Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA - unikatowy kierunek studiów w WIT

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

studia inżynierskie
stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
Akademia WIT w Warszawie

OPIS KIERUNKU

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

 • Analiza i modelowanie systemów biznesowych
 • Geoinformatyka
 • Informatyka stosowana

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

ANALIZA I MODELOWANIE SYSTEMÓW BIZNESOWYCH

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ?

Specjalność powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, na którym poszukiwani są specjaliści z obszaru analizy i projektowania metodami niezależnymi od technologii, tworzenia abstrakcyjnych modeli systemów i wymagań na nie. Rosnąca złożoność produktów inżynierii, fakt że oprogramowanie staje się częścią kolejnych konstrukcji np. telefonów, sprzętu AGD ale także samochodów czy pociągów i samolotów, powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów stosujących metody projektowania zorientowane na modele. Jest to interdyscyplinarna wiedza z obszaru inżynierii i architektury oprogramowania, podstaw filozofii, prawa oraz zarządzania. W ramach studiów studenci poznają sformalizowane notacje Object Management Group stanowiące standardowy zestaw narzędzi w tym obszarze wiedzy, zaawansowane narzędzia CASE oraz praktyczną wiedzę z zakresu prowadzeniu analiz i dokumentowaniu ich wyników oraz elementy prawa autorskiego i ochrony know-how.

Trzy główne obszary kompetencji specjalistów analizy danych

ZDOBYTE KOMPETENCJE:

 • Praktyczną wiedza z zakresu prowadzeniu analiz i dokumentowania ich wyników
 • Znajomość notacji BPMN oraz notacji Barkera
 • Praktyczną wiedza z zakresy inżynierii procesów, znajomość technik modelowania i symulacji procesów
 • Umiejętności projektowania architektury systemów
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, hurtownie danych, architektury systemów informatycznych)
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
 • Wiedza z zakresu inżynierii wymagań
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 • Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz utrzymania już funkcjonujących systemów
 •  Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 •  Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH?

Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:

 • analityka biznesowego
 • analityka systemowego
 • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
 • projektanta systemów informatycznych
 • specjalisty ds. utrzymania aplikacji

Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej działalności z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE :

 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych  z użyciem notacji UML
 • Analiza i modelowanie danych
 • Analiza organizacji i wymagań w oparciu o BABOK Guide
 • Analiza systemów zgodnie z notacją Barkera
 • Elementy analizy systemowej
 • Modelowanie i symulacja procesów biznesowych – BPMN
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania firmą
 • Systemy pojęciowe i ontologia
 • Podstawy inżynierii wymagań
 • Projektowanie architektury systemów
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
 • Utrzymanie systemów w organizacji zgodnie z zaleceniami ITIL
 • Warsztaty pracy grupowej AMS
 • Seminarium dyplomowe I , II

MOZLIWOŚĆ ZDOBYCIA 3 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW 

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

 • AgilePM Foundation
 • PRINCE2® Foundation
 • OMG Certified UML Professional 2™ Foundation
GEOINFORMATYKA

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ?

Większość współczesnych nowoczesnych systemów informatycznych swoją funkcjonalność opiera na dostępie do map cyfrowych począwszy od map adresowych, poprzez zdjęcia lotnicze i satelitarne, po trójwymiarowe modele infrastruktury technicznej. Mają one zastosowanie w wielu dziedzinach, np. zarządzanie kryzysowe, systemy dowodzenia, logistyka, meteorologia, energetyka, systemy nawigacyjne, gospodarka przestrzenna i wiele innych. Przykładem najprostszych zastosowań systemów informacji przestrzennej są powszechnie popularne serwisy takie jak: Google Maps czy Jak Dojadę. Dlatego program oferowanej specjalności z jednej strony obejmuje takie zagadnienia jak bazy danych przestrzennych, systemy GIS czy programowanie systemów SIP. Z drugiej strony geoinformatyka dotyczy takich zagadnień jak kartografia, czy geodezja i takich metod jakimi są fotogrametria, teledetekcja czy analizy danych przestrzennych.

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE ?

Geoinformatyka jest to specjalność, która stanowi połączenie wiedzy z zakresu informatyki oraz nauk geoinformacyjnych (kartografia, geodezja itp.). Po ukończeniu studiów w ramach projektowanej specjalności można będzie przykładowo znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach rządowych i resortowych zajmujące się zarządzaniem kryzysowym, dowodzeniem czy logistyką
 • jednostkach administracji samorządowej czy firmach zajmujących się pracami w zakresie zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania środowiskiem czy pracami geodezyjnymi.
 • firmach informatycznych przykładowo przy tworzeniu różnego typu geoportali, systemów nawigacyjnych i lokalizacyjnych
 • innych firmach, instytucjach czy sektorach gospodarki (energetyka, meteorologia, geologia, leśnictwo itd.) wykorzystujących systemy informacji przestrzennej

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH ?

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant systemów informacji przestrzennej na stanowisku:

 • projektanta systemów informacji przestrzennej
 • menedżera systemów informacji przestrzennej
 • analityka danych przestrzennych
 • specjalisty fotogrametrii i teledetekcji
 • specjalisty zajmującego się opracowaniem ortofotomap na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych

W realizacji programu nauczania kładziemy nacisk na przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, stąd duży udział laboratoriów komputerowych, warsztatów i projektów w prowadzonych zajęciach.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Bazy danych przestrzennych
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Programowanie SIP
 • Analiza danych przestrzennych
 • Wizualizacja danych 3D
 • Teledetekcja
 • Podstawy fotogrametrii
 • Podstawy geologii i geografii fizycznej
 • Miernictwo
 • Podstawy geofizyki
 • Podstawy kartografii
INFORMATYKA STOSOWANA

SPECJALNOŚĆ NA STUDIACH INŻYNIERSKICH NA KIERUNKU INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ?

Firmy poszukują inżynierów specjalistów w dziedzinie zastosowań informatyki w biznesie, którzy z jednej strony są partnerami kierownictwa firmy w określaniu założeń i celów informatyzacji oraz podczas wdrażania i użytkowania systemów informatycznych, z drugiej – wykazują się podejściem inżynierskim w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Program studiów skierowany do przyszłych inżynierów-specjalistów dysponujących interdyscyplinarnym wykształceniem menedżersko-informatycznym i jest konsultowany z pracodawcami w celu dostosowania go do potrzeb rynku pracy. Ukończenie studiów w ramach specjalności Informatyka stosowana pozwala połączyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT a także zarządzania ich utrzymaniem.

ZDOBYTE KOMPETENCJE :

 • Umiejętność programowania w języku C# oraz w środowisku ORACLE
 • Znajomość podstaw języka Java, Python
 • Znajomość narzędzi ORACLE CASE w zastosowaniu do analizy i projektowania systemów
 • Znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
 • Znajomość nowoczesnych technologii informatycznych (cloud computing, narzędzia BI, hurtownie danych, architektura SOA)
 • Kompetencje inżynierskie w zakresie projektowania i implementacji rozwiązań IT
 • Specjalistyczne umiejętności wykorzystywania technologii informatycznych w zarządzaniu oraz prowadzenia projektów wdrożeniowych i utrzymania już funkcjonujących systemów klasy CRM, ERP, BPM zarówno po stronie klienta jak i dostawcy
 • Wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania, marketingu, rachunkowości finansowej, prawa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przedsięwzięć biznesowych opartych na technologiach teleinformatycznych i komputerowego wspomagania procesów zarządzania,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

KIM BĘDZIESZ PO STUDIACH ?

Znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach:

 • inżyniera informatycznych systemów zarządzania
 • konsultanta-specjalisty ds. wdrażania systemów informatycznych
 • menedżera-specjalisty ds. e-biznesu
 • specjalisty ds. utrzymania aplikacji

Będziesz także przygotowany do prowadzenia własnej firmy z wykorzystaniem możliwości, jakie dają techniki informatyczne.

W realizacji programu studiów kładziemy nacisk na umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji inżynierskich oraz narzędzi informatycznych w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych z pogranicza informatyki i biznesu. Dlatego w programie nauczania przewidziany jest duży udział laboratoriów komputerowych i projektów. Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English oraz języka informatycznego.

REALIZOWANE PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE:

 • Bazy danych II – SQL
 • Hurtownie danych
 • Pracownia programowania 1 (JAVA)
 • Podstawy programowania w języku PYTHON
 • Pracownia programowania 2 (PYTHON)
 • Systemy operacyjne
 • Projektowanie i tworzenie aplikacji internetowych
 • Bezpieczeństwo w systemach informatycznych
 • Modelowanie i symulacje procesów - BPMN
 • Przygotowanie do certyfikacji OMG Certified UML Professional 2TM Foundation
 • Analiza danych - Big Data
 • Projektowanie i implementacja aplikacji biznesowych ORACLE
 • Warsztaty pracy grupowej IS
 • Seminarium dyplomowe I , II

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA 3 MIĘDZYNARODOWYCH CERTYFIKATÓW

Studia w ramach tej specjalności umożliwiają uzyskanie następujących certyfikatów potwierdzających kompetencje:

 • AgilePMTM Foundation
 • OMG Certified UML Professional 2™ Foundation
 • PRINCE2® Foundation

więcej...


W piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością” – kierunek Informatyczne techniki zarządzania (studia I stopnia) - Wydział Informatycznych Technik Zarządzania zdobył:

 • Certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością 2020”
 • Certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”

Znakiem jakości – „Studia z Przyszłością” organizatorzy uhonorowali kierunek za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dodatkowo, studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”.

Wysokie zarobki
Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania WIT.
 

Powiązane kierunki

Informatyka w WIT- studia inżynierskie i magisterskie w Warszawie

Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane