaszczyzny

2. Pracownia Ilustracji Komputerowej (20 godz.)

 • Praca z programami do tworzenia obrazu płaskiego
 • Kreacja obrazu komputerowego na płaszczyźnie na potrzeby reklamy, publikacji drukowanej, strony internetowej
 • Kreacja artystyczna

3. Historia sztuki fotograficznej (30 godz.)

 • Historia sztuki
 • Historia architektury
 • Historia fotografii

4. Wstęp do fotografii cyfrowej (15 godz.)

 • Nauka obsługi aparatu
 • Preselekcja czasu i przesłony
 • Tryb manualny
 • Pliki RAW
 • Kompozycja

5. Wybrane problemy reklamy i marketingu (5 godz.)

 • Podstawowe pojęcia reklamy
 • Taktyki marketingu i ich odzwierciedlenie w obrazach
 • Specyfika różnorodnych mediów w reklamie
 • Wybrane kompanie reklamowe
 • Przygotowanie prezentacji przygotowanych materiałów dla klienta

6. Fotografia studyjna (10 godz.)

 • Światłocień
 • Fotografia produktu
 • Praca z modelami
 • Wywoływanie cyfrowe, obróbka

7. Fotografia plenerowa (30 godz.)

 • Światło zastane
 • Plener fotograficzny

8. Obróbka fotografii (30 godz.)

 • Od RAW do obrazka
 • Lightroom
 • CSx

9. Warsztaty teatralne (40 godz.)

 • Teoria pracy z modelem
 • Założenia inscenizacyjne
 • Świadomość emocji
 • Techniki uzyskiwania prawdy emocjonalnej
 • Praca z rekwizytem
 • Metody improwizacji

10. Podstawy wizażu (14 godz.)

 • Techniki makijażu
 • Kreowanie stylu

12. Warsztaty mistrzowskie (20 godz.)

 • Praca w studiu z zaproszonym gościem

13. Organizacja wystawy (10 godz.)


W XXI wieku wykształcenie ludzi liczy się coraz bardziej, rynek pracy we Wrocławiu zmienia się bardzo dynamicznie. Zmiany na rynku pracy w Polsce dotyczą wszystkich absolwentów uczelni wyższych. Studia podyplomowe we Wrocławiu na WWSIS stanowią uzupełnienie wiedzy nabytej podczas studiów licencjackich i magisterskich. Wyższe kwalifikacje dzięki studiom podyplomowym wpływają korzystnie na wysokość zarobków absolwentów.

Studia podyplomowe można traktować jako kolejny szczebel w drabinie kształcenia. Sukces w życiu wymaga pokonania wielu szczebli, jednak daje satysfakcję z życia. Zapis na studia podyplomowe we Wrocławiu to decyzja która może zmienić Twój los na lepsze, zapraszamy.


Kierunki wykładane na uczelni:

automatyka i robotyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Grafika komputerowa z elementami wzornictwa przemysłowego
Inżynieria Oprogramowania - Bazy Danych i Programowanie
Inżynieria Oprogramowania - Java Web Developer
Inżynieria Oprogramowania - Programowanie
Nowoczesne Bazy Danych
Techniki Multimedialne – Fotografia Cyfrowa

Główny adres uczelni


Dziekanat

71 799-19-37 (wew. 22, 23)
71 788-94-25 (wew. 22, 23)
503-564-793
Faks 71 799-19-37 (wew. 22, 23)
dziekanat@horyzont.eu

Rekrutacja

513-904-306
rekrutacja@horyzont.eu

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Studia informatyczne i co potem?

Pierwsza praca w IT

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane