Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie


przejdź do spisu treści

Wejście Litwy i Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości w szkolnictwie wyższym. W 2007 roku w Wilnie rozpoczął działalność Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Uniwersytetu w Białymstoku – pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Był to pierwszy zamiejscowy wydział uczelni polskiej poza granicami kraju.

10 lat działalności Wydziału Ekonomiczno – Informatycznego w Wilnie – to niewątpliwy sukces rządów Polski i Litwy w kwestii rozwiązywania potrzeb mniejszości narodowych: powołanie wyższej uczelni, kształcącej młodzież w języku ojczystym było jednym z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie Polaków.

Jak dotychczas Wydział spełnia swą misję – co roku ponad stu absolwentów szkół polskich na Litwie podejmuje studia na kierunku: ekonomia I i II stopnia, informatyka czy europeistyka. W tym okresie Wydział ukończyło ponad pięciuset absolwentów, którzy zasilili lokalny rynek pracy i wzmocnili polską inteligencję na Litwie. Studenci świetnie dają sobie radę studiując w przyjaznej dla siebie atmosferze, otoczeni życzliwością pracowników i wykładowców, rozwijają swoje zainteresowania naukowe w trzech działających na Wydziale kołach naukowych, wyjeżdżają na praktyki lub studia według programu Erasmus na różne uniwersytety i placówki w całej Europie. Jednocześnie są mocno zakorzenieni na Litwie, z którą wiążą swoją przyszłość. W czasach, gdy emigracja stanowi jeden z najważniejszych problemów współczesnej Litwy, fakt ten godny jest odnotowania.

Jesteśmy Wydziałem młodym, ambitnym, z perspektywami!

Warto tu studiować!


WYBIERZ JEDEN Z KIERUNKÓW STUDIÓW

A MOŻESZ NAWET DWA!

Już po 3 latach na naszej uczelni:

 • po ukończeniu ekonomii
  będziesz mógł pracować jako ekonomista, menedżer, księgowy lub prowadzić własny biznes,
 • po ukończeniu europeistyki 
  jako urzędnik, administrator, doradca, referent, specjalista oraz dziennikarz,
 • po ukończeniu informatyki 
  jako programista lub administrator sieci komputerowych z dobrym wynagrodzeniem!

Studia licencjackie oraz magisterskie


Zalety naszego Uniwersytetu

3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie w języku polskim, nauka odbywa się w Wilnie;

Początek studiów od 1 października;

Nasz Wydział wypromował już ponad 600 absolwentów. Nasze dyplomy z kierunków EUROPEISTYKA, EKONOMIA I, II stopnia oraz INFORMATYKA zostały uznane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy oraz są uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej;

Kadra naukowa z Uniwersytetu w Białymstoku oraz litewskich uczelni wyższych (m. in. z Uniwersytet Wileńskiego, Kowieńskiego Uniwersytetu Technicznego, Uniwersytetu Kazimierza Simonawicza);

Studenci uczą się języka obcego (angielskiego lub rosyjskiego) w przeciągu dwóch lat oraz języka litewskiego w celu poznania terminologii fachowej z ekonomii, europeistki lub informatyki na studiach licencjackich;

Nasi studenci mają takie same prawa, jak studenci uczelni litewskich (mają litewską legitymację studenta, uprawniającą do zniżek na transport i opiekę zdrowotną).


Stypendia i warunki finansowe na studiach

Stypendia socjalne (do 115 Euro miesięcznie) i kredyty na studia przyznawane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej;

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich z Ekonomii na naszym Wydziale lub na bezpłatnych studiach magisterskich w Polsce.

Roczny koszt studiów licencjackich i magisterskich (dla obywateli państw Polski i Litwy oraz posiadaczy Karty Polaka) tylko 434 Euro!


Informacje ogólne

Zasady rekrutacji na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie są ustalone zgodnie z wymogami dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą musi zdobyć kandydat, aby być zakwalifikowanym na studia wyższe;

Zasady rekrutacji nie wymagają, aby kandydat miał zdany egzamin na poziomie państwowym z dowolnego przedmiotu (aczkolwiek należy zaznaczyć, że zdanie egzaminu na poziomie państwowym z przedmiotów uwzględnianych przy rekrutacji, daje większą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym).

Komisja rekrutacyjna Filii UwB w Wilnie
Kalvariju g. 135 (4 piętro), Wilno
Tel/faks: 0037052766739
E-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl

przejdź do spisu treści

Zasady rekrutacji


Ekonomia

stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z matematyki, wymagany poziom szkolny lub państwowy.
 • W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.
 • Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).
 • W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

 • Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.
 • Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).
 • Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.
 • Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Ekonomia

stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę następujący kandydaci:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub innych studiów na poziomie odpowiadającym 6. lub 7. poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji) na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.
 • wynik testu z języka polskiego – w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia w języku innym niż polski lub nie posiadają oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości,

Informatyka

stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka i technologie informacyjne – wymagany poziom szkolny lub państwowy.
 • W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z matematyki, fizyki i astronomii, informatyki i technologii informacyjnych będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.
 • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik na egzaminie maturalnym, wskazanym przez kandydata.
 • Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).
 • W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję  o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

 • Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.
 • Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach  stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).
 • Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.
 • Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne  uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Europeistyka

stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Świadectwo dojrzałości lub dokumenty uznane za równoważne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz brandos atestatas uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu historia lub matematyka, wymagany poziom szkolny lub państwowy.
 • W przypadku braku wyniku egzaminu maturalnego na poziomie państwowym lub szkolnym z historii będzie brana pod uwagę ocena końcoworoczna uzyskana na świadectwie dojrzałości z tego przedmiotu.
 • Nie punktowane kryterium dodatkowe – wymagana ocena z języka polskiego na świadectwie dojrzałości (akceptowana ocena końcoworoczna).
 • W przypadku braku oceny z języka polskiego na świadectwie dojrzałości – kandydata obowiązuje sprawdzian ze znajomości języka polskiego.

W przypadku kandydatów posiadających obywatelstwo inne niż polskie lub litewskie, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UwB w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

Sposób przeliczania punktów

 • Wynik maturalnego egzaminu państwowego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, powiększony o liczbę 13.
 • Wynik maturalnego egzaminu szkolnego wyrażony w punktach stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (dotyczy świadectw dojrzałości uzyskanych przed rokiem 2011).
 • Oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach (w przypadku braku wyniku z egzaminu państwowego lub szkolnego) dzielimy przez 2.
 • Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 113.

Świadectwo dojrzałości uzyskane przed rokiem 1990

Wyniki egzaminu maturalnego oraz oceny końcoworoczne uzyskane na świadectwie dojrzałości wyrażone w punktach mnożymy przez 2.


Kierunki wykładane na uczelni:

ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
europeistyka I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
  KALVARIJŲ G. 135, Wilno, Vilniaus Apskritis, Lithuania
 •  
 • Telefon: +37052766739, +48857457972
 • Email: dziekanatwilno@uwb.edu.pl
 • Strona: http://www.uwb.lt

BALSTOGES UNIVERSITETO FILIALAS
EKONOMIKOS-INFORMATIKOS FAKULTETAS
KALVARIJŲ G. 135
LT-08221 VILNIUS
Tel.: 0037052766739
Tel.: 0048857457972
Tel. wewnętrzny: 7972
e-mail: dziekanatwilno@uwb.edu.pl

Dziekanat:
Godziny Przyjęć Studentów:
Poniedziałek: 10:00-12:00,   14:00-17:00
Wtorek: 10:00-12:00,   14:00-17:00
Środa: nieczynny (dla studentów)
Czwartek: 10:00-12:00,   14:00-17:00
Piątek: 10:00-12:00   14:00-17:00

Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie