Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Szkoła Filmowa

Warszawska Szkoła Filmowa

Rok założenia: 2004 | Rektor: prof. Janusz Majewski

przejdź do spisu treści


Warszawska Szkoła Filmowa
to największa niepubliczna uczelnia filmowa w Polsce i jedyna wyższa szkoła filmowa w stolicy. Siedziba uczelni mieści się na warszawskim Żoliborzu. 

Uczelnia zapewnia praktyczną edukację i najlepszych wykładowców. Rzemiosła artystycznego uczą tutaj najwybitniejsi specjaliści i osobowości polskiego kina: Bogusław Linda, dr Maciej Ślesicki (kanclerz WSF), prof. Krzysztof Zanussi, prof. Bogdan Dziworski, prof. Janusz Majewski, dr hab. Andrzej Ramlau, dr Andrzej Domalik, dr Andrzej Jarosiewicz Magdalena Łazarkiewicz,  Lidia Popiel i inni.
Atuty Warszawskiej Szkoły Filmowej:
 • Praktyczna nauka umiejętności pracy na planie filmowym jest priorytetem uczelni.

 • Nasi studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach prowadzonych przez aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska filmowego. 

 • Aktywna współpraca studentów przy produkcji filmów dyplomowych, podczas ogólnowydziałowych warsztatów i przy indywidualnych ćwiczeniach reżyserskich, operatorskich i aktorskich. 

 • Nacisk na umiejętność współpracy między poszczególnymi pionami, tak aby nasi absolwenci opuścili Szkołę gotowi do pracy na planach filmowych i telewizyjnych. 

 • Uprzywilejowana pozycja startowa absolwentów ze względu na edukację praktyczną.

Szkoła, poza praktyczną edukacją, organizuje wydarzenia na skalę międzynarodową - zaprasza gwiazdy światowego i polskiego filmu oraz teatru. Do tej pory uczelnię odwiedzili m.in.: Izabella Rossellini, Laura Dern, Patrick Swayze, Lisa Niemi, Claude Lelouch, Miroslav Ondříček, Jiři Menzel, Agnieszka Holland, Beata Tyszkiewicz, Feliks Falk i Krzysztof Krauze.
STUDIA LICENCJACKIE:
 • Reżyseria
 • Sztuka operatorska
 • Aktorstwo nowych mediów
 • Filmoznawstwo praktyczne JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE!
 • Montaż filmowy
 • Produkcja filmowa i telewizyjna
 • Fotografia
 • Ekonomia kultury – menadżer kultury JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE!
 • Reżyseria i produkcja gier wideo JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE!
(partnerzy: CD PROJEKT i Techland)

PODYPLOMOWE PRAKTYCZNE STUDIA WARSZTATOWE:
 • Reżyseria filmowa w praktyce
 • Warsztat scenarzysty filmowego i telewizyjnego
 • Warsztat kreatywnego producenta filmowego
ROCZNE KURSY:
 • Filmowy
 • Aktorski
 • Scenariuszowy
 • Montażu

przejdź do spisu treści
REŻYSERIA

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia na kierunku Reżyserii przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci zdobędą umiejętności niezbędne do pracy nad różnymi formami filmowymi. Będą też mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych, w tym w mediach i telewizji.
Program nauczania zawiera przedmioty kierunkowe, dotyczące różnych etapów i aspektów kreacji dzieła filmowego (m.in. podstawy języka filmu, inscenizacji, pracy z aktorem, elementy produkcji i post-produkcji filmu) oraz ogólne (m.in. historia filmu, historia sztuki, antropologia kultury).
Tok studiów przewiduje zajęcia prowadzone w warunkach planu filmowego, pozwalające na efektywną naukę praktycznych umiejętności składających się na warsztat pracy reżysera oraz realizację samodzielnych ćwiczeń / etiud filmowych podczas każdego roku nauki.
Nauka na kierunku Reżyseria w specjalności Reżyseria Filmowa trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennnym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

PRZEDMIOTY:
 • Film współczesny - Język filmu, dr Maciej Ślesicki
 • Warsztat filmu fabularnego, Jarosław Kupść
 • Inscenizacja, dr hab. Sławomir Kryński
 • Podstawy pracy z kamerą, Andrzej Wolf
 • Sztuka operatorska I (1-szy rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Sztuka operatorska II (2-gi rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Nowe technologie w filmie i TV, mgr inż. Dariusz Jankowski
 • AVID Wprowadzenie do montażu filmowego, mgr Zbigniew Niciński
 • Scenariusz serialu telewizyjnego, mgr Agnieszka Kruk
 • Wprowadzenie do scenariopisarstwa, mgr Agnieszka Kruk
 • Antropologia kultury, dr Bożena Józefów-Czerwińska
 • Historia filmu polskiego, dr Paulina Kwiatkowska
 • Historia powszechna kina, dr Paulina Kwiatkowska
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego, dr Andrzej Kołodyński
 • Kultura popularna, dr Marta Hauschild

REŻYSERIA I PRODUKCJA GIER WIDEO

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia mają dać absolwentom pełną wiedzę na temat procesu produkcyjnego gier oraz praktyczną wiedzę w zakresie projektowania gier, podstaw programowania gier oraz wytwarzania wszystkich elementów niezbędnych do stworzenia gry, tzw. cyfrowych assetów.
Skierowane są głównie do ludzi, którzy są zainteresowani tworzeniem własnych studiów tworzących gier, albo chcą kierować od strony kreatywnej pracami całych zespołów lub znaczących działów.
Nie zamierzamy tworzyć specjalistów doskonale radzących sobie w każdej dziedzinie składającej się na produkcję gier, bo to niemożliwe. Chcemy jednak, aby absolwenci otrzymali wszechstronną i pełną wiedzę na temat narzędzi i procesów stosowanych we wszystkich dziedzinach niezbędnych przy produkcji współczesnych gier. 
Chcemy, aby absolwenci byli wizjonerami, którzy pokierują swoimi własnymi zespołami w celu tworzenia oryginalnych i nietuzinkowych gier, oraz aby nie bali się także różnorakich wyzwań na etatach w funkcjonujących już firmach branży gier wideo.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:
 • Wprowadzenie do gier video
 • Projektowanie gier
 • Produkcja gier
 • Cyfrowa kreacja artystyczna
 • Podstawy programowania gier
 • Warsztat projektowania gier
 • Warsztat tworzenia gier
 • Techniki filmowe w grach
 • Biznes produkcji gier
TRYB NAUKI

Stacjonarne studia pierwsze stopnie, trwające 6 semestrów, zakończone pracą dyplomową, czyli własną grą.

JEDYENE TAKIE STUDIA W POLSCE!

Większość czasu studiów do zajęcia poświęcone zdobywaniu praktycznej wiedzy w zakresie narzędzi i procesów używanych przez poszczególne działy typowej produkcji, które na licznych zajęciach warsztatowych będą zamieniały się we własne kreacje studentów. Studenci nie tylko będą uczyć się jak produkuje się gry wideo, ale będą je samodzielnie tworzyć.
Nigdzie w Polsce nie ma kierunku tak kompleksowo podchodzącego do tematyki produkowania i reżyserowania gier wideo, jak planowany kierunek. Chcemy kształcić nie specjalistów w konkretnej dziedzinie, ale kreatywnych leaderów, który skutecznie będą w stanie budować dobre zespoły i dobrze nimi kierować. Chcemy oprzeć się na aktywnych specjalistach z branży, aby mieć pewność, że przekazywana wiedza jest na czasie i ma praktyczne zastosowanie.

KIERUNEK OPERATORSKI - OBRAZ MULTIMEDIALNY

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Obraz Multimedialny to kierunek którego celem jest wszechstronne przygotowanie studentów do pracy w charakterze operatora obrazu. Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w przestrzeni rzeczywistej (plan filmowy, studio telewizyjne, studio fotograficzne) jak i wirtualnej (efekty komputerowe, animacja, multimedia). W programie nauczania znajdują się przedmioty kierunkowe (m.in.: podstawy sztuki operatorskiej, cyfrowy zapis obrazu w technologii klasycznej i stereoskopowej, kreacja efektów komputerowych, post-produkcyjna obróbka obrazu) oraz ogólne (m.in.: historia filmu, historia sztuki, antropologia kultury).
Obok klasycznych pryncypiów sztuki operatorskiej, a więc ogólnej wiedzy humanistycznej, estetyki i dramaturgii obrazu oraz umiejętności jego rejestracji, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kreowania przestrzeni wirtualnej 2D i 3D, komputerowych efektów specjalnych oraz coloringu. Absolwenci kierunku będą mieli kwalifikacje niezbędne w pracy operatora utworów multimedialnych i audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem filmu i telewizji. 

Tryb nauki 
Nauka na kierunku Obraz Multimedialny trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

PRZEDMIOTY:
 • Podstawy pracy z kamerą, Andrzej Wolf
 • Sztuka operatorska I (1-szy rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Sztuka operatorska II (2-gi rok nauki), dr hab. Andrzej Ramlau
 • Nowe technologie w filmie i TV, mgr inż. Dariusz Jankowski
 • Film współczesny - Język filmu, dr Maciej Ślesicki
 • Warsztat filmu fabularnego, Jarosław Kupść
 • Inscenizacja, dr hab. Sławomir Kryński
 • AVID Wprowadzenie do montażu filmowego, mgr Zbigniew Niciński
 • Scenariusz serialu telewizyjnego, mgr Agnieszka Kruk
 • Wprowadzenie do scenariopisarstwa, mgr Agnieszka Kruk
 • Antropologia kultury, dr Bożena Józefów-Czerwińska
 • Historia filmu polskiego, dr Paulina Kwiatkowska
 • Historia powszechna kina, dr Paulina Kwiatkowska
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego, dr Andrzej Kołodyński

KIERUNEK AKTORSKI - AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studenci kierunku aktorskiego (Aktorstwo Nowych Mediów) przejdą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu. 
Studenci uzyskają unikalne kompetencje aktorskie w zakresie szermierki historycznej, jazdy konnej, tańca kostiumowego, pantomimy, podstaw sztuki kaskaderskiej, pracy na realistycznym i wirtualnym planie filmowym oraz pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii i form komunikacji z odbiorcą. Uzyskają wiedzę na temat specyfiki środków wyrazu towarzyszących zarówno tradycyjnym jak i najnowszym formom wypowiedzi artystycznej. Nabędą umiejętności dotyczące kreacji i prezentacji własnego wizerunku, budowania relacji środowiskowych oraz zawodowych. 
Tok nauki obejmuje zajęcia praktyczne, gdzie oprócz klasycznych ćwiczeń aktorskich przewidziano zajęcia o charakterze warsztatowym, odbywające się w warunkach planu filmowego oraz zajęcia plenerowe na finansowanym przez uczelnię, dwutygodniowym obozie konno-szermierczym, podczas którego studenci uczą się jeździć konno i poznają podstawy władania białą bronią. 
W odróżnieniu od państwowych szkół teatralnych, studenci od samego początku uczą się pracy z kamerą oraz współpracy z reżyserem i operatorem filmowym, a także elementów technicznych koniecznych do pracy w filmie i telewizji - kierunków montażowych, chodzenia "po świetle", itp.

Tryb nauki
Nauka na kierunku Aktorstwo Nowych Mediów trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

Wybrane przedmioty z programu kierunku aktorskiego:
 • Podstawowa technika aktorska
 • Monolog aktorski wg Meisnera
 • Proza - Opowiadanie w trzeciej osobie - Monolog
 • Wiersz
 • Sceny z filmu i dramatu
 • Piosenka
 • Technika mowy
 • Kultura słowa - emisja głosu
 • Ruch sceniczny - podstawy pantomimy i tańca współczesnego
 • Ruch sceniczny - podstawy tańców kostiumowych i historycznych
 • Aktor przed kamerą - Podstawy języka filmu
 • Techniki cyfrowe w pracy aktora
 • Podstawy jazdy konnej
 • Podstawy szermierki
 • Wychowanie fizyczne z elementami kaskaderki
 • Prawo autorskie
 • Historia kultury i sztuki
 • Antropologia kultury
 • Ewolucja stylu aktorstwa filmowego
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina

FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Propozycja Warszawskiej Szkoły Filmowej adresowana jest do osób, które chcą połączyć rzetelne wykształcenie kulturoznawcze i filmoznawcze z opanowaniem licznych umiejętności praktycznych. Nabyte umiejętności mają szerokie zastosowanie we współczesnym świecie mediów, kinematografii i w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych. Stanowią także przepustkę do dalszych studiów filmowych, z kierunkiem reżyserii na czele. 
W ciągu trzech lat studiów studenci gruntownie poznają historię filmu, kierunki rozwoju kina współczesnego, teorię filmu, których nauczać będą najbardziej znani polscy filmoznawcy. Jednocześnie, pod okiem praktyków kina, będą pisać scenariusze i kręcić własne filmy. 
Przewaga WSF nad tradycyjnymi kierunkami filmoznawczymi polega na tym, że studia te odbywają się w ramach kierunku Reżyseria, a absolwenci licencjackich studiów na tym kierunku nabierają umiejętności kwalifikujących do pracy na profesjonalnych planach filmowych w charakterze asystenta reżysera, II reżysera lub reżysera krótkich form filmowych. Znajomość zasad scenariopisarstwa, narracji, reżyserii, techniki filmowej, pracy z aktorem, montażu i udźwiękowienia da naszym absolwentom nie tylko większe szanse zawodowe, ale także większą wiarygodność – będą pisać i mówić o tym, z czym sami zmagali się jako początkujący twórcy filmowi. 
Drugim wyróżnikiem warszawskiego filmoznawstwa jest jego praktyczny profil. Studenci od pierwszego do ostatniego semestru piszą – od krótkich form typu zapowiedź, streszczenie, komunikat prasowy do recenzji i eseju. Poznają zasady dziennikarstwa klasycznego, internetowego, podstawy pracy w radiu i telewizji. Będą uczyli się pisać nie tylko o filmach fabularnych, ale i o animacji, dokumencie, poznają podstawy komunikowania społecznego i public relations, mogą także specjalizować się w rzadszych dziedzinach, jak przemysł filmowy czy animacja kultury filmowej.
Warszawska Szkoła Filmowa przygotowuje absolwentów do pracy w charakterze programatora festiwali filmowych, specjalisty w dziedzinie edukacji filmowej, nowych mediów, zakupów programowych, menedżera i animatora kultury. To propozycja, jakiej na próżno szukać w programach największych polskich uczelni. 
Filmoznawstwo Praktyczne to kierunek stworzony przez aktywnych uczestników życia filmowego w Polsce, którzy, uważnie je od wielu lat obserwując i opisując, potrafią określić jego największe problemy, wyzwania i potrzeby rynku pracy.

Tryb nauki
Nauka na kierunku Reżyseria w specjalności Filmoznawstwo Praktyczne trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Studia kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

Wybrane przedmioty z programu FILMOZNAWSTWA PRAKTYCZNEGO:
 • Wstęp do filmoznawstwa
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego
 • Warsztaty krytyki filmowej
 • Analiza filmu
 • Animacja kultury filmowej
 • Telewizja i nowe media
 • Teoria i praktyka filmu reklamowego
 • Programowanie filmowe i TV
 • Język filmu i podstawy reżyserii filmowej
 • Warsztat filmu fabularnego
 • Estetyka filmu animowanego
 • Podstawy pracy z kamerą
 • Podstawy wiedzy o świetle i technikach zdjęciowych
 • Estetyka filmu dokumentalnego
 • Warsztat filmu dokumentalnego
 • Podstawy dramaturgii filmowej
 • Antropologia kultury
 • Historia kultury i sztuki
 • Podstawy psychologii
 • Praca aktora nad rolą
 • Style aktorstwa filmowego
 • Produkcja filmowa - Zawody filmowe
 • Muzyka filmowa
 • Realizacja dźwięku w filmie (podstawy)
 • Podstawy montażu filmowego (podstawy)
 • Prawo autorskie
 • Technologia informacyjna

MONTAŻ FILMOWY

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Program nauczania obejmuje zagadnienia bezpośrednio związane ze sztuką montażu różnych form filmowych i warsztatem reżyserii filmowej - podstawy pracy z kamerą i reżyserii filmowej, podstawy języka filmowego i montażu, montaż fabularny i dokumentalny, różne style opowiadania filmowego i wynikające z nich skutki montażowe, budowanie rytmów w scenach aktorskich, budowanie dramaturgii akcji, techniki montażu oddające strukturę czasu i przestrzeni w filmie. Studenci poznają podstawy budowy obrazu ekranowego oraz technik cyfrowych współczesnych systemów komputerowych. Dopełnieniem programu są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki. 

Wybrane przedmioty z programu MONTAŻU FILMOWEGO:
 • Technologia montażu cyfrowego
 • Podstawy montażu filmowego
 • Język filmu w montażu
 • Montaż fabularny
 • Montaż dokumentalny
 • Język filmu. Podstawy reżyserii filmowej
 • Warsztat filmu fabularnego
 • Estetyka filmu dokumentalnego
 • Warsztat filmu dokumentalnego
 • Podstawy dramaturgii filmowej
 • Podstawy wiedzy o świetle i technikach zdjęciowych
 • Podstawy pracy z kamerą
 • Realizacja dźwięku w filmie
 • Compositing i efekty specjalne
 • Muzyka filmowa
 • Prawo autorskie
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina
 • Kierunki rozwoju filmu współczesnego
 • Historia idei
 • Historia kultury i sztuki
 • Podstawy psychologii
 • Antropologia kultury 
W trakcie nauki studenci realizują praktyczne ćwiczenia montażowe mające na celu naukę montażu na potrzeby form fabularnych i dokumentalnych, uwzględniając różnice techniki montażowej w zależności od rodzaju materiałów wyjściowych. Uczelnia zapewnia stanowiska montażowe do ćwiczeń podczas zajęć i do ćwiczeń indywidualnych. Tok nauki przewiduje zajęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidualną nad własnymi ćwiczeniami montażowymi.
Studenci uczestniczą w zajęciach ogólnowydziałowych, projekcjach filmowych oraz w spotkaniach i wykładach prowadzonych przez specjalnych gości uczelni.
Tryb nauki
Nauka na kierunku Reżyseria w specjalności Montaż Filmowy trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata


ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Studia przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie organizatora produkcji lub producenta w przemyśle filmowym i kulturalno-rozrywkowym. Program nauczania obejmuje cały szereg przedmiotów zawodowych, tworzących warsztat kierownika produkcji i producenta. 
Studenci poznają specyfikę polskiego rynku medialnego oraz poznają podstawy dramaturgii filmowej, reżyserii, sztuki operatorskiej, scenografii, udźwiękowienia, montażu. Nauczą się przygotowywać plan kalendarzowy filmu, plany produkcyjne, szczegółowy kosztorys produkcji oraz dokumenty finansowo – produkcyjne. 
Studenci poznają technologię produkcji filmu. Duży nacisk w programie nauczania kładzie się na nowoczesne środki produkcji, postprodukcji i dystrybucji filmów i produkcji audiowizualnych. Ćwiczenia obejmują wykonanie sprawozdania organizacyjno – ekonomicznego wraz z kosztorysem wynikowym filmu, budżetu P&A oraz media-planu dla całego okresu promocji filmu od developmentu do ostatniego okna eksploatacji. Ćwiczenia praktyczne uczą przygotowywania pakietów i wniosków o finansowanie produkcji oraz prezentacji sponsorskich i promocyjnych opartych o pracę w grupie w połączeniu z umiejętnością wystąpień publicznych.
Program nauczania obejmuje zagadnienia z obszaru nauk prawnych i ekonomicznych: prawo własności intelektualnej, przepisy prawne dotyczące zatrudniania i opodatkowania przedstawicieli wszystkich profesji związanych z filmem, zasady kosztorysowania i budżetowania filmu, podstawy księgowości i rachunkowości. 
Dopełnieniem są przedmioty dotyczące historii powszechnej filmu, historii filmu polskiego oraz historii kultury i sztuki. Tok nauki przewiduje zajęcia dydaktyczne o charakterze warsztatowym i analitycznym oraz pracę indywidualną przy realizacji produkcji filmowych studentów reżyserii. 
Tryb nauki
Nauka na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w specjalności Organizacja Produkcji Filmowej trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

Wybrane przedmioty z programu PRODUKCJI FILMOWEJ:
 • Organizacja i ekonomika produkcji filmowej i kinematografii (ogólne pojęcia)
 • Technologia produkcji filmowej
 • Specyfika produkcji filmowych
 • Planowanie produkcji i kosztów filmu
 • Analiza i rozliczanie budżetu filmowego
 • Podstawy wiedzy o świetle i technikach zdjęciowych
 • Sztuka operatorska - realizacja zdjęć i oświetlenia
 • Język filmu i podstawy reżyserii filmowej
 • Podstawy realizacji dźwięku w filmie
 • Podstawy zagadnień inscenizacji (scenografia)
 • Podstawy sztuki montażu
 • Postprodukcja
 • Development filmu w Polsce
 • Marketing dystrybucji filmu i PR
 • Dystrybucja w nowych mediach i na nowych polach eksploatacji
 • Kooprodukcje międzynarodowe
 • Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne
 • Podstawy ekonomii i finansów
 • Podstawy rachunkowości
 • Podstawy zarządzania
 • Ekonomia i ekonomika kultury i mediów
 • Encyklopedia prawa i prawo gospodarcze
 • Prawo autorskie i umowy
 • Historia filmu polskiego
 • Historia powszechna kina
 • Historia kultury i sztuki
 • Sztuka negocjacji
 • Podstawy psychologii

FOTOGRAFIA

TRZYLETNIE STUDIA LICENCJACKIE

Absolwenci Fotografii zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do świadomego kształtowania własnej ścieżki twórczej i podjęcia działalności zawodowej w powiązaniu z mediami, wydawnictwami, galeriami sztuki. Będą przygotowani do prezentacji portfolio i różnych form sprzedaży własnych prac. 

Podczas trzyletniego toku nauki studenci uczestniczą w zajęciach dotyczących różnych aspektów i form fotografii (m.in.: fotografia reklamowa, portretowa, architektury, mody, akt i fotoreportaż) i przygotowują się do pracy w środowisku tradycyjnych technik fotograficznych oraz nowych, cyfrowych technologii zdjęciowych i technologii obróbki obrazu. 
Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne prowadzone w studio fotograficznym, w ciemni oraz zajęcia plenerowe. Nieodzownym elementem procesu nauczania są także zajęcia rozwijające wiedzę ogólną z zakresu kultury i sztuki oraz ćwiczenia dotyczące kreacji obrazu filmowego i audiowizualnego.

Tryb nauki
Nauka na kierunku Obraz Multimedialny w specjalności Fotografia trwa 3 lata (6 semestrów). Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zaocznym) i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu licencjata.

WYKŁADOWCY
prof. Bogdan Dziworski
dr hab. Prot Jarnuszkiewicz prof. ASP - narracja fotograficzna
Lidia Popiel - portret
Piotr Kucia - moda, reklama
Krzysztof Gierałtowski - portret subiektywny
Marlena Bielińska - moda, portret
Olek Iwaszkiewicz - architektura i wnętrza
Robert Sobociński - fotografia reklamowa produktu
dr Mariusz Wideryński - architektura i pejzaż
Jerzy Gumowski – fotoreportaż
przejdź do spisu treści

PRAKTYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE:
 • Warsztat Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej

 • Warsztat Scenarzysty Filmowego i Telewizyjnego

 • Warsztat Producenta Filmowego i Telewizyjnego

Studia trwają trzy semestry. Dwa semestry mają charakter warsztatowy. Trzeci jest przeznaczony na przygotowanie praktycznej pracy dyplomowej pod okiem opiekuna.

Pracą dyplomową jest film, scenariusz, lub przygotowany do produkcji projekt filmowy.

Rekrutacja na studia polega na egzaminie wstępnym z ogólnej wiedzy o filmie i sztuce. oraz na ocenie złożonego projektu filmowego lub scenariuszowego.


Reżyseria Filmowa w praktyce:

Studia polegają na serii praktycznych ćwiczeń z reżyserii filmowej. Uczymy wyłącznie poprzez pracę, zakładając, że przyjmiemy ludzi z podstawową wiedzą teoretyczną. Podczas każdego zjazdu, studenci wykonują prace praktyczne: od technicznych zadań, przez krótkie ćwiczenia tematyczne, po pracę z aktorem.  Jest to reżyseria w pigułce oparta w dużej mierze o program Warszawskiej Szkoły Filmowej. Po rocznym kursie praktycznym, studenci mają pół roku na przygotowanie i nakręcenie dyplomu.

Warsztat scenarzysty filmowego i telewizyjnego:

Półtora roku to wystarczający czas, żeby stworzyć scenariusz fabuły lub serialu. Studia dla dojrzałych ludzi, najlepiej z doświadczeniem literackim, którzy chcą się nauczyć warsztatu i napisać gotowy scenariusz.

Warsztat Producenta kreatywnego producenta filmowego:

Studia dla ludzi kreatywnych. Dla tych, którzy skończyli produkcję, ale także marketing, zarządzanie. Dla ludzi, którzy mają pomysły na produkcję filmową, telewizyjną, internetową i każdą inną. Uczymy jak kreatywny producent powinien szukać pieniędzy i twórców, którzy wcielą jego pomysły w życie.KURS FILMOWY:

Roczny, kompleksowy Kurs Filmowy stworzony dla wszystkich, którzy chcą poznać podstawy praktycznej wiedzy o filmie, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych kandydatów do szkól teatralnych i filmowych. 

Program kursu filmowego to absolutne kompendium wiedzy o tym jak się robi film od etapu scenariusza, przez planowanie, zdjęcia i post-produkcję, aż do premiery gotowego dzieła. Podstawowe informacje zostaną przekazane w czasie ćwiczeń praktycznych – uczestnicy nakręcą trzy etiudy filmowe. 

Kurs prowadzony jest w trybie weekendowym i obejmuje ok. 200 godzin zajęć. 

Absolwenci kursu otrzymają odpowiednie ZAŚWIADCZENIA, a ukończenie kursu z dobrymi wynikami ułatwi rozpoczęcie nauki na kierunku Reżyserii lub Operatorskim WSF.


ZAPRASZAMY !
www.szkolafilmowa.pl
przejdź do spisu treści

O WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ

Warszawska Szkoła Filmowa została utworzona w 2004 roku przez reżysera, scenarzystę i producenta Macieja Ślesickiego oraz aktora Bogusława Lindę. Obecnie stanowi jedyny w kraju kompleks szkół filmowych, w ramach którego prowadzone są studia licencjackie i podyplomowe, studium policealne, kursy i dwa licea ogólnokształcące o profilach filmowym i kreacji gier wideo. W ramach kampusu działa również zrewitalizowane studyjne Kino Elektronik.

Misją Uczelni jest edukacja nie tylko poprzez naukę w należących do kompleksu placówkach, ale również poprzez szereg rozmaitych inicjatyw, przeważnie bezpłatnych i otwartych dla wszystkich chętnych, takich jak m.in. największy w Polsce festiwal scenariopisarstwa Script Fiesta, Akademia Filmoteki Szkolnej, imprezy typu Game Jam dla twórców gier czy spotkania z ważnymi postaciami kultury.

Uczelnia oferuje wszechstronne wykształcenie, kształci w zakresie filmoznawstwa, scenariopisarstwa, reżyserii, aktorstwa, realizacji obrazu filmowego, montażu, fotografii, produkcji filmowej i telewizyjnej, kreacji dźwięku oraz z tworzenia gier wideo. Prowadzone są również anglojęzyczne studia międzynarodowe, skupiające studentów z całego świata.

Autorski, unikatowy, stale rozwijany program edukacyjny Uczelni powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenie czynnych zawodowo praktyków, profesjonalistów branży multimedialnej. Studenci współpracują ze sobą przy produkcji filmów dyplomowych, które osiągają liczne sukcesy na festiwalach lokalnych i międzynarodowych (m.in. nominacja do Oscara, grand prix na Festiwalu Filmowym w Gdyni, Palm Springs Short Fest, Berlinale, w Toronto, Cannes).

Kompleks szkół filmowych dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktycznym i sprzętem, który jest stale unowocześniany o innowacyjne technologie.

KAMPUS

Warszawska Szkoła Filmowa mieści się na warszawskim Żoliborzu. Sercem kampusu jest wyjątkowy, industrialny budynek główny, w którym znajduje się większość pomieszczeń edukacyjnych, studia aktorskie, dźwiękowe, postprodukcyjne, magazyn sprzętu i liczne sale wykładowe. Studenci mają dostęp do stale modernizowanego zaplecza sprzętowego, m.in. ARRI, Zeiss, Sony, RED i Canon. W obrębie kampusu znajduje się także budynek Kina Elektronik, w którym odbywają się projekcje filmowe, zajęcia aktorskie, masterclassy i liczne dodatkowe inicjatywy kulturalne. Na terenie działa również kawiarnia Nowa Fala.

KIERUNKI I KURSY

Reżyseria

Prestiżowe studia reżyserskie na kierunku Film i Multimedia zapewniają wszechstronne wykształcenie w zawodzie reżysera filmowego. Studenci Reżyserii już od pierwszego roku współpracują ze studentami innych specjalności zdobywając doświadczenie na planie filmowym, współpracując z aktorami, operatorami, dźwiękowcami, kierownikami produkcji. Autorski program kształcenia tworzony przez czynnych zawodowo filmowców nastawiony jest na dużą liczbę zajęć praktycznych, warsztatów i masterclassów. Studia trwają 3 lata i prowadzone są w trybie dziennym.

CZYTAJ WIĘCEJ

Realizacja obrazu filmowego

Studia ze sztuki operatorskiej trwają trzy lata i zapewniają solidne wykształcenie w zawodzie operatora kamery i autora zdjęć filmowych. Zajęcia prowadzone są w warunkach planu filmowego. Studenci pod opieką artystyczną najwybitniejszych polskich i zagranicznych twórców obrazu poznają teorię i zdobędą praktykę w dziedzinie sztuki operatorskiej. Uczelnia zapewnia profesjonalne i najnowocześniejsze zaplecze sprzętowe.

CZYTAJ WIĘCEJ

Aktorstwo Nowych Mediów

https://youtu.be/iiKgF62V2Bw

Studia aktorskie prowadzone są w trybie dziennym i trwają trzy lata. Opiekunem artystycznym kierunku jest Bogusław Linda. Studenci już na pierwszym roku nauki współpracują ze studentami Reżyserii, grają w etiudach dyplomowych, rocznych, ćwiczeniach, czy spektaklach. Autorski program kształcenia nastawiony jest na praktykę w warunkach planu filmowego i na scenie. Studenci aktorstwa uczestniczą w zajęciach z ruchu scenicznego, pracy z kamerą, wiersza, prozy, piosenki, dykcji, impostacji głosu, a także szermierki, jazdy konnej, autoprezentacji i autopromocji. Uczelnia zapewnia również wsparcie psychologiczne, coachingowe, spotkania z reżyserami castingów i producentami.

CZYTAJ WIĘCEJ

International studies

Warsaw Film School has launched a unique, undergraduate BA Film and Multimedia course, which turned out to be very popular among foreign students. The innovative programme for our new specialization in Cinematography and Post-production is based on knowledge and experience of world class multimedia specialists, as well as active filmmakers, creators.

CZYTAJ WIĘCEJ

Tworzenie Gier Wideo

https://youtu.be/pJsejKdb-V4

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę. Studenci uczą się również jak odnaleźć się w tak szybko rozwijającej się branży, jak osiągnąć sukces, a pasję i marzenia przekształcić w dochodowy biznes.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kreacja dźwięku: Film, Telewizja, Gry

https://youtu.be/Sjyqw5CL07M

Studia na wydziale Kreacji dźwięku przygotowują do pracy na planie filmowym, w telewizji oraz w branży gier wideo i rzeczywistości wirtualnej. Już od początku nauki studenci współpracują z innymi kierunkami przy realizacji krótkich form filmowych. Nauka obejmuje zarówno realizację dźwięku na planie oraz postprodukcję i sound design.

CZYTAJ WIĘCEJ

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studenci poznają technologię produkcji filmu. Duży nacisk w programie nauczania kładzie się na nowoczesne środki produkcji, postprodukcji i dystrybucji filmów i produkcji audiowizualnych. Ćwiczenia obejmują wykonanie sprawozdania organizacyjno – ekonomicznego wraz z kosztorysem wynikowym filmu, budżetu PA oraz media-planu dla całego okresu promocji filmu od developmentu do ostatniego okna eksploatacji. Ćwiczenia praktyczne uczą przygotowywania pakietów i wniosków o finansowanie produkcji oraz prezentacji sponsorskich i promocyjnych opartych o pracę w grupie w połączeniu z umiejętnością wystąpień publicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Montaż

Studia prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Montaż filmowy, w trybie dziennym i zaocznym. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata. W trakcie nauki studenci realizują praktyczne ćwiczenia montażowe mające na celu naukę montażu na potrzeby form fabularnych i dokumentalnych. Uczelnia zapewnia stanowiska montażowe do ćwiczeń podczas zajęć i do ćwiczeń indywidualnych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Filmoznawstwo Praktyczne

Propozycja Warszawskiej Szkoły Filmowej adresowana jest do osób, które chcą połączyć rzetelne wykształcenie kulturoznawcze i filmoznawcze z opanowaniem licznych umiejętności praktycznych. Nabyte umiejętności mają szerokie zastosowanie we współczesnym świecie mediów, kinematografii i w szeroko rozumianych sektorach kreatywnych. Przygotowują absolwentów do pracy w charakterze programatora festiwali filmowych, specjalisty w dziedzinie edukacji filmowej, nowych mediów, zakupów programowych, menedżera i animatora kultury. Stanowią także przepustkę do dalszych studiów filmowych, z reżyserią filmową na czele. To propozycja, jakiej na próżno szukać w programach największych polskich uczelni.

CZYTAJ WIĘCEJ

Fotografia

https://youtu.be/Rc5UUNHkVFo

Studia trwają 3 lata i prowadzone są na kierunku Film i Multimedia w specjalności Fotografia, w trybie zaocznym. Absolwenci, po realizacji pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, otrzymują dyplom licencjata. Studenci Fotografii zdobędą umiejętności praktyczne i wiedzę potrzebną do świadomego kształtowania własnej ścieżki twórczej i podjęcia działalności zawodowej w powiązaniu z mediami, wydawnictwami, galeriami sztuki. Będą przygotowani do prezentacji portfolio i różnych form sprzedaży własnych prac.

CZYTAJ WIĘCEJ

Reżyseria podyplomowa

Studia podyplomowe trwają 1,5 roku, prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zajęcia w piątki (od 17.00), soboty i niedziele. Specyfika ukończonego wcześniej kierunku studiów (licencjackich lub magisterskich) nie jest elementem branym pod uwagę w procesie rekrutacji. Studia dla dojrzałych ludzi, którzy mają wrażliwość pozwalającą na robienie filmów. Zakładamy, że nasi studenci będą posiadali podstawową wiedzę teoretyczną i będą świadomi własnych braków warsztatowych. Efektem końcowym jest film dyplomowy.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs Reżysersko-Operatorski

Nauka na Kursie Reżysersko-Operatorskim odbywa się w systemie zaocznym i trwa 1 rok (2 semestry), obejmujące 16 weekendowych zjazdów. Absolwenci kursu otrzymają odpowiednie ZAŚWIADCZENIA, a ukończenie kursu z dobrymi wynikami ułatwi rozpoczęcie studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs montażu

https://youtu.be/ejyESsd2FLw

Nauka na Kursie Montażu odbywa się w systemie zaocznym i trwa 1 rok (2 semestry), obejmujące 16 weekendowych zjazdów. Absolwenci kursu otrzymają odpowiednie ZAŚWIADCZENIA, a ukończenie kursu z dobrymi wynikami ułatwi rozpoczęcie nauki na Wydziale Montażu WSF.

CZYTAJ WIĘCEJ


KIERUNKI I KURSY

 • Reżyseria
 • Realizacja obrazu filmowego
 • Aktorstwo Nowych Mediów
 • International studies
 • Tworzenie Gier Wideo
 • Kreacja dźwięku: Film, Telewizja, Gry
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Montaż
 • Filmoznawstwo Praktyczne
 • Fotografia
 • Reżyseria podyplomowa
 • Scenariopisarstwo podyplomowe
 • Kurs Reżysersko-Operatorski
 • Kurs montażu

Kierunki wykładane na uczelni:

aktorstwo Licencjat Stacjonarny
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach Licencjat Stacjonarny
fotografia Licencjat Niestacjonarny
montaż filmowy Licencjat Stacjonarny
operatorski Licencjat Stacjonarny
produkcja filmowa i telewizyjna Licencjat Stacjonarny
reżyseria Licencjat Stacjonarny
reżyseria i produkcja gier wideo Licencjat Stacjonarny

Główny adres uczelni


Sekretariat Liceum Filmowego:
tel. (+48) 22 110 00 97
e-mail: sekretariat@liceumfilmowe.pl

Sekretariat Liceum Kreacji Gier Wideo:
tel. (+48) 887 555 108
e-mail: sekretariat@liceumgier.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

TWORZENIE GIER WIDEO - JEDYNE TAKIE STUDIA W POLSCE

Tworzenie Gier Wideo w Warszawskiej Szkole Filmowej było pierwszym w kraju kierunkiem studiów, który umożliwiał studentom zdobycie wiedzy i praktyki w tworzeniu gier. Wciąż są to jedyne studia, na których młodzi twórcy poznają pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, poprzez kolejne etapy realizacji projektu, aż po pełną grę.

czytaj dalej

Reżyseria

Prestiżowe studia reżyserskie na kierunku Film i Multimedia zapewniają wszechstronne wykształcenie w zawodzie reżysera filmowego. Autorski program kształcenia tworzony przez czynnych zawodowo filmowców nastawiony jest na dużą liczbę zajęć praktycznych, warsztatów i masterclassów.

czytaj dalej

Aktorstwo Nowych Mediów

Studenci kierunku aktorskiego przechodzą pełny cykl kształcenia oparty o materiał klasyczny, dramaty i komedie oraz współczesne scenariusze filmowe i telewizyjne. W programie nauczania znajdują się między innymi zajęcia z ruchu scenicznego, wiersza, prozy, piosenki, dykcji i impostacji głosu.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dzień Otwarty Online Warszawskiej Szkoły Filmowej

Premierowy pokaz etiud, spotkanie z twórcami pierwszego pełnometrażowego filmu Warszawskiej Szkoły Filmowej i wirtualna wycieczka po kampusie – to tylko niektóre z wydarzeń przygotowanych dla Kandydatów z okazji Dnia Otwartego Online!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane