Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia WIT w Warszawie

Akademia WIT w Warszawie

Rok założenia: 1996 | Rektor: dr hab. inż. Maciej Krawczak

przejdź do spisu treści

Doskonalimy kwalifikacje i umiejętności od blisko 30 lat.


Akademia WIT w Warszawie jest jedną z najlepszych uczelni w obszarze technik komputerowych w Polsce – kształcimy informatyków, grafików, menedżerów.

Dlaczego warto wybrać studia w WITStudia licencjackie


GRAFIKA

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk o sztuce.

specjalności:

 • Grafika użytkowa,
 • Techniki multimedialne 

ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk społecznych.

specjalności:

 • E-marketing, Business leadership,
 • Przedsiębiorczość w biznesie,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie informacjami.


Studia inżynierskie


INFORMATYKA

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

specjalności:

 • Bazy danych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Technologia chmury obliczeniowej.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

specjalności:

 • Geoinformatyka,
 • Informatyka stosowana,
 • Zarządzanie projektami.


Studia magisterskie


GRAFIKA

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

specjalności:

 • Grafika cyfrowa;
 • Zaawansowane multimedia 

INFORMATYKA

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

specjalności:

 • Inżynieria programowo - sprzętowa

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra

specjalności:

 • Inżynieria procesów biznesowych;
 • Technologia blockchain w biznesie;
 • Zarządzanie w IT.


przejdź do spisu treści

GRAFIKA

PROGRAM STUDIÓW

Studia I stopnia – licencjackie na kierunku Grafika, w WIT prowadzone są od roku akademickiego 2009/2010 i funkcjonują obecnie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom naszym celem jest kształcenie studenta, który połączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Prowadzone w WIT studia I stopnia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują moreSliceawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Program studiów dostosowany jest do wymagań rynku pracy. 

Wagę i rolę technologii multimedialnych w realizacji studiów określa fakt usytuowania Kierunku Grafika na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – miejscu dysponującym dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

Realizowany w WIT program studiów I stopnia na kierunku GRAFIKA został tak pomyślany, aby studenci nabywali zarazem dwie kategorie umiejętności:

 • Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.
 • Druga kategoria to poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów I stopnia będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

Oferowany program studiów I -szego stopnia na kierunku grafika, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:


ZARZĄDZANIE

STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 6 SEMESTRÓW

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny –  menedżersko-informatyczny. Absolwenci łączą umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informatycznymi z wiedzą biznesową. Spełniają wymagania „versatilists” (ang. versatile – wszechstronny) i zgodnie z prognozami analityków  amerykańskiej firmy Gartner (wyznaczającej światowe standardy nauczania zarządzania) są i będą w najbliższej przyszłości pracownikami poszukiwanymi przez nowoczesne, innowacyjne, zinformatyzowane przedsiębiorstwa, w szczególności działające w sektorze nowych technologii.

Program jest stale unowocześniany tak, aby nadążał za szybkim postępem technologicznym. Uzupełniana jest lista przedmiotów a także korygowane są programy poszczególnych przedmiotów. Wprowadzane są nowe specjalności jako odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wydział współpracuje z firmami sektora IT. Pozwala to na prowadzenie na bieżąco badań kierunków rozwoju rynku IT, co przekłada się na zawartość programu kształcenia na kierunku zarządzanie. W programie kładzie się nacisk na przekazywanie zarówno najnowszych wyników badań naukowych, jak i ich zastosowań. Ścisły związek Uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, w tym zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej PAN, pozwolił na stworzenie programu kształcenia, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania, stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Program zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:


przejdź do spisu treści

INFORMATYKA

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 7-8 SEMESTRÓW

OPIS KIERUNKU

Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych).

Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA.

Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie.

Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności.

Czwarty rok studiów inżynierskich, który w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) obejmuje już tylko jeden semestr, jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach oraz zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji; student przygotowuje pracę dyplomową.

Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości.

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia I -szego stopnia w zależności od wybranego systemu  trwają 7 lub 8 semestrów:

 • stacjonarne (dzienne) 7 semestrów inżynier
 • niestacjonarne (zaoczne) 8 semestrów inżynier

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w WSISiZ na 2-letnch uzupełniających studiach II stopnia na kierunku „Informatyka” bądź w każdej uczelni która ma uprawnienia  do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „informatyka”.

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 7 SEMESTRÓW

OPIS KIERUNKU

Informatyczne Techniki Zarzadznia (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.


przejdź do spisu treści

GRAFIKA

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 4 SEMESTRY

PROGRAM STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku GRAFIKA jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów. Warto również podkreślić fakt, iż dzięki tak zaplanowanemu elastycznemu programowi nauczania możliwa będzie adaptacja toku studiów do indywidualnych potrzeb i umiejętności studenta (poprzez możliwość wyboru specjalności)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej oraz multimediów, pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych. Kładziony w trakcie studiów nacisk na szczegółową znajomość i biegłość w stosowaniu zaawansowanych programów do tworzenia i edycji grafiki zaowocuje swobodą w poruszaniu się w obszarze nowoczesnych technologii. Umiejętności warsztatowe absolwenta poparte będą gruntowną wiedzą z zakresu współczesnej kultury wizualnej i znajomością zaawansowanych zagadnień technologicznych, co umożliwi także objęcie stanowiska pracy polegającego na merytorycznym zawiadywaniem pracami dotyczącymi kreacji graficznej i jej publikacji na szeroko pojętych nośnikach medialnych.

Oferowany program studiów II -go stopnia na kierunku grafika, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Wyboru specjalności studenci dokonują podczas rekrutacji na studia.


INFORMATYKA

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 4 SEMESTRY

Studia magisterskie mają za zadanie przygotować absolwenta do pracy badawczo-rozwojowej lub naukowej w obszarze informatyki stosowanej. W związku z tym pierwszy semestr uzupełniających studiów II stopnia ugruntowuje i rozszerza wiedzę matematyczną studenta oraz jego znajomość teoretycznych podstaw informatyki. 

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka w specjalności:

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki.


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 3 SEMESTRY

OPIS KIERUNKU

Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

ITZ – to kierunek studiów zapewniający pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program nauczania jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ITZ WYKAZUJE SIĘ

 • pogłębioną wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: komputerowego wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i reengineeringu procesów biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania projektami, w tym projektowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania strategicznego z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej wieloaspektową analizę systemów i procesów, a także umiejętnością jej zastosowania do rozwiązywania problemów menedżerskich,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych, wyspecjalizowanych pakietów komputerowych i systemów informatycznych, a także zaawansowanych metod ilościowych (metody statystyczne (big data i data mining), optymalizacyjne, metody sztucznej inteligencji) wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania, realizacji i oceny efektywności złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem aparatu badawczego i danych źródłowych, stanowiącą przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich,
 • umiejętnościami miękkimi w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętnością współpracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju zawodowego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, co przygotowuje do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych.

SPECJALNOŚCI

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, którego realizacja rozpoczęta została  w roku akademickim 2016/2017,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych  II stopnia w zakresie następujących specjalności :


przejdź do spisu treści

Certyfikowany analityk systemów IT

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy poznają tajniki pracy analityków i projektantów systemów informatycznych obejmujące m.in. następujące elementy:

 • Potwierdzona certyfikatem znajomość znajomość standardu UML,
 • Potwierdzona certyfikatem znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań,
 • Znajomość zagadnień inżynierii procesów,
 • Umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN przy pomocy pakietu ADONIS,
 • Znajomość notacji Barkera w zakresie analizy systemów,
 • Umiejętność analizy organizacji i wymagań w oparciu o BABOK® Guide,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Cyfryzacja w administracji

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w pracy administracji. Oferowane studia pozwolą na uzyskanie europejskiego certyfikatu wiedzy teleinformatycznej w administracji publicznej jak strukturach unijnych - ECDL oraz rozszerzą umiejętności w takich zakresach jak:

 • inżynieria wymagań użytkownika w zakresie wdrażania systemów informatycznych w administracji,
 • analiza potrzeb informacyjnych w strukturach administracji w aspekcie jej cyfryzacji
 • metodyk zarządzania wdrożeniem systemów informatycznych w zakresie studium wykonalności jak i organizacyjnym, czy finansowym,
 • podstaw tworzenia wirtualności usług poprzez możliwości funkcjonalne architektury e-urzedu,
 • praktycznego nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie uzyskania certyfikatu ECDL jako wymogu Unii Europejskiej w zakresie profesjonalizmu urzędnika administracji.

Grafika komputerowa

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy ogólnoplastycznej i grafiki projektowej
 • reprezentacji, przetwarzania i kompresji obrazów cyfrowych
 • wykonywania projektów graficznych 2D w obszarze grafiki rastrowej (Adobe Photoshop) i wektorowej (Adobe Illustrator)
 • podstaw projektowania graficznego w Internecie
 • architektury informacji, technologii tworzenia i zasad projektowania witryn WWW
 • przygotowania publikacji do druku zgodnie ze standardami DTP
 • tworzenia animacji dwuwymiarowych
 • kreowania wirtualnych obiektów trójwymiarowych
 • podstaw tworzenia efektów specjalnych i montażu filmu cyfrowego (Adobe After Effects)
 • tworzenia filmów cyfrowych w oparciu o własne projekty, rysunki, materiały fotograficzne i filmowe
 • posługiwania się profesjonalnymi pakietami oprogramowania przy projektowaniu graficznym 2D i 3D (Adobe Photoshop, Illustrator, IndDesign, After Effects, Autodesk 3ds Max)

W zależności od przygotowania i liczby słuchaczy są organizowane grupy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Kwalifikacja do grup jest dokonywana na podstawie dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Studia przeznaczone są absolwentów różnych kierunków studiów na wyższych uczelniach, którzy potrafią posługiwać się aplikacjami komputerowymi i chcą nabyć lub poszerzyć umiejętności w zakresie grafiki komputerowej. Mogą na studiach wzbogacić wiedzę ogólnoplastyczną i rozwinąć umiejętności projektowania graficznego w różnych dziedzinach z wykorzystaniem profesjonalnych pakietów oprogramowania oraz zrozumieć techniczne aspekty kreowania obrazu cyfrowego 2D i 3D.

Kwalifikacja na studium oraz podział na grupy są dokonywane na podstawie nadesłanych dokumentów: cv, listu motywacyjnego, ankiety i ewentualnie portfolio prac plastycznych w formatach cyfrowych.


Inspektor ochrony danych osobowych

POZIOM PODSTAWOWY, POZIOM ZAAWANSOWANY

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Rozporządzenia RODO i Ustawy w działalności:

 • Organów publicznych
 • Podmiotów publicznych
 • Jednostek biznesu
 • Jednostek ochrony zdrowia
 • Sądów powszechnych
 • Sektora MSP
 • Innych organizacji

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych
 • osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora
 • doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji

oraz:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, radcy, konsultanci, współpracownicy)

Inżynieria menedżerska

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy poznają różne aspekty wpływające na skuteczność współczesnego menedżera. Zdobywają niezbędną wiedzę i kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość pryncypiów zarządzania programami stanowiącymi istotny element realizacji strategii organizacji potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • znajomość dobrych praktyk zawartych w Change Management przedstawiających proces przeprowadzania zmian w organizacji w kontekście pojedynczych osób oraz relacji między nimi potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • znajomość metodyki ITIL, opisującej najbardziej powszechne na świecie podejście do zarządzania usługami IT, potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • korzyści dla organizacji wynikające z zastosowania metodyki ITIL,
 • zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę
 • zrozumienie znaczenia problematyki bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania potwierdzone certyfikatami ukończenia szkolenia akredytowanego
 • znajomość roli współczesnych technologii informatycznych we wspomaganiu pracy menedżera (Technologie BI, Cloud computing)

Zarządzanie projektami

POZIOM PODSTAWOWY, POZIOM ZAAWANSOWANY

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego ,
 • znajomość metodyk wytwórczych AGILE, także potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego oraz kurs dedykowany SCRUM przygotowujący do egzaminu certyfikującego Professional Scrum Foundations (PSF),
 • znajomość metody łańcucha krytycznego,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej projektu
 • wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością, zmianą oraz ryzykiem w projekcie,
 • umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Ponadto uczestnicy otrzymają vouchery umożliwiające podejście do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z AgilePM, M_o_R, PRINCE2 i SCRUM w bardzo atrakcyjnych cenach.


Studia licencjackie

GRAFIKA

specjalności:

 • Grafika użytkowa,
 • Techniki multimedialne 

ZARZĄDZANIE

specjalności:

 • E-marketing, Business leadership,
 • Przedsiębiorczość w biznesie,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie informacjami.

Studia inżynierskie

INFORMATYKA

specjalności:

 • Bazy danych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Technologia chmury obliczeniowej.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

specjalności:

 • Geoinformatyka,
 • Informatyka stosowana,
 • Zarządzanie projektami.

Studia magisterskie

GRAFIKA

specjalności:

 • Grafika cyfrowa;
 • Zaawansowane multimedia 

INFORMATYKA

specjalności:

 • Inżynieria programowo - sprzętowa

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

specjalności:

 • Inżynieria procesów biznesowych;
 • Technologia blockchain w biznesie;
 • Zarządzanie w IT.

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyczne techniki zarządzania Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Informatyka w WIT- studia inżynierskie i magisterskie w Warszawie

Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości.

czytaj dalej

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA - unikatowy kierunek studiów w WIT

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Budowanie kompetencji przyszłości - Cykl wykładów z Zarządzania

Zapraszamy na cykl inspirujących wykładów z Zarządzania, które będą prowadzone przez nauczycieli akademickich pracujących na kierunku Zarządzanie. Wykłady są przeznaczone dla studentów i kandydatów na studia oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

czytaj dalej

Jesteśmy Akademią WIT

W 2023 r. zdecydowaliśmy, że WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie jako marka edukacyjna będzie funkcjonowała z nową nazwą — Akademia WIT w Warszawie

czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY WIT

30 czerwca - ON-LINE, 1 lipca - STACJONARNIE

czytaj dalej

Oferta edukacyjna dla studentów z Ukrainy

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie ZAPRASZA na studia obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy.

czytaj dalej

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania ZAPRASZA na wykłady ONLINE

LIDER PRZYSZŁOŚCI - 27.04.2022 od 18.00 do 19.00 i SZTUKA WOBEC WOJNY 28.04.2022 - 18:15 do 19.45

czytaj dalej

SUPER ZAROBKI ABSOLWENTÓW WIT

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów właśnie został zaktualizowany o kolejny rocznik.

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY ON‑LINE w WIT

Podczas DNIA OTWARTEGO WIT w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania on‑line będziesz mógł wziąć udział w webinarach i sesjach, na które wcześniej się zgłosiłeś i otrzymałeś od nas potwierdzenie wpisania na listę uczestników z linkiem do udziału.

czytaj dalej

WEŹ UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM W WIT

6 LIPCA, NEWELSKA 6, WARSZAWA

czytaj dalej

Czwarta publiczna prezentacja najlepszych dyplomów kierunku Grafika WIT

Wyróżnione najlepsze dyplomy z ostatniego rocznika 2017/2018 pięknie pokazują, że błyskotliwa forma nie musi oznaczać zmanierowania. Młodzi artyści podejmują różnorodne tematy czyniąc je ciekawymi.

czytaj dalej

SUPER ZAROBKI ABSOLWENTÓW WIT NA TLE WARSZAWSKICH UCZELNI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pokazujący m.in. zarobki absolwentów uczelni polskich.

czytaj dalej

IBM Skills Academy

Zapraszamy na spotkanie promujące międzynarodowy projekt IBM Skills Academy. Jest to program szkoleń oraz certyfikacji zorientowany na rozwój kariery w zakresie nowych technologii: Business Analytics, Big Data, Mobile, Cybersecurity, Cloud, itp.

czytaj dalej

Warszawskie Dni Informatyki 2018

Już wkrótce, bo 27 i 28 marca (wtorek, środa) odbędzie się VIII edycja Warszawskich Dni Informatyki (WDI) – największego wydarzenia IT w Polsce adresowanego do osób szeroko związanych z informatyką, niezależnie od ich poziomu zaawansowania.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane