Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rok założenia: 1951

przejdź do spisu treści

UTP - Twój musthave!


Czy nowo wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę?
Jeśli zadajesz sobie takie pytania - odpowiedzią jest  UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  jako jedyna uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów. Mamy 67 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora.

W ciągu 67 lat istnienia mury Uniwersytetu opuściło blisko 60 000 absolwentów.  Atrakcyjną ofertę edukacyjną UTP tworzy 32 kierunki studiów. Pogłębianiu zdobytej wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych służą studia podyplomowe (ponad 20 kierunków).

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z pozytywnymi  ocenami Polskiej  Komisji Akredytacyjnej, ciekawe, nowoczesne programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi niemal na całym świecie. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+. Nasze 20-letnie doświadczenie z tym programem zaowocowało około 200 umowami o współpracy. Dzięki nim ponad 100 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne - możesz do nich dołączyć! 

Poznawać inne kultury i studiować w międzynarodowym towarzystwie możesz także na miejscu. Rokrocznie na naszą uczelnię przyjeżdża około 300 studentów z UE i krajów stowarzyszonych w programie Erasmus+ oraz ponad 50 wykładowców z zagranicy prowadzi na naszej uczelni zajęcia. Nasi studenci już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE.

Chlubą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, przy pomocy uczelnianego Biura Karier. Realizację marzeń naszych studentów niewątpliwe wspiera szeroki program stypendialny, pomoc finansowa i zawodowa (np. płatne staże) w ramach różnych programów współfinansowanych przez UE. UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1300 miejsc w nowoczesnych domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku.

Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 60 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich gazecie akademickiej - Format UTP, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.


Umysł – Technologia - Przyszłość


W roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich prowadzi rekrutację kandydatów na następujące kierunki studiów: 


Studia I stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Geodezja i kartografia
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika
 • Inspekcja weterynaryjna
 • Zoofizjoterapia
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi - NOWOŚĆ
Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika - NOWOŚĆ
 • Transport
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych (studia w wymiarze dualnym)
 • Wzornictwo
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Architektura krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zielarstwo i fitoterapia
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Analityka chemiczna i spożywcza
 • Inżynieria materiałowa
 • Technologia chemiczna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka stosowana
 • Teleinformatyka
Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Inżynieria biomedyczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Technologia chemiczna
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka stosowana
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Rolnictwo
 • Biotechnologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zmiana nazwy uczelni z Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest wynikiem spełnienia przez nią wymagań stawianych w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom profilowanym oraz wyrazem aspiracji wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnej technice i rolnictwu.

Ostatnie lata działalności UTP to okres dynamicznego rozwoju uczelni na wielu płaszczyznach. W 2007 r. otwarte zostało Regionalne Centrum Innowacyjności - kompleks jednostek informacyjnych i szkoleniowych, dzięki czemu pełni ono funkcję ośrodka pośredniczącego między sferą badawczą a przedsiębiorstwami. Realizacja drugiego etapu RCI obejmowała powstanie 28 nowoczesnych laboratoriów badawczych w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy europejskich możliwe jest sukcesywne wzmacnianie potencjału naukowego uniwersytetu. Także poszerzenie współpracy z otoczeniem gospodarczym UTP prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w regionie jako instytucji mającej istotne znaczenie dla ekonomii Kujaw i Pomorza.

Otwarcie Wydziału Zarządzania w 2007 r. zapoczątkowało poszerzanie oferty edukacyjnej uniwersytetu. W tym samym roku jako pierwszy tego typu kierunek w regionie zadebiutowało wzornictwo. Dzięki rozwijaniu możliwości edukacyjnych UTP konsekwentnie wzbogaca swoją ofertę o nowe kierunki studiów. Uruchomione w ostatnich latach architektura, inżynieria biomedyczna, czy finanse i rachunkowość cieszą się nie słabnącą popularnością. Obecnie Uniwersytet oferuje 33 kierunki w 90 specjalnościach.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi wiele inicjatyw ukierunkowanych na lokalną społeczność. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Uniwersytet Dziecięcy i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Zapoznaj się z informatorem dla kandydata na rok 2019/20

Zapraszamy !

przejdź do spisu treści
 
Rejestracja internetowa kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019
 
rozpocznie się 4 czerwca 2018 r.
 
 
Możliwość rejestracji w Uczelni   
w Punkcie Rekrutacyjnym:
 
 Al. prof. S. Kaliskiego 7  w Bydgoszczy, Auditorium Novum (Fordon)
 
 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE

1) Podstawą ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów wyższych na kierunki i formy studiów prowadzonych w UTP jest posiadanie świadectwa dojrzałości i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego obowiązującego na danym kierunku studiów.

2) Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje w ramach limitów przyjęć wnioskowanych przez rady wydziałów i zatwierdzonych przez Senat UTP w trybie odrębnej uchwały.

3) Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe komisje rekrutacyjne zgodnie ze szczegółowymi zasadami uchwalonymi przez Senatu UTP.

4) Przyjmowanie kandydatów na studia, których nie dotyczy pkt. 3 i 4 odbywa się na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego w ramach ustalonego na kierunek studiów limitu miejsc i ma charakter rankingu sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym.

5) Sumę punktów z przedmiotów obowiązkowych zdawanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym oblicza się dodając wynik procentowy każdego z nich przy zastosowaniu różnych wag. Szczegółowe zasady klasyfikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawiono w rozdziale VIII.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
– STACJONARNE I NIESTACJONARNE 
 
1) Podstawa przyjecia na I rok studiów drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu ukonczenia studiów pierwszego stopnia z tytulem inzyniera lub licencjata lub jednolitych studiów magisterskich (tytul: magistra inzyniera, magistra lub równorzedny) obieranego kierunku lub innego wymienionego w szczególowych zasadach podanych w rozdziale VIII oraz zlozenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spelnienie wymogów postepowania klasyfikacyjnego obowiazujacego na danym kierunku zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale VIII.
 
2) Kandydat, który posiada dyplom potwierdzajacy ukonczenie studiów wyzszych za granica moze ubiegac sie o przyjecie na studia drugiego stopnia, jezeli dyplom ten zostal uznany na podstawie umowy miedzynarodowej albo uznany za równorzedny z odpowiednim polskim dyplomem ukonczenia studiów wyzszych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukonczenia studiów wyzszych uzyskanych za granica. Jezeli dyplom potwierdzajacy ukonczenie studiów wyzszych za granica uprawnia do podjecia studiów drugiego stopnia w panstwie, w którego system szkolnictwa wyzszego dziala uczelnia, która ten dyplom wydala, moze byc uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym. Do zagranicznego dyplomu kandydat zalacza kopie dokumentów pozwalajacych ocenic przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).
 
3) Rozmowe kwalifikacyjna dla kandydatów-absolwentów kierunków studiów I stopnia innych niz kierunek obieralny i/lub wymieniony w szczególowych zasadach rekrutacji (rozdzial VIII) przeprowadza komisja zlozona z nie mniej niz 3 czlonków rady programowej danego kierunku studiów powolana przez dziekana.
 
4) Komisja, o której mowa w pkt. 3 wskazuje przedmioty z zakresu I stopnia do uzupelnienia efektów ksztalcenia zgodnie ze szczególowymi  zasadami podanymi w rozdziale VIII.
 
5) Podstawa umieszczenia kandydata na liscie rankingowej jest ocena na dyplomie ukonczenia studiów lub ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w ramach okreslonego limitu.
 
6) W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejnosci przyjecia na studia decyduje srednia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.
 
7) Szczególowe zasady postepowania klasyfikacyjnego przedstawiono w rozdziale VIII. 
 
Uchwały rekrutacyjne
AKT PRAWNY
 
 • Uchwała nr 5/390 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP w roku akademickim 2017/2018 pdf
 • Uchwała nr 10/400 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2017/2018 pdf
 • Uchwała nr 8/370 w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego na lata 2015-2017 pdf 
 • Uchwała nr 2/381 Senatu w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnie pdf 
 • Uchwała nr 7/388 Senatu z dnia 16 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 2/381 Senatu UTP z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelni pdf 
 • Uchwała nr 9/400 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku zielarstwo i fitoterapia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii  pdf 
 


Zapraszamy !

www:  rekrutacja.utp.edu.pl

e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl

Studia I stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Geodezja i kartografia
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika
 • Inspekcja weterynaryjna
 • Zoofizjoterapia
 • Gospodarowanie zasobami naturalnymi - NOWOŚĆ
Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika - NOWOŚĆ
 • Transport
 • Inżynieria biomedyczna
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych (studia w wymiarze dualnym)
 • Wzornictwo
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Architektura krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zielarstwo i fitoterapia
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Analityka chemiczna i spożywcza
 • Inżynieria materiałowa
 • Technologia chemiczna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Energetyka
 • Informatyka stosowana
 • Teleinformatyka
Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo
 • Inżynieria środowiska
 • Architektura
 • Architektura wnętrz
Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Transport
 • Inżynieria biomedyczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Technologia chemiczna
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Elektrotechnika
 • Informatyka stosowana
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Rolnictwo
 • Biotechnologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki wykładane na uczelni:

analityka chemiczna i spożywcza I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura i urbanistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
architektura wnętrz I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inspekcja weterynaryjna I stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria gazu lupkowego I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria w biologii stosowanej I stopnia Stacjonarny
komputerowe wspomaganie prac inżynierskich II stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nanobioinżynieria I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
przetwórstwo tworzyw sztucznych I stopnia Stacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo I stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zielarstwo i fitoterapia I stopnia Stacjonarny
zoofizjoterapia I stopnia Stacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 •  
 • Telefon: 52 374 94 01, 52 374 94 11
 • Email: rdd@utp.edu.pl
 • Strona: http://www.utp.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Inwestujemy w przyszłość

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza na semestr letni studiów II stopnia

czytaj dalej

31 stycznia 2019 Drzwi Otwarte w UTP w Bydgoszczy

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest wykład “Łatwiej, lepiej, skuteczniej – jak zdać maturę z matematyki”, który wygłosi Dariusz Kulma.

czytaj dalej

Rekrutacja uzupełniająca na UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

czytaj dalej

II edycja Young4Design

2 marca 2018 o godzinie 11.00 w Auditorium Novum UTP, ul. Kaliskiego 7 odbędzie się II edycja Konferencji połączonej z wystawą projektów studentów Wzornictwa - Young4Design.

czytaj dalej

Drzwi Otwarte 2018

Uprzejmie zapraszamy na coroczną akcję promocyjną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy pod nazwą „Drzwi Otwarte 2018”, która odbędzie się 1 lutego 2018r. w godz. od 10:00 do 14:00 w Auditorium Novum przy Al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy (Fordon).

czytaj dalej

Polecane Uczelnie