Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Rok założenia: 1816

Fakty i liczby


202 lata

ma już Uniwersytet Warszawski. Uczelnia powstała w 1816 roku pod nazwą Królewski Uniwersytet Warszawski. To największa, najlepsza i jedna z najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie najdłużej działająca uczelnia w stolicy. W momencie utworzenia Uniwersytet składał się z pięciu wydziałów: Prawa, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego oraz Nauk i Sztuk Pięknych. Pierwsi studenci naukę rozpoczęli dwa lata później. Po kilku latach działalności było ich ok. 800, czyli niewiele więcej niż obecna liczba profesorów pracujących na UW.


45,4 tys.

osób studiuje na kierunkach licencjackich i magisterskich. Studentów studiów stacjonarnych jest na Uniwersytecie Warszawskim niemal trzy razy więcej niż studentów studiów niestacjonarnych (33,9 tys.).


3 tys.

to też liczba uczestników studiów podyplomowych. Osoby, które chcą zdobywać nowe kompetencje zawodowe, rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, mają do wyboru 145 programów nauczania. Korzystać z tej formy zajęć mogą nie tylko absolwenci studiów magisterskich, ale również osoby, które ukończyły studia I stopnia.


4,8 tys.

cudzoziemców uczy się na UW na studiach zakończonych dyplomem lub jako stypendyści programów wymiany akademickiej. Odsetek obcokrajowców studiujących na UW w stosunku do ogólnej liczby studentów wzrósł do 6,1%. W 2017 roku obcokrajowcy stanowili 9,3% ogólnej liczby doktorantów.

Cudzoziemcy kształcący się na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich najczęściej wybierają kierunki: stosunki międzynarodowe, finanse i rachunkowość, zarządzanie, dziennikarstwo, ekonomia, psychologia, prawo, filologia angielska, studia wschodnie, europeistyka.

Najliczniejszą grupę wśród studentów krótko- i długoterminowych stanowią osoby pochodzące z Ukrainy (1008), Białorusi (608), Hiszpanii (308), Włoch (278), Niemiec (250), Turcji (241), Chin (234) Francji (192), Rosji (99), Litwy (93), Portugalii (69), Azerbejdżanu (57), Meksyku (56), Holandii (51) i Indii (51).


5

noblistów studiowało na UW:

 • Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871r., nie uzyskując jednak dyplomu.
 • Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r.
 • Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
 • Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932-1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
 • Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.

1,5 mld zł

to roczny budżet UW. Na przychody Uniwersytetu składają się głównie: dotacja ministerialna na działalność dydaktyczną (623 mln), dotacje na prowadzenie działalności naukowo badawczej (463 mln) oraz opłaty za świadczone usługi edukacyjne i przychody z innej działalności dydaktycznej, np. programu Erasmus+, (185 mln).

Dotacje na prowadzenie działalności naukowo-badawczej stanowią 31,2% przychodów uczelni. UW dysponuje kilkakrotnie większym budżetem naukowym niż inne czołowe polskie uniwersytety, co potwierdza jego status jako uczelni badawczej i jednego z najważniejszych ośrodków naukowych w kraju.


21

wydziałów funkcjonuje obecnie na Uniwersytecie. Najmniejszym z nich jest Wydział „Artes Liberales”, uczy się tam nieco ponad 400 osób. Największym jest Wydział Zarządzania, gdzie studiuje ponad 6 tys. osób.


Lista kierunków w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020


Wydział „Artes Liberales”


studia I stopnia / stacjonarne:

 • filologia nowogrecka
 • antropozoologia

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • artes liberales
 • kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Wydział Biologii


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • biologia
 • biotechnologia – studia I stopnia również niestacjonarne (wieczorowe)
 • ochrona środowiska

studia II stopnia / stacjonarne:

 • Environmental Management (zarządzanie środowiskiem), studia w jęz. angielskim 

Wydział Chemii


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • chemia
 • energetyka i chemia jądrowa

studia I stopnia – inżynierskie / stacjonarne:

 • chemia medyczna
 • chemiczna analiza instrumentalna

studia II stopnia / stacjonarne / w jęz. angielskim:

 • chemia (Chemistry), studia w jęz. angielskim

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii


studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • architektura przestrzeni informacyjnych
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • publikowanie współczesne

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • dziennikarstwo i medioznawstwo:
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Filozofii i Socjologii


Instytut Filozofii

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • filozofia

studia I stopnia / stacjonarne:

 • kognitywistyka
 • filozofia (Philosophy), studia w jęz. angielskim

studia II stopnia / stacjonarne:

 • bioetyka

Instytut Socjologii

studia I stopnia / stacjonarne:

 • socjologia

studia II stopnia / stacjonarne:

 • język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 • socjologia – również studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Fizyki


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • astronomia
 • fizyka
 • inżynieria nanostruktur
 • zastosowania fizyki w biologii i medycynie

studia I stopnia / stacjonarne:

 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 • fizyka nauczycielska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych


studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • geografia (na studiach II stopnia tylko stacjonarne)
 • gospodarka przestrzenna

Wydział Geologii


studia I stopnia / stacjonarne:

 • geologia poszukiwawcza
 • geologia stosowana (studia inżynierskie)

studia II stopnia / stacjonarne:

 • geologia
 • geologia stosowana

Wydział Historyczny


Instytut Archeologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • archeologia – na studiach II stopnia również w formie niestacjonarnej (zaocznej)
 • Archaeology (archeologia) – studia w jęz. angielskim

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • etnologia i antropologia kulturowa

Instytut Historii Sztuki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • historia sztuki

Instytut Historyczny

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • historia – na studiach I stopnia również w formie wieczorowej

studia II stopnia / stacjonarne:

 • historia i kultura Żydów

Instytut Muzykologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • muzykologia

Wydział Lingwistyki Stosowanej


Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • lingwistyka stosowana

Instytut Lingwistyki Stosowanej

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • lingwistyka stosowana

Instytut Rusycystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia rosyjska

Katedra Białorutenistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia białoruska z językiem angielskim

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Katedra Ukrainistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • ukrainistyka z językiem angielskim

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • bioinformatyka i biologia systemów
 • informatyka
 • matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych


studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • ekonomia
 • finanse, inwestycje i rachunkowość
 • informatyka i ekonometria

studia II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • ekonomia

studia I stopnia / stacjonarne:

 • finanse, inwestycje międzynarodowe  i rachunkowość (Finance, International Investment and Accounting), studia w języku angielskim

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • ekonomia międzynarodowa (International Economics), studia w języku angielskim
 • finanse ilościowe (Quantitative Finance), studia w języku angielskim
 • data science i analityka danych (Data Science and Business Analytics), studia w języku angielskim

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych


Instytut Europeistyki

studia I stopnia / stacjonarne:

 • europeistyka – integracja europejska (profil praktyczny)
 • europeistyka – studia europejskie (wspólnie z Centrum Europejskim)
 • polityki europejskie i ekonomia (European Politics and Economics), studia w języku angielskim

Instytut Nauk Politycznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • politologia

studia I i II stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • politologia (Political Science)

studia II stopnia / stacjonarne:

 • studia euroazjatyckie

Instytut Polityki Społecznej


studia I stopnia / stacjonarne:

 • polityka społeczna
 • organizowanie rynku pracy

studia II stopnia / stacjonarne:

 • polityka społeczna

Instytut Stosunków Międzynarodowych

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • stosunki międzynarodowe

studia I i II stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska (International Relations)

Wydział Neofilologii


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia filologiczno-kulturoznawcze

Instytut Anglistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • filologia angielska (studia II stopnia jako studia w jęz. angielskim; również zaoczne)

Instytut Germanistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • germanistyka (studia II stopnia również zaoczne)

Instytut Romanistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe I stopnia i zaoczne II stopnia):

 • filologia romańska

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

studia I stopnia / stacjonarne:

 • iberystyka hiszpańska (również studia niestacjonarne – wieczorowe)
 • iberystyka portugalska

studia II stopnia / stacjonarne:

 • filologia iberyjska

Katedra Hungarystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia węgierska

Katedra Italianistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia włoska (studia I stopnia również niestacjonarne – wieczorowe)

Wydział Orientalistyczny


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • orientalistyka: afrykanistyka; arabistyka; indologia; iranistyka; japonistyka (na studiach I stopnia również niestacjonarne wieczorowe); kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia, hetytologia; mongolistyka i tybetologia; sinologia (na studiach I stopnia również niestacjonarne wieczorowe); turkologia
 • studia wschodnie

studia I stopnia / niestacjonarne (wieczorowe):

 • orientalistyka – koreanistyka

studia II stopnia / stacjonarne:

 • orientalistyka – hebraistyka

Wydział Pedagogiczny


studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • pedagogika
 • pedagogika nauczycielska

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • Teaching English to Young Learners (język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym)

Wydział Polonistyki


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia polska (również studia niestacjonarne – zaoczne)
 • logopedia ogólna i kliniczna

Instytut Filologii Klasycznej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Instytut Kultury Polskiej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • slawistyka

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia bałtycka

Wydział Prawa i Administracji


studia jednolite magisterskie / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • prawo

studia I i II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • administracja

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • Humanitarian Action (pomoc humanitarna)

studia II stopnia / niestacjonarne (wieczorowe):

 • prawo finansowe i skarbowość

Wydział Psychologii


studia jednolite magisterskie / stacjonarne:

 • psychologia (również studia niestacjonarne – wieczorowe):
 • psychologia (Psychology) – studia w jęz. angielskim

studia I stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • stosowana psychologia zwierząt

studia II stopnia / stacjonarne:

 • kognitywistyka

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji


Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

studia I stopnia / stacjonarne:

 • praca socjalna
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja (również niestacjonarne – zaoczne)

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • kryminologia

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • socjologia stosowana i antropologia społeczna

Wydział Zarządzania


studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (na studiach I stopnia także niestacjonarne wieczorowe)
 • zarządzanie (na studiach I stopnia także niestacjonarne wieczorowe)

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • International Business Program (zarządzanie międzynarodowe)

Centrum Europejskie


studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • europeistyka – studia europejskie (wspólnie z Instytutem Europeistyki)

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej


Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

studia I stopnia / stacjonarne:

 • nauczanie języków obcych

Centrum Nauk Sądowych


studia II stopnia / stacjonarne:

 • kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 • kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
 • kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego


studia I stopnia / stacjonarne:

 • samorząd terytorialny i polityka regionalna

studia II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • samorząd terytorialny i polityka regionalna

Instytut Ameryk i Europy


Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

studia II stopnia / stacjonarne:

 • studia regionalne i lokalne

Ośrodek Studiów Amerykańskich

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia amerykanistyczne (American Studies) – w jęz. angielskim (studia I stopnia również niestacjonarne – wieczorowe)

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

studia II stopnia / stacjonarne:

 • inżynieria obliczeniowa

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i II stopnia / stacjonarne:

 • indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Kolegium MISMaP)

studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i II stopnia / stacjonarne:

 • indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • międzywydziałowe studia ochrony środowiska

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
antropozoologia I stopnia Stacjonarny
Archaeology (archeologia) w j. angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
archeologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura przestrzeni informacyjnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
artes liberales I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
astronomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioetyka II stopnia Stacjonarny
bioinformatyka i biologia systemów I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny Wieczorowy   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
chemia medyczna Inżynier Stacjonarny
chemia w j. angielskim II stopnia Stacjonarny
chemiczna analiza instrumentalna Inżynier Stacjonarny
Data Science and Business Analytics II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i medioznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Wieczorowy
energetyka i chemia jądrowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka – integracja europejska I stopnia Stacjonarny
europeistyka – studia europejskie I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europejskie studia optyki okularowej i optometrii I stopnia Stacjonarny
filologia angielska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia białoruska z językiem angielskim I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia hiszpańska I stopnia Stacjonarny
filologia iberyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia nowogrecka I stopnia Stacjonarny
filologia polska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia romańska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia rosyjska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia węgierska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
filologia włoska II stopnia Stacjonarny
filozofia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filozofia w j. angielskim I stopnia Stacjonarny
finanse, inwestycje i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse, rachunkowość i ubezpieczenia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka nauczycielska I stopnia Stacjonarny
geografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geologia II stopnia Stacjonarny
geologia poszukiwawcza I stopnia Stacjonarny
geologia stosowana Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
germanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
historia i kultura Żydów II stopnia Stacjonarny
historia sztuki I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
informatyka i ekonometria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Business Economics II stopnia Stacjonarny
International Economics w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
International Relations I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria nanostruktur I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kognitywistyka I stopnia Stacjonarny
kryminologia II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lingwistyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka i administrowanie w mediach I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
muzeologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
organizowanie rynku pracy I stopnia Stacjonarny
orientalistyka – hebraistyka II stopnia Stacjonarny
orientalistyka – koreanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
politologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
polityka społeczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
praca socjalna I stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
prawo finansowe i skarbowość II stopnia Niestacjonarny
profilaktyka społeczna i resocjalizacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
publikowanie cyfrowe i sieciowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
Quantitative Finance w j. angielskim II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
slawistyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
socjologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
socjologia stosowana i antropologia społeczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosowana psychologia zwierząt I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
stosunki międzynarodowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
studia euroazjatyckie II stopnia Stacjonarny
studia filologiczno-kulturoznawcze I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
studia wschodnie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 •  
 • Telefon: (22) 552 00 00, 55 24 563
 • Fax: (22) 552 40 50
 • Strona: http://www.uw.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Orientalistyka - japonistyka

Uniwersytet Warszawski ZAPRASZA

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Polska Olimpiada Informatyczna ma już 30 lat!

104. najlepszych licealistów z całej Polski zmierzyło się w finałowym etapie Olimpiady Informatycznej. To jubileuszowa, 30. już edycja Olimpiady. Przed ogłoszeniem listy laureatów wyróżniono wybitnych nauczycieli informatyki. Finaliści wysłuchali także kilku wykładów z dziedziny informatyki, w szczególności AI. Trzy dekady historii Olimpiady pozwalają śmiało przypuszczać, że niejeden przyszły przedsiębiorca, a może nawet twórca polskiej odpowiedzi na ChatGPT znajdują się w gronie laureatów.

czytaj dalej

Wirtualny Dzień Otwarty na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Uczestnicy spotkania poznają ofertę edukacyjną wydziału i zasady rekrutacji, uzyskają pomoc w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia, a także dowiedzą się, jakie możliwości rozwoju oferuje WZ i jak wygląda codzienność na uczelni.

czytaj dalej

Architektura przestrzeni informacyjnych

Uniwersytet Warszawski w roku akademickim 2018/2019 oferuje nowy kierunek studiów: Architektura przestrzeni informacyjnych. Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone będą na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane