Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Rok założenia: 1996 | Rektor: dr hab. inż. Maciej Krawczak

przejdź do spisu treści

Podnosimy kwalifikacje i umiejętności od ponad 20 lat.


Dlaczego warto wybrać studia w WITStudia licencjackie


GRAFIKA

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk o sztuce.

specjalności:

 • Grafika użytkowa,
 • Techniki multimedialne 

ZARZĄDZANIE

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk społecznych.

specjalności:

 • E-marketing, Business leadership,
 • Przedsiębiorczość w biznesie,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie informacjami.

Studia na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, będą współfinansowane ze środków UE. Semestralna opłata będzie wynosiła 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych). Oznacza to że każdy uczestnik projektu otrzyma  dofinansowanie do studiów w wysokości :  750 pln x 6 semestrów = 4500 pln


Studia inżynierskie


INFORMATYKA

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

specjalności:

 • Bazy danych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Technologia chmury obliczeniowej.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

specjalności:

 • Geoinformatyka,
 • Informatyka stosowana,
 • Zarządzanie projektami.


Studia magisterskie


GRAFIKA

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

specjalności:

 • Grafika cyfrowa;
 • Zaawansowane multimedia 

INFORMATYKA

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

specjalności:

 • Inżynieria programowo - sprzętowa

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra

specjalności:

 • Inżynieria procesów biznesowych;
 • Technologia blockchain w biznesie;
 • Zarządzanie w IT.

 

przejdź do spisu treści

GRAFIKA

PROGRAM STUDIÓW

Studia I stopnia – licencjackie na kierunku Grafika, w WIT prowadzone są od roku akademickiego 2009/2010 i funkcjonują obecnie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom naszym celem jest kształcenie studenta, który połączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Prowadzone w WSISiZ studia I stopnia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują moreSliceawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Program studiów dostosowany jest do wymagań rynku pracy. 

Wagę i rolę technologii multimedialnych w realizacji studiów określa fakt usytuowania Kierunku Grafika na Wydziale Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania – miejscu dysponującym dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

Realizowany w WSISiZ program studiów I stopnia na kierunku GRAFIKA został tak pomyślany, aby studenci nabywali zarazem dwie kategorie umiejętności:

 • Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.
 • Druga kategoria to poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów I stopnia będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

Oferowany program studiów I -szego stopnia na kierunku grafika, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:


ZARZĄDZANIE

STUDIA LICENCJACKIE NA KIERUNKU

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 6 SEMESTRÓW

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny –  menedżersko-informatyczny. Absolwenci łączą umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informatycznymi z wiedzą biznesową. Spełniają wymagania „versatilists” (ang. versatile – wszechstronny) i zgodnie z prognozami analityków  amerykańskiej firmy Gartner (wyznaczającej światowe standardy nauczania zarządzania) są i będą w najbliższej przyszłości pracownikami poszukiwanymi przez nowoczesne, innowacyjne, zinformatyzowane przedsiębiorstwa, w szczególności działające w sektorze nowych technologii.

Program jest stale unowocześniany tak, aby nadążał za szybkim postępem technologicznym. Uzupełniana jest lista przedmiotów a także korygowane są programy poszczególnych przedmiotów. Wprowadzane są nowe specjalności jako odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wydział współpracuje z firmami sektora IT. Pozwala to na prowadzenie na bieżąco badań kierunków rozwoju rynku IT, co przekłada się na zawartość programu kształcenia na kierunku zarządzanie. W programie kładzie się nacisk na przekazywanie zarówno najnowszych wyników badań naukowych, jak i ich zastosowań. Ścisły związek Uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, w tym zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej PAN, pozwolił na stworzenie programu kształcenia, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania, stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Program zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

przejdź do spisu treści

INFORMATYKA

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 7-8 SEMESTRÓW

OPIS KIERUNKU

Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych).

Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA.

Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie.

Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności.

Czwarty rok studiów inżynierskich, który w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) obejmuje już tylko jeden semestr, jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach oraz zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji; student przygotowuje pracę dyplomową.

Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości.

CZAS TRWANIA STUDIÓW

Studia I -szego stopnia w zależności od wybranego systemu  trwają 7 lub 8 semestrów:

 • stacjonarne (dzienne) 7 semestrów inżynier
 • niestacjonarne (zaoczne) 8 semestrów inżynier

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w WSISiZ na 2-letnch uzupełniających studiach II stopnia na kierunku „Informatyka” bądź w każdej uczelni która ma uprawnienia  do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „informatyka”.

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 7 SEMESTRÓW

OPIS KIERUNKU

Informatyczne Techniki Zarzadznia (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

przejdź do spisu treści

GRAFIKA

STACJONARNE (DZIENNE) I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 4 SEMESTRY

PROGRAM STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku GRAFIKA jest wszechstronny rozwój osobowości twórczej studenta w zakresie szeroko rozumianej grafiki cyfrowej i multimediów. Warto również podkreślić fakt, iż dzięki tak zaplanowanemu elastycznemu programowi nauczania możliwa będzie adaptacja toku studiów do indywidualnych potrzeb i umiejętności studenta (poprzez możliwość wyboru specjalności)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku GRAFIKA będzie posiadał umiejętności z zakresu projektowania graficznego, grafiki warsztatowej oraz multimediów, pozwalające na podejmowanie samodzielnych działań twórczych. Kładziony w trakcie studiów nacisk na szczegółową znajomość i biegłość w stosowaniu zaawansowanych programów do tworzenia i edycji grafiki zaowocuje swobodą w poruszaniu się w obszarze nowoczesnych technologii. Umiejętności warsztatowe absolwenta poparte będą gruntowną wiedzą z zakresu współczesnej kultury wizualnej i znajomością zaawansowanych zagadnień technologicznych, co umożliwi także objęcie stanowiska pracy polegającego na merytorycznym zawiadywaniem pracami dotyczącymi kreacji graficznej i jej publikacji na szeroko pojętych nośnikach medialnych.

Oferowany program studiów II -go stopnia na kierunku grafika, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Wyboru specjalności studenci dokonują podczas rekrutacji na studia.


INFORMATYKA

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 4 SEMESTRY

Studia magisterskie mają za zadanie przygotować absolwenta do pracy badawczo-rozwojowej lub naukowej w obszarze informatyki stosowanej. W związku z tym pierwszy semestr uzupełniających studiów II stopnia ugruntowuje i rozszerza wiedzę matematyczną studenta oraz jego znajomość teoretycznych podstaw informatyki. 

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych na kierunku informatyka w specjalności:

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki.


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 3 SEMESTRY

OPIS KIERUNKU

Informatyczne Techniki Zarządzania (ITZ) – to nowy unikatowy kierunek studiów zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku.

ITZ – to kierunek studiów zapewniający pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Przyjęta koncepcja studiów umożliwia bowiem łączenie gruntownego opanowania najnowszych osiągnięć teorii i praktyki zarządzania i zarazem stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji. Opracowany program nauczania jest nastawiony na zdobycie przez studentów umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów menedżerskich, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.

ABSOLWENT STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ITZ WYKAZUJE SIĘ

 • pogłębioną wiedzą specjalistyczną, w szczególności z zakresu: komputerowego wspomagania decyzji, modelowania, symulacji i reengineeringu procesów biznesowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania projektami, w tym projektowania i wdrażania systemów informatycznych, zarządzania strategicznego z uwzględnieniem aspektów finansowych, marketingowych i innowacyjności,
 • zdolnością abstrakcyjnego myślenia i krytycznej interpretacji wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin, umożliwiającej wieloaspektową analizę systemów i procesów, a także umiejętnością jej zastosowania do rozwiązywania problemów menedżerskich,
 • przygotowaniem do aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, w tym umiejętnością podejmowania decyzji w warunkach ryzyka z uwzględnieniem czynników wewnętrznych przedsiębiorstwa i jego otoczenia,
 • umiejętnością wykorzystania nowoczesnych, wyspecjalizowanych pakietów komputerowych i systemów informatycznych, a także zaawansowanych metod ilościowych (metody statystyczne (big data i data mining), optymalizacyjne, metody sztucznej inteligencji) wspomagających podejmowanie decyzji,
 • umiejętnością planowania, realizacji i oceny efektywności złożonych przedsięwzięć organizacyjnych i/lub biznesowych, w tym projektów międzynarodowych,
 • umiejętnością samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badań z wykorzystaniem aparatu badawczego i danych źródłowych, stanowiącą przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich,
 • umiejętnościami miękkimi w zakresie komunikacji interpersonalnej, m. in. umiejętnością współpracy w zespole, kierowania zespołem, prowadzenia negocjacji,
 • profesjonalizmem i etyczną postawą w działaniu zawodowym,
 • zdolnością uczenia się i rozwoju zawodowego oraz uświadomieniem potrzeby ciągłego doskonalenia kwalifikacji i uzupełniania wykształcenia zgodnie ze zmieniającymi się warunkami rynku pracy, co przygotowuje do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych.

SPECJALNOŚCI

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, którego realizacja rozpoczęta została  w roku akademickim 2016/2017,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych  II stopnia w zakresie następujących specjalności :

przejdź do spisu treści

Certyfikowany analityk systemów IT

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy poznają tajniki pracy analityków i projektantów systemów informatycznych obejmujące m.in. następujące elementy:

 • Potwierdzona certyfikatem znajomość znajomość standardu UML,
 • Potwierdzona certyfikatem znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań,
 • Znajomość zagadnień inżynierii procesów,
 • Umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN przy pomocy pakietu ADONIS,
 • Znajomość notacji Barkera w zakresie analizy systemów,
 • Umiejętność analizy organizacji i wymagań w oparciu o BABOK® Guide,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Cyfryzacja w administracji

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy zapoznają się ze współczesnymi rozwiązaniami informatycznymi stosowanymi w pracy administracji. Oferowane studia pozwolą na uzyskanie europejskiego certyfikatu wiedzy teleinformatycznej w administracji publicznej jak strukturach unijnych - ECDL oraz rozszerzą umiejętności w takich zakresach jak:

 • inżynieria wymagań użytkownika w zakresie wdrażania systemów informatycznych w administracji,
 • analiza potrzeb informacyjnych w strukturach administracji w aspekcie jej cyfryzacji
 • metodyk zarządzania wdrożeniem systemów informatycznych w zakresie studium wykonalności jak i organizacyjnym, czy finansowym,
 • podstaw tworzenia wirtualności usług poprzez możliwości funkcjonalne architektury e-urzedu,
 • praktycznego nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie uzyskania certyfikatu ECDL jako wymogu Unii Europejskiej w zakresie profesjonalizmu urzędnika administracji.

Grafika komputerowa

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wiedzy ogólnoplastycznej i grafiki projektowej
 • reprezentacji, przetwarzania i kompresji obrazów cyfrowych
 • wykonywania projektów graficznych 2D w obszarze grafiki rastrowej (Adobe Photoshop) i wektorowej (Adobe Illustrator)
 • podstaw projektowania graficznego w Internecie
 • architektury informacji, technologii tworzenia i zasad projektowania witryn WWW
 • przygotowania publikacji do druku zgodnie ze standardami DTP
 • tworzenia animacji dwuwymiarowych
 • kreowania wirtualnych obiektów trójwymiarowych
 • podstaw tworzenia efektów specjalnych i montażu filmu cyfrowego (Adobe After Effects)
 • tworzenia filmów cyfrowych w oparciu o własne projekty, rysunki, materiały fotograficzne i filmowe
 • posługiwania się profesjonalnymi pakietami oprogramowania przy projektowaniu graficznym 2D i 3D (Adobe Photoshop, Illustrator, IndDesign, After Effects, Autodesk 3ds Max)

W zależności od przygotowania i liczby słuchaczy są organizowane grupy na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Kwalifikacja do grup jest dokonywana na podstawie dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Studia przeznaczone są absolwentów różnych kierunków studiów na wyższych uczelniach, którzy potrafią posługiwać się aplikacjami komputerowymi i chcą nabyć lub poszerzyć umiejętności w zakresie grafiki komputerowej. Mogą na studiach wzbogacić wiedzę ogólnoplastyczną i rozwinąć umiejętności projektowania graficznego w różnych dziedzinach z wykorzystaniem profesjonalnych pakietów oprogramowania oraz zrozumieć techniczne aspekty kreowania obrazu cyfrowego 2D i 3D.

Kwalifikacja na studium oraz podział na grupy są dokonywane na podstawie nadesłanych dokumentów: cv, listu motywacyjnego, ankiety i ewentualnie portfolio prac plastycznych w formatach cyfrowych.


Inspektor ochrony danych osobowych

POZIOM PODSTAWOWY, POZIOM ZAAWANSOWANY

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Rozporządzenia RODO i Ustawy w działalności:

 • Organów publicznych
 • Podmiotów publicznych
 • Jednostek biznesu
 • Jednostek ochrony zdrowia
 • Sądów powszechnych
 • Sektora MSP
 • Innych organizacji

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych
 • osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora
 • doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji

oraz:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, radcy, konsultanci, współpracownicy)

Inżynieria menedżerska

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy poznają różne aspekty wpływające na skuteczność współczesnego menedżera. Zdobywają niezbędną wiedzę i kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość pryncypiów zarządzania programami stanowiącymi istotny element realizacji strategii organizacji potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • znajomość dobrych praktyk zawartych w Change Management przedstawiających proces przeprowadzania zmian w organizacji w kontekście pojedynczych osób oraz relacji między nimi potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • znajomość metodyki ITIL, opisującej najbardziej powszechne na świecie podejście do zarządzania usługami IT, potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego
 • korzyści dla organizacji wynikające z zastosowania metodyki ITIL,
 • zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę
 • zrozumienie znaczenia problematyki bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania potwierdzone certyfikatami ukończenia szkolenia akredytowanego
 • znajomość roli współczesnych technologii informatycznych we wspomaganiu pracy menedżera (Technologie BI, Cloud computing)

Zarządzanie projektami

POZIOM PODSTAWOWY, POZIOM ZAAWANSOWANY

NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) 2 SEMESTRY

Podczas studiów uczestnicy poznają specyfikę zarządzania projektami. Zdobywają niezbędne kompetencje obejmujące między innymi:

 • znajomość metodyki zarządczej PRINCE2 potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego ,
 • znajomość metodyk wytwórczych AGILE, także potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego oraz kurs dedykowany SCRUM przygotowujący do egzaminu certyfikującego Professional Scrum Foundations (PSF),
 • znajomość metody łańcucha krytycznego,
 • umiejętność zarządzania ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® potwierdzona certyfikatem ukończenia szkolenia akredytowanego,
 • umiejętność przeprowadzenia analizy finansowej projektu
 • wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania jakością, zmianą oraz ryzykiem w projekcie,
 • umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Ponadto uczestnicy otrzymają vouchery umożliwiające podejście do międzynarodowych egzaminów certyfikujących z AgilePM, M_o_R, PRINCE2 i SCRUM w bardzo atrakcyjnych cenach.

Studia licencjackie

GRAFIKA

specjalności:

 • Grafika użytkowa,
 • Techniki multimedialne 

ZARZĄDZANIE

specjalności:

 • E-marketing, Business leadership,
 • Przedsiębiorczość w biznesie,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie informacjami.

Studia inżynierskie

INFORMATYKA

specjalności:

 • Bazy danych,
 • Inżynieria oprogramowania,
 • Technologia chmury obliczeniowej.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

specjalności:

 • Geoinformatyka,
 • Informatyka stosowana,
 • Zarządzanie projektami.

Studia magisterskie

GRAFIKA

specjalności:

 • Grafika cyfrowa;
 • Zaawansowane multimedia 

INFORMATYKA

specjalności:

 • Inżynieria programowo - sprzętowa

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

specjalności:

 • Inżynieria procesów biznesowych;
 • Technologia blockchain w biznesie;
 • Zarządzanie w IT.

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyczne techniki zarządzania Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

WEŹ UDZIAŁ W DNIU OTWARTYM W WIT

6 LIPCA, NEWELSKA 6, WARSZAWA

czytaj dalej

Czwarta publiczna prezentacja najlepszych dyplomów kierunku Grafika WIT

Wyróżnione najlepsze dyplomy z ostatniego rocznika 2017/2018 pięknie pokazują, że błyskotliwa forma nie musi oznaczać zmanierowania. Młodzi artyści podejmują różnorodne tematy czyniąc je ciekawymi.

czytaj dalej

SUPER ZAROBKI ABSOLWENTÓW WIT NA TLE WARSZAWSKICH UCZELNI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pokazujący m.in. zarobki absolwentów uczelni polskich.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie