Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie


przejdź do spisu treści

Studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia)
Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Europejski System Transferu Punktów (ECTS)
Międzynarodowy program wymiany studentów ERASMUS
Program Mobilności Studentów MOST pomiędzy uczelniami w Polsce

Kierunki studiów:

 • ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ 
 • EDUKACJA KULTURALNA
 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA PREDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA 
 • PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Z ARTETERAPIĄ;
 • PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION


Szczegółowy opis kierunków 

ANIMACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA Z EDUKACJĄ KULTURALNĄ 

AKREDYTACJA, ECTS

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopni

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia przygotowują studentów do prowadzenia działań o charakterze animacji społeczno-kulturalnej  i edukacji kulturalnej dla instytucji kultury (ośrodków kultury i instytucji upowszechniania kultury), dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, dla mediów lokalnych, instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną. Studia zapewniają wykształcenie ogólnoakademickie połączone ze specjalistyczną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami przyszłych kadr kultury. Równocześnie program daje możliwość wyboru kilka modułów, w tym: blok z zakresu  turystyki kulturalnej, blok zajęć warsztatowych obejmujący różne dziedziny twórczości artystycznej oraz blok zajęć przygotowujący do pracy w trudnych społecznie środowiskach społecznych.

Absolwenci mogą tworzyć autorskie instytucje i formy działania, wykorzystujące głównie możliwości występowania z oryginalnymi, własnymi projektami działań w zakresie animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej. 

EDUKACJA KULTURALNA

AKREDYTACJA, ECTS

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: II stopnia 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Student zdobywa wiedzę o formach organizacyjnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną na tle społecznych i politycznych przemian. Poznaje on typy i rodzaje instytucji kultury oraz potrafi projektować działalność kulturalną, mając na uwadze zarówno specyfikę danej instytucji, jak i rodzaj publiczności. Zdobywa także wiedzę o edukacji, animacji i mediacji w kulturze, uzyskuje umiejętność budowania przestrzeni inspirujących do twórczego kontaktu z kulturą artystyczną (w różnych dziedzinach), regionalną, medialną oraz do tworzenia lokalnych instytucji kultury nastawionych na działania edukacyjne, animacyjne i mediacyjne w kulturze. 

Student nabywa umiejętności wykorzystania różnych metod i technik pracy edukacyjnej, animacyjnej i mediacyjnej warunkujących właściwy poziom projektowania, realizacji i ewaluacji instytucjonalnej działalności kulturalnej. Zdobywa umiejętności prowadzenia badań naukowych związanych z edukacją, animacją i mediacją w kulturze, a także tworzenia nowych form instytucjonalnych związanych z kulturą. Uzyskuje ponadto umiejętności wykorzystywania działań instytucji kultury w profilaktyce społecznej i resocjalizacji.

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

AKREDYTACJA, ECTS

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU 

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza o dziedzictwie kulturowym Polski i Europy, kulturach społeczeństw tzw. globalnego Południa (szczególnie Afryki i Bliskiego Wschodu) oraz mniejszości etnicznych. Kierunek umożliwia rozwijanie pasji związanych ze sztuką ludową oraz folklorem (np. etnodizajn, folk). Student zyskuje umiejętności związane z badaniem i interpretowaniem współczesnych zjawisk społecznych i kulturowych, zwłaszcza w zakresie mechanizmów rządzących procesem globalizacji oraz charakteryzujących społeczności wielokulturowe w erze ponowoczesności. 

Program kształcenia umożliwia zrozumienie procesów migracyjnych, mechanizmów globalnej gospodarki, transnarodowych kontaktów, współpracy transgranicznej i wielu innych kluczowych dla współczesnego świata zjawisk. 

Studia mają wymiar praktyczny dzięki badaniom terenowym prowadzonym zarówno w Polsce, jak i zagranicą (na różnych obszarach kulturowych), w trakcie których student uczy się warsztatu i podejścia metodologicznego w warunkach skomplikowanych procesów transformacji kulturowych, m. in. takich, które zachodzą na pograniczach politycznych czy kulturowych. 

Specjalności na studiach I stopnia:

 • dziedzictwo w sektorze kreatywnym 
 • antropologia stosowana i studia kulturowe

Specjalności na studiach II stopnia: 

 • ekologia kulturowa,

dotyczy złożonych relacji zachodzących między człowiekiem, kulturą a otaczającym go środowiskiem przyrodniczym. Taka perspektywa wyposaży studenta w wiedzę i umiejętności prognozowania optymalnych rozwiązań oraz planowanie dobrych praktyk z zakresu szeroko rozumianej ekologii kulturowej. W programie kształcenia wykorzystywane są nowe formy dydaktyczne, tj. e-learning.

PEDAGOGIKA

AKREDYTACJA, ECTS

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE I stopnia, II stopnia,
NIESTACJONARNE I stopnia, II stopnia

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Szeroka oferta dydaktyczna w ramach kierunku pedagogika zawarta została w planach studiów, opracowanych w ramach poszczególnych specjalności. Studia dostosowane do rynku pracy i wymogów ministerialnych. Nowości w ofercie – dofinansowane z funduszy europejskich. 

Specjalności na studiach I stopnia:

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I WYCHOWANIE W RODZINIE

Student nabywa pełne kwalifikacje nauczycielskie i pedagogiczne. Jest on odpowiednio przygotowany do zawodu nauczyciela przedmiotu - wychowanie do życia w rodzinie, a także do pełnienia roli asystenta rodziny skierowanego do pracy z rodziną nieradzącą sobie z problemami życiowymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w szczególności w pracy z rodzinami w kryzysie, z osobami uzależnionymi i niepełnosprawnymi, do podjęcia opieki i pomocy dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin w kryzysie oraz podejmowania stosownych działań na rzecz dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy).

Specjalności na studiach II stopnia:

 • ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Studia przygotowują studenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (korekcyjno-kompensacyjnych w zakresie terapii deficytów parcjalnych), zwanych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi w systemie szkół publicznych i niepublicznych. 

 • ZINTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Studia obejmują przedmioty kształcenia ogólnego zgodnie ze standardami nauczania na specjalności nauczycielskiej. W obrębie zagadnień z pedagogiki student poznaje teorie kształcenia i wychowania, współczesne nauki pedagogiczne, koncepcje szkoły i jej funkcjonowanie, dydaktyki szczegółowe, działania projektowe, ocenianie i ewaluację, wychowawcze aspekty pracy szkoły, diagnozę pedagogiczną oraz na przepisy prawne dotyczące systemu oświaty i statusu zawodowego nauczyciela. 

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia rozwijają kwalifikacje zawodowe w zakresie profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami, które nie są w stanie samodzielnie żyć i przejąć pełnej odpowiedzialności za siebie i innych (dziećmi, młodzieżą), a także wówczas, gdy człowiek, tracąc te kompetencje u kresu swego życia lub w wyniku choroby, niepełnosprawności, ponownie potrzebuje opieki (w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości). Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w zawodzie pedagoga, opiekuna/wychowawcy w ramach instytucji rządowych i pozarządowych.

 • RESOCJALIZACJA Z EDUKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Specjalność ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów i wychowawców, pracujących w obszarze edukacji, resocjalizacji i readaptacji społecznej, a także opieki i wychowania w typowych, i w szczególnych środowiskach – zróżnicowanych kulturowo. Zakres pedagogiki resocjalizacyjnej został rozszerzony o grupę modułów z edukacji międzykulturowej, który ma wzbogacać kompetencje absolwentów o wiedzę, umiejętności i postawy w pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo i/lub z klientem (jego rodziną), mającym problemy z adaptacją do systemu norm społecznych i prawnych z uwagi na odmienność kulturową, religijną, narodowość czy pochodzenie społeczne.  

 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA

Specjalność ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych. Student jest przygotowany do prowadzenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, do edukacji dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego i terapeutycznego. 

PEDAGOGIKA PREDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: jednolite studia magisterskie
NIESTACJONARNE: jednolite studia magisterskie

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU 

5-letnie studia magisterskie mieszczą się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Są to studia o profilu ogólnoakademickim. Celem studiów jest przygotowanie studenta do pełnienia roli nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Treści pedagogiki w obszarze nauk humanistycznych i społecznych jest realizowany w 10 semestrach. Student  poznaje, doświadcza, realizuje w praktyce i kształtuje relacje ze środowiskiem społecznym na bazie podstaw i pogłębionych treści teoretycznych i praktycznych (metodycznych w tym nauczycielskich) z zakresu modułów ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Na studiach zwraca się szczególną uwagę na indywidualny rozwój studenta. 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego. Posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie.  

PEDAGOGIKA SPECJALNA 

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: studia jednolite magisterskie
NIESTACJONARNE: studia jednolite magisterskie 

Specjalność: 

 • surdopedagogika z arteterapią.
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, przygotować się do pracy z osobami z niepełnosprawnościami w różnych instytucjach oświatowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Realizowane w ramach studiów efekty kształcenia, wpisujące się w najnowsze rozporządzenia, pozwalają absolwentowi nabyć kwalifikacje i kompetencje oczekiwane przez pracodawców na rynku pracy.

Szerokie kompetencje specjalizacyjne absolwentów budowane są na podstawach wiedzy humanistycznej i społecznej, w tym szczególnie z obszarów pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii oraz medycyny. 

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe, szczególnie odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

Zajęcia programowe uwzględniają nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość,

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Z ARTETERAPIĄ 

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: II stopnia

Specjalność: 

 • surdopedagogika i edukacja plastyczna

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie związane z  niepełnosprawnością, zwłaszcza słuchową, zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do edukacji plastycznej pod okiem specjalistów – artystów.  

W ramach planu studiów można zdobyć nieodpłatnie certyfikowane kursy (Tomatis, Język migowy-2 stopnie), nabyć kompetencje arteterapeutyczne do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, uczestniczyć w finansowanych wyjazdach terenowych, przeżywać studia aktywnie, nabywając kwalifikacje i doświadczenie podczas wielu warsztatów, dużej ilości praktyk, pracując w dobrze dostosowanej infrastrukturze wyposażonej w odpowiednie sprzęty, uczyć się od wybitnych specjalistów z kraju i zagranicy jak postępować, komunikować się, pracować, prowadzić terapię, planować wsparcie, diagnozować, wykorzystywać sztukę w pracy pedagoga specjalnego.

Studia przygotowują do praca jako surdopedagog, terapeuta Tomatisa, nauczyciel edukacji plastycznej, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia.

PEDAGOGIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  Z ARTETERAPIĄ 

AKREDYTACJA, ECTS

Forma studiów i poziom kształcenia:
NIESTACJONARNE: II stopnia

Specjalność: 

 • surdopedagogika z arteterapią.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w różnych formach edukacji, rehabilitacji i opieki osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym,  znacznym  i  głębokim, sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających te procesy, szczególnie z wykorzystywaniem w pracy zasobów i możliwości zastosowania różnych metod i technik terapii przez sztukę. Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach (oddziałach) kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego oraz instytucjach opieki całkowitej (internatach specjalnych ośrodkach, domach pomocy społecznej i in.) i dziennej (warsztatach terapii zajęciowej, dziennych ośrodkach wsparcia i in.), organizacjach pozarządowych.

Studia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub studiów magisterskich) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika z arteterapią, które uprawniają do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i innych placówkach edukacyjnych. 

Dużym walorem kierunku jest „tutoring z praktyką”, jako forma dogłębnego poznania pracy z danym dzieckiem i daną placówką, polegająca na stałym kontakcie w toku całego cyklu studiów (cztery semestry). Jest to jednocześnie szansa na zapoznanie się z potencjalnym pracodawcą i zaprezentowanie się w roli przyszłego pracownika. 

PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION

AKREDYTACJA, ECTS

Forma studiów i poziom kształcenia:
STACJONARNE: II stopnia
Język wykładowy: angielski

Student może realizować ścieżkę edukacyjną specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową na studiach stacjonarnych II stopnia w języku polskim, lub w języku angielskim (w odrębnie zorganizowanej grupie edukacyjnej gdy liczba kandydatów spełniających wymagane kryteria będzie nie mniejsza niż liczba wymaganych w procesie rekrutacji kandydatów, by utworzyć grupę na specjalności  ).

Absolwent ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji pracy, struktur, form pracy i zarządzania w instytucjach resocjalizacji i socjoterapii, instytucjach diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych, a także terapeutycznych i pomocowych, wspierających jednostki potrzebujące pomocy w różnym wieku, a także powyższych zakresów w systemie probacji i systemie penitencjarnym. Ponadto ma wiedzę, jak powyższe działania, zjawiska i procedury realizowane są w środowisku zróżnicowanych kulturowo. Dlatego ważnym obszarem wiedzy nabywanej przez studentów jest również prawny zakres resocjalizacji i bezpieczeństwa.

Absolwent specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową ma także szczegółową, rozszerzoną wiedzę na temat historycznych i współczesnych dokonań w dziedzinie pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania współczesnych systemów resocjalizacji nieletnich, wsparcia rodziny i małoletnich, wsparcia edukacyjnego i wychowawczego dla nauczycieli, pomocy i wsparcia dorosłych, mających trudność w społecznej adaptacji lub wchodzącychw konflikt z prawem), jak również światowych trendów w tym zakresie.


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe


Arteterapia

3 semestry

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

3 semestry

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 Dz.U. Nr 50, Poz. 400, § 1 pkt. 3). Kształcenie na studiach podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110, załącznik do rozporządzenia: standardy kształcenia nauczycieli).

Studia przygotowują merytorycznie do pracy w systemie oświaty przedszkolnej, do prowadzenia zajęć w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu dydaktyk przedmiotowych (zajęć). Łącznie 358 godzin (90 godzin wykładów, 268 godzin ćwiczeń, w tym 10 godzin seminarium dyplomowego), a ponadto praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin.

Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć w przedszkolu, w klasach I-III w szkole podstawowej zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki 

2 semestry

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów średnio raz w miesiącu (piątek od godzin popołudniowych, sobota i niedziela). Łącznie 355 godzin (w tym 30 godzin praktyki). Uzyskane kwalifikacje: Studia podnoszą kwalifikacje uzyskane wcześniej na studiach magisterskich lub licencjackich. Przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

2 semestry

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

Resocjalizacja i socjoterapia

2 semestry

Studia są studiami nadającymi kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii. Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie na edukacyjnym, terapeutycznym i społecznym rynku pracy. To program kształcenia wdrażający nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, socjoterapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem, adekwatny do współczesnego modelu instytucjonalnego.

Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, pracy penitencjarnej, socjoterapii, twórczej resocjalizacji i pracy z rodziną dysfunkcyjną. Słuchacze kształtują swój warsztat pracy w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i programów resocjalizacyjnych w teorii i praktyce.

Ze względu na specyfikę pracy absolwent nabędzie kompetencje poznawcze z obszaru różnych dyscyplin naukowych, które pozwolą na prawidłowe zaplanowanie interdyscyplinarnej pracy dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. Ponadto będzie dysponować umiejętnościami w zakresie planowania i realizacji zajęć w obrębie dydaktyki resocjalizacji w różnych środowiskach wychowawczych i społecznych, szczególnie dobór metod i form pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej oraz profilaktycznej.

Studia przygotowują do pracy w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich, Zakładach Karnych, Ogniskach Wychowawczych, Świetlicach Socjoterapeutycznych, Domach Dziecka, Placówkach i Domach Interwencyjnych i innych o charakterze resocjalizującym, a także specjalistycznej pracy pedagogicznej w szkołach, ośrodkach wychowawczych, opiekuńczych i innych.

Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2 semestry

Studia podyplomowe wpisują się w aktualne zapotrzebowanie rynku pracy oraz tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Placówki zobligowane są do zapewnienia podopiecznym odpowiednich warunków rozwojowych, dostosowanych do ich możliwości i potrzeb psychofizycznych. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju, a także dla ich rodzin,
 • wspomagania ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń oraz treningów, są prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu, oraz przez wykładowców naszej uczelni. Studenci mają szanse rozwijać swój warsztat umiejętności pracy i diagnozy w szerokim zakresie, a dzięki przygotowywanemu przez nich własnemu projektowi lub opracowaniu zagadnienia teoretycznego (praca dyplomowa) zyskują doświadczenie cenione przez przełożonych i pracodawców.


Kierunki wykładane na uczelni:

animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia Stacjonarny
edukacja kulturalna II stopnia Stacjonarny
etnologia i antropologia kulturowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią II stopnia Stacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoprzedszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika specjalna Magister Stacjonarny
pedagogy - resocialization with intercultural education II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Polecane Uczelnie