Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie


przejdź do spisu treści


Kierunki studiów


Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną

STUDIA STACJONARNE I stopnia

Studia dla osób chcących projektować i organizować wydarzenia kulturalne i artystyczne.

Pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i zdolności oraz zdobyć doświadczenia związane z własną aktywnością twórczą, organizowaniem wydarzeń kulturalnych, różnymi formami wolontariatu i aktywności społecznej.

Program studiów obejmuje podstawy filozofii, socjologii (socjologii kultury), pedagogiki, wiedzy o kulturze, kultury współczesnej, zapoznanie ze specyfiką poszczególnych dyscyplin artystycznych (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec), wprowadzenie w problematykę mediów, zarządzania w kulturze, dziedzictwa kulturowego.

Student ma możliwość wyboru kierunku zajęć warsztatowych z różnych dziedzin twórczości ,uczestniczy w zajęciach terenowych realizowanych w formie praktyk zawodowych oraz obozach twórczych i badawczych.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w instytucjach kulturalno-oświatowych, instytucjach kultury, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, w mediach, samodzielna  działalność projektowa  w zakresie działań społeczno-kulturalnych
Etnologia i antropologia kulturowa

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

Studia z zakresu najbardziej wpływowych trendów poznawczych wśród nauk społecznych i humanistycznych w XXI wieku.  Pozwalają zrozumieć funkcjonowanie nie tylko społeczeństw tradycyjnych czy pozaeuropejskich, ale mechanizmy wszystkich kultur.

Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i  kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności.

Program kształcenia umożliwia zrozumienie wielu kluczowych dla współczesnego świata zjawisk, w ramach: 

specjalności na I stopniu: 

 • antropologia stosowana i studia kulturowe
 • dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym

specjalności na II stopniu: 

 • ekologia kulturowa
 • antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym na różnych obszarach kulturowych   w Polsce i zagranicą, w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego

Perspektywy zawodowe:

koordynator programów rozwojowych; specjalista ds.: imigrantów, rewitalizacji społecznej; edukator z zakresu dziedzictwa i ekologii kulturowej; ekspert ds. prowadzenia badań w branży gier wideo, biznesie i mediach.

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Oligofrenopedagogika z arteterapią

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I stopnia

Studia dla zainteresowanych edukacją i wsparciem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W ramach realizowanych zajęć student -  pod kierunkiem najlepszych pracowników naukowych - tutorów, terapeutów i diagnostów – zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat specyfiki funkcjonowania osób o zaburzonym rozwoju pod kierunkiem.  Poznaje metody terapeutyczne oparte na ruchu, muzyce i sztukach plastycznych.

Na studiach przywiązywana jest szczególna waga do kształtowania postawy tolerancji, otwartości na potrzeby drugiego człowieka poprzez rozwój własnej osoby w kontakcie z drugim człowiekiem.

Studia to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, kreatywnych i wytrwałych.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, instytucjach opieki całkowitej i dziennej   (warsztatach terapii zajęciowej, ośrodkach wsparcia), organizacjach pozarządowych.
Pedagogika

STUDIA STACJONARNE I stopnia, II stopnia,       
NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w ramach poszczególnych specjalności.

Specjalności na studiach I stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.

Specjalności na studiach II stopnia:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • resocjalizacja z edukacją międzykulturową (w wersji językowej polskiej i angielskiej)
 • wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka,
 • pedagogika społeczna z geragogiką,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna,
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE  II stopnia

Specjalność: surdopedagogika z arteterapią

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową.

Jesteś kreatywny, twórczy, żądny wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi? Twoje zainteresowania oscylują wokół edukacji, opieki, terapii osób niepełnosprawnych, sztuki, arteterapii? Nie boisz się wyzwań i jesteś otwarty na doświadczenia praktyczne w trakcie edukacji – tutaj masz to zagwarantowane. Od wybitnych specjalistów teoretyków i praktyków dowiesz się jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego. Będziesz uczestnikiem wielu eventów, warsztatów, praktyk i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których oni będą głównymi bohaterami.

Perspektywy zawodowe:

praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, instytucjach opieki dziennej i całkowitej (DPS, WTZ), organizacjach pozarządowych.

Edukacja kulturalna

STUDIA  STACJONARNE II stopnia

Studia dla osób zainteresowanych aktywnością i działalnością kulturalną i artystyczną, inspirowaniem i organizowaniem kontaktów z kulturą w różnych jej dziedzinach, pośredniczeniem w tych kontaktach oraz badawczym poznawaniem  uwarunkowań uczestnictwa w kulturze.

W programie studiów szczególną wagę przykłada się do: pracy z publicznością w instytucjach kultury, umiejętności rozpoznawania potencjału kulturalno-oświatowego różnych środowisk, tworzenia warunków do współpracy i budowania sieci podmiotów związanych z kulturą i oświatą.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczno - warsztatowe  i projektowe. Student prowadzony jest przez tutora pomagającego budować indywidualną ścieżkę kształcenia (dobór  zajęć  do wyboru, włączanie w badania, konsultowanie placówek do realizacji praktyk).

Perspektywy zawodowe:

prowadzenie działań edukacyjno-twórczych w różnych typach instytucji kultury; organizowanie festiwali (muzycznych, filmowych, teatralnych), inicjowanie i koordynowanie działań kulturalno-edukacyjnych, badania w tym zakresie.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Arteterapia

3 semestry

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

3 semestry

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 Dz.U. Nr 50, Poz. 400, § 1 pkt. 3). Kształcenie na studiach podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110, załącznik do rozporządzenia: standardy kształcenia nauczycieli).

Studia przygotowują merytorycznie do pracy w systemie oświaty przedszkolnej, do prowadzenia zajęć w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu dydaktyk przedmiotowych (zajęć). Łącznie 358 godzin (90 godzin wykładów, 268 godzin ćwiczeń, w tym 10 godzin seminarium dyplomowego), a ponadto praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin.

Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć w przedszkolu, w klasach I-III w szkole podstawowej zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki 

2 semestry

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów średnio raz w miesiącu (piątek od godzin popołudniowych, sobota i niedziela). Łącznie 355 godzin (w tym 30 godzin praktyki). Uzyskane kwalifikacje: Studia podnoszą kwalifikacje uzyskane wcześniej na studiach magisterskich lub licencjackich. Przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

2 semestry

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

Resocjalizacja i socjoterapia

2 semestry

Studia są studiami nadającymi kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie na edukacyjnym, terapeutycznym i społecznym rynku pracy. To program kształcenia wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną. Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Ze względu na specyfikę pracy absolwent nabędzie kompetencje poznawcze z obszaru różnych dyscyplin naukowych, które pozwolą na prawidłowe zaplanowanie interdyscyplinarnej pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Ponadto będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, szczególnie dobór metod i form pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej oraz profilaktycznej.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym, a także specjalistycznej pracy pedagogicznej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych i innych.

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2 semestry

Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie rynku pracy oraz tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Placówki zobligowane są do zapewnienia podopiecznym odpowiednich warunków rozwojowych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
 • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz treningów, są prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, oraz przez wykładowców naszej uczelni. Studenci mają szanse rozwijać swój warsztat umiejętności pracy i diagnozy w szerokim zakresie, a dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez przełożonych i pracodawców.


Kierunki wykładane na uczelni:

animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia Stacjonarny
edukacja kulturalna II stopnia Stacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
oligofrenopedagogika z arteterapią I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie