Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA - unikatowy kierunek studiów w WIT

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

studia inżynierskie
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

OPIS KIERUNKU

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

 • Analiza i modelowanie systemów biznesowych
 • Geoinformatyka
 • Informatyka stosowana

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

ANALIZA I MODELOWANIE SYSTEMÓW BIZNESOWYCH

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ?

Specjalność powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, na którym poszukiwani są specjaliści z obszaru analizy i projektowania metodami niezależnymi od technologii, tworzenia abstrakcyjnych modeli systemów i wymagań na nie. Rosnąca złożoność produktów inżynierii, fakt że oprogramowanie staje się częścią kolejnych konstrukcji np. telefonów, sprzętu AGD ale także samochodów czy pociągów i samolotów, powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów stosujących metody projektowania zorientowane na modele. Jest to interdyscyplinarna wiedza z obszaru inżynierii i architektury oprogramowania, podstaw filozofii, prawa oraz zarządzania. W ramach studiów studenci poznają sformalizowane notacje Object Management Group stanowiące standardowy zestaw narzędzi w tym obszarze wiedzy, zaawansowane narzędzia CASE oraz praktyczną wiedzę z zakresu prowadzeniu analiz i dokumentowaniu ich wyników oraz elementy prawa autorskiego i ochrony know-how.

Trzy główne obszary kompetencji specjalistów analizy danych

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

 • Praktyczną wiedza z zakresu prowadzeniu analiz i dokumentowania ich wyników
 • Znajomość notacji BPMN oraz notacji Barkera
 • Praktyczną wiedza z zakresy inżynierii procesów, znajomość technik modelowania i symulacji procesów
 • Umiejętności projektowania architektury systemów
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, hurtownie danych, architektury systemów informatycznych)
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Wiedza z zakresu inżynierii wymagań
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 • Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz utrzymania już funkcjonujących systemów
 •  Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 •  Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH?

Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:

 • analityka biznesowego
 • analityka systemowego
 • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
 • projektanta systemów informatycznych
 • specjalisty ds. utrzymania aplikacji

Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE :

 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych  z użyciem notacji UML
 • Analiza i modelowanie danych
 • Analiza organizacji i wymagań w oparciu o BABOK Guide
 • Analiza systemów zgodnie z notacją Barkera
 • Elementy analizy systemowej
 • Modelowanie i symulacja procesów biznesowych – BPMN
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania firmą
 • Systemy pojęciowe i ontologia
 • Podstawy inżynierii wymagań
 • Projektowanie architektury systemów
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
 • Utrzymanie systemów w organizacji zgodnie z zaleceniami ITIL
 • Warsztaty pracy grupowej AMS
 • Seminarium dyplomowe I , II

MOZLIWOŚĆ ZDOBYCIA 3 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW 

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

 • AgilePM Foundation
 • PRINCE2® Foundation
 • OMG Certified UML Professional 2™ Foundation
GEOINFORMATYKA

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ?

Większość współczesnych nowoczesnych systemów informatycznych swoją funkcjonalność opiera na dostępie do map cyfrowych począwszy od map adresowych, poprzez zdjęcia lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele infrastruktury technicznej. Mają one zastosowanie w wielu dziedzinach, np. zarządzanie kryzysowe, systemy dowodzenia, logistyka, meteorologia, energetyka, systemy nawigacyjne, gospodarka przestrzenna i wiele innych. Przykładem najprostszych zastosowań systemów informacji przestrzennej są powszechnie popularne serwisy takie jak: Google Maps czy Jak Dojadę. Dlatego program oferowanej specjalności z jednej strony obejmuje takie zagadnienia jak bazy danych przestrzennych, systemy GIS czy programowanie systemów SIP. Z drugiej strony geoinformatyka dotyczy takich zagadnień jak kartografia, czy geodezja i takich metod jakimi są fotogrametria, teledetekcja czy analizy danych przestrzennych.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE ?

Geoinformatyka jest to specjalność, która stanowi połączenie wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk geoinformacyjnych (kartografia, geodezja itp.). Po ukończeniu studiów w ramach projektowanej specjalności można będzie przykładowo znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach rządowych i resortowych zajmujące się zarządzaniem kryzysowym, dowodzeniem czy logistyką
 • jednostkach administracji samorządowej czy firmach zajmujących się pracami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania środowiskiem czy pracami geodezyjnymi.
 • firmach informatycznych przykładowo przy tworzeniu różnego typu geoportali, systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych
 • innych firmach, instytucjach czy sektorach gospodarki (energetyka, meteorologia, geologia, leśnictwo itd.) wykorzystujących systemy informacji przestrzennej

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH ?

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant systemów informacji przestrzennej na stanowisku:

 • projektanta systemów informacji przestrzennej
 • menedżera systemów informacji przestrzennej
 • analityka danych przestrzennych
 • specjalisty fotogrametrii i teledetekcji
 • specjalisty zajmującego się opracowaniem ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych

W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Bazy danych przestrzennych
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Programowanie SIP
 • Analiza danych przestrzennych
 • Wizualizacja danych 3D
 • Teledetekcja
 • Podstawy fotogrametrii
 • Podstawy geologii i geografii fizycznej
 • Miernictwo
 • Podstawy geofizyki
 • Podstawy kartografii
INFORMATYKA STOSOWANA

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ?

Firmy poszukują inżynierów specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy z jednej strony są partnerami kierownictwa firmy w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych, z drugiej – wykazują się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym i jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach specjalności Informatyka stosowana pozwala połączyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT a także zarządzania ich utrzymaniem.

ZDOBYTE KOMPETENCJE :

 • Umiejętność programowania w języku C# oraz w środowisku ORACLE
 • Znajomość podstaw języka Java, Python
 • Znajomość narzędzi ORACLE CASE w zastosowaniu do analizy i projektowania systemów
 • Znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, hurtownie danych, architektura SOA)
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 • Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz prowadzenia projektów wdrożeniowych i utrzymania już funkcjonujących systemów klasy CRM, ERP, BPM zarówno po stronie klienta jak i dostawcy
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH ?

Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:

 • inżyniera informatycznych systemów zarządzania
 • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
 • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
 • specjalisty ds. utrzymania aplikacji

Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Bazy danych II – SQL
 • Hurtownie danych
 • Pracownia programowania 1 (JAVA)
 • Podstawy programowania w języku PYTHON
 • Pracownia programowania 2 (PYTHON)
 • Systemy operacyjne
 • Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
 • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
 • Modelowanie i symulacje procesów - BPMN
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
 • Analiza danych - Big Data
 • Projektowanie i implementacja aplikacji biznesowych ORACLE
 • Warsztaty pracy grupowej IS
 • Seminarium dyplomowe I , II

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 3 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie następujących certyfikatów potwierdzających kompetencje:

 • AgilePMTM Foundation
 • OMG Certified UML Professional 2™ Foundation
 • PRINCE2® Foundation

więcej...


W piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością” – kierunek Informatyczne techniki zarządzania (studia I stopnia) - Wydział Informatycznych Technik Zarządzania zdobył:

 • Certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością 2020”
 • Certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”

Znakiem jakości – „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Wysokie zarobki
Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania WIT.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane